ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
36020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด อาจสนาม
10
125
9
2
36020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
77
9
3
36020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
131
8
4
36020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ดีแซง
11
137
9
5
36020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
4
48
9
6
36020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ
15
177
12
7
36020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ใสดี
12
209
8
8
36020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
57
8
9
36020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชจักรภพ แจ้งคำ
8
75
9
10
36020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ทองคนทา
9
86
9
11
36020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนากร ทองถวิล
10
109
9
12
36020017
ประถมศึกษา
นางสุทธิชัย ลบบำรุง
7
64
6
13
36020018
ประถมศึกษา
-
4
32
6
14
36020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิชัย ลบบำรุง
16
139
12
15
36020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
72
9
16
36020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
5
50
9
17
36020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม ขันทะสีมา
20
325
14
18
36020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมคำศรี
11
142
8
19
36020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา เศษแพง
8
87
8
20
36020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย พุธขุนทด
19
236
11
21
36020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยะ สำอางเนตร
8
71
8
22
36020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภควัต เรียกจำรัส
8
91
8
23
36020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร จันทร์เพ็ง
5
40
8
24
36020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
17
235
11
25
36020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา มุทาพร
5
49
8
26
36020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
87
8
27
36020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน ทองงาม
14
158
8
28
36020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวัลย์ คงโนนกอก
8
46
8
29
36020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์
24
401
14
30
36020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุระณี สีพิมพ์
10
190
7
31
36020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
8
84
7
32
36020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
16
7
33
36020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย
12
173
11
34
36020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา
9
106
9
35
36020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
5
77
9
36
36020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต พิศวงปราการ
18
217
12
37
36020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทัศน์ละไม
12
161
8
38
36020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเวก ศิลมั่น
18
234
9
39
36020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์
17
258
11
40
36020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมสิน คันธภูมิ
11
149
8
41
36020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเวก ศิลมั่น
8
110
7
42
36020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
10
119
9
43
36020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง พิมพ์สิงห์
10
134
9
44
36020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล
5
51
9
45
36020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
16
233
10
46
36020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรือง
8
74
9
47
36020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล เผ่าหัวสระ
8
108
8
48
36020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญ ขึ้นทันตา
24
229
17
49
36020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ จันจิตร
12
122
8
50
36020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง
7
102
8
51
36020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล เดชโนนสังข์
9
72
9
52
36020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวรรณ์ บัวคำ
7
87
8
53
36020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรงค์ ฦๅชา
9
68
8
54
36020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
6
81
8
55
36020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพลูลย์ รินทะจักร์
18
209
10
56
36020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ฦๅกำลัง
14
156
8
57
36020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย เรือนมงคล
25
387
14
58
36020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญส​รณ์​ บุญสุขาอัครพงษ์
11
102
9
59
36020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งธรรม เพชรเมือง
8
85
8
60
36020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งธรรม เพชรเมือง
6
61
8
61
36020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพันธ์ แควภูเขียว
9
84
8
62
36020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังคนา รองเมือง
11
125
7
63
36020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งอรุณ เลิศพันธ์
4
46
9
64
36020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ผ่องพันธ์ุงาม
12
174
8
65
36020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า
9
85
9
66
36020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ อนุวุฒิ
7
68
8
67
36020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวาล แดนสีแก้ว
9
94
8
68
36020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทน ฐานะ
16
301
11
69
36020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ข่าขันมะลี
11
155
8
70
36020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรา รูปชัยภูมิ
8
225
8
71
36020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว
5
58
8
72
36020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์
5
67
8
73
36020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เขาทอง
5
76
8
74
36020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา ฦาชา
5
44
8
75
36020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
18
129
11
76
36020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ หล้าเพชร
8
42
8
77
36020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ประตาทะยัง
10
80
8
78
36020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร พินิจลึก
5
46
7
79
36020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
17
7
80
36020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ แข็งแอ
5
35
7
81
36020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ มณีวรรณ
12
189
8
82
36020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ บัวคำ
18
224
13
83
36020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน เยี้ยมผา
15
217
11
84
36020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ พิมล
13
124
8
85
36020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
7
73
9
86
36020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรณี เลิศสรรสิริ
14
191
8
87
36020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์
14
170
8
88
36020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกเริงชัย วรรณกุล
12
141
8
89
36020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ข่าขันมะลี
3
44
8
90
36020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธพงศ์ หลักคำ
5
52
8
91
36020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ชุดไธสง
7
61
8
92
36020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
107
8
93
36020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพล ดิเรกโภค
8
80
8
94
36020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต นาตรีชน
15
199
15
95
36020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
12
5
96
36020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์
18
128
11
97
36020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย สุขสนิท
17
179
11
98
36020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ วานนท์
9
76
8
99
36020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันวนัช สิริสิทธินันท์
9
88
9
100
36020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์
5
26
8
101
36020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโชคดี โนนหิน
9
115
8
102
36020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์
9
76
9
103
36020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์
13
244
14
104
36020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทา ผุดผาด
6
57
8
105
36020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
4
57
8
106
36020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยง ศิริภูมิ
5
64
8
107
36020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
32
8
108
36020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
90
9
109
36020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์
8
44
8
110
36020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานิชา สร้อยเพชร
5
47
9
111
36020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
3
27
8
112
36020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์
6
24
8
113
36020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สิงห์คำคูณ
59
1,241
39
114
36020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์
13
175
8
115
36020127
ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
10
166
8
116
36020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฎุมพี กาสีชา
14
132
8
117
36020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ ก่อศิลป์
6
64
8
118
36020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ เปริน
4
34
9
119
36020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัทพร คำนึง
4
44
8
120
36020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ บุญประภาศรี
8
106
8
121
36020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เสาศิริ
6
50
8
122
36020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ
12
137
8
123
36020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
68
8
124
36020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ ลีปา
9
84
9
125
36020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิมล สอนโกษา
6
60
8
126
36020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
62
8
127
36020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล คำจันทร์
9
124
8
128
36020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง
8
83
9
129
36020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาณัติ ราชโสม
25
425
15
130
36020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองเอิญ เข็มภูเขียว
16
122
12
131
36020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา
24
333
16
132
36020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช นนทคำจันทร์
11
124
8
133
36020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพจน์ กาญจนสีมา
16
159
11
134
36020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ปานทอง อังคณิตย์
6
45
8
135
36020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวา ทองดี
16
134
11
136
36020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤษ บุตรศรี
7
82
8
137
36020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระวิวรรณ กองกะมุด
10
97
8
138
36020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที
8
82
9
139
36020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
48
9
140
36020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
25
8
141
36020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ
19
201
11
142
36020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าท่ี่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง
20
390
17
143
36020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเปลี่ยน ชัยดี
7
98
8
144
36020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ อบมา
8
94
9
145
36020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด
13
173
9
146
36020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
58
8
147
36020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี
16
125
11
148
36020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดรุณ ประจันนวล
9
67
8
149
36020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ศรีสามารถ
13
159
8
150
36020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
92
9
151
36020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
16
163
11
152
36020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราวิน สุริยันต์
7
64
9
153
36020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงดี ภารา
8
112
9
154
36020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุรักษ์ คำยง
6
33
9
155
36020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม ทรายมูล
7
59
8
156
36020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
20
7
157
36020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นชวาล บุญเกื้อ
9
82
11
158
36020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
8
159
36020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ
20
309
16
160
36020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย นามโคตร
16
238
11
161
36020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสินธ์ สัตพันธ์
17
207
11
162
36020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ อารี
12
158
8
163
36020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล พลศักดิ์
9
66
9
164
36020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช ต่อชีพ
8
68
9
165
36020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
21
7
166
36020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระพันธ์ นาเจริญ
4
33
8
167
36020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล สะอาดโฉม
8
117
8
168
36020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
65
9
169
36020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรทูล กูดซ้าย
16
205
11
170
36020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก
4
42
8
171
36020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สร้างนา
17
159
12
172
36020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
16
298
12
173
36020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธวุฒิ สมศรี
10
78
9
174
36020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชาติ วิลาศรี
16
139
12
175
36020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ เพียรไทยสงค์
6
43
9
176
36020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู
46
881
29
177
36020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส กองจันทร์
55
1,155
35
178
36020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
8
113
8
179
36020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน เจริญสุข
7
51
8
180
36020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิวา งวดชัย
5
37
9
181
36020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี คำแดง
5
53
9
182
36020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา คำอู
12
207
11
183
36020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสันต์ คำสีหา
19
341
18
184
36020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
32
9
185
36020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม
4
31
7
186
36020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช ปร๋อกระโทก
8
62
9
187
36020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
72
8
188
36020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ งามสกุล
10
46
8
189
36020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
25
8
190
36020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรี
12
281
14
191
36020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล น้อยลา
19
275
15
192
36020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย แตงกระโทก
7
83
8
193
36020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ เสือสาวะถี
15
158
9
194
36020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
91
8
195
36020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
82
8
196
36020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
8
197
36020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร หิรัญเกิด
5
54
9
198
36020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ คงอุ่น
10
69
8
199
36020216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา อำภาคำ
11
167
8
200
36020217
ประถมศึกษา
นายจรัญ จำปางาม
4
34
6
201
36020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร่วม ค้าเจริญ
5
62
9
202
36020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
71
9
203
36020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเพ็ง ผ่านพูล
4
26
8
204
36020222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล พรมมานอก
17
155
12
205
36020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ
5
34
9
206
36020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง
4
49
9
207
36020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
22
8
208
36020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันลบ พันธ์ศรี
10
84
8
209
36020227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ
12
131
8
210
36020228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธณัณณัฐ คำยง
7
105
8
211
36020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต โคตรมา
12
141
8
212
36020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
8
213
36020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ ผ่านพูล
5
48
8
214
36020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวรางค์ งามสกุล
5
62
8
215
36020233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ตาปราบ
11
140
8
216
36020234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โทราช
7
70
8
217
36020235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปาน ชัยชนะ
5
37
9
218
36020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ
5
19
8
219
36020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด คำเรืองศรี
19
156
12
220
36020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย เกิดสุข
4
53
8
221
36020239
ประถมศึกษา
นายสมหมาย โพธิ์จักร์
4
39
8
222
36020240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวช นามบุดดี
10
118
8
223
36020241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
76
11
224
36020242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปกาศิต ปลั่งกลาง
20
209
15
225
36020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติกาญจน์ รัตนะ
7
62
9
226
36020245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เสมพงค์
7
67
8
227
36020247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล น้อยศรี
14
107
11
228
36020248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เกตขุนทด
5
67
8
229
36020249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขงเบ้ง บุญประคม
7
79
8
230
36020250
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
27
8
231
36020251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ แถวไธสง
8
83
8
232
36020252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ปาลินทร
5
47
8
233
36020254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยรัตน์ รายะรุจิ
6
62
12
234
36020255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ ต่ออำนาจ
10
129
9
235
36020256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ แนวคำดี
8
68
9
236
36020257
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
9
237
36020258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทอง เต็มหลวง
11
121
9
238
36020259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เต็มแสง
6
66
8
239
36020260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรัช จำรัสแนว
15
205
10
240
36020261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์
11
130
9
241
36020262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรวิจิตร ชาติชำนาญ
7
62
9
242
36020263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุไร ศรีเจ๊ก
10
82
11
243
36020264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย
5
80
9
244
36020265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
38
8
245
36020266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย จำปาหวาย
7
40
8
246
36020267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สอนชัยภูมิ
8
37
8
247
36020268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี กัญญาสุด
6
39
8
248
36020269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแมน ถันชนนาง
21
342
19
249
36020270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ แสนสะอาด
5
52
9
250
36020272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี
9
139
8
251
36020273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิชา ทวีเงิน
8
73
8
252
36020274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสวน ทรงทาศรี
13
122
8
253
36020275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราพงษ์ เจริญขวัญ
11
124
8
254
36020276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร วุ้นสีแซง
9
101
8
255
36020277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ ศรีปัญญา
6
87
9
256
36020278
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกจำเริญ ศรีขลา
10
109
8
257
36020279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ แก้งทอง
18
274
13
258
36020280
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ตากลม
18
283
17
259
36020281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพจน์ กัญญาสุด
9
118
9
260
36020282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
14
169
8
261
36020283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
21
6
262
36020284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุปถัมภ์ วิชาหา
9
91
8
รวม
2,632
31,836
2,460

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2