ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
33010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ
11
109
8
2
33010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
117
9
3
33010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร
9
109
9
4
33010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เบ็ญเจิด
16
144
9
5
33010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว
13
136
9
6
33010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ สังวัง
9
140
9
7
33010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล อารีย์
8
96
9
8
33010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ บุตรมี
10
97
9
9
33010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม โพธิ์ชัย
17
121
11
10
33010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราชมาลี ต้อนรับ
4
89
9
11
33010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์
9
120
9
12
33010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิชุดา ชัยชาญ
19
363
12
13
33010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐโชค บุญเสริม
10
82
8
14
33010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ดวงสีดา
4
25
8
15
33010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพาลี กาลพฤกษ์
8
70
8
16
33010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร รุ่งเรือง
2
2
2
17
33010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธณัท บุญชูวิสิฐ
5
19
6
18
33010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
48
8
19
33010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริทร คงคูณ
6
34
9
20
33010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา สงโสด
19
205
11
21
33010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ วิวัฒนศิริโภคิน
10
152
8
22
33010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ ไชยอุดม
19
247
11
23
33010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิ อินตะนัย
7
73
8
24
33010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช
6
45
9
25
33010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณโรจน์ วันเลิศ
13
124
11
26
33010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
7
58
8
27
33010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ กรึงไกร
18
178
11
28
33010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเนศวร์ บุญมาก
18
162
11
29
33010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ
19
234
11
30
33010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
133
8
31
33010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐาวิทย์ สีหะวงษ์
8
48
8
32
33010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงสิทธิ์ อินตะนัย
10
142
8
33
33010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
89
1,280
46
34
33010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกอมร ใจจง
18
160
11
35
33010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรนันท์ คำคาวี
11
94
8
36
33010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์
8
67
8
37
33010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภากร สายหงษ์
7
45
9
38
33010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์
5
91
9
39
33010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
36
9
40
33010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา
15
127
9
41
33010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
31
8
42
33010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร สูงสนิท
16
159
11
43
33010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
8
44
33010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ สหัสดี
7
42
8
45
33010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ชารีวัน
8
49
8
46
33010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์
6
21
5
47
33010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ ทอนศรี
248
3,482
97
48
33010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
7
67
8
49
33010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต บุญเฉลียว
9
96
8
50
33010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณภพ สีดากุล
7
42
8
51
33010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
6
52
8
52
33010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวออยใจ ปราบภัย
7
44
9
53
33010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปภาวรินทร์ ทองสุข
8
63
8
54
33010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ลำภา
10
109
9
55
33010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฌพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล
17
167
11
56
33010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล
6
54
8
57
33010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว วรรณทวี
6
28
7
58
33010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง พื้นผา
12
73
9
59
33010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ ตรีประเคน
18
126
11
60
33010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
7
55
9
61
33010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐิตรัฐ สอนศรี
18
143
11
62
33010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ จันล่องคำ
17
214
11
63
33010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย นามวงศ์
20
301
14
64
33010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
83
8
65
33010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย เบญมาตย์
7
40
8
66
33010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภเมศฐ์ ศิรวิรุฬห์ชัย
16
143
9
67
33010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีรวรรณ พวงผกา
5
18
8
68
33010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด บุญสถิตย์
10
105
8
69
33010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงชัย สุเมธิวิทย์
35
744
25
70
33010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เงาศรี
12
61
8
71
33010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพชยนต์ แก้วพวง
11
136
8
72
33010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์
7
100
8
73
33010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี
14
122
12
74
33010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
6
36
7
75
33010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยวดี กองหล้า
7
59
8
76
33010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเทพ พงษ์เกษ
5
20
8
77
33010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลปชัย นันตโลหิต
16
183
12
78
33010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภมงคล บุญชู
6
38
8
79
33010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ
19
167
11
80
33010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์
21
153
11
81
33010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอังคณา พรหมศรี
16
174
11
82
33010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา ชมสูงเนิน
18
133
11
83
33010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภคิน ธรรมนูญ
18
172
11
84
33010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ระติเดช
23
205
11
85
33010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพงษ์ คงนิล
15
188
11
86
33010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา คำเพราะ
9
91
8
87
33010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
31
8
88
33010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์
14
151
11
89
33010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปฐมาวดี ศรีชนะ
6
83
8
90
33010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ สุภาพ
53
1,141
35
91
33010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญยุพา สรรพศรี
7
79
8
92
33010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
44
8
93
33010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร ผุดผ่อง
22
290
16
94
33010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
216
11
95
33010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เจตนา
6
66
8
96
33010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ
16
141
9
97
33010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร อินทา
19
139
11
98
33010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภวัต สุนทรกุลภัทร
5
34
8
99
33010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย สมใจเพ็ง
15
152
11
100
33010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์โชค ใจนวล
6
49
8
101
33010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา พิมพันธ์
10
66
9
102
33010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม กองธรรม
6
29
9
103
33010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม บัวแก้ว
13
66
11
104
33010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเบญจพล พิมาร
6
22
8
105
33010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม คงเมือง
11
106
8
106
33010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัลลภ อินทะแสง
4
41
9
107
33010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
123
11
108
33010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ฝังสิมมา
7
48
7
109
33010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด พลพวก
6
22
8
110
33010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระพี แก้วเนตร
21
292
16
111
33010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน สูงโฮง
17
146
11
112
33010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง
8
65
8
113
33010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรวัฒนา นาคา
8
63
7
114
33010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงคราม ทีน้ำคำ
6
41
9
115
33010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน วรศักดิ์มหาศาล
5
35
8
116
33010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สิงห์เทพ
3
9
4
117
33010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต สงสาร
17
217
13
118
33010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลแข ปฏิสัมพิทา
9
57
9
119
33010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงชัย ประเสริฐทรง
15
126
12
120
33010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ดาประสงค์
9
101
9
121
33010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา แสนทวีสุข
14
159
8
122
33010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ทองมนต์
6
62
8
123
33010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรภี บุญถนอม
6
43
8
124
33010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ
8
51
8
125
33010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช ขำศรีบุศ
7
44
8
126
33010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางระหงค์ นันตโลหิต
16
145
11
127
33010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง
7
77
8
128
33010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท เครื่องทอง
8
95
8
129
33010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศ สุขกมล
7
48
8
130
33010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย นามวงษ์
11
129
9
131
33010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
9
132
33010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ โขสูงเนิน
8
26
8
133
33010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
99
8
134
33010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ อดทน
25
321
12
135
33010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ดวงคำ
20
222
11
136
33010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนัดดา เสนสม
9
110
8
137
33010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมสมัย นาราษฎร์
18
182
11
138
33010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัชร สารสมัคร
8
96
8
139
33010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง สิมณี
7
52
8
140
33010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันตชัย แห่งธรรม
6
39
8
141
33010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
166
11
142
33010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤช คำเพราะ
9
79
8
143
33010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ พรมแพง
9
70
8
144
33010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกันทรา เขียวอ่อน
12
73
8
145
33010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพจน์ จำชาติ
5
38
8
146
33010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพร แก้ววิเศษ
22
259
15
147
33010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ บัวงาม
13
167
8
148
33010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ งามนัก
11
91
8
149
33010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
62
8
150
33010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ทองเทพ
5
32
8
151
33010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทธ ทองภามี
8
46
8
152
33010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์
9
98
9
153
33010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน
25
387
20
154
33010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศพงษ์ พรหมทา
7
37
8
155
33010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม
12
157
8
156
33010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชระ วงค์เจริญ
6
39
9
157
33010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทพิทักษ์ชัย คำพะทา
5
60
9
158
33010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
90
8
159
33010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสน่หา พลโสภา
11
135
8
160
33010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวรรค์ ศรีจันทร์
8
62
9
161
33010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร
15
188
11
162
33010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์
16
217
11
163
33010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ประทุมวัน
10
61
9
164
33010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพา สุทนต์
9
85
9
165
33010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรีชญา สิทธิพร
15
167
8
166
33010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภณัฏฐ์ ผลดี
11
104
8
167
33010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร ทองแดง
15
168
10
168
33010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมฆินทร์ ดลปัดชา
11
113
8
169
33010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีวรา บึงไกร
7
45
9
170
33010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำปา สมรัตน์
7
40
9
171
33010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นชัย พร้อมพงษ์คกุล
11
93
11
172
33010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข
7
57
8
173
33010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิปพเนตร ศรีนา
8
41
7
174
33010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ
6
22
7
175
33010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย อรรคบุตร
16
129
9
176
33010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด นนทะศรี
17
138
11
177
33010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ไชยานุกูล
33
586
24
178
33010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ อยู่ยืน
7
44
8
179
33010190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนี ศิริยาน
17
188
11
180
33010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัศน์ นิยมวัน
7
73
8
181
33010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
21
360
20
182
33010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุตรดา จันทเสน
8
53
8
183
33010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรกฤต แจ้อุบล
4
45
9
184
33010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์
10
82
9
185
33010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง
4
50
9
186
33010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา พรหมทา
8
75
8
187
33010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์
13
132
8
188
33010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ ธนวาที
7
115
8
189
33010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์
6
91
9
190
33010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย ศรีสมพร
7
70
8
191
33010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา สมาฤกษ์
32
483
22
192
33010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ จิตสุภาพ
18
183
11
193
33010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมร ช่องงาม
9
98
8
194
33010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด
19
268
19
195
33010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ จันทร์ฉาย
7
69
8
196
33010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล บุญชิต
13
142
8
197
33010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
35
8
198
33010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีคำ
6
66
8
199
33010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว
23
344
16
200
33010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย จันมนตรี
10
81
8
201
33010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวินท์ ดวนใหญ่
19
255
12
202
33010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส วงศ์แดง
25
261
12
203
33010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุขเกษม
10
128
9
204
33010215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิรินทิพย์ แสงม่วง
18
144
11
205
33010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัทธนันท์ วรโพด
15
147
11
206
33010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.คมจักกฤช วุทธิยา
7
47
8
207
33010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ นาจำปา
12
64
8
208
33010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ชมภูเขา
6
69
9
209
33010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพงษ์ วงษ์ชาติ
7
50
8
210
33010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ลาโพธิ์
9
136
8
211
33010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอง กาทอง
11
144
8
212
33010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัมปนาท วังสันต์
16
142
11
213
33010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุธ แสงใสแก้ว
4
32
8
214
33010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์
9
119
8
215
33010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ตอนศรี
12
123
8
216
33010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
94
9
217
33010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
20
228
12
218
33010229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติ ศรีสาร
16
172
11
219
33010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ บางใบ
16
237
11
220
33010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร เพ็งพันธ์
19
178
11
221
33010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทศ บุญเย็น
8
67
8
222
33010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ มครนันท์
8
64
8
223
33010234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงศักดิ์ งามล้วน
19
182
11
224
33010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจิตร สวัสดิกุล
10
116
8
225
33010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ทองลือ
13
124
8
226
33010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
79
8
227
33010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุสิต ใสกระจ่าง
7
45
8
228
33010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์
10
109
8
229
33010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ทวีศรี
6
36
9
230
33010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนัญญาพร สาระพลเรืองกุล
7
49
9
231
33010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์
12
166
8
232
33010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ วิเศษพงษ์
9
65
8
233
33010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพันธ์ เดชภัทร
12
138
8
234
33010245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร สังข์แก้ว
18
250
11
235
33010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
143
9
236
33010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน
7
70
9
237
33010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรมงคล สีดาว
8
94
9
238
33010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สุนันท์
5
41
9
239
33010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์
16
192
16
240
33010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายฝน ขนันไทย
10
81
9
241
33010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส
4
44
8
242
33010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน คำพอง
12
134
8
243
33010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
36
9
244
33010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา กันหาสุข
22
321
14
245
33010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพนันต์ ปัญจา
7
54
9
246
33010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งอรุณ สายสมาน
9
66
8
247
33010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาธรณ์ หมื่นศร
8
98
8
248
33010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์
9
88
8
249
33010261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ สงโสด
24
204
13
250
33010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสี วรสา
9
66
8
251
33010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลิมศรี วรรณทอง
7
51
8
252
33010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอิษยา พรมสามสี
20
186
11
253
33010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
86
8
254
33010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิ หลักคำ
6
51
8
255
33010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
90
10
256
33010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
69
9
257
33010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง เสนาะศัพย์
6
60
9
258
33010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ สมบูรณ์
8
67
8
รวม
3,182
34,760
2,570

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2