ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
34030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ สูนานนท์
10
177
8
2
34030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพร แก้วกลึงกลม
8
78
8
3
34030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา สายสรรพมงคล
7
64
8
4
34030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ จาระงับ
นาหนัง
13
224
9
5
34030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย สมวัลย์
22
337
14
6
34030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศวรรษ สายแวว
นาหนัง
9
110
8
7
34030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชชัยยันต์ วิลานันท์
นาหนัง
7
53
8
8
34030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธุ์ เวชสาร
6
37
8
9
34030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาลุน เนียมไทยสงค์
นาหนัง
20
300
12
10
34030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชมพูนุท อุ่นศรี
7
55
9
11
34030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร มูลราช
นาหนัง
14
153
8
12
34030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย กรินรักษ์
นาหนัง
14
176
8
13
34030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ เมืองพิล
16
216
16
14
34030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม
เฝ้าไร่
27
376
14
15
34030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติสุข วิเวกวินย์
เฝ้าไร่
13
176
8
16
34030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม อุดนอก
เฝ้าไร่
11
107
8
17
34030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ แก้วชิณ
9
63
8
18
34030018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภรณ์ ตรงกรณ์
เปงจานนคร
23
399
22
19
34030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหลาทอง ทองเทพ
5
76
8
20
34030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร โอษฐิเวช
29
551
17
21
34030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรรณ ลาสา
17
149
8
22
34030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัลย์ อุปถัมภ์
เปงจานนคร
13
143
8
23
34030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผาด ชมทอง
16
175
11
24
34030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาเกียรติ สมศรี
13
142
9
25
34030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ วงค์วาน
12
144
8
26
34030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย วงศาสุข
9
75
8
27
34030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ รุ่งแสง
เปงจานนคร
20
153
11
28
34030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมง กัญญะลา
เปงจานนคร
12
122
8
29
34030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม สาธุพันธ์
5
37
8
30
34030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรนิดา ชารีสมบัติ
9
69
8
31
34030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารยา เคลือศิริ
7
38
8
32
34030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ
รัตนวาปี
13
156
8
33
34030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ กาลพัฒน์
20
207
11
34
34030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.สังวาลย์ ประพรม
รัตนวาปี
14
132
8
35
34030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุข
7
48
8
36
34030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกริช พันธ์จันทร์
เฝ้าไร่
16
171
8
37
34030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรอมร ภูทอง
เฝ้าไร่
8
63
8
38
34030038
ประถมศึกษา
นายณัฐธัญ คืนดี
6
21
5
39
34030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย จันทร์สอน
11
95
8
40
34030040
ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ กอมณี
6
49
8
41
34030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น แก้วคำ
เฝ้าไร่
10
59
8
42
34030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ดอกเด็น
7
28
7
43
34030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัยชนก จรูญศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
14
263
10
44
34030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย สุขแสวง
19
229
9
45
34030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติธร จันสอน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
68
8
46
34030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย สิมมา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
101
8
47
34030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทองด้วง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
53
8
48
34030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย คำมูล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
13
112
8
49
34030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เสนาพรหม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
57
8
50
34030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
62
8
51
34030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร แก้วกัญญา
รัตนวาปี
8
55
8
52
34030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมือง
11
165
8
53
34030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตศักดิ์ ประดับศรี
9
66
8
54
34030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน
23
469
16
55
34030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัสชัย สุธรรมวิจิตร
7
72
9
56
34030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักริน แก้วโบราณ
7
58
8
57
34030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิศรินดารา หวานใจ
6
53
8
58
34030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล สมสาย
13
142
8
59
34030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสลัก มาหา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
12
174
9
60
34030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย สาระพัฒน์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
48
9
61
34030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
61
8
62
34030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีมูล ช่วยสุข
30
495
22
63
34030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ บำรุงวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
19
134
11
64
34030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
13
134
8
65
34030066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ศรีชุม
20
273
12
66
34030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชญ์ สุชิลา
20
240
11
67
34030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร วัฒราช
8
64
8
68
34030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ทองคำ
6
40
8
69
34030070
ประถมศึกษา
นายชาคริส พุทธจักร์
6
37
7
70
34030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรีภาพ อมตะพงศ์พันธุ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
8
64
7
71
34030072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบังอร ทีฆกุล
19
254
11
72
34030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
10
62
8
73
34030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิศมัย แก้วเชื้อ
18
227
11
74
34030076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพบตะวัน พานอ่อน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
29
482
22
75
34030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุงกฤษณ์ โทจันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
3
41
8
76
34030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงกร เลไธสง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
25
436
19
77
34030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญญาพร เบิกบาน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
11
158
8
78
34030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี พันธ์จันทร์
19
216
11
79
34030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณพร สิทธิแต้สกุล
8
74
8
80
34030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ทองเทพ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
13
154
8
81
34030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต สิทธิแต้สกุล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
16
147
8
82
34030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ ทองทา
กุดบง
13
159
8
83
34030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวโรจน์ โมกข์ศาสตร์
10
69
8
84
34030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยเทพ ภาเรือง
6
32
8
85
34030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ
11
96
8
86
34030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์ คำเฮือง.
13
131
8
87
34030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ศรีสวัสดิ์
13
119
8
88
34030090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพจน์ คำกุณา
กุดบง
16
289
11
89
34030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุข สร้อยคำ
23
293
12
90
34030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา ผุยพรม
10
92
9
91
34030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล ชราศรี
ชุมช้างบ้านผือ
10
80
8
92
34030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเครือจิตร สีหา
7
61
8
93
34030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี ทองล้ำ
ชุมช้างบ้านผือ
9
71
8
94
34030096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย สกุลพอง
26
432
22
95
34030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเชิญ ชาตรี
ชุมช้างบ้านผือ
11
85
8
96
34030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรภัสสร สุธรรมวงศ์
5
95
8
97
34030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
72
8
98
34030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณดี แสนทอง
13
155
8
99
34030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัทนี พิบูลย์
12
156
8
100
34030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข เจือจันทร์
18
233
11
101
34030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิลศักดิ์ อมตะพงศ์พันธุ์
18
306
11
102
34030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแววดาว แก้วศรี
จุมพล
8
81
8
103
34030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ
25
457
18
104
34030106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์
วัดหลวงสร้างนางขาว
21
249
11
105
34030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว
21
244
11
106
34030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ คูณทอง
22
315
11
107
34030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร วงษาชัย
ชุมช้างบ้านผือ
9
54
8
108
34030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง พวงพั่ว
12
164
8
109
34030111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนโรดม ฟ้าสว่าง
21
394
16
110
34030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัทร์ธนัน คงทนศิรินันณ์
10
98
8
111
34030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ลาสุดตา
19
263
11
112
34030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา พรทิพย์
17
193
11
113
34030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ขันคำ
12
112
8
114
34030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระ คูณทอง
12
90
11
115
34030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงรัก วินิจ
เซิมโพธิ์
15
232
11
116
34030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ธนูทอง
9
65
8
117
34030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพ สายเบาะ
8
77
8
118
34030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญจนา ศรีใส
เซิมโพธิ์
11
136
8
119
34030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ คำมี
ทุ่งหลวงต่างคำ
13
116
8
120
34030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์
7
58
9
121
34030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงสมพร สำราญเริญ
20
140
11
122
34030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษณา ทองเทพ
7
115
8
123
34030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณเฑียร พิบูลมัยกิจ
21
383
12
124
34030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา เอื้องศิริรัตน์
8
103
9
125
34030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ นนท์ศิลา
6
72
8
126
34030129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ดวงไข
23
298
14
127
34030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย จูมทอง
12
152
8
128
34030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ พ้นภัย
11
123
8
129
34030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ สำเภา
12
185
8
130
34030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธา สืบภา
9
125
9
131
34030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวีร์ บัวดก
4
26
7
132
34030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยัง โพนกองเส็ง
7
70
8
133
34030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพลอยณิพาภรณ์ ศรีภารา
10
52
7
134
34030137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฐ ขาวจันทร์
จุมพล
23
417
22
135
34030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ทองเหลือง
10
75
8
136
34030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุตร จารัตน์
จุมพล
23
505
22
137
34030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
17
325
16
138
34030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัศมี สีหะนันท์
12
89
8
139
34030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุจพงษ์ วงศ์สิงห์
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
31
8
140
34030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเดิม บุญเกลี้ยง
12
131
8
141
34030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
20
143
11
142
34030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ วงศ์มณี
วัดหลวงสร้างนางขาว
10
53
8
143
34030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอริยวุฒิ แก้วศรี
วัดหลวงสร้างนางขาว
11
135
8
144
34030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย สมมาตย์
วัดหลวงสร้างนางขาว
16
241
11
145
34030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริเชษฐ์ เดือนแสงรัศมี
19
264
13
146
34030149
ประถมศึกษา
นายสุจินต์ มั่นยืน
6
59
6
147
34030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลีนวัตร ฉัตรสุวรรณ
10
86
8
148
34030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย โสภา
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
83
8
149
34030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ผินโพธิ์
10
82
8
150
34030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราวิทย์ ดวงไข
กุดบง
89
2,063
54
151
34030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐวัฒน์ วันดี
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
64
8
152
34030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ ชุมภูแสน
6
53
8
153
34030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา ศักดิ์ศรี
19
159
11
154
34030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง
17
171
11
155
34030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ใจบุญ
26
509
18
156
34030159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒินันท์ แสงทอง
15
215
11
157
34030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข
8
94
7
158
34030161
ประถมศึกษา
-
6
59
6
159
34030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารักษ์ พิมพ์บุญมา
7
58
8
160
34030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร ทารพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
18
253
15
161
34030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ธนีวัน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
12
168
8
162
34030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาราธีก์ รักษาวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
10
66
8
163
34030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ มากดี
16
254
12
164
34030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา ปลื้มจิต
วังหลวงหนองหลวง
11
112
8
165
34030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย จันทร์จิตร
10
62
8
166
34030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งศักดิ์ มิ่งคำ
วังหลวงหนองหลวง
14
180
9
167
34030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ
วังหลวงหนองหลวง
9
65
8
168
34030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดร คงดี
วังหลวงหนองหลวง
11
99
8
169
34030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต ปอแก้ว
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
17
223
11
170
34030173
ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ปลื้มจิต
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
9
58
6
171
34030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร ไม้ด่าน
6
43
7
172
34030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย สีดาพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
22
264
11
173
34030176
ประถมศึกษา
นายเจริญชัย กะทา
7
28
6
174
34030177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษฎ์ พุฒชา
28
482
22
175
34030178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรภิรมย์ ประพรม
21
296
11
176
34030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลิต มีสุข
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
10
68
8
177
34030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคเรศ แสนทวีสุข
8
67
8
178
34030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
302
10
179
34030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต อังคุระษี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
17
188
11
180
34030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย
9
80
8
181
34030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสรรค์ ธงชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
9
77
7
182
34030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุช
8
84
8
183
34030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรเดช พละพันธ์
8
83
8
184
34030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกาย แสนอ้วน
15
185
9
185
34030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ทองสวัสดิ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
9
59
8
186
34030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
11
117
8
187
34030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริศักย์ คูณภาค
15
239
9
188
34030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ เมืองซอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
11
81
8
189
34030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาณี ผาดี
11
113
8
190
34030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนา ทองการ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
10
90
8
191
34030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศรี พุ่มจันทร์
18
188
11
192
34030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย จันทะเวช
14
212
8
193
34030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ อินทร์จันทร์ดา
16
209
8
194
34030197
ประถมศึกษา
นางจีรวัฒน์ บุตรโคตร
6
39
7
195
34030198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวราวุธ ศรีตะชัย
25
388
15
196
34030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ปัญกาที
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
13
139
8
197
34030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกวรจักร นนท์ศิริ
27
392
19
198
34030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสุริยะ อภิรัตนะสาร
9
47
8
199
34030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ณ รุณ
36
645
23
200
34030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสันต์ บรรเทิง
7
82
8
201
34030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ์ บัวใหญ่
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
14
310
11
202
34030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดร ดำกฤษฎา
6
106
8
203
34030206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงทอง ฉันไชย
18
213
11
204
34030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมั่น เสนะโลหิต
12
171
8
205
34030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงเดช กุลบุญญา
14
115
8
206
34030209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ นิลชัย
13
159
8
207
34030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
20
199
11
208
34030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนภร ตุ้มบุญ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
10
69
8
209
34030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ แสงสาย
11
98
8
รวม
2,780
34,743
2,065

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน