ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
32030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ บุญงอก
105
1,984
54
2
32030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศราวดี สุรินทรานนท์
11
113
8
3
32030003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกบุญรัตน์ มงคล
18
282
11
4
32030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุญณิกา จันทร์กลิ่น ถิรวงศ์กุล
7
69
8
5
32030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพัชร ติราวรัมย์
29
457
18
6
32030006
ประถมศึกษา
นายมิตรชัย สุชาติสุนทร
14
197
12
7
32030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประดับ สอดศรีจันทร์
13
146
8
8
32030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์
22
362
16
9
32030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
12
137
8
10
32030010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ลวดเงิน
20
246
13
11
32030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ไท ไพรงาม
12
181
10
12
32030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนานันต์ ดียิ่ง
26
275
16
13
32030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ บุญมา
7
46
7
14
32030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพะเอิญ คุ้มวงษ์
10
83
8
15
32030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย เหมือนแก้ว
18
259
11
16
32030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ปัญญาคิด
13
190
8
17
32030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา กรวยทอง
8
84
8
18
32030018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสรินทร์ ห้วยทราย
21
250
11
19
32030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ
12
188
8
20
32030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก ศรีนาค
12
122
8
21
32030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ โกสีนาม
14
220
9
22
32030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิ คูณสิน
15
244
12
23
32030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี ศรีเครือดำ
14
203
9
24
32030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอินทิรา พอใจ
23
374
20
25
32030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไพลิน เดชกุญชร
18
189
11
26
32030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า พูลพรหม
21
371
17
27
32030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร
10
169
8
28
32030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม แสนคม
14
118
8
29
32030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรื่น เบ็ญเจิด
7
53
8
30
32030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินี กังวาฬ
9
150
8
31
32030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทวีลาภา เหล่าอุดม
7
71
8
32
32030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง
14
226
10
33
32030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล บุญเจียม
14
241
9
34
32030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส เสียงเพราะ
12
117
8
35
32030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์
13
144
8
36
32030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล ติราวรัมย์
9
99
8
37
32030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการัณยภาส เพ็งพันธ์
11
132
8
38
32030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ
11
131
8
39
32030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดร ดีพูน
11
105
8
40
32030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันยณัฐ บัวสาย
11
98
9
41
32030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย งามชื่น
20
230
11
42
32030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ แกล้วกล้า
14
188
8
43
32030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติมพงศ์ แก้วม่วง
10
80
8
44
32030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเตรียมศักดิ์ สว่าง
19
226
11
45
32030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ บุญคล้อย
13
158
8
46
32030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชยันต์ ภิญโญภาพ
10
84
8
47
32030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ไชยสนาม
22
395
15
48
32030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศินรินทร์ เพ่งเล็งดี
8
68
8
49
32030049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา แอ่งสุข
25
376
19
50
32030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจน์นิต สำเภา
12
133
8
51
32030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนธพร กระจ่างจิตร
14
188
8
52
32030052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์
19
330
15
53
32030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์
21
423
20
54
32030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ
7
52
8
55
32030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรินธร วิภาคะ
9
87
8
56
32030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา เกตุชาติ
19
286
13
57
32030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาร หาญศึกษา
9
101
8
58
32030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจบ กำเนิดสิงห์
18
265
11
59
32030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ บูรณะ
7
66
8
60
32030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์
18
329
14
61
32030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม สุบรรณาจ
9
101
101
62
32030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเชิด รัตนดี
19
307
16
63
32030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ เปรมผล
11
163
8
64
32030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทาริณีย์ บุญคล้อย
13
209
11
65
32030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฐ์ บุญประสาท
9
70
8
66
32030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศตวุฒิ กำจัดภัย
11
140
8
67
32030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
86
8
68
32030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุตติ์ มีอ่อง
10
90
8
69
32030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย กะภูทิน
10
92
8
70
32030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ชาติสม
15
216
13
71
32030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราการ รักพงษ์
12
156
8
72
32030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ แก้วจรัญ
12
121
8
73
32030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย สารสุข
18
186
11
74
32030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา ศรีดาพันธ์
24
284
12
75
32030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน
8
48
8
76
32030076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี สายพญาศรี
48
858
36
77
32030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร
12
196
9
78
32030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ เทพบุตร
15
277
10
79
32030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพัฒน์ ดาทอง
10
90
8
80
32030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนฤมล รำจวน
8
56
8
81
32030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป สงกล้า
17
213
11
82
32030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพินท์ บัวสาย
19
232
11
83
32030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ มีศิลป์
18
212
11
84
32030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรี
6
45
8
85
32030085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพอง ลำภา
20
333
16
86
32030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง คงวัน
14
132
8
87
32030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน
10
152
8
88
32030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหทัย ตรองจิตต์
20
349
18
89
32030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุทธิโฉม
13
167
8
90
32030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฎาษิต สุนทรดี
13
146
8
91
32030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมุห์ รักงาม
11
158
8
92
32030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
12
177
9
93
32030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสันต์ โมคศิริ
10
93
8
94
32030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีญา เกษดี
24
441
22
95
32030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดโชพล ชลธี
25
417
20
96
32030096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ดาทอง
18
215
12
97
32030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี ขุมทอง
11
178
8
98
32030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ผุยพันธ์
12
134
8
99
32030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมรินทร์ บุญเจียม
20
220
13
100
32030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพิชิต คนหาญ
12
188
8
101
32030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑารัตน์ ศรีไสว
22
379
19
102
32030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ
19
299
11
103
32030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา
24
404
19
104
32030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ปักโคทานัง
17
384
16
105
32030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล สุดชมโฉม
15
226
8
106
32030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ หาสุข
10
146
8
107
32030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม สมหวัง
7
89
8
108
32030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชรินทร์ รุจิยาปนนท์
19
214
11
109
32030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญญารัตน์ ชมดี
20
168
11
110
32030110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาร มีมาก
24
246
11
111
32030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ ชมดี
6
100
8
112
32030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว
22
332
14
113
32030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
13
154
8
114
32030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์
18
310
12
115
32030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
91
8
116
32030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
85
8
117
32030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร แม่นผล
13
210
10
118
32030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไล มูลศาสตร์
14
272
12
119
32030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์
17
318
11
120
32030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน พิมพร
7
98
8
121
32030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ จันทร์สว่าง
13
180
8
122
32030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ธุนาสูรย์
12
135
8
123
32030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ยอดโพธิ์
8
84
8
124
32030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
111
8
125
32030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกางาม บุญศรี
26
495
19
126
32030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์
21
377
20
127
32030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประไพรัตน์ โรจนานันต์ชัย
15
269
16
128
32030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงสยาม พลหล้า
7
60
8
129
32030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
14
174
9
130
32030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนทวัชร์ ทาทอง
8
93
9
131
32030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ แว่นดำ
10
82
8
132
32030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ลาดศิลา
10
127
8
133
32030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ทองเพิ่ม
26
366
15
134
32030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ประกอบดี
14
139
8
135
32030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรชัช บุญรับ
12
128
8
136
32030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาทิน เพียรศิริ
20
218
12
137
32030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา
9
121
8
138
32030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ พางาม
22
192
11
139
32030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงพร แอกทอง
18
171
11
140
32030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
94
8
141
32030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุวนินทร์ หาชา
15
265
13
142
32030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
175
10
143
32030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ สุขแสวง
12
156
8
144
32030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์
18
274
12
145
32030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติชัย จันทราช
9
60
8
146
32030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ พลศรี
8
104
8
147
32030147
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงแข ละม้ายศรี
29
489
20
148
32030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนรีพัฒน์ สาแก้ว
8
64
8
149
32030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทียบ จันทสุข
12
107
8
150
32030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ เหลือถนอม
11
142
8
151
32030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ แก้วใส
27
473
19
152
32030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวย้อย กันนิดา
13
107
8
153
32030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม เขียวสระคู
22
353
18
154
32030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤติพงศ์ ประนม
12
138
8
155
32030155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดรุณ เจนจบ
25
499
21
156
32030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนัน ผลรักษา
22
303
11
157
32030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิวกร เจริญ
19
208
12
158
32030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรกร สิงห์ทอง
12
159
8
159
32030159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพิชัย ศิริพงษ์
21
223
11
160
32030160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย นาคแสง
21
266
11
161
32030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา จันทร์สว่าง
6
60
8
162
32030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกกร สีดามาตย์
11
143
8
163
32030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี บุดดางาม
6
56
8
164
32030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร อินทรนุช
68
1,265
44
165
32030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวัฒน์ สุระศร
16
286
10
166
32030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกร เขียวสระคู
20
249
11
167
32030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร ประสานรัตน์
22
255
11
168
32030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ โกสีย์
10
155
8
169
32030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสานิตย์ หาชา
20
344
18
170
32030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย
12
241
8
171
32030171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบุญสนอง หนูคง
22
280
14
172
32030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ดอนเหลือม
13
137
9
173
32030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ บุญแย้ม
8
79
8
174
32030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภีลดา จันทร์แสง
9
115
8
175
32030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สอนงาม
10
113
8
176
32030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิจิตรา อุดมทรัพย์
17
173
12
177
32030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์
7
58
8
178
32030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำรวย พงษ์ภัทรทรัพย์
10
85
8
179
32030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒิพงษ์ เพียรการ
20
251
14
180
32030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญาณี สืบสังข์
18
344
16
181
32030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภปภน กฤติยาวรรค์
15
324
15
182
32030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงวน คำลอย
30
378
17
183
32030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์
27
394
19
184
32030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติเฟื่องฟูสกุล ราชประโคน
10
166
8
185
32030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวิศ สมบัติวงค์
12
166
8
186
32030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์
7
85
8
187
32030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเจือ โฉมใส
9
77
8
188
32030188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร มีแสวง
26
362
18
189
32030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ใจซื่อ
19
228
11
190
32030190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว
24
419
19
191
32030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธวัช สมบูรณ์
17
226
11
192
32030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ แสงสว่าง
10
126
8
193
32030193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน
18
167
11
194
32030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัน วิชัย
13
153
8
195
32030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี วรรณโย
7
66
8
196
32030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรานเพชร ทวีผล
11
196
8
197
32030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรีย์ ยอดเพชร
12
178
8
198
32030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยศยา ใจเย็น
14
204
8
199
32030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพชร อึงชื่น
25
366
20
200
32030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำ
22
463
22
201
32030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ใจหาญ
10
105
8
202
32030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก สุรพล
22
291
11
203
32030203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรพงษ์ จำปามูล
40
609
27
204
32030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชรี รักษาสระน้อย
11
144
8
205
32030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ขุมทอง
8
54
8
206
32030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ อิ้วประโคน
20
317
16
207
32030208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกสิทธิ์ ประไวย์
17
151
11
208
32030209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม
17
251
11
209
32030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช
29
475
22
210
32030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉายศิริ ทองอ้ม
11
111
8
211
32030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระเดช พูนทรัพย์
4
40
8
212
32030213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย สาลิวงษ์
19
240
11
213
32030214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์
20
329
17
214
32030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิตย์ สันทัยพร
9
104
8
215
32030216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวขาน บัวบาน
7
65
8
216
32030217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
208
11
217
32030218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจติ ท่าทอง
14
158
8
218
32030219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ บุญร่วม
28
411
21
219
32030220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ลีแสน
25
360
22
220
32030221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข
8
68
8
221
32030222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาทศิลป์ บุญสูง
12
140
8
222
32030223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
238
11
223
32030224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยวัฒน์ พุทธานุ
17
192
11
224
32030225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมิศักดิ์ บุญสัม
13
141
8
225
32030226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิศ ซ่อนจันทร์
13
173
8
226
32030227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย บุญเอก
13
224
9
227
32030228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุญจมาพร จุฬารี
14
225
9
228
32030229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินาธิป เกษมสุข
8
71
8
229
32030230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชู จุดโต
21
297
14
230
32030231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช
17
269
11
231
32030232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติภัฎ บุญหวาน
11
115
8
232
32030233
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
132
8
233
32030234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีภูมิ เทียนแก้ว
8
81
8
รวม
3,614
50,067
2,708

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2