ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
35010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรัณยู จันทร์หอม
ยศบดินทร์
6
42
8
2
35010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ยศบดินทร์
4
31
8
3
35010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ จันทุม
ยศบดินทร์
9
75
8
4
35010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ มิรัตนไพร
ยศบดินทร์
13
77
11
5
35010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์
ยศบดินทร์
4
26
8
6
35010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คุณภาพการศึกษาที่ 6 เขื่องคำขุมเงิน
10
97
11
7
35010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสวง แสวงสาย
เขื่องคำขุมเงิน
20
156
11
8
35010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล สมสะอาด
เขื่องคำขุมเงิน
6
37
8
9
35010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
2
31
7
10
35010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
0
0
0
11
35010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประศาสตร์ มูลหลวง
เขื่องคำขุมเงิน
6
24
8
12
35010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวาส แสนสุข
เขื่องคำขุมเงิน
11
98
11
13
35010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ สันทา
เขื่องคำขุมเงิน
15
163
11
14
35010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ณ รุณ
เขื่องคำขุมเงิน
12
116
8
15
35010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ
ไตรมิตรสัมพันธ์
13
183
11
16
35010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
ไตรมิตรสัมพันธ์
16
139
11
17
35010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรี เข็มพันธ์
ไตรมิตรสัมพันธ์
16
129
11
18
35010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ โครตรพงษ์
ไตรมิตรสัมพันธ์
4
17
5
19
35010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา
ไตรมิตรสัมพันธ์
6
33
8
20
35010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด แสนจันทร์
ไตรมิตรสัมพันธ์
7
30
8
21
35010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ทองประทุม
ไตรมิตรสัมพันธ์
9
87
8
22
35010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ สาระวัน
เครือข่ายที่ 1 ไตรมิตรสัมพันธ์
14
66
11
23
35010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ขาวพา
ไตรมิตรสัมพันธ์
6
51
7
24
35010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนก เพิ่มพูล
1 ไตรมิตรสัมพันธ์
17
126
11
25
35010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญานันธร ธิมาชัย
ยศบดินทร์
10
69
8
26
35010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทนนง ธิมาชัย
ยศบดินทร์
3
36
7
27
35010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ภาพันธ์
ยศบดินทร์
9
64
11
28
35010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศักดิ์ เวียงกมล
ยศบดินทร์
11
91
8
29
35010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา มูลเกษร
ยศบดินทร์
5
61
8
30
35010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา อุตรา
ยศบดินทร์
7
29
8
31
35010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมินตรา สายรัตน์
ยศบดินทร์
6
19
7
32
35010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรางค์ ศรีทราไชย
อรุณประเสริฐ
11
172
8
33
35010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้งอรุณ
2
24
7
34
35010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้งอรุณ
2
10
4
35
35010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เวียงอินทร์
แจ้งอรุณ
5
48
8
36
35010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ เทียบสี
แจ้งอรุณ
82
1,911
59
37
35010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวิชิต ทันพรม
ที่ 3 วารีราชเดช
20
200
11
38
35010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราพร พุทธพรหม
ที่ 3 วารีราชเดช
11
99
8
39
35010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง แสงสุข
วารีราชเดช
4
29
8
40
35010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วารีราชเดช
10
101
8
41
35010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ แสงดี
เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
7
70
8
42
35010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล ฝูงใหญ่
ศูนย์เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
16
143
11
43
35010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ ผ่องใส
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
9
79
8
44
35010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ บันลือหาญ
เจ้าเสด็จ
15
177
11
45
35010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร อุ่นตา
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
7
53
8
46
35010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ โฮมราช
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
8
63
8
47
35010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา พลสิงห์
ที่3 วารีราชเดช
6
22
7
48
35010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วารีราชเดช
3
45
8
49
35010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วารีราชเดช
3
8
3
50
35010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศก์ ศิริโสม
วารีราชเดช
6
68
8
51
35010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
วารีราชเดช
14
142
11
52
35010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส
วารีราชเดช
10
81
8
53
35010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ศรีวิเศษ
ไตรมิตรสัมพันธ์
9
64
8
54
35010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉวี พารุสุข
ไตรมิตรสัมพันธ์
12
131
8
55
35010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครุกานต์ โคตรชาดา
ไตรมิตรสัมพันธ์
7
102
8
56
35010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ชื่นตา
เจ้าเสด็จ
7
37
8
57
35010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดวิช ไศลบาท
เจ้าเสด็จ
7
83
8
58
35010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจ้าเสด็จ
6
71
8
59
35010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ราตรีสุข
เจ้าเสด็จ
6
38
9
60
35010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง
เจ้าเสด็จ
6
43
8
61
35010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้งอรุณ
2
4
3
62
35010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ คาดพันโน
คุณภาพการศึกษาแจ้งอรุณ
20
264
12
63
35010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้งอรุณฯ
10
97
8
64
35010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
เครือข่ายอรุณประเสริฐ
19
200
11
65
35010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
ศิลาวารี
2
14
6
66
35010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนันธัมม์ กุบแก้ว
อรุณประเสริฐ
6
40
8
67
35010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย ผ่องใส
เจ้าเสด็จ
9
68
8
68
35010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจ้าเสด็จ
9
54
8
69
35010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ไชยมี
คุณภาพการศึกษาเจ้าเสด็จ
11
82
8
70
35010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ เวชกามา
อรุณประเสริฐ
10
83
8
71
35010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม
อรุณประเสริฐ
5
37
8
72
35010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
ศิลาวารี
11
49
8
73
35010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย สมโสภา
ศิลาวารี
11
108
8
74
35010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรืองวลี สุพล
ที่ 5 อรุณประเสริฐ
6
51
8
75
35010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ศรีแสน
ดงเมืองเตย
13
92
11
76
35010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเมืองเตย
4
56
8
77
35010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิชากร จังหวะ
ดงเมืองเตย
9
61
8
78
35010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง
ดงเมืองเตย
8
61
8
79
35010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สิงห์กาล
ดงเมืองเตย
8
62
8
80
35010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ส่องแสง
พระธาตุกู่จาน
15
155
8
81
35010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ปามุทา
พระธาตุกู่จาน
14
115
11
82
35010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ
พระธาตุกู่จาน
7
57
8
83
35010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ตั้งจิต
ลุมพุก
7
66
8
84
35010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
ลุมพุก
18
233
12
85
35010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
แก้วบูรพา
7
35
7
86
35010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญสาร
แก้วบูรพา
8
68
8
87
35010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย เหล็กกล้า
แก้วบูรพา
7
86
8
88
35010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ แสวงศรี
แก้วบูรพา
19
268
11
89
35010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย วัฒนาไชย
แก้วบูรพา
6
61
8
90
35010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพศ คามใส
จตุสัมพันธ์
19
181
11
91
35010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระพล มะเสนา
คุณภาพการศึกษาที่ 10
3
22
8
92
35010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช สุบินดี
จตุสัมพันธ์
6
61
8
93
35010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข ชาภักดี
จตุสัมพันธ์ที่ 10
16
156
11
94
35010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ แสวงแก้ว
จตุสัมพันธ์
14
106
11
95
35010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระเดช ขอสุข
จตุสัมพันธ์
15
216
11
96
35010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ สมยา
12 แก้วบูรพา
10
61
8
97
35010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมร แสนสุด
แก้วบูรพา
12
90
11
98
35010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา คำชัย
แก้วบูรพา
3
32
8
99
35010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ สานนท์
แก้วบููรพา
9
54
8
100
35010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ประการแก้ว
พระธาตุกู่จาน
7
55
8
101
35010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หินทอง
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
10
68
8
102
35010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฏฐิณี สมสอาด
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
12
70
11
103
35010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา แก้วศิริ
จตุสัมพันธ์
2
5
2
104
35010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุสัมพันธ์
2
31
8
105
35010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา จักรไชย
จตุสัมพันธ์
9
104
8
106
35010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ผองขำ
จตุสัมพันธ์
14
120
8
107
35010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหมิ่ง ยวนยี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 จตุสัมพันธ์
17
141
11
108
35010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ เขียนนอก
จตุสัมพันธ์
8
50
8
109
35010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เด่นดวง
จตุสัมพันธ์
9
41
8
110
35010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ วงศ์อนันต์
ลุมพุก
40
949
31
111
35010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรจ สำโรง
ลุมพุก
17
316
13
112
35010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป โคตรมนตรี
ลุมพุก
5
60
8
113
35010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงรักษ์ นรทีทาน
ลุมพุก
9
62
8
114
35010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
ลุมพุก
9
68
8
115
35010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธรัตน์ วิสูญ
ลุมพุก
6
68
8
116
35010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย
ลุมพุก
10
81
8
117
35010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ขอสุข
ดงเมืองเตย
3
15
7
118
35010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทาน สิงห์ครุธ
ดงเมืองเตย
15
128
11
119
35010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิคิด อุ่นตา
ดงเมืองเตย
10
78
8
120
35010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเมืองเตย
2
10
6
121
35010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุกู่จาน
4
14
6
122
35010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทองทา
พระธาตุกู่จาน
6
51
7
123
35010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุกู่จาน
4
21
8
124
35010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
เมืองฟ้า
16
171
11
125
35010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภิญญา นนทะวงษ์
13 เมืองฟ้า
6
47
8
126
35010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13 เมืองฟ้า
6
50
8
127
35010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายไมตรี หายเคราห์
เมืองฟ้า
18
136
11
128
35010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ทองดีเลิศ
เมืองฟ้า
7
92
8
129
35010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพงศ์ บุญแน่น
ราชนาวาที่13
8
36
8
130
35010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท เพ็งธรรม
ราชนาวา
10
110
8
131
35010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธ์ สานนท์
ราชนาวา
5
19
8
132
35010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย หัศจรรย์
ราชนาวา
6
36
8
133
35010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญ
ราชนาวา
7
29
8
134
35010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ ลาภเย็น
ราชนาวา
5
73
8
135
35010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณธร บุญอาจ
ราชนาวา
12
87
8
136
35010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว
ราชนาวา
8
37
7
137
35010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูลสวัสดิ์ ศรีวะสุทธิ์
ราชนาวา
11
34
10
138
35010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ทองลุม
ม่วงบึงแก
6
62
8
139
35010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา กรแก้ว
ม่วงบึงแก
21
162
11
140
35010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา นามบุญลือ
ม่วงบึงแก
2
44
8
141
35010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภา เพ็งธรรม
ม่วงบึงแก
16
117
11
142
35010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ศิริโชติ
สงยาง ผือฮี
16
172
11
143
35010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สาริพันธ์
สงยางผือฮี
7
45
8
144
35010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลักษณ์ นครวงษ์
สงยาง ผือฮี
3
0
0
145
35010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักขณา บุญแปลง
สงยาง-ผือฮี
6
51
8
146
35010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภิสรา กรแก้ว
สงยางผือฮี
4
55
8
147
35010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
หัวเมืองเสาร์
7
39
8
148
35010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนะ แสงทองทิพย์
หัวเมืองพระเสาร์
17
137
11
149
35010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์
หัวเมืองพระเสาร์
8
50
8
150
35010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
หัวเมืองพระเสาร์
6
75
8
151
35010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรณ์นิภา แก้วเคลือบ
หัวเมืองพระเสาร์
5
31
8
152
35010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ
เมืองฟ้า
25
530
18
153
35010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นครวงษ์
เมืองฟ้า
13
178
11
154
35010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา พิลาวัน
เมืองฟ้า
12
110
8
155
35010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีวัฒนา หงษาพล
เมืองฟ้า
9
91
8
156
35010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ คำอาจ
คุณภาพการศึกษาม่วง-บึงแก
18
209
11
157
35010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง
ม่วง-บึงแก
10
81
8
158
35010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิง
ม่วงบึงแก
7
71
8
159
35010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ม่วง-บึงแก
4
32
8
160
35010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรินทอง นรทีทาน
ม่วง บึงแก
9
61
8
161
35010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลี นาคสุข
ม่วงบึงแก
9
95
9
162
35010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์
สงยางผือฮี
10
136
8
163
35010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม แสนบุญเรือง
สงยางผือฮี ที่ 16
21
184
11
164
35010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สายสุด
สงยางผือฮี
15
115
11
165
35010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สงยางผือฮี
2
20
8
166
35010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง
สงยาง ผือฮี ที่ 15
6
35
8
167
35010172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลักขณา แสงทองทิพย์
หัวเมืองพระเสาร์
11
112
11
168
35010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร โสระมรรค
หัวเมือง พระเสาร์
7
57
8
169
35010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเกียรติ ทองมูล
หัวเมืองพระเสาร์
9
93
8
170
35010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายพิชัย เลาะหะนะ
หัวเมืองพระเสาร์
13
71
11
171
35010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวุฒิ ศิวิรัตน์
หัวเมืองพระเสาร์
8
44
8
172
35010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวเมืองพระเสาร์
8
79
8
173
35010179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระยุทธ งามล้วน
พลังน้ำใส
18
131
11
174
35010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เครือไชย
พลังน้ำใส
18
167
11
175
35010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตะนา ศรีหาญ
พลังน้ำใส
10
117
8
176
35010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เพ็งธรรม
พลังน้ำใส
11
106
8
177
35010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์ จารึกธรรม
พลังน้ำใส
6
49
8
178
35010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พลังน้ำใส
4
30
8
179
35010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ นันทวงศ์
คุณภาพการศึกษาวังคู่ฟ้า
3
19
7
180
35010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร บุตตะไมล์
วังคู่ฟ้า
17
324
14
181
35010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ สุวรรณเสาร์
วังคู่ฟ้า ที่ 18
17
136
11
182
35010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสวรรค์ ทองกลม
วังคู่ฟ้า
4
78
8
183
35010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
วังคู่ฟ้า
7
33
8
184
35010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เกษหอม
คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใสที่ 19
15
133
11
185
35010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 19 พลังน้ำใส
5
35
8
186
35010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ
วังคู่ฟ้า
5
44
7
187
35010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พลังน้ำใส
4
47
8
188
35010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา ทองคำ
พลังน้ำใส
17
130
11
189
35010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ
พลังน้ำใส
11
76
8
190
35010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดื์ ศิริบุตร
คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใส
8
45
8
191
35010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ทองกลม
วังคู่ฟ้า
21
259
11
192
35010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา แจ่มพันธ์
วังคู่ฟ้า
20
242
12
รวม
1,902
19,131
1,725

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน