ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
36020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด อาจสนาม
10
125
9
2
36020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
86
9
3
36020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
133
8
4
36020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ดีแซง
11
136
9
5
36020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
4
45
9
6
36020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ
15
182
12
7
36020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ใสดี
12
205
8
8
36020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
8
9
36020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชจักรภพ แจ้งคำ
8
68
9
10
36020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ทองคนทา
9
96
9
11
36020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนากร ทองถวิล
10
103
9
12
36020017
ประถมศึกษา
นางสุทธิชัย ลบบำรุง
7
60
6
13
36020018
ประถมศึกษา
-
4
34
7
14
36020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
148
12
15
36020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย ลบบำรุง
8
63
9
16
36020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
6
47
9
17
36020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม ขันทะสีมา
20
307
14
18
36020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมคำศรี
11
132
8
19
36020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา เศษแพง
8
84
8
20
36020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย พุธขุนทด
19
256
11
21
36020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยะ สำอางเนตร
8
68
8
22
36020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภควัต เรียกจำรัส
8
90
8
23
36020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร จันทร์เพ็ง
5
39
8
24
36020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
17
221
11
25
36020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา มุทาพร
5
48
8
26
36020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
83
8
27
36020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน ทองงาม
14
164
8
28
36020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวัลย์ คงโนนกอก
8
42
8
29
36020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์
24
416
14
30
36020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุระณี สีพิมพ์
10
195
7
31
36020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
8
82
7
32
36020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
5
3
33
36020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย
12
180
12
34
36020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา
9
95
8
35
36020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
5
83
9
36
36020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต พิศวงปราการ
18
217
12
37
36020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทัศน์ละไม
12
159
8
38
36020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเวก ศิลมั่น
15
226
9
39
36020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์
16
243
11
40
36020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมสิน คันธภูมิ
11
167
8
41
36020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเวก ศิลมั่น
8
122
8
42
36020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
10
114
9
43
36020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง พิมพ์สิงห์
10
117
9
44
36020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล
5
53
9
45
36020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
16
238
10
46
36020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรือง
8
64
9
47
36020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล เผ่าหัวสระ
8
99
8
48
36020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญ ขึ้นทันตา
24
225
17
49
36020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ จันจิตร
12
115
8
50
36020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง
7
100
8
51
36020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล เดชโนนสังข์
9
98
9
52
36020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวรรณ์ บัวคำ
7
73
8
53
36020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรงค์ ฦๅชา
9
64
8
54
36020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
6
80
8
55
36020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพลูลย์ รินทะจักร์
18
239
10
56
36020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ฦๅกำลัง
14
152
8
57
36020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย เรือนมงคล
25
371
14
58
36020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญส​รณ์​ บุญสุขาอัครพงษ์
11
112
9
59
36020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งธรรม เพชรเมือง
8
68
8
60
36020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งธรรม เพชรเมือง
6
62
8
61
36020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพันธ์ แควภูเขียว
9
82
8
62
36020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังคนา รองเมือง
11
122
7
63
36020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งอรุณ เลิศพันธ์
4
55
9
64
36020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ผ่องพันธ์ุงาม
12
175
8
65
36020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า
9
76
9
66
36020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ อนุวุฒิ
7
70
8
67
36020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวาล แดนสีแก้ว
9
83
8
68
36020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทน ฐานะ
16
290
11
69
36020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ข่าขันมะลี
11
152
8
70
36020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรา รูปชัยภูมิ
8
232
8
71
36020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว
5
51
8
72
36020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์
5
84
8
73
36020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เขาทอง
5
82
8
74
36020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา ฦาชา
5
44
8
75
36020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
18
123
11
76
36020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
40
8
77
36020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ประตาทะยัง
10
78
8
78
36020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร พินิจลึก
5
47
7
79
36020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
14
6
80
36020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ แข็งแอ
5
23
5
81
36020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ มณีวรรณ
12
190
8
82
36020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ บัวคำ
18
213
12
83
36020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน เยี้ยมผา
15
218
11
84
36020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ พิมล
13
107
8
85
36020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
7
84
9
86
36020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรณี เลิศสรรสิริ
14
181
8
87
36020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์
14
152
8
88
36020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกเริงชัย วรรณกุล
12
139
8
89
36020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ข่าขันมะลี
3
41
8
90
36020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธพงศ์ หลักคำ
5
44
8
91
36020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ชุดไธสง
7
60
8
92
36020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัต สายโสภา
9
105
8
93
36020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพล ดิเรกโภค
8
74
8
94
36020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต นาตรีชน
15
194
14
95
36020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
8
4
96
36020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์
18
152
11
97
36020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย สุขสนิท
17
181
11
98
36020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ วานนท์
9
76
8
99
36020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันวนัช สิริสิทธินันท์
9
83
9
100
36020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์
5
25
7
101
36020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโชคดี โนนหิน
11
144
8
102
36020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์
9
59
9
103
36020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์
13
235
14
104
36020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทา ผุดผาด
6
34
7
105
36020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
3
53
8
106
36020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยง ศิริภูมิ
5
68
8
107
36020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
29
8
108
36020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ หล้าเพชร
8
92
9
109
36020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์
8
41
8
110
36020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานิชา สร้อยเพชร
5
41
9
111
36020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
3
28
8
112
36020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์
6
22
8
113
36020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สิงห์คำคูณ
59
1,204
37
114
36020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์
13
173
8
115
36020127
ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
10
155
8
116
36020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฎุมพี กาสีชา
14
127
8
117
36020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ ก่อศิลป์
6
53
8
118
36020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ เปริน
4
34
9
119
36020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัทพร คำนึง
4
45
8
120
36020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ บุญประภาศรี
8
117
8
121
36020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เสาศิริ
6
54
8
122
36020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ
12
129
8
123
36020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
67
8
124
36020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ ลีปา
9
76
9
125
36020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิมล สอนโกษา
6
49
8
126
36020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
71
8
127
36020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล คำจันทร์
9
117
8
128
36020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง
8
85
9
129
36020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาณัติ ราชโสม
25
449
15
130
36020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองเอิญ เข็มภูเขียว
16
151
11
131
36020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา
24
317
16
132
36020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช นนทคำจันทร์
11
120
8
133
36020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพจน์ กาญจนสีมา
16
143
11
134
36020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ปานทอง อังคณิตย์
6
48
8
135
36020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวา ทองดี
16
138
11
136
36020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤษ บุตรศรี
7
87
9
137
36020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระวิวรรณ กองกะมุด
10
82
8
138
36020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที
8
83
9
139
36020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
9
140
36020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
30
9
141
36020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ
19
209
11
142
36020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าท่ี่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง
20
395
17
143
36020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเปลี่ยน ชัยดี
7
91
8
144
36020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ อบมา
9
90
9
145
36020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด
13
185
9
146
36020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
53
8
147
36020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี
16
122
11
148
36020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดรุณ ประจันนวล
9
61
8
149
36020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ศรีสามารถ
13
143
8
150
36020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
121
9
151
36020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
16
179
12
152
36020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราวิน สุริยันต์
7
56
9
153
36020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงดี ภารา
8
121
9
154
36020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุรักษ์ คำยง
6
42
9
155
36020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม ทรายมูล
7
56
8
156
36020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
20
8
157
36020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นชวาล บุญเกื้อ
9
66
10
158
36020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
32
8
159
36020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ
20
306
16
160
36020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย นามโคตร
16
235
11
161
36020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสินธ์ สัตพันธ์
17
222
11
162
36020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ อารี
12
151
8
163
36020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล พลศักดิ์
9
64
9
164
36020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช ต่อชีพ
8
82
9
165
36020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
8
2
166
36020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
35
8
167
36020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล สะอาดโฉม
8
104
8
168
36020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
62
9
169
36020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรทูล กูดซ้าย
16
193
11
170
36020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก
4
42
8
171
36020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สร้างนา
17
154
12
172
36020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
16
268
12
173
36020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธวุฒิ สมศรี
10
73
9
174
36020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชาติ วิลาศรี
16
126
12
175
36020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ เพียรไทยสงค์
6
43
9
176
36020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู
46
866
33
177
36020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส กองจันทร์
55
1,200
43
178
36020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
7
90
8
179
36020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน เจริญสุข
7
50
8
180
36020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิวา งวดชัย
5
38
9
181
36020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี คำแดง
5
54
9
182
36020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา คำอู
12
210
10
183
36020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสันต์ คำสีหา
19
330
18
184
36020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
9
185
36020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม
4
26
7
186
36020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช ปร๋อกระโทก
8
56
9
187
36020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
188
36020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ งามสกุล
10
47
8
189
36020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
26
8
190
36020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรี
12
257
14
191
36020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล น้อยลา
19
241
14
192
36020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย แตงกระโทก
7
79
8
193
36020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ เสือสาวะถี
15
155
9
194
36020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระพันธ์ นาเจริญ
13
90
8
195
36020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ชะทา
8
81
8
196
36020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
14
14
197
36020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร หิรัญเกิด
5
54
9
198
36020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ คงอุ่น
10
61
8
199
36020216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา อำภาคำ
11
161
8
200
36020217
ประถมศึกษา
นายจรัญ จำปางาม
4
30
6
201
36020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร่วม ค้าเจริญ
5
56
9
202
36020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
76
9
203
36020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเพ็ง ผ่านพูล
4
36
9
204
36020222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล พรมมานอก
17
143
12
205
36020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ
5
37
9
206
36020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง
4
44
9
207
36020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
19
8
208
36020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันลบ พันธ์ศรี
10
85
8
209
36020227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ
10
124
8
210
36020228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธณัณณัฐ คำยง
7
103
8
211
36020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต โคตรมา
12
128
8
212
36020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
70
8
213
36020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ ผ่านพูล
6
51
8
214
36020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวรางค์ งามสกุล
5
63
8
215
36020233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ตาปราบ
11
141
8
216
36020234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โทราช
7
66
8
217
36020235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปาน ชัยชนะ
5
20
8
218
36020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ
5
23
8
219
36020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
151
12
220
36020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย เกิดสุข
4
58
8
221
36020239
ประถมศึกษา
นายสมหมาย โพธิ์จักร์
4
44
9
222
36020240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวช นามบุดดี
10
120
8
223
36020241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
71
11
224
36020242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปกาศิต ปลั่งกลาง
20
204
15
225
36020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติกาญจน์ รัตนะ
7
76
9
226
36020245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เสมพงค์
7
65
8
227
36020247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล น้อยศรี
14
101
11
228
36020248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เกตขุนทด
5
83
8
229
36020249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขงเบ้ง บุญประคม
7
80
8
230
36020250
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
31
8
231
36020251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ แถวไธสง
8
75
8
232
36020252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ปาลินทร
5
48
8
233
36020254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยรัตน์ รายะรุจิ
6
85
12
234
36020255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ ต่ออำนาจ
10
126
9
235
36020256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ แนวคำดี
8
66
9
236
36020257
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
9
237
36020258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทอง เต็มหลวง
11
115
9
238
36020259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เต็มแสง
6
55
8
239
36020260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรัช จำรัสแนว
15
202
11
240
36020261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์
11
135
9
241
36020262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรวิจิตร ชาติชำนาญ
7
65
9
242
36020263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุไร ศรีเจ๊ก
10
81
11
243
36020264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุณิตา บุริมาศ
4
73
9
244
36020265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
44
8
245
36020266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย จำปาหวาย
7
43
9
246
36020267
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
37
8
247
36020268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี กัญญาสุด
6
34
8
248
36020269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแมน ถันชนนาง
21
331
17
249
36020270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ แสนสะอาด
5
51
51
250
36020272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี
9
143
8
251
36020273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิชา ทวีเงิน
8
65
8
252
36020274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสวน ทรงทาศรี
13
109
8
253
36020275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราพงษ์ เจริญขวัญ
11
128
8
254
36020276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร วุ้นสีแซง
8
101
8
255
36020277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ ศรีปัญญา
6
83
9
256
36020278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ แสนสะอาด
11
110
8
257
36020279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง
19
292
13
258
36020280
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ตากลม
17
272
16
259
36020281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพจน์ กัญญาสุด
9
128
9
260
36020282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
15
203
9
261
36020283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
16
5
262
36020284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุปถัมภ์ วิชาหา
9
81
8
รวม
2,624
31,427
2,503

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2