ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
32030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ บุญงอก
107
1,895
54
2
32030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศราวดี สุรินทรานนท์
8
102
8
3
32030003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกบุญรัตน์ มงคล
17
270
11
4
32030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุญณิกา จันทร์กลิ่น ถิรวงศ์กุล
7
64
8
5
32030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพัชร ติราวรัมย์
32
482
17
6
32030006
ประถมศึกษา
นายมิตรชัย สุชาติสุนทร
15
192
12
7
32030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประดับ สอดศรีจันทร์
12
150
8
8
32030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์
22
373
16
9
32030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
13
133
9
10
32030010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ลวดเงิน
19
252
13
11
32030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ไท ไพรงาม
11
178
10
12
32030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนานันต์ ดียิ่ง
26
282
11
13
32030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ บุญมา
7
46
7
14
32030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพะเอิญ คุ้มวงษ์
10
86
8
15
32030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย เหมือนแก้ว
18
268
11
16
32030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ปัญญาคิด
13
187
8
17
32030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา กรวยทอง
8
86
8
18
32030018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสรินทร์ ห้วยทราย
22
249
11
19
32030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ
12
184
8
20
32030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก ศรีนาค
12
118
8
21
32030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ โกสีนาม
14
207
9
22
32030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิ คูณสิน
16
239
13
23
32030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี ศรีเครือดำ
15
196
8
24
32030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอินทิรา พอใจ
23
364
19
25
32030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไพลิน เดชกุญชร
18
194
10
26
32030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า พูลพรหม
19
344
15
27
32030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร
10
172
8
28
32030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม แสนคม
14
127
8
29
32030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรื่น เบ็ญเจิด
6
50
8
30
32030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินี กังวาฬ
9
153
8
31
32030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทวีลาภา เหล่าอุดม
7
63
8
32
32030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง
14
221
10
33
32030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล บุญเจียม
14
228
9
34
32030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส เสียงเพราะ
13
123
8
35
32030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์
13
150
8
36
32030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล ติราวรัมย์
9
92
8
37
32030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการัณยภาส เพ็งพันธ์
12
133
8
38
32030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ
13
124
8
39
32030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดร ดีพูน
11
115
8
40
32030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันยณัฐ บัวสาย
11
94
9
41
32030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย งามชื่น
20
234
11
42
32030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ แกล้วกล้า
15
182
8
43
32030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติมพงศ์ แก้วม่วง
10
86
8
44
32030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเตรียมศักดิ์ สว่าง
18
214
11
45
32030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ บุญคล้อย
13
148
8
46
32030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชยันต์ ภิญโญภาพ
10
106
8
47
32030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ไชยสนาม
21
387
15
48
32030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศินรินทร์ เพ่งเล็งดี
8
71
8
49
32030049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา แอ่งสุข
24
373
19
50
32030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจน์นิต สำเภา
12
125
8
51
32030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนธพร กระจ่างจิตร
14
178
8
52
32030052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์
18
347
13
53
32030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์
20
410
21
54
32030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ
7
49
8
55
32030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรินธร วิภาคะ
10
85
8
56
32030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา เกตุชาติ
19
296
15
57
32030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาร หาญศึกษา
10
100
8
58
32030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจบ กำเนิดสิงห์
19
266
11
59
32030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ บูรณะ
7
63
8
60
32030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์
18
320
11
61
32030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม สุบรรณาจ
9
86
8
62
32030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเชิด รัตนดี
19
315
16
63
32030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ เปรมผล
12
149
8
64
32030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทาริณีย์ บุญคล้อย
13
186
10
65
32030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฐ์ บุญประสาท
9
69
8
66
32030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศตวุฒิ กำจัดภัย
12
148
8
67
32030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
90
8
68
32030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุตติ์ มีอ่อง
10
87
8
69
32030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย กะภูทิน
10
78
8
70
32030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ชาติสม
15
205
12
71
32030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราการ รักพงษ์
12
150
8
72
32030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ แก้วจรัญ
11
126
8
73
32030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย สารสุข
17
194
11
74
32030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา ศรีดาพันธ์
24
286
12
75
32030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน
8
46
8
76
32030076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี สายพญาศรี
49
884
36
77
32030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร
13
196
9
78
32030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ เทพบุตร
15
273
12
79
32030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพัฒน์ ดาทอง
9
89
8
80
32030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนฤมล รำจวน
9
54
8
81
32030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป สงกล้า
18
205
11
82
32030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพินท์ บัวสาย
19
221
11
83
32030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ มีศิลป์
18
218
11
84
32030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรี
6
50
8
85
32030085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพอง ลำภา
20
320
17
86
32030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง คงวัน
14
135
8
87
32030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน
10
160
8
88
32030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหทัย ตรองจิตต์
21
320
18
89
32030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุทธิโฉม
13
164
8
90
32030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฎาษิต สุนทรดี
12
137
8
91
32030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมุห์ รักงาม
10
152
8
92
32030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
11
186
9
93
32030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสันต์ โมคศิริ
10
93
8
94
32030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีญา เกษดี
24
441
22
95
32030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดโชพล ชลธี
24
453
20
96
32030096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ดาทอง
18
203
12
97
32030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี ขุมทอง
11
189
8
98
32030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ผุยพันธ์
12
131
8
99
32030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมรินทร์ บุญเจียม
20
221
11
100
32030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพิชิต คนหาญ
12
191
8
101
32030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑารัตน์ ศรีไสว
22
394
19
102
32030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ
17
283
11
103
32030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา
23
426
19
104
32030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ปักโคทานัง
17
383
15
105
32030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล สุดชมโฉม
15
223
8
106
32030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ หาสุข
10
139
8
107
32030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม สมหวัง
7
82
8
108
32030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชรินทร์ รุจิยาปนนท์
19
208
11
109
32030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญญารัตน์ ชมดี
19
164
11
110
32030110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาร มีมาก
24
244
11
111
32030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ ชมดี
6
90
8
112
32030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว
22
327
14
113
32030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
12
154
8
114
32030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์
18
295
12
115
32030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
84
8
116
32030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
83
8
117
32030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร แม่นผล
12
199
9
118
32030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไล มูลศาสตร์
13
267
11
119
32030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์
18
294
11
120
32030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน พิมพร
7
82
8
121
32030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ จันทร์สว่าง
13
177
8
122
32030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ธุนาสูรย์
11
127
8
123
32030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ยอดโพธิ์
8
80
8
124
32030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
111
8
125
32030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกางาม บุญศรี
24
487
19
126
32030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์
21
335
16
127
32030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
286
16
128
32030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงสยาม พลหล้า
7
57
8
129
32030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
14
187
9
130
32030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนทวัชร์ ทาทอง
7
90
9
131
32030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ แว่นดำ
9
76
8
132
32030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ลาดศิลา
11
124
8
133
32030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ทองเพิ่ม
27
343
14
134
32030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ประกอบดี
14
138
8
135
32030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรชัช บุญรับ
12
141
8
136
32030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาทิน เพียรศิริ
20
210
12
137
32030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา
9
125
8
138
32030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ พางาม
22
187
11
139
32030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงพร แอกทอง
18
163
11
140
32030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
98
8
141
32030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุวนินทร์ หาชา
14
268
10
142
32030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
181
10
143
32030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ สุขแสวง
12
157
8
144
32030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์
18
278
13
145
32030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติชัย จันทราช
9
60
8
146
32030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ พลศรี
7
102
8
147
32030147
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงแข ละม้ายศรี
28
505
21
148
32030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนรีพัฒน์ สาแก้ว
8
71
8
149
32030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทียบ จันทสุข
12
109
8
150
32030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ เหลือถนอม
12
136
8
151
32030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ แก้วใส
24
454
20
152
32030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวย้อย กันนิดา
13
107
8
153
32030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม เขียวสระคู
22
341
16
154
32030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤติพงศ์ ประนม
11
147
8
155
32030155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดรุณ เจนจบ
23
490
22
156
32030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนัน ผลรักษา
22
314
11
157
32030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิวกร เจริญ
19
210
12
158
32030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรกร สิงห์ทอง
12
154
8
159
32030159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพิชัย ศิริพงษ์
21
231
11
160
32030160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย นาคแสง
22
274
11
161
32030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา จันทร์สว่าง
5
58
8
162
32030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกกร สีดามาตย์
12
131
8
163
32030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี บุดดางาม
6
55
8
164
32030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร อินทรนุช
68
1,280
44
165
32030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวัฒน์ สุระศร
17
278
10
166
32030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกร เขียวสระคู
20
255
12
167
32030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร ประสานรัตน์
22
253
11
168
32030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ โกสีย์
10
150
8
169
32030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสานิตย์ หาชา
18
307
18
170
32030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย
11
238
8
171
32030171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบุญสนอง หนูคง
22
269
14
172
32030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ดอนเหลือม
13
129
9
173
32030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ บุญแย้ม
8
74
8
174
32030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภีลดา จันทร์แสง
9
109
8
175
32030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สอนงาม
9
109
8
176
32030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิจิตรา อุดมทรัพย์
16
164
12
177
32030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์
7
57
8
178
32030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำรวย พงษ์ภัทรทรัพย์
9
82
8
179
32030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒิพงษ์ เพียรการ
20
237
14
180
32030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญาณี สืบสังข์
18
337
16
181
32030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภปภน กฤติยาวรรค์
17
338
16
182
32030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงวน คำลอย
30
360
16
183
32030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์
26
405
19
184
32030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติเฟื่องฟูสกุล ราชประโคน
10
148
8
185
32030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวิศ สมบัติวงค์
12
178
8
186
32030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์
7
85
8
187
32030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเจือ โฉมใส
9
72
8
188
32030188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร มีแสวง
25
359
19
189
32030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ใจซื่อ
19
215
11
190
32030190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว
24
389
19
191
32030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธวัช สมบูรณ์
17
229
11
192
32030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ แสงสว่าง
10
122
8
193
32030193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน
17
177
11
194
32030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัน วิชัย
12
151
8
195
32030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี วรรณโย
7
72
8
196
32030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรานเพชร ทวีผล
11
184
8
197
32030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรีย์ ยอดเพชร
13
190
8
198
32030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยศยา ใจเย็น
14
204
8
199
32030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพชร อึงชื่น
25
359
19
200
32030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำ
22
435
21
201
32030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ใจหาญ
10
97
8
202
32030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก สุรพล
21
275
12
203
32030203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรพงษ์ จำปามูล
39
596
25
204
32030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชรี รักษาสระน้อย
11
140
8
205
32030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ขุมทอง
8
62
8
206
32030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ อิ้วประโคน
20
310
16
207
32030208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกสิทธิ์ ประไวย์
18
157
11
208
32030209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม
18
250
11
209
32030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช
29
451
22
210
32030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉายศิริ ทองอ้ม
9
108
8
211
32030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ พิศวงค์
4
42
8
212
32030213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย สาลิวงษ์
19
221
11
213
32030214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์
20
320
15
214
32030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิตย์ สันทัยพร
8
96
8
215
32030216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวขาน บัวบาน
7
60
8
216
32030217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชินาธิป เกษมสุข
18
210
11
217
32030218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจติ ท่าทอง
14
166
8
218
32030219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ บุญร่วม
27
414
17
219
32030220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ลีแสน
23
356
22
220
32030221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข
8
64
8
221
32030222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
133
8
222
32030223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยวัฒน์ พุทธานุ
21
236
11
223
32030224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววาทศิลป์ บุญสูง
16
186
11
224
32030225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมิศักดิ์ บุญสัม
12
142
8
225
32030226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิศ ซ่อนจันทร์
13
179
8
226
32030227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย บุญเอก
13
225
9
227
32030228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุญจมาพร จุฬารี
13
234
9
228
32030229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร แจ่มใส
7
73
8
229
32030230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชู จุดโต
21
283
12
230
32030231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช
17
269
11
231
32030232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติภัฎ บุญหวาน
11
114
8
232
32030233
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
120
8
233
32030234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีภูมิ เทียนแก้ว
8
81
8
รวม
3,584
49,393
2,585

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2