ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
34010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทะนง เผ่าภูรี
3
25
7
2
34010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ คำเติม
14
192
11
3
34010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอัทยา สุขจิตต์
9
73
8
4
34010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ กุลโพนเมือง
17
142
12
5
34010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์
11
91
8
6
34010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช พิณทอง
8
49
8
7
34010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ วงศ์เสนา
15
163
8
8
34010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวลลิตา แก้วกัญญา
23
381
15
9
34010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ บุญทวี
วัดหลวงสร้างนางขาว
19
292
11
10
34010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บุ้งทอง
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
71
9
11
34010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ สุภักดี
21
261
11
12
34010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาร ก้านกิ่ง
7
82
8
13
34010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส ยิ่งยืน
18
145
12
14
34010018
ประถมศึกษา
นายกฤษดา สุภศร
4
47
6
15
34010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรัสศรี ทิพย์อุตร์
16
165
11
16
34010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล ทาศิริ
7
34
8
17
34010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์
7
23
8
18
34010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีชัย สินทรัพย์
21
182
11
19
34010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล จอมหงษ์
7
129
9
20
34010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ โสภาพันธ์
ชุมช้างบ้านผือ
17
182
11
21
34010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ พาชอบ
22
308
11
22
34010026
ประถมศึกษา
นายณรงค์ ดวงคำ
10
58
6
23
34010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรชัย แสไพศาล
5
17
8
24
34010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรฉัตร ศรีทา
9
30
7
25
34010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไกรสมร หินกล้า
3
21
8
26
34010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
23
254
12
27
34010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
86
1,853
62
28
34010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติพงศ์ โนนจันทร์
133
2,415
66
29
34010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เสมอ สร้อยคำ
146
3,591
103
30
34010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์
86
1,526
49
31
34010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ไกรยสิทธิ์
19
277
15
32
34010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร อัครศรีชัยโรจน์
7
42
8
33
34010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์
เซิมโพธิ์
24
352
13
34
34010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธิดา แสงใส
เซิมโพธิ์
6
58
8
35
34010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอก
10
72
11
36
34010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สุขศรี
16
153
12
37
34010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ไชยรัตน์
8
37
8
38
34010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอวยชัย สุทธัง
19
254
11
39
34010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนารอน ทับสกุล
จุมพล
14
95
12
40
34010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
41
34010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกาฬเนตร ยืนสุข
12
123
8
42
34010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ ศรีไหม
4
40
9
43
34010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญศิลป์ กระดาดแดง
5
27
8
44
34010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ธารารมย์
18
251
11
45
34010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี ไชยรักษ์
14
196
8
46
34010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบลวรรณ หอมสิน
11
260
12
47
34010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร
5
60
8
48
34010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอไทย ไชยกาล
7
54
8
49
34010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ ศรไชย
8
115
8
50
34010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี
7
47
8
51
34010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต จันทน์โยธา
6
87
8
52
34010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร สิทธิธรรม
11
84
8
53
34010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรปวีณ์ ศรีบุดดา
5
97
8
54
34010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรชัย ศิริพัฒน์
14
159
11
55
34010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ วีระชาติ
17
139
11
56
34010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ชารีชุม
6
61
9
57
34010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจันทร์ วงศ์สูง
14
92
8
58
34010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
32
6
59
34010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ โคตรบุรี
4
60
7
60
34010069
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
16
116
10
61
34010070
ประถมศึกษา
-
6
28
6
62
34010071
ประถมศึกษา
-
6
27
6
63
34010072
ประถมศึกษา
-
5
26
6
64
34010073
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
4
32
5
65
34010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพรรณี สุภาพรม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
16
196
10
66
34010075
ประถมศึกษา
-
5
32
5
67
34010076
ประถมศึกษา
-
4
11
5
68
34010077
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
5
38
6
69
34010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพร สำเภา
เปงจานนคร
72
1,591
40
70
34010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา แสงงาม
18
248
14
71
34010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพันธ์ มณีพงษ์
13
103
11
72
34010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ คงสำรวย
วังหลวงหนองหลวง
6
56
7
73
34010083
ประถมศึกษา
นายชาตรี สุทธวี
9
49
6
74
34010084
ประถมศึกษา
นายฟ้าทรงธรรม กาลจักร
วังหลวงหนองหลวง
9
58
6
75
34010085
ประถมศึกษา
นายสายันต์ เกษมราช
5
17
5
76
34010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย วงศ์วานดุสิต
15
144
8
77
34010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤติเดช สุขสาร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
129
8
78
34010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
51
9
79
34010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ บวชไธสง
7
86
8
80
34010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรี ศรีประนม
11
126
8
81
34010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ พงษ์อารีย์
7
89
8
82
34010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ ศรเกษตริน
10
134
7
83
34010093
ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ จันทร์เพ็ง
10
49
8
84
34010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ประมูลพงษ์
8
57
8
85
34010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรตนพร หลวงเมือง
เปงจานนคร
16
165
11
86
34010096
ประถมศึกษา
นางภัชชนก สายชนะ
4
17
6
87
34010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ กิตติโกสินท์
24
339
11
88
34010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกา ฟ้องเสียง
เฝ้าไร่
10
112
7
89
34010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสลิลโรจน์ บุญตาราษฎร์
5
59
7
90
34010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมประสงค์ ยมนา
18
224
11
91
34010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ฉลวยศรี
11
121
8
92
34010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ศิริพจน์ พรมหล่อ
8
114
8
93
34010103
ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ ดำริห์
เฝ้าไร่
8
48
6
94
34010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
59
8
95
34010105
ประถมศึกษา
นางบุณยอร บุญสาลี
7
38
7
96
34010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์
16
167
11
97
34010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพพร บุญรมย์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
14
101
11
98
34010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนราทิพย์ เวชกาล
15
185
11
99
34010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.จินตนา ครองยุทธ
7
84
8
100
34010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์เดช ทวีศรี
วังหลวงหนองหลวง
25
196
11
101
34010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ จิบทอง
วังหลวงหนองหลวง
10
132
8
102
34010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานัติ จันทร์เทศ
5
17
7
103
34010114
ประถมศึกษา
-
6
45
6
104
34010115
ประถมศึกษา
นางสาวชฎาภรณ์ ครองยุติ
7
34
6
105
34010116
ประถมศึกษา
นายจำนงค์ มาลา
9
85
6
106
34010117
ประถมศึกษา
นายวินิจ ชนะเคราะห์
8
48
6
107
34010118
ประถมศึกษา
นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์
5
39
6
108
34010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน พึ่งภพ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
47
9
109
34010120
ประถมศึกษา
นายศรชัย สุโพธิ์
2
33
6
110
34010121
ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกสุนทร กิ่งจันทร์
9
76
6
111
34010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ทองโสม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
49
8
112
34010123
ประถมศึกษา
นายไวยวิทย์ บุญคำ
6
35
6
113
34010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ อุทธสิงห์
รัตนวาปี
16
170
11
114
34010125
ประถมศึกษา
นางสาวลภัส สุขสำราญ
6
25
6
115
34010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุญลา
รัตนวาปี
9
112
10
116
34010127
ประถมศึกษา
นายอุทัย บุญพร้อม
6
26
6
117
34010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ไชยเสนา
7
44
9
118
34010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพชยนต์ บุญสุภา
รัตนวาปี
7
45
7
119
34010130
ประถมศึกษา
นายบรรจง สุริยะ
8
64
6
120
34010131
ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ พันธุ์เพ็ง
6
57
6
121
34010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ ครองยุติ
รัตนวาปี
12
212
8
122
34010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
123
34010134
ประถมศึกษา
นายเอกราช ทองรอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
9
55
6
124
34010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชาติ พิลาวัลย์
19
188
11
125
34010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง
10
122
8
126
34010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
29
6
127
34010138
ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ธานี
5
11
5
128
34010139
ประถมศึกษา
นายดาวเรือง ใจแก้ว
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
6
40
6
129
34010140
ประถมศึกษา
นางบุญฟ้า ลิ้มวัธนา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
64
6
130
34010142
ประถมศึกษา
นายอุดมชัย บุญเอื้อ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
7
113
6
131
34010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
63
8
132
34010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูอาง สมสมัย
9
129
8
133
34010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ชุ่มสนิท
10
98
8
134
34010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา โทนุการ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
9
121
8
135
34010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุลศักดิ์ หลงชิณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
6
35
8
136
34010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี ทองเพชร
8
74
9
137
34010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภิญญา รู้ขาย
8
35
7
138
34010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนเสฏฐ์ ดาเหลาธิพัทธ์
7
53
9
139
34010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล ผิวแก้ว
10
94
8
140
34010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาวุฒิ พรมสาร
6
19
7
141
34010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิภพ บุญปัน
6
73
8
142
34010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอโนชา สุรินโยธา
10
63
11
143
34010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญภรณ์ เพ็งแจ่ม
5
19
8
144
34010156
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา ไชยกุล
12
83
9
145
34010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
6
24
7
146
34010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพร สมสูง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
8
77
8
147
34010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณู เข็มพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
8
55
9
148
34010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุ่ย ไหลสุข
10
74
9
149
34010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
7
28
7
150
34010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา เป็นมงคล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
6
26
8
151
34010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร บุญกระจาย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
10
83
9
152
34010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจัย ภารการ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
6
31
8
153
34010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญปอง ก้อนทรัพย์
12
143
8
154
34010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย สารมาศ
8
45
8
155
34010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
47
8
156
34010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
15
8
157
34010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาศ วุฒิเศลา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
27
636
22
158
34010170
ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
4
53
8
159
34010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมศักย์ เก๋งแก้ว
8
97
8
160
34010172
ประถมศึกษา
นายธีราวุธ พรมเพ็ญ
5
32
8
161
34010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันทิชัย แกระหัน
6
61
9
162
34010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวัติ กาฬเนตร
9
78
9
163
34010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ สะใบ
4
46
9
164
34010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
13
137
11
165
34010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฐ์ เจริญชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
6
36
7
166
34010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีอุบล ละมูลมอญ
14
165
11
167
34010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดเจริญ นาคูณ
4
53
7
168
34010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ มีบุญ
8
50
7
169
34010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกชมล อยู่สุข
13
124
11
170
34010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพงษ์ โอวาท
4
43
9
171
34010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์
18
207
11
172
34010185
ประถมศึกษา
นายวินัย บุญศรี
2
4
2
173
34010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันทนา ปวะบุตร
10
85
9
174
34010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ ประสมพันธ์
8
50
8
175
34010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ธรรมสาร
6
25
7
176
34010189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา จันทรา
22
280
13
177
34010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศตพล หมั่นวิชาดี
9
76
11
178
34010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรัตน์ ลัทธิวรรณ
4
79
8
179
34010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ชลกาญจน์
6
42
8
180
34010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอื้อมพร สายป้อง
6
35
5
181
34010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์
19
265
11
182
34010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ละมูลมอญ
13
77
11
183
34010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ เดชะศิริ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
6
28
8
184
34010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย สิทธิแต้สกุล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
14
112
10
185
34010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรุงศักดิ์ ผาปรางค์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
5
73
8
186
34010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยัน พรมจำปา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
17
213
11
187
34010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำนวล พวงธนะสาร
23
286
20
188
34010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคอง กอดแก้ว
7
90
8
189
34010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส วังคะฮาต
17
137
11
190
34010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายทรัพย์ ง้าวทอง
8
76
9
191
34010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิราศ เดชผล
6
43
7
192
34010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
7
193
34010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย กอดแก้ว
21
292
11
194
34010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ ด้วงติลี
6
22
7
195
34010208
ประถมศึกษา
นายพงษเพชร อุดมศรี
5
42
6
196
34010209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุจิตรา สิมพรักษ์
17
129
11
197
34010210
ประถมศึกษา
-
3
19
5
198
34010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรินทร์ มีคุณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
6
24
8
199
34010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศักฐ์ ศิริขันธ์
8
49
8
200
34010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัมพร วรรณพินิจ
13
122
11
201
34010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
39
8
202
34010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนิษฐ์ อ่อนละมัย
9
73
8
203
34010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล
26
544
24
204
34010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
65
8
205
34010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยมนา สายแวว
6
84
8
206
34010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมวิไล ตั้งเวโรจน์สกุล
9
129
9
207
34010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ
10
122
9
208
34010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล สุวรรณพงศ์
9
136
8
209
34010222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกำพล กิ่งชา
12
142
11
210
34010223
ประถมศึกษา
นายสมพร แก้วใส
7
74
8
211
34010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ บุญสิทธิ์
5
90
7
212
34010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอัตทยา สุขจิตต์
6
80
8
213
34010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรธนวภัทร วงศ์สิงห์
4
40
8
214
34010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย รักวิจิตร์
10
123
8
215
34010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย พันธ์โชติ
6
30
8
216
34010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระ ตลอดพงษ์
15
190
8
217
34010231
ประถมศึกษา
นายปรีชา ประเสริฐโส
6
33
6
218
34010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพจน์ พลสวัสดิ์
12
106
8
219
34010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนปกรณ์ มณีศรี
9
65
8
220
34010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนากานต์ ปุสิงห์
8
59
9
221
34010235
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ ภารพักตร์
13
194
12
222
34010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ ดาขวา
10
160
9
223
34010237
ประถมศึกษา
นายปริญญา จันทโกสิน
5
35
6
224
34010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย พาประจง
9
80
8
225
34010239
ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ สารธิยากุล
5
21
6
226
34010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ จรรยากรณ์
5
32
7
227
34010241
ประถมศึกษา
-
6
50
6
228
34010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร คงวัน
7
40
7
229
34010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิชยา ทาโคตร
6
46
9
230
34010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร แก่นสาร์
12
91
8
231
34010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิทย์ ธาดา
9
61
8
232
34010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ทาจิตต์
6
63
8
233
34010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชศักดิ์ แก้วมาลา
5
53
9
234
34010248
ประถมศึกษา
นายอนุชิต แก้วดี
4
32
6
235
34010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว มิ่งทรรศนีย์
6
85
7
236
34010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติชัย สร้อยนาค
13
124
8
237
34010251
ประถมศึกษา
นายปรีชาชัย เรืองศรี
7
46
9
238
34010252
ประถมศึกษา
นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง
7
47
6
239
34010253
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม
16
194
11
240
34010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะพงศ์ เดชคุณ
7
109
8
241
34010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ พุ่มแก้ว
9
56
8
รวม
2,757
33,734
2,315

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน