ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
33030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ปลื้มชิงชัย
9
129
8
2
33030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมินทร์ ปานขาว
20
215
11
3
33030003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุกฤต ทีงาม
20
238
11
4
33030004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริเยศ ถุงจันทร์
48
873
37
5
33030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
เฝ้าไร่
21
243
12
6
33030006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก บุญคง
17
191
11
7
33030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวโรจน์ วิระโชติชูวิทย์
7
58
8
8
33030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ ยงทวี
6
45
8
9
33030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชาติ ไชยชาญ
15
143
11
10
33030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาสินี คำวงค์
9
104
8
11
33030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ลภัสส์ จันทร์สำโรง
8
101
9
12
33030013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยน บุญเหมาะ
20
171
12
13
33030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ไชยบุตร
22
308
11
14
33030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์
20
263
13
15
33030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน เคราะห์ดี
18
167
11
16
33030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรลือ สุนทร
13
140
8
17
33030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ วามะกัน
8
76
8
18
33030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ ชาญพินิจ
8
143
8
19
33030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ออไธสง
13
168
8
20
33030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสสิธร หนันดูน
12
112
8
21
33030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัยสิทธิ์ ใจพร
12
94
8
22
33030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์
16
144
11
23
33030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรณัฐ วันดีรัตน์
17
240
11
24
33030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษดา ปิยะพันธ์
16
178
11
25
33030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส
5
57
8
26
33030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤติเดช บุญศรัทธา
39
592
27
27
33030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมธัช อินวันนา
12
173
8
28
33030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
12
135
9
29
33030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง
11
135
9
30
33030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ
20
349
15
31
33030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ บุญเย็น
10
91
8
32
33030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ พฤกษา
9
111
8
33
33030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเข็มเพชร ประดับศรี
8
84
8
34
33030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พงษ์เพชร
8
60
8
35
33030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา จันดาบุตร
14
132
8
36
33030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
23
408
20
37
33030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
33
552
25
38
33030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์
13
226
8
39
33030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล พันธ์ภักดี
5
78
8
40
33030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี นันทวงศ์
12
149
8
41
33030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ วรรณา
8
82
8
42
33030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ติดมา
9
101
8
43
33030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา คำเสียง
11
119
9
44
33030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนาน ไพบูลย์
16
231
11
45
33030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย แสวงดี
14
180
12
46
33030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรศักดิ์ มนทอง
14
203
11
47
33030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร พิมพร
7
74
8
48
33030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ อาษาราช
7
82
9
49
33030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ อินทร์ดา
22
292
12
50
33030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ กอกหวาน
9
102
8
51
33030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวรรณ มิถุนดี
5
49
8
52
33030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรี หาญพิทักษ์
22
346
12
53
33030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ
10
129
8
54
33030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิต สอนพูด
7
72
8
55
33030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร รับรอง
9
91
8
56
33030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
74
8
57
33030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพรัตน์ คำแพง
20
286
12
58
33030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผการัตน์ วงศ์ชัยภูมิ
7
42
8
59
33030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย คำแพง
10
128
8
60
33030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล สาระไทย
7
112
8
61
33030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร กุมรีจิตร
13
221
11
62
33030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหลาย อินตะนัย
20
235
11
63
33030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรศักดิ์ บัวศรี
20
232
11
64
33030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม
20
296
11
65
33030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
112
8
66
33030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์
4
22
6
67
33030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
18
264
15
68
33030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
24
316
13
69
33030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา จันทรักษ์
9
105
8
70
33030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัลย์ จันทเสน
4
61
8
71
33030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช บุราชรินทร์
6
36
7
72
33030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา นิตยวรรณ
10
104
8
73
33030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรัน พิมพร
7
69
8
74
33030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์
18
205
9
75
33030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรงค์ โพชนิกร
10
112
9
76
33030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
44
8
77
33030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส กุลัพบุรี
17
139
11
78
33030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
138
8
79
33030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
67
1,311
42
80
33030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล วิเชียร
24
490
22
81
33030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ นามวงศ์
22
267
13
82
33030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรูญ มลิพันธ์
8
121
9
83
33030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ชมภูพื้น
16
282
12
84
33030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น
7
68
9
85
33030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ ปรทานัง
10
119
8
86
33030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์
18
199
11
87
33030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ เนียมศรี
14
155
8
88
33030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
136
8
89
33030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรชุลีย์ พรรณโรจนศิริ
10
92
8
90
33030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชัย กัณทพันธ์
5
70
8
91
33030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธิกุล
9
122
8
92
33030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรชาติ พานิช
15
134
11
93
33030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนราธิป สมพงษ์
9
96
9
94
33030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ สารชาติ
9
61
9
95
33030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์
16
128
9
96
33030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ วรรณทอง
6
46
9
97
33030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก เข็มทอง
5
30
8
98
33030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ ไชยโชติ
19
162
11
99
33030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประยงค์ ร่วมจิตร
7
44
9
100
33030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมควร โมทะจิตร
18
144
11
101
33030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร มนทอง
9
104
9
102
33030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย พานิช
9
130
8
103
33030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา วงค์พิทักษ์
7
59
8
104
33030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
48
9
105
33030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ศิริโท
9
84
8
106
33030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
26
521
22
107
33030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร ศรีดารา
12
142
8
108
33030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไชยชาติ
13
145
8
109
33030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส สุมาลี
7
71
9
110
33030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ อายุวงค์
9
66
9
111
33030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรกฤษฎิ์ จันทร์บุญ
19
130
12
112
33030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ ทิพย์รักษ์
26
443
21
113
33030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม
7
77
8
114
33030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล คำศรี
9
82
9
115
33030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
85
8
116
33030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก พันธ์แก่น
7
85
8
117
33030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว
5
59
8
118
33030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม คำหล่า
17
189
11
119
33030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา นาโสก
9
59
9
120
33030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา เกษอินทร์
5
70
8
121
33030126
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
4
6
2
122
33030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ โชคเหมาะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
17
133
8
123
33030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวกันต์ วิลามาศ
7
50
8
124
33030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ เพ็งธรรม
7
71
8
125
33030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
3
2
126
33030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี
10
85
78
127
33030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจิตร์ ชวดรัมย์
4
76
8
128
33030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
101
8
129
33030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวินี พิมพ์จันทร์
11
136
8
130
33030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
253
11
131
33030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา จำปาจีน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
97
8
132
33030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาล คำเหลือ
7
79
8
133
33030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาม รักษา
9
77
8
134
33030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณรัตน์ แสนทวีสุข
7
42
8
135
33030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรางคณา บุตรสอน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
13
164
8
136
33030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนเรศ คำเสียง
20
288
11
137
33030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ
18
219
12
138
33030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจินต์ สมบัติวงศ์
7
64
8
139
33030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ประมวล
11
141
8
140
33030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤต บุญปัญญา
20
188
11
141
33030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์
12
122
8
142
33030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
267
10
143
33030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร คำเสียง
10
112
8
144
33030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย
7
76
8
145
33030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี ศรีผา
7
46
8
146
33030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
40
8
147
33030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ สิงหร
8
109
8
148
33030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ หงษ์สนิท
10
87
8
149
33030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ
23
423
16
150
33030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
11
128
8
151
33030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิโรตม์ เพ็งธรรม
13
141
8
152
33030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจจา เตารัตน์
8
97
8
153
33030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนุพงษ์ ระยับศรี
11
122
8
154
33030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนชัย ชิณวงศ์
11
112
8
155
33030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ บุญจอม
20
174
11
156
33030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ สุริยา
12
117
8
157
33030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย จุมพิศ
9
97
8
158
33030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ยินดี
8
114
9
159
33030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร่าเริง วิทยอุดม
13
184
9
160
33030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณาวุฒิ บัวเขียว
10
86
9
161
33030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร ใจนวน
8
79
8
162
33030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรี มังษะชาติ
18
216
11
163
33030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ ไทยน้อย
16
138
11
164
33030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานนท์ นนทวงค์
15
123
9
165
33030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย คุณมาศ
4
54
8
166
33030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน ชุมวัน
18
138
11
167
33030173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองดี ชื่นตา
18
177
11
168
33030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง พรหมคุณ
16
157
11
169
33030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
67
8
170
33030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพันธ์ สอนพูด
9
104
8
171
33030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ บุญชู
9
46
8
172
33030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณนุพล จันทะสนธ์
11
100
8
173
33030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยรัตร ภูติยา
25
318
13
174
33030180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสม โสริโย
19
307
14
175
33030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารี ผุดผา
10
176
8
176
33030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัย ศรีเลิศ
6
94
8
177
33030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์
15
271
11
178
33030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า ผุดผา
14
179
8
179
33030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชีพ ตรีประเคน
22
364
15
180
33030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.กิตติพัชญ์ เจริญ
10
185
9
181
33030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย มีศรี
34
575
23
182
33030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัตพล สิงหชาติ
15
288
8
183
33030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
26
468
21
184
33030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวช สูงสุด
15
268
9
185
33030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัฒนา สังข์โกมล
29
432
18
186
33030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ สันดอน
12
205
9
187
33030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว
8
70
8
188
33030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนา รุ้งแก้ว
13
171
11
189
33030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมศรี
12
104
8
190
33030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ทรงศรี
8
123
8
191
33030197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศัดิ์ ธรรมพร
21
334
12
192
33030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ
12
137
8
193
33030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา พุฒพวง
20
335
16
194
33030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุจิตรา ศิริสุรักษ์
12
136
8
195
33030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎากร รัตนพันธ์
12
128
8
196
33030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล จันทร์เทศ
8
98
8
197
33030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพพร พรหมศรี
13
171
9
198
33030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า อาจอินทร์
19
246
11
รวม
2,597
32,817
2,061

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2