ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
34040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา วรรณสาย
9
88
9
2
34040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข
23
344
11
3
34040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล ดวงดี
7
77
8
4
34040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย พลโสภา
5
21
8
5
34040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ แก่นแก้ว
10
96
9
6
34040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทินโนรส
10
43
9
7
34040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศ ลุนาบุตร
9
116
8
8
34040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ เหลาศรี
12
128
8
9
34040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจโทกฤสพัฒฐ์ พิมพ์เพ็ง
5
33
8
10
34040011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ
36
479
22
11
34040012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย คำสิงหา
17
242
11
12
34040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์
24
200
11
13
34040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุไรรัตน์ กรงาม
13
182
8
14
34040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม หงษ์อินทร์
7
74
8
15
34040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ ด้วงติลี
7
101
9
16
34040017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พลหาญ
14
153
11
17
34040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลวรรณ แสงสิงห์
7
36
8
18
34040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ทานนท์
12
164
8
19
34040020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ อุทธา
19
207
13
20
34040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักรินทร์ ทองอินทร์
9
108
8
21
34040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิภณ สมคะเน
10
153
8
22
34040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีนวล ทองน้อย
8
45
8
23
34040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
62
8
24
34040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล ศรีวิเศษ
5
13
4
25
34040026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาสุเทพ ศุภโกศล
17
206
11
26
34040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองมี ดำริห์
21
342
12
27
34040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
146
8
28
34040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไฉน ปริปุรณะ
6
70
9
29
34040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย แดนพันธ์
6
41
9
30
34040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เพชร แก้วดวงดี
12
103
8
31
34040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุหลาบ มานะดี
11
121
9
32
34040033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดาวรรณ ไขแสง
26
406
15
33
34040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
224
11
34
34040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ มากดี
7
63
8
35
34040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ไกรษี
12
112
8
36
34040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน
10
84
8
37
34040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลชัย คำแสนหมื่น
5
19
6
38
34040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
39
34040041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สมวงษ์
11
135
9
40
34040042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวิทย์ บุญอินทร์
4
16
8
41
34040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงทอง นนท์ศิลา
5
5
3
42
34040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
43
34040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษนุ นีรสิงห์
10
119
8
44
34040046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนิตชาติ ทองมงคล
16
135
11
45
34040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนัญชิดา มามี
9
125
8
46
34040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ คำศรีสุข
11
206
8
47
34040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีระยุทธ เดชพันธ์
10
105
8
48
34040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโกศล ยินดี
5
1
1
49
34040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรง สุภาการ
14
134
9
50
34040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ บุญราศรี
11
80
9
51
34040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
20
20
52
34040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ
10
66
8
53
34040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัย ลาวรรณ
15
155
11
54
34040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ทาทอง
5
43
8
55
34040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มชาติ ระดาบุตร
5
14
7
56
34040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ตระกาลจันทร์
4
7
4
57
34040059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำลี พรมสุ
14
243
12
58
34040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ บุดดาลี
19
325
14
59
34040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดยิ่ง จันทะดวง
6
51
7
60
34040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุลชาติ กุลสุวรรณ์
7
41
9
61
34040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศธร เทียวประสงค์
9
99
8
62
34040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรง บุญลา
12
110
8
63
34040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย สุพะนานัย
7
102
9
64
34040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวัลชัย สิงห์ธีร์
7
35
8
65
34040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกวีกาญจน์ พุฒพิมพ์
9
84
9
66
34040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนรมิต สุดดี
8
70
9
67
34040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ แสนยามาศ
8
60
8
68
34040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
95
9
69
34040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอนงนิตย์ จันทร์มณี
15
193
15
70
34040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทร์ธิรา สัมฤทธิ์
7
53
9
71
34040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
43
9
72
34040076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจินต์ ทองไสล
19
228
11
73
34040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติ
10
101
9
74
34040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ขุมคำ
6
32
8
75
34040080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล โทพิลา
8
102
8
76
34040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดวรรณ์ นาคำมูล
14
160
8
77
34040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ บุญชิต
7
116
8
78
34040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ธุศรีวรรณ
15
198
9
79
34040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ห่วงมังคลา
18
147
9
80
34040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศานต์ สิงห์คง
10
127
8
81
34040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย คำยนต์
8
49
8
82
34040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า บุดดาลี
16
261
11
83
34040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม สมานพงษ์
10
108
8
84
34040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ สีเหลือง
7
43
7
85
34040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉายฌาญ ทองน้อย
9
45
8
86
34040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
8
87
34040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถสิทธิ์ เวชพูล
12
109
8
88
34040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยภรณ์ วงเวียน
6
27
8
89
34040095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ วงศ์คำ
17
167
12
90
34040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข ศรีตะบุตร
8
69
9
91
34040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาวดี ค้าคล่อง
9
63
9
92
34040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฎร์
10
77
9
93
34040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระ คูณทอง
10
106
9
94
34040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ เลิศล้ำ
11
173
9
95
34040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอโณทัย วงษ์อนันต์
8
49
9
96
34040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล สายเวช
11
86
8
97
34040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ โมราษฏร์
10
41
8
98
34040104
ประถมศึกษา
-
0
0
0
99
34040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล จิตจักร
10
85
9
100
34040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงเดือน สายโสภา
19
140
11
101
34040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจ ดวงแก้ว
10
64
8
102
34040108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแดนไทย สายโสภา
26
389
15
103
34040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญชัย พิณทอง
9
52
8
104
34040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยศ วงศ์แหล้
18
123
12
105
34040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัมรินทร์ คำทวี
6
63
8
106
34040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล โทบุดดี
9
76
8
107
34040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ แก้ววงษา
6
83
9
108
34040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราเนตร วรญาณ
13
146
8
109
34040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สาริบูรณ์
12
81
8
110
34040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ บุญวงศ์
6
81
8
111
34040117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ประเสริฐ
13
136
9
112
34040118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรวัฒน์ สุวรรณโท
14
171
11
113
34040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ศรีบุญ
19
317
12
114
34040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัสนันท์ ดุจดา
12
124
9
115
34040121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา กาละปัตย์
33
470
22
116
34040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคง
12
90
8
117
34040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ คับพวง
29
548
28
118
34040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอริสรา ชัดเจน
7
52
7
119
34040125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณเรศ ธานี
18
247
12
120
34040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เหมรา
9
115
8
121
34040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนินาท พลเดช
7
42
8
122
34040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
7
123
34040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ทะเยี่ยม
8
115
8
124
34040130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ บัวหอม
10
85
8
125
34040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพยาว์ สายบุตร
8
92
8
126
34040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล จำศรี
10
107
107
127
34040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ดีปราสัย
9
55
9
128
34040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุชิต เถาว์โท
15
217
9
129
34040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด เถาวัลย์
11
113
9
130
34040136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤษ คงเหล็กดี
24
425
15
131
34040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ญาณะรมย์
12
213
9
132
34040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
71
9
133
34040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพันธ์ ชุรีกรณ์
4
26
7
134
34040140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ
19
191
11
135
34040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ทองทวี
9
70
9
136
34040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ฝักทอง
10
116
8
137
34040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์
12
137
8
138
34040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ ดุมนิล
6
59
9
139
34040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวัลย์ อุปลาบัติ
10
110
9
140
34040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
64
9
141
34040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
29
8
142
34040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปรมจิตร จอกทอง
14
158
11
143
34040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัตติกา ปานะ
8
95
8
144
34040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย จันทวัน
7
101
8
รวม
1,571
17,204
1,411

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2