ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
36010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ เหลาเจริญ
5
52
8
2
36010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
13
6
3
36010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
18
6
4
36010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
5
36010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี จันทศร
13
209
9
6
36010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ
18
233
11
7
36010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
10
3
8
36010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
9
36010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์
5
35
8
10
36010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรฉวี ยางขามป้อม
4
24
8
11
36010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน สุขจำนงค์
9
115
9
12
36010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย ไตรเสนีย์
9
92
9
13
36010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ภัทราภิรักษ์
4
58
8
14
36010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ปาลพันธุ์
13
150
9
15
36010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
63
9
16
36010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
10
6
17
36010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์
23
450
16
18
36010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภสิน สมรรถชัย
6
102
8
19
36010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
189
11
20
36010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ต่อติด
7
43
9
21
36010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร
21
229
12
22
36010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทร ผลกอง
22
251
11
23
36010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฑียรไชย คำหาญพล
6
36
7
24
36010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์
14
157
9
25
36010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา นาส้มกบ
5
16
7
26
36010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี
5
59
8
27
36010033
ประถมศึกษา
-
0
0
0
28
36010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร คำอิน
4
12
4
29
36010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย ศรีวิชา
6
68
8
30
36010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณิกา จินะขาม
6
71
9
31
36010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชโย กล้ารมราน
19
140
12
32
36010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลัดดาวัลย์ ไกรบำรุง
24
425
17
33
36010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ประไพวัชรพันธ์
13
127
8
34
36010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร
8
52
8
35
36010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเถา บุราณ
82
1,700
55
36
36010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายใบบุญ บุญทน
120
2,498
68
37
36010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ชุบขุนทด
16
127
12
38
36010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย จำพันธุ์
25
440
17
39
36010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอร่าม ศรีสุภาพ
17
224
9
40
36010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู
11
81
9
41
36010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.วิชัย ประทุมไทย
25
397
17
42
36010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์
15
189
8
43
36010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพจน์ อุทัยอ้ม
8
36
8
44
36010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญานนท์ คำนนท์
7
60
8
45
36010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมลักษณ์ ศิลปสม
10
70
9
46
36010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอมจิต อินทอง
16
136
11
47
36010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
8
48
36010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
8
49
36010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ด้วงสกุล
9
113
8
50
36010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
6
51
36010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราเมธ ชูสกุล
10
92
8
52
36010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา สืบจากถิ่น
11
60
8
53
36010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ
4
30
8
54
36010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง
30
417
17
55
36010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประกายกาญจน์ จรัสแสง
7
66
9
56
36010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
57
36010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
58
36010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ
4
35
8
59
36010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล มาซานนท์
21
172
12
60
36010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
61
36010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สีน้อยขาว
7
75
9
62
36010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต บุรดา
8
39
9
63
36010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร อริพงษ์
7
26
7
64
36010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารี คำธนนันทิกุล
7
44
8
65
36010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ ปราณีตพลกรัง
9
62
9
66
36010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา มณีเนตร
8
53
8
67
36010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพัทธ์ อาจมิตร
15
185
8
68
36010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
69
36010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรกุล พรมอ้น
9
61
9
70
36010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร มีสุวรรณ
17
126
11
71
36010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ชัยอาคม
13
165
8
72
36010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว
13
149
11
73
36010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมาริสา มอไธสง
21
158
11
74
36010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี ประกอบนา
8
74
8
75
36010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง
20
140
11
76
36010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
42
9
77
36010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ คงวัฒนะ
15
151
11
78
36010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพันธ์ ประวันนา
7
42
8
79
36010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เกินชัย
7
44
8
80
36010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เกินชัย
4
22
7
81
36010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขเกษม ทิพโชติ
5
52
8
82
36010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต กุลโนนแดง
9
137
8
83
36010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร กางกรณ์
9
64
8
84
36010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศศิศ ศิริพรหมมา
16
172
11
85
36010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู ทาจันทร์
7
41
8
86
36010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา เฉลียวชาติ
22
179
12
87
36010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ พรมศาสตร์
7
56
8
88
36010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี
7
56
8
89
36010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบันจง ขำชัยภูมิ
5
38
8
90
36010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา บัวบาง
18
194
11
91
36010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัลลภ มหาผิว
20
211
11
92
36010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
247
14
93
36010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ปาลพันธุ์
6
47
8
94
36010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย แน่นอุดม
14
215
8
95
36010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต หาทอง
13
269
12
96
36010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิช จิณโรจน์
5
51
7
97
36010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปุมพิมาย
11
131
8
98
36010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุตรโต
6
50
8
99
36010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรณัฎฐ์ พลมณี
7
58
8
100
36010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ
10
115
9
101
36010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูร ชาลี
13
110
8
102
36010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ จุลเถียร
21
113
11
103
36010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
7
43
8
104
36010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ เชื้อโนนแดง
9
69
9
105
36010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองชัย ตั้งพงษ์
11
106
8
106
36010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ
6
63
8
107
36010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุลิต กิจนุสนธิ์
20
178
11
108
36010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
19
7
109
36010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์
7
48
8
110
36010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา กันชัย
6
46
8
111
36010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ คำทอง
6
76
8
112
36010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ บุญสูงเนิน
9
89
8
113
36010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกตฤณ ไทยภักดี
6
39
8
114
36010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ มังคละมี
30
493
20
115
36010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวานิช การบรรจง
24
199
11
116
36010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม
11
99
8
117
36010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช แพงโสภา
16
100
10
118
36010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพล กองศรี
6
33
8
119
36010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ดีบ้านโสก
20
136
11
120
36010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรวิลาศ เจนชัย
18
185
8
121
36010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ มณีโชติ
8
50
8
122
36010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง
21
195
11
123
36010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน
15
171
8
124
36010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น
5
42
9
125
36010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุรักษ์ คำยง
6
35
8
126
36010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพร เมืองโคตร
5
42
9
127
36010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์เดช ทวีชาติ
20
129
11
128
36010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ บะคะ
9
85
8
129
36010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์
7
41
8
130
36010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ศรีศักดิ์
6
34
8
131
36010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังษี ยงเพชร
6
41
9
132
36010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล สุทธิสน
21
231
11
133
36010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
134
36010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร แก้วช่วย
6
48
8
135
36010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์
11
123
9
136
36010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส อาจเวทย์
11
80
9
137
36010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว
8
65
9
138
36010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง ทองประภา
12
77
8
139
36010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหมาย ชัยศัตรา
11
70
9
140
36010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพจน์ จันทรแสน
10
66
8
141
36010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
11
64
9
142
36010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละมุล ตอพล
14
114
9
143
36010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพันธ์ บุญแก้ว
7
35
9
144
36010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว
9
70
8
145
36010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร นาคคำ
10
93
9
146
36010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนวน มาฆะเซ็นต์
6
50
9
147
36010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
21
135
12
148
36010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม แทนพลกรัง
23
284
12
149
36010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสว่าง บุญกุล
22
329
15
150
36010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ สารักษ์
11
85
8
151
36010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวย ชาดา
15
117
8
152
36010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชษฐ พุทธรักษ์
11
111
8
153
36010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
9
154
36010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคนา ทองดี
6
46
9
155
36010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี
18
256
13
156
36010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดา แก้ววิจิตร
27
384
20
157
36010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมะลิวัลย์ รัศมีพรม
9
77
9
158
36010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยทัศน์ เรืองบุญ
12
118
8
159
36010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม จินดาพงษ์
22
305
11
160
36010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ การประกอบ
19
230
11
161
36010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภคพร เค้าโนนกอก
10
102
8
162
36010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพชร ยศมงคล
10
91
8
163
36010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรร รัตนจันทร์
6
80
8
164
36010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระพงษ์ บุญเสนา
23
364
11
165
36010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว
9
72
8
166
36010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ข่าขันมะลี
10
104
8
167
36010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง รินไธสง
21
276
11
168
36010207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม กัดโกนา
20
215
11
169
36010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ หิตะปิตะนันต์
13
114
9
170
36010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
171
36010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ นิยมนา
15
245
12
172
36010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพจิตร วาลย์มนตรี
27
361
19
173
36010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธน ประกายเพชร
23
301
11
174
36010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ เชื้อจำรูญ
13
125
8
175
36010214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุมิตร สิงห์พร
24
201
11
176
36010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ เลี้ยงพรม
14
158
8
177
36010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์
9
67
9
178
36010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
43
8
179
36010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสืบ คงแสง
21
240
13
180
36010219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ
21
219
11
181
36010220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหารศึก ภาระหันต์
19
192
11
182
36010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธา แก้ววิจิตร
11
119
8
183
36010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
184
36010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ คำพิทูล
11
101
8
185
36010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุณิตา บุริมาศ
6
50
8
186
36010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
66
8
187
36010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
55
9
188
36010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา สุราสา
11
98
9
189
36010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต วาทโยธา
7
54
9
190
36010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล ตาปราบ
7
41
8
191
36010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ขระสูงเนิน
12
106
9
192
36010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว ผิวเผื่อน
12
123
9
193
36010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขันทอง เด่นพันธ์
48
1,040
30
194
36010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา สิงห์พร
12
105
8
195
36010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ชะทา
14
93
8
196
36010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภัสกร แสนชั่ง
7
43
8
197
36010236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว ศรีวงษ์ชัย
23
391
21
198
36010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจันทร์ญา จันพิพัฒ
7
41
8
199
36010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ทองงาม
12
133
8
200
36010239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ
20
203
11
201
36010240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง
36
447
21
202
36010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน
6
57
9
203
36010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
7
48
9
204
36010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏิ์คำผา ชำนาญ
9
61
9
205
36010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สาระหงษ์
7
83
8
206
36010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
207
36010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิศ ขจรภพ
20
337
16
208
36010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี หุมสิน
13
97
8
209
36010248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
322
11
210
36010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย มุทาพร
13
169
9
211
36010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม
8
66
9
212
36010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนทรีย์ แสงหงษ์
13
252
14
213
36010252
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ นาคมูล
20
153
12
214
36010253
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง
17
166
11
215
36010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ
16
186
8
216
36010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเยาวภา กล้าขยัน
17
156
11
217
36010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร แคชัยภูมิ
11
75
8
218
36010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ สัจจะสังข์
15
139
9
219
36010259
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิต คลาดโรค
21
197
12
220
36010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง วรชินา
8
62
9
221
36010261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
221
12
222
36010262
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปัทมา พุทธแสน
23
377
19
223
36010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์
8
88
8
224
36010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
7
80
8
225
36010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
39
8
226
36010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ สีเสน
12
124
9
227
36010267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย จารุวงค์
8
69
9
228
36010268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสันต์ ผาดไธสง
20
154
11
229
36010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ ขวัญยืน
9
80
8
230
36010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
93
8
231
36010271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ
13
127
8
รวม
2,868
32,402
2,218

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน