ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
34020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงฤทิ์ วิลามาศ
9
96
8
2
34020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมวดี คำภาพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
17
209
8
3
34020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ศักดิ์ ยืนนาน
13
153
8
4
34020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ จันทรักษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
18
304
14
5
34020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสีห์ ผลจันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
17
229
11
6
34020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไทยวิจิตย์ ศรีวะรมย์
9
106
9
7
34020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิศราภรณ์ จิตร์กำแหง
12
146
8
8
34020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา กาฬหว้า
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
15
178
8
9
34020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย อุลัยพันธ์
9
75
8
10
34020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันเดช อรัญเวศ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
12
155
8
11
34020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ทองทับ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
18
390
16
12
34020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด บุญพอ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
44
1,011
39
13
34020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ชิณพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
4
14
6
14
34020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
20
173
11
15
34020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ กาสา
20
269
14
16
34020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง สายใจ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
10
107
8
17
34020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล กุลเกลี้ยง
18
199
11
18
34020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ วิชัย
12
147
8
19
34020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ พันธ์สุวรรณ
8
74
8
20
34020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพร สุธรรมวงศ์
11
115
8
21
34020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร โพไทร
14
160
8
22
34020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวุฒิ ศิริผลา
21
299
12
23
34020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สุขเรียง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
5
39
8
24
34020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงค์ อุระ
8
64
8
25
34020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลาภิศ โคตรวันทา
16
136
11
26
34020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย อ่อนสุด
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
17
213
11
27
34020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรเลิศ วิลามาศ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
29
522
22
28
34020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
4
24
8
29
34020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปกติ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
12
88
8
30
34020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ เทียนอบ
5
26
8
31
34020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิศักดิ์ จันทอก
20
209
11
32
34020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด มีธรรม
19
162
11
33
34020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัย สุระมุล
9
117
8
34
34020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย ศรีวงศ์
24
386
16
35
34020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ พวงศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
19
190
8
36
34020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ แดนดี
13
107
8
37
34020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร เครื่องกัณฑ์
23
345
16
38
34020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัก จันทนุช
20
329
13
39
34020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา สืบแล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
18
299
13
40
34020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ ศรีฐาน
21
210
11
41
34020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจิตร มูลมี
20
122
11
42
34020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระศักดิ์ คำมูล
9
68
7
43
34020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมลฤดี คำผุย
10
84
7
44
34020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา บุญโท
12
105
8
45
34020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง คณาดี
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
55
8
46
34020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ วงศ์เสนา
วัดหลวงสร้างนางขาว
6
59
8
47
34020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมร หอมศรี
ชุมช้างบ้านผือ
18
173
11
48
34020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
8
49
34020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
57
9
50
34020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดนิตา โชติวุฒินันท์
วัดหลวงสร้างนางขาว
5
38
7
51
34020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพูน นามบุตร
วัดหลวงสร้างนางขาว
15
193
11
52
34020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล ใจเดี่ยว
11
123
8
53
34020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษย์ ใชญัน
7
75
8
54
34020054
ประถมศึกษา
นายศุภวิชญ์ จันสุตะ
6
29
6
55
34020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ผึ่งผาย
21
230
13
56
34020056
ประถมศึกษา
-
4
20
4
57
34020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิพารัตน์ สุดสี
8
41
7
58
34020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
7
59
7
59
34020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรเวธน์ เขื่อนสีอ่อน
22
216
11
60
34020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
67
8
61
34020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวี จันทะนาม
เปงจานนคร
10
85
7
62
34020062
ประถมศึกษา
นายบุญเพลิน แสนงาม
7
30
5
63
34020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
74
8
64
34020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตประสงค์ ทมะนันต์
8
89
8
65
34020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ ชลกาญจน์
20
143
11
66
34020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ รุ่งแสง
6
50
8
67
34020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
75
8
68
34020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย แดนดี
11
105
8
69
34020070
ประถมศึกษา
นายเกียรติบดินทร์ ศรีสมชัย
6
47
7
70
34020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจอมเดช บุญพอ
8
93
8
71
34020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ชาวเมืองโขง
9
31
8
72
34020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
27
7
73
34020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ลุลอบ
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
51
9
74
