ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อำนาจเจริญ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
37010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรรยา กุติการ
18
193
11
2
37010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรภัทร หินแก้ว
7
46
8
3
37010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณพงศ์ สายวรณ์
6
56
8
4
37010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ เห็มสุข
19
139
11
5
37010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ ชุมรัตน์
7
32
9
6
37010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัสนีย์ อุปนิสากร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
9
66
9
7
37010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ วรรณพัฒ
7
60
9
8
37010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณรงค์ โหมดม่วง
17
194
11
9
37010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิจิตรา ทัพซ้าย
20
192
11
10
37010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหวัน มิตรตระกูล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
11
83
8
11
37010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
14
7
12
37010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน โทนุการ
9
85
8
13
37010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจินตนา ไชยโย
19
199
11
14
37010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทัศบุตร
7
98
8
15
37010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโททวี อุนาภาค
7
21
6
16
37010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ไชยโย
ชุมช้างบ้านผือ
6
27
8
17
37010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงฤดี มุทาพร
4
53
8
18
37010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศรี แนวจำปา
5
46
8
19
37010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ แสงอรุณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
10
76
8
20
37010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอด สอยเหลือง
7
47
8
21
37010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศวะ โทบุดดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
7
26
8
22
37010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิตภณ โพธิพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
10
82
8
23
37010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ โพธาทอง
8
56
8
24
37010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐพงษ์ ศรีประเสริฐ
19
239
11
25
37010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ นวลอินทร์
13
142
8
26
37010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุขสันต์ ศรีโคตร
ชุมช้างบ้านผือ
8
39
8
27
37010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมพานรัศมี พรมโสภา
17
135
11
28
37010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สุรารักษ์
ชุมช้างบ้านผือ
13
87
8
29
37010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลภา คำจร
6
20
7
30
37010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ดิษฐะเนตร
ชุมช้างบ้านผือ
8
73
8
31
37010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สยาม มาสุข
12
135
8
32
37010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ครองบุญ
14
141
8
33
37010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงศักดิ์ ชัยทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
5
37
8
34
37010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา พลเทพ
6
32
9
35
37010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ผ่านแสนเสาร์
11
128
9
36
37010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศุทธิ์ กันยวิมล
9
41
8
37
37010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึ่ง
6
51
8
38
37010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ งามวงศ์
7
63
8
39
37010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ คำผาลา
ชุมช้างบ้านผือ
6
31
8
40
37010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศภรณ์ สีทอง
6
31
8
41
37010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทธวัตร เถาว์สอน
15
122
11
42
37010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ศรีบู
7
37
8
43
37010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี พันธ์เจริญ
9
59
8
44
37010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายออด บุญพุฒ
8
40
8
45
37010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล พระสุรัตน์
จุมพล
9
58
8
46
37010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพรพนม ลาภรัตน์
จุมพล
8
93
9
47
37010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
12
154
9
48
37010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ วรรณเสน
จุมพล
4
21
7
49
37010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิช จำปานนท์
10
108
8
50
37010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทาน มรกตเขียว
9
77
77
51
37010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกยูล เกษสุพรรณ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
7
78
8
52
37010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ทองทวี
จุมพล
7
60
8
53
37010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ หลักทรัพย์
13
126
8
54
37010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีรัตน์ สุขภาค
7
103
8
55
37010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ สายสุด
12
122
8
56
37010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพรรณ ออทอง
จุมพล
10
49
9
57
37010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์
จุมพล
11
93
8
58
37010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรธรรม พิลาวุฒิ
6
29
8
59
37010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวา สายสิงห์
ชุมช้างบ้านผือ
6
37
7
60
37010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลชัย โสภากันต์
41
919
30
61
37010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ใจเอื้อ
14
201
9
62
37010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริศ เชื้ออ่ำ
119
1,968
52
63
37010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ลันดา
6
45
8
64
37010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร กะมณี
11
112
8
65
37010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิวัฒน์ คำจร
10
101
8
66
37010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีสุดา พุทธรักษา
9
47
8
67
37010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี ลุสมบัติ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
9
98
8
68
37010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ พรหมจรรย์
11
100
8
69
37010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล กองไชย
กุดบง
16
129
11
70
37010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวทัญญู ลุสมบัติ
11
128
8
71
37010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิชญาภา เรืองศรี
กุดบง
5
33
8
72
37010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริธร ลาภสาร
กุดบง
6
48
9
73
37010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหลาภ มิ่งไชย
19
179
11
74
37010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุริษย์ บุญโสม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
7
49
8
75
37010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณธิรา ได้พึ่ง
7
57
8
76
37010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม บุญแจ้ง
10
75
8
77
37010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์
21
201
11
78
37010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ จันทนะชาติ
16
215
11
79
37010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิทย์ กันภูมิ
กุดบง
21
221
11
80
37010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ รุจิตร
กุดบง
13
136
8
81
37010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ ณ หนองคาย
22
235
11
82
37010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศรี โสวันนา
13
223
8
83
37010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิราช ชื่นชม
8
67
8
84
37010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูลไทย ไชยรักษ์
15
117
8
85
37010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชี่ยวชาญ พิกุล
18
132
11
86
37010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช
27
410
19
87
37010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก พละไกร
11
84
8
88
37010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีสุข พรรณเจริญ
33
387
22
89
37010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิชญ์สิณี แดงสด
7
65
8
90
37010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตริยาณันท์ วงศ์ทอง
7
53
8
91
37010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุข ภูตะเวช
16
147
11
92
37010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สารราษฎร์
9
83
8
93
37010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ชฎิล ชูฉัฏฐะ
8
76
9
94
37010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ หอมจำปา
34
610
28
95
37010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำคา กาเผือกงาม
10
68
8
96
37010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกริกศักดิ์ ศรีตัดสูง
9
45
9
97
37010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด จัยวัฒน์
15
114
11
98
37010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เจริญวงศ์
15
240
13
99
37010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ แสนทวีสุข
13
154
8
100
37010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณีพร ชูฉัฎฐะ
8
88
8
101
37010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวรรษ ชิณโชติ
10
112
8
102
37010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงศ์ รัตนบุศย์
11
96
8
103
37010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภร เทมะธนานนท์
11
71
8
104
37010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประศาสน์ สิงห์นาค
16
177
11
105
37010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางละอองดาว หยุดรัตน์
18
189
11
106
37010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ จันทร์มาลา
20
164
11
107
37010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กุดบง
10
107
11
108
37010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษณา เจริญวงค์
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
91
8
109
37010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประสงค์ ปามุทา
6
17
8
110
37010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐพงศ์ รักพรม
กุดบง
19
200
11
111
37010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมิทธิ์ โสมรักษ์
10
94
8
112
37010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุข ลาภารัตน์
10
61
8
113
37010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแหลง ธนู
19
214
11
114
37010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณี ภูมิมะนาว
9
40
7
115
37010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ วรรณพัฒน์
จุมพล
10
103
8
116
37010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
77
8
117
37010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย มานะพิมพ์
29
683
24
118
37010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองวิทย์ ตรีราช
6
64
9
119
37010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐพร สายตา
7
73
9
120
37010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร อุทาศรี
7
64
9
121
37010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร โสมรักษ์
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
43
8
122
37010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวนละออง มูลทรา
11
109
8
123
37010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพล สามาอาพัฒน์
17
182
11
124
37010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรวาฬ สิงห์ชา
15
100
11
125
37010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชร เสนสม
7
50
8
126
37010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรชัย มีชัย
จุมพล
11
122
8
127
37010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ต่อชาติ
10
55
8
128
37010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ หวานใจ
จุมพล
12
124
8
129
37010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำพร รักพรม
จุมพล
7
99
8
130
37010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย โสมรักษ์
จุมพล
9
43
8
131
37010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญศักดิ์ ลาหาญ
10
83
8
132
37010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
264
11
133
37010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรี ประจันทร์
32
545
22
134
37010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเนตร สมคิด
8
95
8
135
37010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิต สังสนา
18
154
11
136
37010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สุดาศักดิ์
6
21
7
137
37010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเพ็ง มีศรี
5
36
8
138
37010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางขนิษฐา ทองแลง
จุมพล
17
123
11
139
37010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
2
39
8
140
37010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
141
37010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ อัปกาญจน์
8
94
8
142
37010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ แสนวัฒน์
18
137
11
143
37010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย ไกยรัตน์
15
190
11
144
37010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่างพงษ์ พงษ์สุพรรณ์
เปงจานนคร
6
17
6
145
37010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ มีศรี
6
30
8
146
37010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ นิลฉวี
10
78
8
147
37010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม พลราษฎร์
เปงจานนคร
6
51
8
148
37010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัส ไชยรักษ์
เปงจานนคร
6
78
8
149
37010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงเดือน จิตตปรัชญากุล
7
28
8
150
37010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ รูปแก้ว
6
53
8
151
37010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ แสงสุขวาว
16
186
8
152
37010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงยศ ภักตะภา
รัตนวาปี
7
71
8
153
37010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันต์ แก้วใส
5
68
8
154
37010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรเทพ รักพรม
16
199
11
155
37010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกเอกราช วรรณโสภา
6
28
6
156
37010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
78
8
157
37010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ตั้งชูรัตน์
9
80
8
158
37010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สิงห์โท
รัตนวาปี
11
55
8
159
37010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธยา อุ่นเวียง
18
176
11
160
37010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรพงษ์ แข็งแรง
11
82
8
161
37010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา ทองทับ
รัตนวาปี
8
34
8
162
37010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ รัตนศรี
7
63
8
163
37010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราเทพ ขยันทำ
7
32
8
164
37010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ธุมาสิงห์
9
82
8
165
37010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา
9
84
8
166
37010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์
7
52
8
167
37010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ กาญจนาภา
จุมพล
7
40
8
168
37010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย จันทศิลป์
26
364
18
169
37010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตมนูญ ศรีโคตร
กุดบง
8
70
8
170
37010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเลียน โสเสมอ
9
62
8
171
37010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา พรมวงค์
10
71
8
172
37010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล ศกุนะสิงห์
7
33
7
173
37010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต มาลีรัตน์
23
339
15
174
37010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิท จันทร์โสภา
18
125
11
175
37010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรพีภัทร มั่นจิต
8
91
8
176
37010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาส ศีลาสาร
15
153
8
177
37010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสาร์ วัยพันธ์
กุดบง
15
92
11
178
37010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์
กุดบง
6
50
8
179
37010186
ประถมศึกษา
นายรัฐศาสตร์ วรรณเสน
16
330
16
180
37010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเวียง สืบสิน
จุมพล
20
158
11
181
37010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูสิทธิ มณีรัตน์
จุมพล
10
157
8
182
37010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ สิงห์จันทร์
6
30
8
183
37010190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนรรณพ ได้พึ่ง
26
366
16
184
37010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล
10
107
8
185
37010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวา ชมัฒพงษ์
11
85
8
186
37010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ โถบำรุง
กุดบง
7
53
8
187
37010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย จันทร์โทวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
5
26
7
188
37010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญ สาทาวงค์
22
196
11
189
37010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู มอญพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
5
34
9
190
37010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจนณรงค์ สุตะภักดิ์
9
64
9
191
37010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรไทย บรรลุ
จุมพล
7
67
8
192
37010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย เอราวรรณ
9
87
9
193
37010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา พัฒนราช
จุมพล
6
34
8
194
37010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม เจริญจิตร
4
33
8
195
37010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภีรพัฒน์ อุทธา
10
89
8
196
37010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน แสงวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
22
237
13
197
37010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองทอง ไชยมาตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
47
8
198
37010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนิตย์ พระสุนิน
กุดบง
17
123
11
199
37010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ รักจันทร์
กุดบง
7
45
8
200
37010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
50
7
201
37010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์ บุญรอด
5
34
7
202
37010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกบุรุษ รูปสวย
กุดบง
7
131
8
203
37010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์
5
50
8
204
37010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ บัวลา
5
29
8
205
37010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิทธิ์ เจริญวงศ์
8
57
8
206
37010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช ศรีวิเศษ
7
42
8
207
37010214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพงษ์ สุดาชม
12
75
11
208
37010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ ขวาลา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
95
8
209
37010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ คูณแก้ว
7
33
8
210
37010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สิงห์งาม
23
445
21
211
37010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ สายสุด
12
117
8
212
37010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีพร ศรีบู
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
6
26
7
213
37010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ทองเกตุ
9
74
9
214
37010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ หินทอง
7
48
8
215
37010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ศรีรักษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
8
41
8
216
37010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิตราภรณ์ สายสุด
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
4
18
4
217
37010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพทาย มูลธิสาร
กุดบง
12
103
8
218
37010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ชวนชม
13
74
11
219
37010226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล กรีฑาพล
19
200
11
220
37010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ บุ่งหวาย
3
8
5
221
37010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงสุรางค์ บุญรอด
กุดบง
7
74
8
222
37010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี คลังทอง
7
81
8
223
37010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร มาระวงค์
7
43
8
224
37010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ นารีบุตร
11
102
8
225
37010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ แสงชาติ
จุมพล
5
46
8
226
37010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู คณาเสน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
6
26
7
227
37010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ป้อมอาษา
จุมพล
8
69
8
228
37010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
15
176
8
229
37010237
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ ใจดี
13
158
11
230
37010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สมนึก
เฝ้าไร่
8
37
8
231
37010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพิตา โทบุดดี
6
38
8
232
37010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี สิงห์เทา
6
33
7
233
37010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ภัยกุมพันธ์
9
91
8
234
37010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เฝ้าไร่
6
41
8
235
37010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตชพล พิมพ์เทพ
10
121
8
236
37010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษราภรณ์ มารักษ์
12
145
9
237
37010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัญจวน ถามะพันธ์
13
149
8
238
37010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธินาถ ทานนท์
9
88
8
239
37010247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญวิทย์ โหมดม่วง
10
94
11
240
37010248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
32
558
23
241
37010249
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ อุทธา
18
218
11
242
37010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมิน ทัพซ้าย
วังหลวงหนองหลวง
11
142
9
243
37010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังหลวงหนองหลวง
5
54
8
244
37010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณู เข็มพันธ์
7
25
8
245
37010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร การินทร์
6
24
8
246
37010255
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ บุญยงค์
16
218
10
247
37010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ ผิวทอง
เฝ้าไร่
8
46
7
248
37010257
ประถมศึกษา
นายประมวล ลัยรัตน์
8
60
7
249
37010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชโย ภูริวัฒน์ภากร
7
19
8
250
37010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสัณธานี คุณะชัย
5
31
8
251
37010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิดา ปฏิวรณ์
9
67
8
252
37010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
14
215
8
รวม
2,840
29,294
2,421

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน