ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
34020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงฤทิ์ วิลามาศ
9
101
8
2
34020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมวดี คำภาพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
17
221
8
3
34020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ศักดิ์ ยืนนาน
12
160
8
4
34020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล กุลเกลี้ยง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
20
300
14
5
34020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสีห์ ผลจันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
17
220
11
6
34020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไทยวิจิตย์ ศรีวะรมย์
11
110
9
7
34020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิศราภรณ์ จิตร์กำแหง
14
156
8
8
34020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา กาฬหว้า
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
11
173
8
9
34020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย อุลัยพันธ์
10
60
8
10
34020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐวรรณ พรมบุญ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
13
150
8
11
34020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ทองทับ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
19
376
16
12
34020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด บุญพอ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
43
1,037
40
13
34020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ชิณพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
5
11
6
14
34020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริวรรณ พันธ์สุวรรณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
18
189
11
15
34020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ กาสา
21
259
14
16
34020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
9
111
8
17
34020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร สุธรรมวงศ์
19
191
11
18
34020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ วิชัย
12
138
8
19
34020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี ผลจันทร์
8
68
8
20
34020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศรี สิทธิชัย
11
103
8
21
34020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร โพไทร
11
146
8
22
34020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวุฒิ ศิริผลา
20
271
11
23
34020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สุขเรียง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
5
40
8
24
34020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงค์ อุระ
6
63
8
25
34020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลาภิศ โคตรวันทา
16
128
11
26
34020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย อ่อนสุด
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
19
202
11
27
34020027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพียรเลิศ วิลามาศ
29
526
22
28
34020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
4
26
8
29
34020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปกติ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
11
80
8
30
34020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ เทียนอบ
5
21
7
31
34020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิศักดิ์ จันทอก
20
228
11
32
34020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด มีธรรม
16
155
11
33
34020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัย สุระมุล
8
119
8
34
34020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย ศรีวงศ์
22
386
16
35
34020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพัน รุ่งเรือง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
15
194
8
36
34020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ เอี่ยมสำอางค์
13
110
8
37
34020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร เครื่องกัณฑ์
20
344
18
38
34020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ ศรีเจริญ
21
347
14
39
34020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง สายใจ
16
315
13
40
34020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ ศรีฐาน
21
206
11
41
34020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจิตร มูลมี
20
118
11
42
34020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระศักดิ์ คำมูล
9
54
7
43
34020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมลฤดี คำผุย
10
88
7
44
34020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา บุญโท
12
107
8
45
34020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง คณาดี
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
52
8
46
34020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ วงศ์เสนา
วัดหลวงสร้างนางขาว
6
52
8
47
34020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิชัย สายโพธิ์
ชุมช้างบ้านผือ
18
185
11
48
34020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
55
8
49
34020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
50
9
50
34020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดนิตา โชติวุฒินันท์
วัดหลวงสร้างนางขาว
5
43
7
51
34020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพูน นามบุตร
วัดหลวงสร้างนางขาว
14
188
11
52
34020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง
11
110
8
53
34020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษย์ ใชญัน
6
67
8
54
34020054
ประถมศึกษา
-
4
26
5
55
34020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ผึ่งผาย
22
238
14
56
34020056
ประถมศึกษา
-
4
21
4
57
34020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิพารัตน์ สุดสี
8
38
7
58
34020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ โลมรัตน์
7
56
7
59
34020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรเวธน์ เขื่อนสีอ่อน
17
212
11
60
34020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
69
8
61
34020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวี จันทะนาม
เปงจานนคร
9
90
8
62
34020062
ประถมศึกษา
นายบุญเพลิน แสนงาม
7
22
5
63
34020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
58
8
64
34020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตประสงค์ ทมะนันต์
8
82
8
65
34020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติพงษ์ คำพิลา
20
150
11
66
34020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ รุ่งแสง
6
53
8
67
34020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรชา ลุหาเกตุ
11
81
8
68
34020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย แดนดี
11
102
8
69
34020070
ประถมศึกษา
นายเกียรติบดินทร์ ศรีสมชัย
6
46
7
70
34020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณาจักร เคลือศิริ
11
93
8
71
34020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ชาวเมืองโขง
9
28
8
72
34020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
26
7
73
34020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ลุลอบ
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
53
9
74
34020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว โสมสุด
14
163
9
75
34020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ดับพิษ
11
118
8
76
34020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว ศุภษร
9
82
9
77
34020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพรรณ หอมศรี
7
47
8
78
34020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัญจน์ณัฏฐ์ ไชยโคตร
7
39
9
79
34020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย จันทร์ถอด
10
50
8
80
34020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรา ป้องญาติ
9
55
7
81
34020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
30
853
32
82
34020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ทวีท้าว
11
114
8
83
34020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิชัย สายโพธิ์
จุมพล
17
279
11
84
34020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ แดนดี
จุมพล
7
46
8
85
34020087
ประถมศึกษา
นางวิภาดา สีหาบุตร
จุมพล
3
39
8
86
34020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย ธิโกศรี
20
372
16
87
34020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
5
28
7
88
34020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
47
6
89
34020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ โคระรัตน์
เซิมโพธิ์
13
140
11
90
34020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ คุณพาที
เซิมโพธิ์
9
73
8
91
34020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตรา คำพิลา
9
86
8
92
34020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร องอาจ
7
46
8
93
34020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี ปานสกุล
7
61
9
94
34020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
10
51
7
95
34020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเทพ หวลหอม
11
127
8
96
34020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน
12
117
8
97
34020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรตินัย สุขประเสริฐ
7
56
8
98
34020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐธนิกา เงาทอง
7
42
8
99
34020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส ถนอมสุข
20
209
11
100
34020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเสรี มุสิกสาร
11
60
9
101
34020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล บำเพ็ญ
นาหนัง
12
99
8
102
34020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ ธานี
5
45
8
103
34020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย บุตรโท
12
139
8
104
34020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.สมศักดิ์ จันทร์แจ่ม
5
34
8
105
34020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ ปวะบุตร
8
106
8
106
34020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ดับพิษ
เซิมโพธิ์
10
144
8
107
34020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพินทร์ ทองศรี
13
181
8
108
34020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกริช จิตรีเที่ยง
กุดบง
8
47
7
109
34020111
ประถมศึกษา
นางสาวแสงระวี บุอ่อน
5
19
6
110
34020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรวัฒน์ ดาษดา
กุดบง
8
50
8
111
34020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
4
32
8
112
34020114
ประถมศึกษา
นางสาวรัชชิดาภรณ์ สุภาษร
7
45
6
113
34020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ บัวผัน
นาหนัง
17
175
12
114
34020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคันธชาติ ขันศรี
14
214
11
115
34020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน จันจุติ
15
209
8
116
34020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดชาย อินทรเทศ
6
47
7
117
34020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
31
6
118
34020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนักรบ บุญเหลี่ยม
5
50
8
119
34020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ ศิริสุรักษ์
9
49
8
120
34020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุเทน ละศรีจันทร์
นาหนัง
17
134
11
121
34020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพชรพร สาธุพันธ์
ชุมช้างบ้านผือ
6
66
7
122
34020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ทับสกุล
7
61
8
123
34020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ กิ่งก้าน
12
151
8
124
34020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิสราภรณ์ ปานสิริวัฒน์
ชุมช้างบ้านผือ
9
92
8
125
34020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกีรติญา สืบเหล่า
7
61
8
126
34020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ประทาน
11
111
8
127
34020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฐฏิ ทองรัตน์
10
92
8
128
34020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ แก้วตา
15
162
11
129
34020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครชัย สุยังกุล
6
46
8
130
34020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา อาจหาญ
6
83
9
131
34020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลื่อนวิทยา ศรีสมุทร
13
91
10
132
34020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกานดา ดาราพันธ์
14
120
8
133
34020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ มณีวรรณ
8
47
8
134
34020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพูล สิงห์บุตร
9
73
9
135
34020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ วะริสา
7
51
9
136
34020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์
18
192
11
137
34020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมคิด สืบสนุก
9
42
8
138
34020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ตระทอง
13
116
9
139
34020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิฎฐ์พล รูปพรหม
13
110
12
140
34020143
ประถมศึกษา
-
7
86
8
141
34020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน สิถิระบุตร
6
57
8
142
34020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สมชัย
เฝ้าไร่
7
45
8
143
34020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤติเดช สกุลว่องไว
21
279
16
144
34020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ปลื้มหอม
6
91
8
145
34020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤทธิ์ ผิวอ่อน
12
119
8
146
34020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลวิทย์ การีวัฒน์
13
166
7
147
34020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร อเนกา
5
25
7
148
34020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
16
8
149
34020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ วรรณวัตร
11
93
8
150
34020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุตินันท์ ช่วงโชติ
12
135
8
151
34020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำสี คำประวัติ
7
86
7
152
34020155
ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
5
45
6
153
34020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล วรรณวัตร
รัตนวาปี
6
31
6
154
34020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรหมลิขิต เวชกามา
21
344
22
155
34020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม
วังหลวงหนองหลวง
17
223
11
156
34020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.วิภูชัย คำแดง
วังหลวงหนองหลวง
8
82
8
157
34020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จำปาโท
11
92
8
158
34020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธ หัสดี
6
43
9
159
34020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิศมัย สุวรรณโค
8
52
8
160
34020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
79
9
161
34020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำไฝ ใจแน่น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
27
8
162
34020165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกมลวรรณ ป้องวเศษ
22
245
12
163
34020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันต์ พวงทอง
12
92
10
164
34020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย พิลากุล
27
641
22
165
34020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบกิจ จอมหงษ์
13
171
8
166
34020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ แก้วศรีทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
12
100
8
167
34020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย วงษ์พานิช
8
60
7
168
34020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุรีย์พร บุษบงก์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
13
65
12
169
34020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวิชญ์ จันสุตะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
10
100
8
170
34020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงธนพร สุวรรณพิมพ์
7
50
8
171
34020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ อัครศรีวงษ์
8
80
8
172
34020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
51
8
173
34020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา คำวรรณ
5
100
9
174
34020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพร เนื่องโนราช
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
15
189
9
175
34020178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสรณ์ ยุตะวัน
17
154
12
176
34020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ มรรคพิมพ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
59
8
177
34020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนทรี สังข์ทอง
21
209
12
178
34020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาว ไชยวงศ์
9
106
9
179
34020182
ประถมศึกษา
นายอนุชิต อินทร์หอม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
4
18
5
180
34020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
8
181
34020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงศ์ สัมมาปราบ
21
296
12
182
34020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ศรีนิล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
33
8
183
34020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา สิงห์สา
7
89
9
184
34020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทนา คำสุข
7
64
9
185
34020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจินดา ศรีประไหม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
13
154
9
186
34020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ อรรคบุตร
5
33
9
187
34020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธวิศ พันธุมาศ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
14
151
7
188
34020191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ กลีบรัง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
22
243
11
189
34020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีชัย แสนทวีสุข
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
20
272
11
190
34020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิวิมล เสนาฤทธิ์
12
133
9
191
34020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.บุญช่วย สายราม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
18
265
12
192
34020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสนธยา ทัดศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
11
96
9
193
34020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ ภักดี
7
69
8
194
34020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ ภักดี
11
81
7
195
34020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
19
151
11
196
34020199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐพร ยืนนาน
17
131
11
197
34020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร พูลทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
19
181
12
198
34020201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม สุภาษร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
22
266
12
199
34020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ อำนาจวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
12
86
9
200
34020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐ์ธญา จารุเกษม
9
101
8
201
34020204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสำอาง จอกทอง
8
74
12
202
34020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ คำผุย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
11
127
8
203
34020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันสุข ท่าหาญ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
20
354
22
204
34020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
84
9
205
34020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ พารุนัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
100
9
206
34020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ รอดภัย
12
83
8
207
34020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาวรณ์ นารี
8
44
5
208
34020211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกรรณิการ์ อินธิแสง
20
203
11
209
34020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีวัฒน์ คัทมาร
10
109
8
210
34020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เหล่าบุตรศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
8
73
9
211
34020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ป้องกัน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
9
111
8
212
34020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ทาสะอาด
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
15
325
18
213
34020216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายละเอียด จันพวง
13
162
9
214
34020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ แพงจักร
11
104
9
215
34020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา หอมหวล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
11
172
8
216
34020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวี ศรีคำ
10
104
9
217
34020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ปกครอง
14
105
8
รวม
2,484
27,739
2,038

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2