34020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว โสมสุด
14
171
9
75
34020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ดับพิษ
12
104
8
76
34020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว ศุภษร
8
75
8
77
34020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพรรณ หอมศรี
7
50
8
78
34020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัญจน์ณัฏฐ์ ไชยโคตร
7
41
9
79
34020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย จันทร์ถอด
ทุ่งหลวงต่างคำ
10
47
8
80
34020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
6
50
7
81
34020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
29
751
26
82
34020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ทวีท้าว
12
124
8
83
34020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิชัย สายโพธิ์
จุมพล
17
271
11
84
34020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
6
44
8
85
34020087
ประถมศึกษา
นางวิภาดา สีหาบุตร
จุมพล
3
26
6
86
34020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย ธิโกศรี
20
376
18
87
34020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติคุณ ท่อนเงิน
ชุมช้างบ้านผือ
6
28
7
88
34020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
6
89
34020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ โคระรัตน์
เซิมโพธิ์
15
151
11
90
34020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ คุณพาที
เซิมโพธิ์
9
77
8
91
34020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตรา คำพิลา
10
90
8
92
34020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร องอาจ
7
43
8
93
34020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี ปานสกุล
7
65
9
94
34020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
10
60
7
95
34020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเทพ หวลหอม
11
120
8
96
34020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน
11
133
8
97
34020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรตินัย สุขประเสริฐ
7
58
8
98
34020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐธนิกา เงาทอง
7
40
8
99
34020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส ถนอมสุข
17
221
11
100
34020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนริศรา อินทรเทศ
12
67
9
101
34020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล บำเพ็ญ
นาหนัง
12
104
8
102
34020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี ผลจันทร์
7
46
45
103
34020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย บุตรโท
12
126
8
104
34020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.สมศักดิ์ จันทร์แจ่ม
5
36
36
105
34020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ ปวะบุตร
8
105
8
106
34020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ศรีทะโน
เซิมโพธิ์
11
139
8
107
34020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพินทร์ ทองศรี
13
174
8
108
34020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกริช จิตรีเที่ยง
กุดบง
8
50
7
109
34020111
ประถมศึกษา
นางสาวแสงระวี บุอ่อน
5
15
6
110
34020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรวัฒน์ ดาษดา
กุดบง
8
56
8
111
34020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ
นาหนัง
6
25
8
112
34020114
ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเสรี มุสิกสาร
7
45
6
113
34020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ บัวผัน
นาหนัง
17
190
12
114
34020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคันธชาติ ขันศรี
14
224
11
115
34020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน จันจุติ
17
220
8
116
34020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดชาย อินทรเทศ
5
42
7
117
34020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจันทร์ จันทะยา
5
33
7
118
34020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนักรบ บุญเหลี่ยม
5
51
8
119
34020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ ศิริสุรักษ์
9
54
8
120
34020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุเทน ละศรีจันทร์
นาหนัง
17
131
11
121
34020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพชรพร สาธุพันธ์
ชุมช้างบ้านผือ
7
55
7
122
34020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ทับสกุล
7
49
8
123
34020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ กิ่งก้าน
12
152
8
124
34020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิสราภรณ์ ปานสิริวัฒน์
ชุมช้างบ้านผือ
9
92
7
125
34020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกีรติญา สืบเหล่า
ชุมช้างบ้านผือ
7
71
8
126
34020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ประทาน
12
113
8
127
34020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฐฏิ ทองรัตน์
9
85
8
128
34020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ แก้วตา
19
160
11
129
34020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครชัย สุยังกุล
6
46
8
130
34020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา อาจหาญ
7
84
9
131
34020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพัน รุ่งเรือง
เฝ้าไร่
15
110
10
132
34020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกานดา ดาราพันธ์
14
122
8
133
34020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ มณีวรรณ
8
49
8
134
34020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพูล สิงห์บุตร
9
68
9
135
34020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ วะริสา
7
51
9
136
34020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์
16
177
11
137
34020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมคิด สืบสนุก
9
50
8
138
34020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ตระทอง
13
122
9
139
34020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิฎฐ์พล รูปพรหม
13
123
12
140
34020143
ประถมศึกษา
นางณัฐวรรณ พรมบุญ
9
85
8
141
34020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน สิถิระบุตร
6
54
8
142
34020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรกมล นรัฐกิจ
เฝ้าไร่
7
44
8
143
34020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤติเดช สกุลว่องไว
20
289
16
144
34020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงจันทร์ กอบเกื้อ
6
87
8
145
34020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤทธิ์ ผิวอ่อน
12
122
8
146
34020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลวิทย์ การีวัฒน์
รัตนวาปี
14
168
7
147
34020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร อเนกา
5
28
7
148
34020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
32
8
149
34020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ วรรณวัตร
12
103
8
150
34020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุตินันท์ ช่วงโชติ
12
124
8
151
34020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำสี คำประวัติ
7
84
7
152
34020155
ประถมศึกษา
นายสามารถ กอคูณร์
รัตนวาปี
6
47
6
153
34020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล วรรณวัตร
รัตนวาปี
6
41
7
154
34020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรหมลิขิต เวชกามา
22
354
22
155
34020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม
วังหลวงหนองหลวง
17
226
11
156
34020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ศรีเจริญ
วังหลวงหนองหลวง
8
76
8
157
34020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จำปาโท
11
99
8
158
34020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สอนภักดี
วังหลวงหนองหลวง
6
42
9
159
34020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิศมัย สุวรรณโค
8
65
8
160
34020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
77
9
161
34020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำไฝ ใจแน่น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
31
8
162
34020165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเริงชัย ทองทัพ
22
247
12
163
34020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ ป้องวเศษ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
12
133
10
164
34020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย พิลากุล
29
631
22
165
34020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบกิจ จอมหงษ์
13
167
8
166
34020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ แก้วศรีทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
12
97
8
167
34020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย วงษ์พานิช
8
63
8
168
34020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุรีย์พร บุษบงก์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
13
72
12
169
34020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร พลดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
11
93
8
170
34020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงธนพร สุวรรณพิมพ์
6
41
8
171
34020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ อัครศรีวงษ์
8
69
8
172
34020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร พลดี
8
52
8
173
34020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา คำวรรณ
7
103
9
174
34020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพร เนื่องโนราช
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
15
204
9
175
34020178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ สังขวัน
18
161
12
176
34020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ มรรคพิมพ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
56
8
177
34020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนทรี สังข์ทอง
21
199
12
178
34020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาว ไชยวงศ์
9
89
9
179
34020182
ประถมศึกษา
นายอนุชิต อินทร์หอม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
22
6
180
34020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศรี สิทธิชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
4
20
7
181
34020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงศ์ สัมมาปราบ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
23
313
12
182
34020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศรี สิทธิชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
32
8
183
34020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ พรมพา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
76
9
184
34020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทนา คำสุข
8
61
9
185
34020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจินดา ศรีประไหม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
13
142
9
186
34020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ อรรคบุตร
5
24
8
187
34020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธวิศ พันธุมาศ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
14
161
7
188
34020191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ กลีบรัง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
24
238
11
189
34020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีชัย แสนทวีสุข
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
21
271
11
190
34020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิวิมล เสนาฤทธิ์
13
137
9
191
34020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.บุญช่วย สายราม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
18
276
12
192
34020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสนธยา ทัดศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
11
108
9
193
34020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ ภักดี
8
60
8
194
34020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ ภักดี
11
82
7
195
34020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
21
165
11
196
34020199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐพร ยืนนาน
17
133
11
197
34020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร พูลทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
19
169
12
198
34020201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม สุภาษร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
22
293
12
199
34020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ อำนาจวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
11
85
9
200
34020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐ์ธญา จารุเกษม
9
88
8
201
34020204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสำอาง จอกทอง
8
69
12
202
34020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ คำผุย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
12
128
8
203
34020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
21
388
22
204
34020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงษ์ คำพิลา
9
87
9
205
34020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ พารุนัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
112
9
206
34020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ รอดภัย
11
87
8
207
34020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาวรณ์ นารี
8
68
5
208
34020211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกรรณิการ์ อินธิแสง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
20
206
11
209
34020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีวัฒน์ คัทมาร
10
110
8
210
34020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เหล่าบุตรศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
8
71
9
211
34020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ป้องกัน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
9
111
8
212
34020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ทาสะอาด
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
17
345
18
213
34020216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายละเอียด จันพวง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
14
165
9
214
34020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ แพงจักร
11
111
9
215
34020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพมงคล พันธ์ทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
17
166
8
216
34020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวี ศรีคำ
10
97
9
217
34020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ปกครอง
15
111
8
รวม
2,547
27,961
2,094

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน