ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
32020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูศักดิ์ คมขำ
10
77
8
2
32020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
8
3
32020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา พิมพร
12
155
8
4
32020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรดิษฐ์ สืบเพ็ง
6
24
7
5
32020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร ศรีคราม
8
67
9
6
32020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ชรา พรมตวง
20
345
15
7
32020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญเรือน แสงนิล
10
155
8
8
32020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทักษิณ เครือผือ
21
258
12
9
32020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ จินดากุล
8
89
9
10
32020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนายุทธ คำเกลี้ยง
12
146
8
11
32020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระชัย พุฒซ้อน
8
70
8
12
32020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรกิตติ์ บุญมา
10
64
8
13
32020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรพล บุญอิ้ง
15
147
11
14
32020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา สุดชารี
16
243
11
15
32020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชิต พันตาแสง
10
121
8
16
32020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี นามสว่าง
10
114
8
17
32020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนาตญา คำสะอาด
9
81
8
18
32020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธินันท์ นาคแสง
16
184
11
19
32020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ศรีมารักษ์
17
195
11
20
32020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใส สุดาปัน
20
249
11
21
32020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรพจน์ สร้อยจิต
19
265
13
22
32020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิท ศิลาเณร
8
108
8
23
32020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร พรหนองแสน
18
341
16
24
32020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ สมทิพย์
5
32
8
25
32020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ พูนวิเชียร
11
106
8
26
32020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชิต เอกา
11
89
11
27
32020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ มูลตรีภักดิ์
6
56
8
28
32020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย สวัสดี
8
64
8
29
32020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤชิต บุญจิตร
16
180
11
30
32020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวน คลองงาม
7
138
8
31
32020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ อัครเดชธนะพงษ์
7
23
8
32
32020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัมพร สอนบุญชู
26
394
12
33
32020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชาวุธ ลอดสุโข
8
63
8
34
32020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร สมรูป
11
75
8
35
32020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเคนวัฒน์ ฤทธิรณ
12
148
8
36
32020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขจรพัฒน์ พูลสวัสดิ์
18
151
11
37
32020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุลยา ลอดสุโข
8
59
9
38
32020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรศักดิ์ บุญบำรุง
13
164
8
39
32020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพชรพล จ่าพุลี
16
156
11
40
32020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
19
7
41
32020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิชญ์ ดอนเหนือ
6
29
7
42
32020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุธิรา เภาสระคู
20
170
11
43
32020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกนรินทร์ หาดี
8
94
8
44
32020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบรรจบ เทตะรัตน์
18
222
11
45
32020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
103
9
46
32020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ประทีปรัมย์
17
138
11
47
32020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนาวินทร์ โสมาเกตุ
8
53
8
48
32020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ นามสว่าง
11
93
8
49
32020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาโนชย์ พุ่มเขียว
19
261
13
50
32020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชาติ บุญไว
19
298
15
51
32020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู พูนดังหวัง
5
64
8
52
32020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ ชุมสุข
9
108
8
53
32020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาร์วิภา ทวีฤทธิ์
5
33
8
54
32020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเดช เดชภูมิรักษ์
6
54
8
55
32020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรุจ ก่อแก้ว
10
117
8
56
32020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย มีพันธ์
9
60
8
57
32020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลดาวัลย์ วรรณคำ
7
30
8
58
32020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสพศักดิ์ ทีหัวช้าง
15
163
11
59
32020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสินชัย ใจกล้า
9
66
8
60
32020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
72
8
61
32020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน หมื่นสาย
12
122
8
62
32020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ สุกใส
29
424
18
63
32020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ชมวิจิตร
10
130
8
64
32020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ์ ใจเที่ยง
9
62
8
65
32020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริกาญจนา เหมือนชาติ
27
405
19
66
32020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรกมลวรรณ อินทร์งาม
8
48
8
67
32020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ มานะภักดิ์
6
57
8
68
32020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลิศชาย แป้นโสม
15
206
8
69
32020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล
19
183
11
70
32020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ อุดมทรัพย์
10
105
8
71
32020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญส่ง เกตุโสระ
17
122
11
72
32020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจริญ อังสนุ
11
97
8
73
32020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง แหลมทอง
6
64
8
74
32020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ สุนทรภักดี
6
49
8
75
32020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยนิด กะการดี
6
54
8
76
32020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤตภพ ศรีใหญ่
15
217
11
77
32020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม ปานเพ็ชร
16
233
8
78
32020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชุติญา ศิริธาฎาสกุล
15
183
11
79
32020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรเพชร จันทร์แดง
19
296
13
80
32020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา พิมพ์สาร
7
80
8
81
32020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุภาพ หอมเนียม
6
31
8
82
32020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล ขันถม
6
26
7
83
32020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา พรหมบุตร
10
68
8
84
32020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทพวิมล นามสว่าง
18
137
11
85
32020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ พรมตวง
11
100
8
86
32020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ชุมสุข
14
130
11
87
32020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์
15
176
8
88
32020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ค้ำชู
8
63
8
89
32020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนาถ เอกา
8
36
7
90
32020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพจน์ ลักขษร
9
78
8
91
32020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำแหง วงศ์ฉลาด
9
73
8
92
32020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภณัฐ อินทร์งาม
19
245
14
93
32020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ชัยงาม
6
51
9
94
32020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาภรณ์ เบญจมาศกุล
9
76
8
95
32020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ
18
168
11
96
32020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศรัตนาวดี
12
116
8
97
32020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ แก้วหนองฮี
6
32
8
98
32020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ สุขชีพ
22
267
11
99
32020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี สมพันธ์
10
109
8
100
32020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สิมมา
13
152
8
101
32020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สาแก้ว
14
133
8
102
32020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
74
8
103
32020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา แสงทอง
11
89
8
104
32020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญ
7
25
7
105
32020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทิดภูมิ ยั่งยืน
13
224
11
106
32020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
69
8
107
32020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย บุญปก
16
136
11
108
32020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเดือนเพ็ญ ค้ำชู
13
102
11
109
32020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ชิดนอก
9
90
8
110
32020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ กำเนิดพรม
8
57
8
111
32020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ วงศ์ฉลาด
7
78
8
112
32020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติณรงค์ วันคำ
13
123
8
113
32020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปริญดา วีระพันธ์
10
71
8
114
32020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนวพล สระแก้ว
19
279
16
115
32020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายยันต์ แสงจันทร์
15
169
11
116
32020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มชาติ พนัส
10
64
8
117
32020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักเศียร ทองทวี
22
313
15
118
32020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย เทียมทอง
11
140
8
119
32020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร มงคล
13
125
8
120
32020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย สุวรรณทอง
20
185
12
121
32020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงค์ศักดิ์ นาเมืองรักษ์
8
116
8
122
32020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล มั่นคง
7
64
8
123
32020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล กะการดี
9
68
8
124
32020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศรี หลงชิน
11
156
8
125
32020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญญดา ล้อดงบัง
10
139
8
126
32020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
42
7
127
32020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล ไชยสิทธิ์
12
143
8
128
32020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ชินวงค์
10
72
8
129
32020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร ศรีจันทร์
6
44
8
130
32020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศน์พล กุ่มพรม
13
156
8
131
32020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูธร พวงสี
9
61
8
132
32020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญพร เจนไพร
10
75
8
133
32020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ
15
135
8
134
32020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ลอดทอง
7
59
8
135
32020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงา
15
129
11
136
32020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประศาสตร์ ร่วมกล้า
17
182
11
137
32020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา ปัญญาดี
10
121
8
138
32020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร ยันบัวบาน
8
50
8
139
32020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สันวัง
14
200
11
140
32020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิคม สมทิพย์
17
199
11
141
32020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ กมล
8
75
8
142
32020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ธิราธรรม
7
64
8
143
32020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เกลี้ยงพร้อม
8
75
8
144
32020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนัญญา ผลไม้
7
74
8
145
32020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ แซ่ภู
11
153
8
146
32020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย ทวีสาร
18
252
12
147
32020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ไชยทอง
9
63
8
148
32020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา เกตุโสระ
9
51
8
149
32020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุณี แก่นจักร
12
128
8
150
32020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคูณ นามสว่าง
12
165
9
151
32020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจียงศักดิ์ พรหมเล็ก
9
77
8
152
32020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
101
8
153
32020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ คงนุรัตน์
10
101
8
154
32020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันท์ พัชรินทร์วิทยา
19
187
11
155
32020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิศ อาจเชื้อ
28
644
22
156
32020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร กะการดี
14
283
16
157
32020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณกฤช เรืองศรี
19
240
11
158
32020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี ทีทอง
6
28
8
159
32020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ โคตรทอง
12
126
8
160
32020165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ สาขะจันทร์
27
373
20
161
32020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี
28
465
15
162
32020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ สุทาวัน
12
163
8
163
32020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์
9
99
8
164
32020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม วงศ์พินิจ
12
157
8
165
32020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี เชี่ยวนิกร
11
122
8
166
32020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต โพธิ์เงิน
17
180
11
167
32020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณกิจ ศรีโพนทอง
10
110
8
168
32020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุโขทัย เครือศรี
9
88
8
169
32020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
85
8
170
32020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาชัย สายวิเศษ
14
176
8
171
32020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร สุมาลย์
8
81
6
172
32020177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ สดับสาร
19
273
11
173
32020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานชัย ผิวบาง
11
124
8
174
32020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
33
7
175
32020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุจิตราภรณ์ สมหวัง
8
121
8
176
32020181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธัญญธร ครุฑสุวรรณ
19
154
12
177
32020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชัญญ์ศมน เพิ่มพนิชคำสกุล
8
104
8
178
32020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนานุวัฒน์ รัตนสมบัติ
12
89
11
179
32020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประครอง วงศ์ฉลาด
13
163
8
180
32020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล ศิลาอ่อน
6
43
9
181
32020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข
17
364
15
182
32020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัทรานิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร
13
116
11
183
32020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
71
8
184
32020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต เรียบร้อย
6
35
7
185
32020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ ทองสีดา
14
148
9
186
32020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี หมายสุข
8
110
8
187
32020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์
18
329
11
188
32020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร สรายทอง
8
51
8
189
32020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย แพงงาม
17
284
13
190
32020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิทธิสินี สอนเลิศ
17
131
11
191
32020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ ยอดดี
8
60
8
192
32020197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองพร มังษะชาติ
16
156
11
193
32020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยงค์ มีแก้ว
8
91
8
194
32020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด บุตรศรี
9
65
8
195
32020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปณิธาร ห้าวหาญ
21
239
11
196
32020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ใจกล้า
11
178
8
197
32020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย เกษละคร
8
99
8
198
32020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรภา ดนเสมอ
7
62
8
199
32020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร กิ่งมณี
11
101
8
200
32020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีบุญเกตุ อัสโย
16
200
11
201
32020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ เหลาคำ
10
116
8
202
32020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สิงจานุสงค์
9
99
8
203
32020208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ศิลาอ่อน
18
212
11
204
32020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจนวิทย์ เข็มทอง
5
34
8
205
32020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ สวายชุม
6
55
8
206
32020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก วงษ์อินทร์
10
97
8
207
32020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด คำพลงาม
10
116
8
208
32020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี พบบุญ
15
181
8
209
32020214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณเฑียร นาเจริญ
19
192
11
210
32020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร พฤตินอก
10
91
8
211
32020216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง พวงเกตุ
13
173
8
212
32020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรอด วุฒิยาสาร
9
60
8
213
32020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยันต์ชัย พิศิลป์
13
134
8
214
32020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม สิงจานุสงค์
13
171
8
215
32020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ พากเพียร
16
158
11
216
32020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ คำทอง
12
141
8
217
32020222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิชัย สมศรี
12
139
8
218
32020223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรี สพานทอง
17
168
11
รวม
2,601
29,046
2,025

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2