ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
36030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
10
128
8
2
36030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พรโสภณ
8
64
8
3
36030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
11
105
8
4
36030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพร ถาวรกาย
4
38
8
5
36030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐชัย เรียกจำรัส
6
45
8
6
36030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิยะดา แสนวิชัย
10
98
8
7
36030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมส่วน ใจจันทึก
8
61
8
8
36030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรายุส ทะนสุข
53
885
30
9
36030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุไร จงกลาง
17
184
11
10
36030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณหชง แววฉิมพลี
8
52
8
11
36030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชพิสิฐ โสพิลา
11
107
8
12
36030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
8
13
36030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ พลนาคู
11
92
8
14
36030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ ประดับวงษ์
11
131
8
15
36030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ
8
56
9
16
36030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
7
17
36030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน
6
26
6
18
36030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์
19
154
12
19
36030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต ทองเกิด
21
301
16
20
36030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล
9
55
8
21
36030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คชา
11
92
8
22
36030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
23
36030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนง พงศ์สมัย
16
237
11
24
36030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ตรีรัตน์
7
39
8
25
36030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภวพล อารีชาติ
8
80
8
26
36030028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
18
213
11
27
36030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสมาน น้อยวิเศษ
20
193
11
28
36030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำลี พิมพ์ศรี
13
195
8
29
36030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
64
9
30
36030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
7
31
36030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวเดช พรทิตยกุล
4
22
8
32
36030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
7
33
36030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สุจำนงค์
10
94
8
34
36030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ
5
30
8
35
36030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ บุญชู
6
48
8
36
36030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
19
261
11
37
36030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์ รินลา
18
190
11
38
36030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
6
75
9
39
36030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผ่อง กุสันเทียะ
10
96
8
40
36030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
29
6
41
36030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ขอสินกลาง
23
420
16
42
36030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง ไทยประสงค์
18
121
11
43
36030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
16
259
13
44
36030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร
5
47
8
45
36030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สิงหาพรม
11
99
8
46
36030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมปอง สารักษ์
6
67
8
47
36030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
20
210
11
48
36030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
73
8
49
36030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ไทยแท้
17
254
11
50
36030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรณิการ์ คันธา
5
28
8
51
36030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณีต ลีหัวสระ
11
103
8
52
36030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ลีหัวสระ
7
41
8
53
36030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนีวรรณ กุลวิเศษ
8
62
8
54
36030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
18
162
12
55
36030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค
7
60
8
56
36030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ชาติชนะ
12
95
8
57
36030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
13
5
58
36030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ จันจิตร
4
34
8
59
36030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชัชจิรา พรมสอาด
13
154
11
60
36030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ อยู่ทรัพย์
12
117
8
61
36030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว ประทุมวงษ์
16
161
12
62
36030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู คุณกันหา
29
423
21
63
36030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
64
8
64
36030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
8
65
36030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงษ์ จันตรี
18
115
12
66
36030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศ
13
137
8
67
36030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
13
117
8
68
36030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธณัณณัฐ คำยง
5
32
8
69
36030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ อาชา
4
22
6
70
36030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
10
77
8
71
36030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
7
36
7
72
36030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย บุตรศรี
7
41
8
73
36030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ แก้วเพชร
27
483
22
74
36030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
18
216
11
75
36030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
5
51
8
76
36030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา คำอู
5
25
7
77
36030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิไลลักษณ์ ตาปราบ
7
26
8
78
36030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชระ แก้วเพชร
20
169
11
79
36030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ หงษ์พิมพ์
9
102
9
80
36030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
9
86
8
81
36030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
82
36030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
75
8
83
36030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ไทยแท้
6
40
8
84
36030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร กลับกลาง
7
76
9
85
36030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณชัย ชัยภักดี
13
106
12
86
36030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
7
45
9
87
36030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพล พิลาจันทร์
16
129
11
88
36030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพล สมขุนทด
20
127
12
89
36030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
101
9
90
36030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ตาลทอง
28
471
22
91
36030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูริช ผ่องแผ้ว
19
283
12
92
36030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย บัวจันทร์
13
128
8
93
36030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
17
172
11
94
36030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชู แคงสันเทียะ
18
134
11
95
36030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ
51
832
31
96
36030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
8
97
36030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริช ผ่องแผ้ว
4
43
8
98
36030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
8
99
36030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธันยภัทร์ กิตตินิรันดร์กุล
6
24
8
100
36030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา โพธิ์ชัย
12
126
9
101
36030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทพสถิต อินาวัง
12
253
11
102
36030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ธรรมมา
12
80
9
103
36030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหาญ ดิเรกศิลป์
15
181
10
104
36030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ มุกดา
6
30
8
105
36030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
23
7
106
36030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร แถววิชา
11
191
8
107
36030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ไพรเขียว
27
391
17
108
36030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอางค์ คำเสียง
8
62
8
109
36030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
5
62
8
110
36030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
27
8
111
36030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรง สิงห์เผ่น
8
86
8
112
36030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ดวงพรม
6
39
8
113
36030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
45
4
114
36030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สุขสำราญ
14
130
8
115
36030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุทธ ปาปะกัง
25
392
20
116
36030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช ฉันทิยานนท์
19
212
13
117
36030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ
9
113
8
118
36030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ขอพันดุง
12
208
9
119
36030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
25
4
120
36030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ลี้พล
19
161
11
121
36030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวินทร์ อุคำ
10
104
8
122
36030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล ก้อนเงิน
7
53
8
123
36030131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
194
12
124
36030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร พุฒกาง
20
238
11
125
36030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ งูทิพย์
9
105
9
126
36030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ วิสัยสังข์
5
50
8
127
36030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
29
458
24
128
36030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุณรงค์ พลลุน
9
80
8
129
36030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยินดี เบียดนอก
10
102
8
130
36030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย วาจาน้อย
7
82
8
131
36030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดา น้อยเทียม
9
66
8
132
36030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ยวดยิ่ง
6
54
8
133
36030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาย ประเสริฐ์ ทองบริสุทธิ์
9
91
8
134
36030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
17
239
11
135
36030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
18
188
11
136
36030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ ดีสมบัติ
17
164
11
137
36030145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรุด กล้าขวาน้อย
20
227
11
138
36030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน ลาภประเสริฐ
20
160
11
139
36030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
83
8
140
36030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง ดียางหวาย
9
83
8
141
36030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุก ปุราทะกา
21
201
11
142
36030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
101
8
143
36030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงค์ลักษณ์ ยศรุ่งเรือง
6
54
7
144
36030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ธรรมโชติ
8
82
9
145
36030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฌานธร บุญทัน
25
432
20
146
36030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจริต ทองปัสโนว์
12
143
9
147
36030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสีสุดา จีบเกาะ
10
114
8
148
36030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
16
6
149
36030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
39
811
29
150
36030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
6
75
9
151
36030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
9
152
36030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ จานุรัตน์
6
37
9
153
36030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ เป็นไทย
18
251
12
154
36030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
8
63
8
155
36030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
27
408
20
156
36030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
9
68
8
157
36030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบูชิตร์ โมฆรัตน์
10
88
8
158
36030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจน พรมสอาด
24
345
20
159
36030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ แสงจักร์
12
133
8
160
36030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนงค์นุช คชา
14
234
11
161
36030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชโรพร ผาดไธสง
14
126
9
162
36030175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
15
154
11
163
36030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
12
86
8
164
36030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัณธิมา น้อยวงษ์
7
61
8
165
36030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
7
67
8
166
36030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
44
8
167
36030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา
14
198
12
168
36030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาคพงษ์ จงกลาง
12
179
8
169
36030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
14
111
8
170
36030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ทะสุนทร
8
63
9
171
36030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
6
37
9
172
36030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายหยุด ผาดี
10
47
8
173
36030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
14
145
8
174
36030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ วงษ์วัติ
5
48
8
175
36030188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณีแสง นามอินทร์
37
495
22
176
36030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิมมี่ ทองพิมพ์
42
790
29
177
36030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย สุรเสน
8
62
8
178
36030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิชชุดา ยินดี
8
36
8
179
36030193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางละมัย บัวบาง
13
186
11
180
36030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ
3
33
8
181
36030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำเนียง เพ่งผล
10
125
8
182
36030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ประจวบสุข
7
117
8
183
36030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทด
6
15
5
184
36030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
20
129
11
185
36030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
47
9
186
36030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
187
36030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
21
213
12
188
36030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันวิษา คำจันดา
8
35
9
189
36030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
10
53
9
190
36030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
รวม
2,241
25,498
1,868

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน