ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
35010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรัณยู จันทร์หอม
5
42
8
2
35010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
31
8
3
35010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ จันทุม
7
75
8
4
35010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ มิรัตนไพร
13
77
11
5
35010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์
4
26
8
6
35010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระพล มะเสนา
11
97
11
7
35010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
156
11
8
35010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล สมสะอาด
6
37
8
9
35010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสัน โพนทัน
2
31
7
10
35010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
11
35010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประศาสตร์ มูลหลวง
6
24
8
12
35010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวาส แสนสุข
10
98
11
13
35010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ สันทา
13
163
11
14
35010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญกิต ขอสุข
11
116
8
15
35010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
183
11
16
35010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
16
139
11
17
35010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
129
11
18
35010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ โครตรพงษ์
4
17
5
19
35010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา
6
33
8
20
35010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด แสนจันทร์
7
30
8
21
35010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ทองประทุม
8
87
8
22
35010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ สาระวัน
14
66
11
23
35010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ขาวพา
6
51
7
24
35010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนก เพิ่มพูล
16
126
11
25
35010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญานันธร ธิมาชัย
9
69
8
26
35010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทนนง ธิมาชัย
3
36
7
27
35010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ภาพันธ์
9
64
11
28
35010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศักดิ์ เวียงกมล
7
91
8
29
35010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา มูลเกษร
5
61
8
30
35010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา อุตรา
7
29
8
31
35010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมินตรา สายรัตน์
5
19
7
32
35010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรางค์ ศรีทราไชย
10
172
8
33
35010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
24
7
34
35010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
4
35
35010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เวียงอินทร์
6
48
8
36
35010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
69
1,911
59
37
35010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวิชิต ทันพรม
17
200
11
38
35010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราพร พุทธพรหม
7
99
8
39
35010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง แสงสุข
4
29
8
40
35010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา จันทร์หอม
12
101
8
41
35010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
70
8
42
35010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล ฝูงใหญ่
16
143
11
43
35010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ ผ่องใส
9
79
8
44
35010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
177
11
45
35010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร อุ่นตา
7
53
8
46
35010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ โฮมราช
7
63
8
47
35010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา พลสิงห์
7
22
7
48
35010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
45
8
49
35010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
3
50
35010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศก์ ศิริโสม
6
68
8
51
35010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
15
142
11
52
35010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส
10
81
8
53
35010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ศรีวิเศษ
8
64
8
54
35010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
131
8
55
35010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครุกานต์ โคตรชาดา
8
102
8
56
35010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ชื่นตา
8
37
8
57
35010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดวิช ไศลบาท
6
83
8
58
35010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
71
8
59
35010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ราตรีสุข
6
38
9
60
35010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง
7
43
8
61
35010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
3
62
35010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ คาดพันโน
20
264
12
63
35010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
97
8
64
35010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
19
200
11
65
35010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
2
14
6
66
35010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนันธัมม์ กุบแก้ว
6
40
8
67
35010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย ผ่องใส
10
68
8
68
35010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภาวรรณ โมฆรัตน์
10
54
8
69
35010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ไชยมี
11
82
8
70
35010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
83
8
71
35010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม
5
37
8
72
35010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
11
49
8
73
35010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
108
8
74
35010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรืองวลี สุพล
6
51
8
75
35010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ศรีแสน
13
92
11
76
35010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
56
8
77
35010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิชากร จังหวะ
9
61
8
78
35010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง
7
61
8
79
35010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สิงห์กาล
8
62
8
80
35010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
155
8
81
35010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ปามุทา
14
115
11
82
35010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ
7
57
8
83
35010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ตั้งจิต
7
66
8
84
35010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
15
233
12
85
35010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
6
35
7
86
35010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญสาร
8
68
8
87
35010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย ศิริเกษ
8
86
8
88
35010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ แสวงศรี
18
268
11
89
35010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
61
8
90
35010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพศ คามใส
20
181
11
91
35010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระพล มะเสนา
3
22
8
92
35010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช สุบินดี
7
61
8
93
35010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข ชาภักดี
16
156
11
94
35010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ แสวงแก้ว
10
106
11
95
35010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระเดช ขอสุข
16
216
11
96
35010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ สมยา
10
61
8
97
35010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมร แสนสุด
12
90
11
98
35010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา คำชัย
3
32
8
99
35010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ สานนท์
9
54
8
100
35010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ประการแก้ว
7
55
8
101
35010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หินทอง
10
68
8
102
35010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฏฐิณี สมสอาด
12
70
11
103
35010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา แก้วศิริ
2
5
2
104
35010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
31
8
105
35010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา จักรไชย
9
104
8
106
35010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ผองขำ
14
120
8
107
35010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหมิ่ง ยวนยี
17
141
11
108
35010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ เขียนนอก
8
50
8
109
35010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เด่นดวง
9
41
8
110
35010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ วงศ์อนันต์
39
949
31
111
35010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรจ สำโรง
17
316
13
112
35010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป โคตรมนตรี
4
60
8
113
35010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงรักษ์ นรทีทาน
9
62
8
114
35010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
9
68
8
115
35010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธรัตน์ วิสูญ
6
68
8
116
35010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย
10
81
8
117
35010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ขอสุข
4
15
7
118
35010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทาน สิงห์ครุธ
14
128
11
119
35010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิคิด อุ่นตา
8
78
8
120
35010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
6
121
35010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
14
6
122
35010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทองทา
6
51
7
123
35010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
8
124
35010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
16
171
11
125
35010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภิญญา นนทะวงษ์
6
47
8
126
35010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
50
8
127
35010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายไมตรี หายเคราห์
17
136
11
128
35010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ทองดีเลิศ
7
92
8
129
35010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพงศ์ บุญแน่น
8
36
8
130
35010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท เพ็งธรรม
12
110
8
131
35010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธ์ สานนท์
5
19
8
132
35010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย หัศจรรย์
6
36
8
133
35010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญ
6
29
8
134
35010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ ลาภเย็น
8
73
8
135
35010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ คำหินกอง
12
87
8
136
35010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว
8
37
7
137
35010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูลสวัสดิ์ ศรีวะสุทธิ์
8
34
10
138
35010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ทองลุม
6
62
8
139
35010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา กรแก้ว
20
162
11
140
35010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา นามบุญลือ
3
44
8
141
35010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภา เพ็งธรรม
16
117
11
142
35010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ศิริโชติ
16
172
11
143
35010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สาริพันธ์
8
45
8
144
35010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลักษณ์ นครวงษ์
3
0
0
145
35010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักขณา บุญแปลง
6
51
8
146
35010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภิสรา กรแก้ว
4
55
8
147
35010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
7
39
8
148
35010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนะ แสงทองทิพย์
17
137
11
149
35010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์
8
50
8
150
35010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
6
75
8
151
35010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรณ์นิภา แก้วเคลือบ
5
31
8
152
35010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ
25
530
18
153
35010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นครวงษ์
13
178
11
154
35010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา พิลาวัน
11
110
8
155
35010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีวัฒนา หงษาพล
9
91
8
156
35010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ คำอาจ
19
209
11
157
35010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง
10
81
8
158
35010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิง
8
71
8
159
35010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
32
8
160
35010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรินทอง นรทีทาน
9
61
8
161
35010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลี นาคสุข
9
95
9
162
35010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์
10
136
8
163
35010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม แสนบุญเรือง
21
184
11
164
35010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สายสุด
14
115
11
165
35010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร โพธิ์เงิน
4
20
8
166
35010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง
5
35
8
167
35010172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลักขณา แสงทองทิพย์
10
112
11
168
35010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร โสระมรรค
7
57
8
169
35010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเกียรติ ทองมูล
9
93
8
170
35010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายพิชัย เลาะหะนะ
13
71
11
171
35010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวุฒิ ศิวิรัตน์
8
44
8
172
35010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
79
8
173
35010179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระยุทธ งามล้วน
17
131
11
174
35010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เครือไชย
18
167
11
175
35010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตะนา ศรีหาญ
12
117
8
176
35010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เพ็งธรรม
11
106
8
177
35010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์ จารึกธรรม
5
49
8
178
35010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานัสม์ พูนทรัพย์
4
30
8
179
35010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ นันทวงศ์
3
19
7
180
35010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร บุตตะไมล์
16
324
14
181
35010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ สุวรรณเสาร์
17
136
11
182
35010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสวรรค์ ทองกลม
4
78
8
183
35010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
6
33
8
184
35010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เกษหอม
15
133
11
185
35010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
186
35010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ
5
44
7
187
35010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
47
8
188
35010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา ทองคำ
17
130
11
189
35010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ
11
76
8
190
35010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดื์ ศิริบุตร
8
45
8
191
35010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ทองกลม
21
259
11
192
35010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา แจ่มพันธ์
20
242
12
รวม
1,838
19,131
1,725

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน