ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
33040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ศิริชนะ
11
121
8
2
33040002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม มงคลแก่นทราย
20
272
11
3
33040003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี พรมดวงศรี
19
177
11
4
33040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
11
76
8
5
33040005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ทองสวัสดิ์
16
137
12
6
33040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัชฉา ทุมมา
11
68
9
7
33040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต ศิริชนะ
30
596
24
8
33040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนีระภา วิริยะบัณฑิต
8
32
8
9
33040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ดวงมาลา
8
55
9
10
33040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตการุณ แก้วคำสอน
12
132
8
11
33040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ คำชัย
12
175
10
12
33040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันจิรา ศรีจันทร์
7
51
8
13
33040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ
6
39
8
14
33040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.คมกฤษณ์ วรงค์
7
43
8
15
33040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ แก้วอุดม
7
83
9
16
33040016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำปัน จำปาเรือง
17
210
14
17
33040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล สืบวงศ์
12
134
8
18
33040018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมล มูลสาร
20
294
13
19
33040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนโชติ ขุนโทนิล
9
50
8
20
33040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ คำชัย
15
262
14
21
33040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม อินทร์ขาว
14
196
8
22
33040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา คำดี
11
74
8
23
33040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาริศ ขำศรีบุศ
10
99
8
24
33040024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุจิตรา จูมสีมา
20
296
11
25
33040025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข
17
158
11
26
33040026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิศ ธรรมนิยม
17
102
11
27
33040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สารเฉวตร์
12
92
9
28
33040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย
8
50
8
29
33040029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสมียน ละเลิศ
21
277
11
30
33040030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี เกษมสุข
14
140
11
31
33040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน
12
129
8
32
33040032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมาณ ประสานพันธ์
20
326
12
33
33040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา เพิ่มวิไล
10
119
8
34
33040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย พงษ์สิน
8
55
8
35
33040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวพัน ขันตี
12
188
8
36
33040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรรค์ สามสี
17
144
9
37
33040037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญ สมสะอาด
21
267
11
38
33040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง
10
84
8
39
33040039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย วรรณทวี
19
257
11
40
33040040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรพรรณ บุตตะวงศ์
21
283
13
41
33040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ประสาร
17
190
11
42
33040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพัฒน์ รักพรหม
18
247
12
43
33040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ภูสิงห์
135
2,259
64
44
33040044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา เพิ่มวิไล
18
194
11
45
33040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย ตุลยเสวี
14
135
8
46
33040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนติวัฒน์ บำรุง
10
123
8
47
33040047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตรา กุมพันธ์
20
184
11
48
33040048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจินดา ศรีรวัฒน์
28
393
14
49
33040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ การะเกษ
18
127
11
50
33040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
9
70
8
51
33040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์
14
266
10
52
33040053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร วงษ์ราช
19
234
11
53
33040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเรียน สนทะยา
17
193
11
54
33040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง
13
185
8
55
33040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรักษ์ พรมมาสุข
18
272
14
56
33040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
9
65
8
57
33040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย บุญพร้อม
12
184
8
58
33040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
14
219
11
59
33040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง
12
204
8
60
33040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวก วิริยะบัณฑิต
7
105
8
61
33040062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมัย ทองมาก
14
127
12
62
33040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ กันหาบุตร
10
73
8
63
33040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย กิ่งมะณี
7
81
8
64
33040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
29
528
22
65
33040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งนภา หลักเพชร
14
131
8
66
33040067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชาติ แสงกล้า
16
200
11
67
33040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ วรรณจู
13
140
8
68
33040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพลักษ์ ธานี
7
39
8
69
33040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์
5
40
9
70
33040071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพล สำลี
17
238
11
71
33040072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารินทร์ บุญเชิญ
19
223
11
72
33040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ ภูสิงห์
51
803
28
73
33040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง
13
199
8
74
33040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโผน ธรรมทวี
15
158
8
75
33040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ
13
176
10
76
33040077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศรี พันธ์ยงค์
25
419
19
77
33040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย อดทน
17
253
11
78
33040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ รักษาวงษ์
13
202
8
79
33040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ สีพล
8
81
8
80
33040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช บุราชรินทร์
14
158
8
81
33040083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร จำเริญ
18
180
11
82
33040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนที สุขพอดี
9
82
8
83
33040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล แพงยา
14
105
9
84
33040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
8
85
33040087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมี จันทวี
19
284
13
86
33040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี ฝอยทอง
22
331
20
87
33040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนำพล กิ่งมะณี
12
100
8
88
33040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี
11
88
8
89
33040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ
13
195
8
90
33040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรลอน โชติรัตน์
11
121
8
91
33040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ฝอยทอง
18
321
16
92
33040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ประสาร
13
154
8
93
33040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพิด เถาว์คำ
6
43
8
94
33040096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิลยา นาไชยธง
20
155
11
95
33040097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำนวน แตะต้อง
16
113
11
96
33040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ ชมชื่น
13
151
8
97
33040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์
13
155
8
98
33040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท จำปาทิพย์
13
124
9
99
33040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแมนศักดิ์ แถมวัน
12
169
9
100
33040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตฤณ ทีงาม
13
128
8
101
33040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
10
65
8
102
33040104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สอนคำเสน
9
61
8
103
33040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
77
9
104
33040106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ โจระสา
12
103
8
105
33040107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเริญ แก้วมณี
22
364
15
106
33040108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยมงคล มีวงศ์
19
169
11
107
33040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี แก้วโมกข์
7
28
8
108
33040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส รัตโน
14
290
11
109
33040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ เลิศศรี
13
127
8
110
33040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ พละไกร
12
187
8
111
33040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรา รัตโน
18
176
8
112
33040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิศักดิ์ ไสว
14
148
8
113
33040115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์
16
138
11
114
33040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล โพธิ์ขาว
14
121
8
115
33040118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดนตรี บุญลี
11
116
9
116
33040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
10
97
8
117
33040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวิทย์ สุภโกศล
12
150
8
118
33040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุประกิต จันทร์ถา
10
91
8
119
33040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะเด็น สมัครพงศ์
15
260
13
120
33040123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวน แก้วกัณหา
39
786
28
121
33040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
14
151
9
122
33040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
8
63
8
123
33040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ บุตกร
11
148
9
124
33040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
6
43
8
125
33040128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข
20
146
11
126
33040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี
7
44
8
127
33040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง
11
127
8
128
33040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้ว
10
46
9
129
33040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ สายลุน
13
198
9
130
33040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
69
8
131
33040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ ทองบ่อ
13
139
8
132
33040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติคุณ สืบหล้า
26
444
17
133
33040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
78
8
134
33040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยนัตร ไชยสาร
9
77
8
135
33040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย พานิช
5
10
4
136
33040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมคิด นามบุตร
10
72
9
137
33040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญคง เนตรภักดี
8
91
8
138
33040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน
11
115
8
139
33040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร อุ่นแก้ว
12
155
8
140
33040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ศรีสุข
10
117
8
141
33040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาริษา พานจันทร์
6
23
8
142
33040146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย จุลวรรณโณ
23
400
13
143
33040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทองอินทร์
17
262
12
144
33040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ถันทอง
6
83
8
145
33040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิสมัย ศรีโสด
8
76
8
146
33040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไลภรณ์ ผุยพรม
8
77
8
147
33040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา
9
66
9
148
33040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
12
212
9
149
33040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงกะพัน ชัยพร
6
77
8
150
33040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล สุทธิสน
9
56
8
151
33040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร มณีกุล
19
176
11
152
33040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร ศรีโสด
13
189
12
153
33040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
8
65
8
154
33040158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
9
54
8
155
33040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา จำปาทิพย์
9
78
8
156
33040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา จันทะวงษ์
10
141
9
157
33040162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกร แก้วธรรม
66
1,253
40
158
33040163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย บุญน้อย
9
95
8
159
33040164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาริณี คำศรี
6
49
8
160
33040165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ กาญจนพัฒน์
58
1,154
38
161
33040166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทีฆรภัค ดวงสา
18
152
12
162
33040167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
23
372
22
163
33040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
65
8
164
33040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร พรหมโลก
9
94
8
165
33040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชชัย นาจำปา
10
97
8
166
33040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพ ขอจงสุข
20
364
16
167
33040172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ ห่อทรัพย์
13
203
9
168
33040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
11
98
9
169
33040174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา แสงหิรัญ
11
67
8
170
33040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกษรินทร์ เบิกบาน
7
55
8
171
33040177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ สุขศาลา
15
126
11
172
33040178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
51
8
173
33040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ จันทร์แสง
7
23
8
174
33040180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวช สัตยากุล
28
396
15
175
33040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
12
121
8
176
33040182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
10
120
8
177
33040183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมือน วรเชษฐ
6
45
8
178
33040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
14
171
8
179
33040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ น้อยแสง
10
169
8
180
33040186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ชินตะวัน
13
221
8
181
33040187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด
13
242
11
182
33040188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศักดิ์ นาดี
6
86
8
183
33040189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนสิทธิ์ โสพล
19
193
11
184
33040190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย สร้อยสนธ์
22
270
14
185
33040191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
181
8
186
33040192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัศวิน เกษสร
19
109
9
187
33040193
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.อ.ธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร
11
101
8
188
33040194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา
8
46
9
189
33040195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์
6
62
8
190
33040196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรมาภรณ์ ทองสุ
16
124
12
191
33040197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐกานต์ ทางาม
18
153
12
192
33040198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ โคตพันธ์
8
70
9
193
33040199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวลอน คำศรี
11
119
9
194
33040200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญร่วม วิชาชัย
17
262
9
195
33040201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัฐอนงค์ อินโหงว
13
120
8
196
33040202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพสงค์ แซ่เตีย
8
136
8
197
33040203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ
21
319
13
198
33040204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะพร ทำบุญ
8
99
9
199
33040205
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีรุ่งศิริ สุระถาวร
9
81
8
200
33040206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์
6
71
9
201
33040207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
3
2
202
33040209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุจิตรา ภูมิภาค
13
150
11
203
33040210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
173
11
204
33040211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิศิษฏ์ ทางาม
9
86
8
205
33040212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรุตม์ มั่นจิตร
15
152
11
206
33040213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตกร ป้องกัน
10
110
11
207
33040214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร วงพรมมา
13
171
9
208
33040215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุวัฒน์ บุญแซม
17
194
11
209
33040216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร กาทอง
9
61
9
210
33040217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีเพชร สุนสาย
13
133
9
รวม
2,995
37,085
2,175

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน