ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
34030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ สูนานนท์
9
166
8
2
34030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพร แก้วกลึงกลม
10
71
8
3
34030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา สายสรรพมงคล
8
54
8
4
34030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ จาระงับ
15
231
9
5
34030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย สมวัลย์
20
335
13
6
34030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศวรรษ สายแวว
11
111
8
7
34030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชชัยยันต์ วิลานันท์
นาหนัง
7
60
8
8
34030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธุ์ เวชสาร
6
39
8
9
34030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาลุน เนียมไทยสงค์
22
301
12
10
34030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชมพูนุท อุ่นศรี
5
53
9
11
34030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร มูลราช
นาหนัง
15
178
8
12
34030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย กรินรักษ์
14
176
8
13
34030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญญาพร เบิกบาน
14
194
16
14
34030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม
26
371
14
15
34030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติสุข วิเวกวินย์
12
175
8
16
34030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม อุดนอก
9
110
8
17
34030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ แก้วชิณ
9
63
8
18
34030018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภรณ์ ตรงกรณ์
21
379
22
19
34030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหลาทอง ทองเทพ
5
81
8
20
34030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร โอษฐิเวช
29
587
18
21
34030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรนิดา ชารีสมบัติ
16
133
8
22
34030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัลย์ อุปถัมภ์
13
134
8
23
34030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย สาระพัฒน์
22
166
11
24
34030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาเกียรติ สมศรี
15
136
9
25
34030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ วงค์วาน
12
144
8
26
34030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย วงศาสุข
9
69
8
27
34030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ รุ่งแสง
16
146
11
28
34030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมง กัญญะลา
เปงจานนคร
13
122
8
29
34030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม สาธุพันธ์
6
36
8
30
34030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ภูงอก
8
64
8
31
34030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารยา เคลือศิริ
7
37
8
32
34030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ
12
154
8
33
34030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ กาลพัฒน์
21
204
11
34
34030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.สังวาลย์ ประพรม
14
131
8
35
34030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุข
9
44
8
36
34030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกริช พันธ์จันทร์
เฝ้าไร่
14
167
8
37
34030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรอมร ภูทอง
9
70
8
38
34030038
ประถมศึกษา
นายณัฐธัญ คืนดี
5
29
6
39
34030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชัย แสงวงษ์
10
90
8
40
34030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ กอมณี
6
48
8
41
34030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น แก้วคำ
เฝ้าไร่
10
62
8
42
34030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ดอกเด็น
7
23
7
43
34030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัยชนก จรูญศรี
12
246
9
44
34030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย สุขแสวง
16
214
9
45
34030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติธร จันสอน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
60
8
46
34030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย สิมมา
10
93
8
47
34030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทองด้วง
9
52
8
48
34030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย คำมูล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
12
111
8
49
34030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เสนาพรหม
6
57
8
50
34030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
65
8
51
34030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร แก้วกัญญา
6
47
8
52
34030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมือง
13
170
8
53
34030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตศักดิ์ ประดับศรี
10
68
8
54
34030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน
23
486
16
55
34030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัสชัย สุธรรมวิจิตร
8
67
9
56
34030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักริน แก้วโบราณ
7
46
8
57
34030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิศรินดารา หวานใจ
6
48
8
58
34030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล สมสาย
13
132
8
59
34030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสลัก มาหา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
12
181
9
60
34030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ นนทสิน
7
44
9
61
34030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลวิทย์ พวงบุตร
5
67
8
62
34030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีมูล ช่วยสุข
34
506
23
63
34030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
18
140
11
64
34030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ
13
139
8
65
34030066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ศรีชุม
22
273
12
66
34030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชญ์ สุชิลา
18
242
11
67
34030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร วัฒราช
8
65
8
68
34030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ทองคำ
7
41
8
69
34030070
ประถมศึกษา
-
4
35
7
70
34030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรีภาพ อมตะพงศ์พันธุ์
6
68
7
71
34030072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบังอร ทีฆกุล
20
251
11
72
34030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ เชิดชัย
8
57
8
73
34030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิศมัย แก้วเชื้อ
18
237
11
74
34030076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพบตะวัน พานอ่อน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
26
474
20
75
34030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุงกฤษณ์ โทจันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
6
45
8
76
34030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงกร เลไธสง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
23
425
19
77
34030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ อินทร์จันทร์ดา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
12
152
8
78
34030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี พันธ์จันทร์
21
239
12
79
34030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดารัตน์ เหลาผา
7
81
8
80
34030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ทองเทพ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
15
146
8
81
34030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณพร สิทธิแต้สกุล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
17
155
8
82
34030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ ทองทา
13
143
8
83
34030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวโรจน์ โมกข์ศาสตร์
9
76
8
84
34030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยเทพ ภาเรือง
6
33
8
85
34030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ
9
88
8
86
34030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์ คำเฮือง.
14
124
8
87
34030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ศรีสวัสดิ์
14
127
8
88
34030090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเครือจิตร สีหา
กุดบง
16
314
11
89
34030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุข สร้อยคำ
27
291
12
90
34030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา ผุยพรม
10
95
9
91
34030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล ชราศรี
10
71
8
92
34030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
55
8
93
34030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี ทองล้ำ
ชุมช้างบ้านผือ
9
62
8
94
34030096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรรณ ลาสา
26
427
21
95
34030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเชิญ ชาตรี
10
84
8
96
34030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
91
8
97
34030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
66
8
98
34030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
149
8
99
34030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัทนี พิบูลย์
11
162
8
100
34030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข เจือจันทร์
19
232
11
101
34030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิลศักดิ์ อมตะพงศ์พันธุ์
18
285
12
102
34030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแววดาว แก้วศรี
จุมพล
7
75
8
103
34030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ
21
443
18
104
34030106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์
วัดหลวงสร้างนางขาว
17
240
11
105
34030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว
20
253
11
106
34030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ คูณทอง
20
302
11
107
34030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
7
50
8
108
34030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง พวงพั่ว
14
167
8
109
34030111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนโรดม ฟ้าสว่าง
18
380
14
110
34030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.เสกสรรค์ บัวงาม
9
91
8
111
34030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ลาสุดตา
19
251
11
112
34030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา พรทิพย์
18
177
11
113
34030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ขันคำ
10
105
8
114
34030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนัฐฐานันท์ อารีพงษ์
11
91
11
115
34030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงรัก วินิจ
เซิมโพธิ์
17
221
11
116
34030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุไรลักษณ์ ทองไสล
7
61
8
117
34030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทร์ธีนันท์ ภูมิลาวัลย์
8
72
8
118
34030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญจนา ศรีใส
เซิมโพธิ์
11
131
8
119
34030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ คำมี
13
126
8
120
34030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์
9
58
9
121
34030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงสมพร สำราญเริญ
22
138
11
122
34030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษณา ทองเทพ
9
115
8
123
34030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณเฑียร พิบูลมัยกิจ
23
360
13
124
34030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา เอื้องศิริรัตน์
9
96
9
125
34030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ นนท์ศิลา
8
68
8
126
34030129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ดวงไข
21
286
14
127
34030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย จูมทอง
12
149
8
128
34030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ พ้นภัย
9
112
8
129
34030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ สำเภา
13
179
8
130
34030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาคริส พุทธจักร์
13
141
9
131
34030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
17
7
132
34030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยัง โพนกองเส็ง
7
70
8
133
34030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพลอยณิพาภรณ์ ศรีภารา
10
46
7
134
34030137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฐ ขาวจันทร์
26
395
22
135
34030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ทองเหลือง
10
71
8
136
34030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุตร จารัตน์
21
501
22
137
34030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร
18
331
16
138
34030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัศมี สีหะนันท์
7
88
8
139
34030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุจพงษ์ วงศ์สิงห์
7
26
8
140
34030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเดิม บุญเกลี้ยง
13
130
8
141
34030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิรภัสสร สุธรรมวงศ์
19
138
11
142
34030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลธิดา พุ่มจันทร์
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
47
8
143
34030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอริยวุฒิ แก้วศรี
วัดหลวงสร้างนางขาว
13
135
8
144
34030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย สมมาตย์
วัดหลวงสร้างนางขาว
19
229
11
145
34030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริเชษฐ์ เดือนแสงรัศมี
16
273
14
146
34030149
ประถมศึกษา
-
5
54
6
147
34030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลีนวัตร ฉัตรสุวรรณ
10
90
8
148
34030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย โสภา
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
80
8
149
34030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ผินโพธิ์
10
91
8
150
34030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราวิทย์ ดวงไข
87
2,111
55
151
34030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐวัฒน์ วันดี
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
63
8
152
34030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ ชุมภูแสน
6
57
8
153
34030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวุฒิ วงศ์มณี
21
145
11
154
34030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง
19
176
11
155
34030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ใจบุญ
26
514
17
156
34030159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒินันท์ แสงทอง
19
214
11
157
34030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข
7
86
7
158
34030161
ประถมศึกษา
นางปวีณา สีทาราช
7
61
6
159
34030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารักษ์ พิมพ์บุญมา
7
51
9
160
34030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย จันทร์จิตร
16
252
15
161
34030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ธนีวัน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
12
172
8
162
34030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรเพชร แหวนสุข
9
71
8
163
34030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ มากดี
15
250
10
164
34030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
112
8
165
34030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุรีรัตน์ ทองรอง
9
57
8
166
34030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญชัย กะทา
วังหลวงหนองหลวง
14
172
9
167
34030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคเรศ แสนทวีสุข
11
58
8
168
34030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
92
8
169
34030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต ปอแก้ว
15
221
11
170
34030173
ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ปลื้มจิต
8
49
6
171
34030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
46
7
172
34030175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย สีดาพันธ์
23
256
11
173
34030176
ประถมศึกษา
นายศิริศักดิ์ คำสา
6
30
6
174
34030177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรภิรมย์ ประพรม
28
472
22
175
34030178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาราธีก์ รักษาวงศ์
20
301
11
176
34030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแก้วตา ทาสมบูรณ์
9
68
8
177
34030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณต์ สำเภา
9
73
8
178
34030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัฒนา ทองการ
21
294
10
179
34030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต อังคุระษี
16
197
11
180
34030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย
9
78
8
181
34030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสรรค์ ธงชัย
9
72
7
182
34030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข
9
82
8
183
34030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรเดช พละพันธ์
7
76
8
184
34030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกาย แสนอ้วน
14
174
9
185
34030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ทองสวัสดิ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
8
58
8
186
34030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัตน์ สินธุจรัญ
12
122
8
187
34030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริศักย์ คูณภาค
15
238
9
188
34030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ เมืองซอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
9
73
8
189
34030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาณี ผาดี
10
103
8
190
34030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
82
8
191
34030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศรี พุ่มจันทร์
18
187
11
192
34030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย จันทะเวช
14
204
9
193
34030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต ภาผล
14
203
8
194
34030197
ประถมศึกษา
นางจีรวัฒน์ บุตรโคตร
7
38
7
195
34030198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวราวุธ ศรีตะชัย
27
374
16
196
34030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ปัญกาที
14
147
8
197
34030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกวรจักร นนท์ศิริ
25
392
19
198
34030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสุริยะ อภิรัตนะสาร
7
55
8
199
34030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ณ รุณ
33
651
24
200
34030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสันต์ บรรเทิง
7
85
8
201
34030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ์ บัวใหญ่
16
311
11
202
34030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน
6
97
8
203
34030206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงทอง ฉันไชย
18
207
11
204
34030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดร ดำกฤษฎา
11
180
8
205
34030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงเดช กุลบุญญา
12
117
8
206
34030209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ นิลชัย
13
162
8
207
34030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
18
192
11
208
34030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนภร ตุ้มบุญ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
9
59
8
209
34030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ แสงสาย
10
94
8
รวม
2,752
34,328
2,067

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน