ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
35010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศักดิ์ เวียงกมล
ยศบดินทร์
5
39
8
2
35010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ยศบดินทร์
4
30
8
3
35010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ จันทุม
ยศบดินทร์
7
78
8
4
35010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ มิรัตนไพร
ยศบดินทร์
13
82
11
5
35010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์
ยศบดินทร์
4
30
8
6
35010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คุณภาพการศึกษาที่ 6 เขื่องคำขุมเงิน
10
81
11
7
35010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสวง แสวงสาย
เขื่องคำขุมเงิน
17
159
11
8
35010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล สมสะอาด
เขื่องคำขุมเงิน
7
48
8
9
35010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
2
28
6
10
35010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
2
0
0
11
35010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
2
20
8
12
35010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เขื่องคำขุมเงิน
11
96
11
13
35010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ สันทา
เขื่องคำขุมเงิน
16
145
11
14
35010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ณ รุณ
เขื่องคำขุมเงิน
12
119
8
15
35010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ
ไตรมิตรสัมพันธ์
15
199
11
16
35010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
ไตรมิตรสัมพันธ์
17
156
11
17
35010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรี เข็มพันธ์
ไตรมิตรสัมพันธ์
14
121
11
18
35010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ โครตรพงษ์
ไตรมิตรสัมพันธ์
4
26
6
19
35010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา
ไตรมิตรสัมพันธ์
6
32
8
20
35010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด แสนจันทร์
ไตรมิตรสัมพันธ์
6
37
8
21
35010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ทองประทุม
ไตรมิตรสัมพันธ์
9
101
8
22
35010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ สาระวัน
เครือข่ายที่ 1 ไตรมิตรสัมพันธ์
14
69
11
23
35010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแถม ผลดี
ไตรมิตรสัมพันธ์
5
42
7
24
35010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนก เพิ่มพูล
1 ไตรมิตรสัมพันธ์
19
130
11
25
35010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญานันธร ธิมาชัย
ยศบดินทร์
8
63
7
26
35010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทนนง ธิมาชัย
ยศบดินทร์
6
44
8
27
35010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ภาพันธ์
ยศบดินทร์
10
67
12
28
35010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนทนา โพธิแสน
ยศบดินทร์
9
89
8
29
35010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา มูลเกษร
ยศบดินทร์
5
68
8
30
35010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ยศบดินทร์
5
30
8
31
35010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ยศบดินทร์
4
27
9
32
35010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้งอรุณ
9
185
8
33
35010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล พาภักดี
แจ้งอรุณ
4
28
7
34
35010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศ มุทุกัณฑ์
แจ้งอรุณ
3
12
5
35
35010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เวียงอินทร์
แจ้งอรุณ
5
49
8
36
35010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ เทียบสี
แจ้งอรุณ
81
1,932
59
37
35010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวิชิต ทันพรม
ที่ 3 วารีราชเดช
19
198
11
38
35010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 3 วารีราชเดช
5
106
8
39
35010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง แสงสุข
วารีราชเดช
2
24
7
40
35010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญกิต ขอสุข
วารีราชเดช
6
101
8
41
35010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ แสงดี
เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
7
74
8
42
35010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล ฝูงใหญ่
ศูนย์เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
16
162
11
43
35010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ ผ่องใส
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
7
79
8
44
35010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ บันลือหาญ
เจ้าเสด็จ
16
183
11
45
35010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร อุ่นตา
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
7
56
8
46
35010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ โฮมราช
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
8
62
8
47
35010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา พลสิงห์
ที่3 วารีราชเดช
6
28
8
48
35010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วารีราชเดช
4
44
7
49
35010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วารีราชเดช
3
10
4
50
35010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศก์ ศิริโสม
วารีราชเดช
6
64
8
51
35010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
วารีราชเดช
14
136
11
52
35010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส
วารีราชเดช
8
106
9
53
35010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรมิตรสัมพันธ์
6
101
8
54
35010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉวี พารุสุข
ไตรมิตรสัมพันธ์
11
127
8
55
35010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครุกานต์ โคตรชาดา
ไตรมิตรสัมพันธ์
11
101
8
56
35010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ชื่นตา
เจ้าเสด็จ
7
36
8
57
35010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดวิช ไศลบาท
เจ้าเสด็จ
11
86
8
58
35010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจ้าเสด็จ
6
70
8
59
35010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ราตรีสุข
เจ้าเสด็จ
8
46
9
60
35010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง
เจ้าเสด็จ
6
38
8
61
35010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้งอรุณ
2
8
4
62
35010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ คาดพันโน
คุณภาพการศึกษาแจ้งอรุณ
17
291
15
63
35010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้งอรุณฯ
9
97
8
64
35010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
เครือข่ายศิลาวารี
19
214
11
65
35010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
ศิลาวารี
2
9
5
66
35010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศิลาวารี
3
42
8
67
35010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย ผ่องใส
เจ้าเสด็จ
10
66
8
68
35010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจ้าเสด็จ
9
58
8
69
35010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ไชยมี
คุณภาพการศึกษาเจ้าเสด็จ
8
94
8
70
35010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ เวชกามา
ศิลาวารี
7
85
8
71
35010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศิลาวารี
4
40
8
72
35010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
ศิลาวารี
11
62
8
73
35010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย สมโสภา
ศิลาวารี
11
113
8
74
35010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรืองวลี สุพล
ที่ 5 ศิลาวารี
6
60
8
75
35010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ศรีแสน
ดงเมืองเตย
12
102
11
76
35010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงรักษ์ นรทีทาน
ดงเมืองเตย
7
62
8
77
35010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิชากร จังหวะ
ดงเมืองเตย
7
55
8
78
35010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง
ดงเมืองเตย
7
63
8
79
35010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สิงห์กาล
ดงเมืองเตย
8
64
8
80
35010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ส่องแสง
พระธาตุกู่จาน
13
182
8
81
35010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ปามุทา
พระธาตุกู่จาน
18
119
11
82
35010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ
พระธาตุกู่จาน
7
67
8
83
35010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ตั้งจิต
ลุมพุก
7
72
9
84
35010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
ลุมพุก
22
265
12
85
35010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
แก้วบูรพา
6
35
7
86
35010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญสาร
แก้วบูรพา
7
67
8
87
35010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย เหล็กกล้า
แก้วบูรพา
7
89
8
88
35010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ แสวงศรี
แก้วบูรพา
16
285
11
89
35010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย วัฒนาไชย
แก้วบูรพา
5
57
8
90
35010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพศ คามใส
จตุสัมพันธ์
17
185
11
91
35010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระพล มะเสนา
คุณภาพการศึกษาที่ 10
3
21
8
92
35010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช สุบินดี
จตุสัมพันธ์
7
61
8
93
35010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข ชาภักดี
จตุสัมพันธ์ที่ 10
18
147
11
94
35010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ แสวงแก้ว
จตุสัมพันธ์
13
110
11
95
35010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระเดช ขอสุข
จตุสัมพันธ์
15
231
11
96
35010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ สมยา
12 แก้วบูรพา
9
60
8
97
35010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมร แสนสุด
แก้วบูรพา
12
91
11
98
35010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา คำชัย
แก้วบูรพา
3
28
8
99
35010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ สานนท์
แก้วบููรพา
6
54
8
100
35010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ประการแก้ว
พระธาตุกู่จาน
7
50
8
101
35010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หินทอง
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
9
73
8
102
35010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฏฐิณี สมสอาด
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
12
81
11
103
35010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา แก้วศิริ
จตุสัมพันธ์
3
8
4
104
35010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุสัมพันธ์
2
26
7
105
35010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา จักรไชย
จตุสัมพันธ์
9
96
8
106
35010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ผองขำ
จตุสัมพันธ์
13
121
8
107
35010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหมิ่ง ยวนยี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 จตุสัมพันธ์
17
139
11
108
35010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ เขียนนอก
จตุสัมพันธ์
8
55
8
109
35010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เด่นดวง
จตุสัมพันธ์
6
32
8
110
35010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ วงศ์อนันต์
ลุมพุก
39
922
28
111
35010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรจ สำโรง
ลุมพุก
14
277
10
112
35010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป โคตรมนตรี
ลุมพุก
4
64
9
113
35010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรภัทร ชาแท่น
ลุมพุก
5
64
9
114
35010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
ลุมพุก
9
84
8
115
35010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธรัตน์ วิสูญ
ลุมพุก
6
69
8
116
35010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย
ลุมพุก
9
92
8
117
35010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ขอสุข
ดงเมืองเตย
3
15
8
118
35010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทาน สิงห์ครุธ
ดงเมืองเตย
16
141
11
119
35010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิคิด อุ่นตา
ดงเมืองเตย
10
90
8
120
35010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเมืองเตย
3
14
8
121
35010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุกู่จาน
4
15
6
122
35010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทองทา
พระธาตุกู่จาน
6
55
7
123
35010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุกู่จาน
3
24
8
124
35010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
เมืองฟ้า
16
175
11
125
35010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภิญญา นนทะวงษ์
13 เมืองฟ้า
6
54
8
126
35010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน
13 เมืองฟ้า
5
59
8
127
35010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายไมตรี หายเคราห์
เมืองฟ้า
18
145
11
128
35010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ทองดีเลิศ
เมืองฟ้า
7
108
8
129
35010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ราชนาวาที่14
5
36
8
130
35010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท เพ็งธรรม
ราชนาวา
10
119
8
131
35010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธ์ สานนท์
ราชนาวา
5
25
8
132
35010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย หัศจรรย์
ราชนาวา
5
40
8
133
35010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญ
ราชนาวา
4
33
9
134
35010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ ลาภเย็น
ราชนาวา
6
70
8
135
35010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณธร บุญอาจ
ราชนาวา
8
96
8
136
35010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว
ราชนาวา
5
57
8
137
35010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ราชนาวา
9
42
11
138
35010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ทองลุม
ม่วงบึงแก
7
79
9
139
35010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา กรแก้ว
ม่วงบึงแก
23
146
11
140
35010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา นามบุญลือ
ม่วงบึงแก
2
41
8
141
35010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภา เพ็งธรรม
ม่วงบึงแก
16
114
11
142
35010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ศิริโชติ
สงยาง ผือฮี
12
171
11
143
35010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สาริพันธ์
สงยางผือฮี
7
54
8
144
35010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลักษณ์ นครวงษ์
สงยาง ผือฮี
3
9
5
145
35010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักขณา บุญแปลง
สงยาง-ผือฮี
6
47
8
146
35010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภิสรา กรแก้ว
สงยางผือฮี
4
53
8
147
35010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
หัวเมืองเสาร์
5
34
8
148
35010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนะ แสงทองทิพย์
หัวเมืองพระเสาร์
17
141
11
149
35010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวเมืองพระเสาร์
4
56
8
150
35010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
หัวเมืองพระเสาร์
6
70
8
151
35010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรณ์นิภา แก้วเคลือบ
หัวเมืองพระเสาร์
7
30
9
152
35010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ
เมืองฟ้า
24
498
18
153
35010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นครวงษ์
เมืองฟ้า
13
202
11
154
35010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา พิลาวัน
เมืองฟ้า
12
122
8
155
35010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีวัฒนา หงษาพล
เมืองฟ้า
8
92
8
156
35010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ คำอาจ
คุณภาพการศึกษาม่วง-บึงแก
17
202
11
157
35010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง
ม่วง-บึงแก
7
82
8
158
35010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิง
ม่วงบึงแก
7
65
8
159
35010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ม่วง-บึงแก
4
34
9
160
35010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรินทอง นรทีทาน
ม่วง บึงแก
9
54
8
161
35010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลี นาคสุข
ม่วงบึงแก
9
109
9
162
35010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์
สงยางผือฮี
10
127
8
163
35010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม แสนบุญเรือง
สงยางผือฮี ที่ 16
21
196
11
164
35010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สายสุด
สงยางผือฮี
15
116
11
165
35010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สงยางผือฮี
2
17
8
166
35010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง
สงยาง ผือฮี ที่ 16
3
39
8
167
35010172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลักขณา แสงทองทิพย์
หัวเมืองพระเสาร์
11
113
11
168
35010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร โสระมรรค
หัวเมือง พระเสาร์
5
53
8
169
35010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเกียรติ ทองมูล
หัวเมืองพระเสาร์
9
110
8
170
35010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายพิชัย เลาะหะนะ
หัวเมืองพระเสาร์
13
76
11
171
35010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ คำหินกอง
หัวเมืองพระเสาร์
9
52
8
172
35010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์
หัวเมืองพระเสาร์
6
90
8
173
35010179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระยุทธ งามล้วน
พลังน้ำใส
18
158
11
174
35010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เครือไชย
พลังน้ำใส
19
183
11
175
35010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตะนา ศรีหาญ
พลังน้ำใส
10
118
8
176
35010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา แจ่มพันธ์
พลังน้ำใส
11
105
8
177
35010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์ จารึกธรรม
พลังน้ำใส
3
49
8
178
35010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เพ็งธรรม
พลังน้ำใส
4
37
8
179
35010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ นันทวงศ์
คุณภาพการศึกษาวังคู่ฟ้า
3
22
8
180
35010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น เบ้าทอง
วังคู่ฟ้า
17
322
14
181
35010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ สุวรรณเสาร์
วังคู่ฟ้า ที่ 18
18
148
11
182
35010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสวรรค์ ทองกลม
วังคู่ฟ้า
4
74
8
183
35010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
วังคู่ฟ้า
6
34
8
184
35010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เกษหอม
คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใสที่ 19
13
122
11
185
35010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ
ที่ 19 พลังน้ำใส
4
35
8
186
35010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ
วังคู่ฟ้า
5
50
8
187
35010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร บุตตะไมล์
พลังน้ำใส
5
49
8
188
35010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา ทองคำ
พลังน้ำใส
18
131
11
189
35010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริต จันทรุทิน
พลังน้ำใส
10
85
8
190
35010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใส
4
47
8
191
35010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ทองกลม
วังคู่ฟ้า
20
283
11
192
35010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชาพล ธานี
วังคู่ฟ้า
23
235
12
รวม
1,814
19,758
1,747

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน