ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บึงกาฬ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
43020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
242
8
2
43020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ พาโพนงาม
19
264
11
3
43020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์
12
162
8
4
43020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายช่วง ห้าวหาญ
11
112
8
5
43020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์
13
147
8
6
43020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สมงาม
5
58
8
7
43020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ยลวงค์
9
148
8
8
43020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกษมา ป้องกัน
15
172
9
9
43020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชวงศักดิ์ สุสาระโพธิ์
6
56
8
10
43020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ คำเพชร
48
901
32
11
43020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานมิตร ทองเทพ
16
231
9
12
43020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี
12
190
8
13
43020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิพนธ์ จิตรจักร์
20
293
11
14
43020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ แสงจำปา
11
123
8
15
43020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย เฉยฉิว
8
67
8
16
43020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐธวัฒน์ ตีตรา
10
158
8
17
43020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร ถิ่นปรุ
20
246
11
18
43020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสระไกร ผาสุทร
8
69
8
19
43020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถม ปุระพรม
13
169
8
20
43020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ศิริบุตร
21
303
12
21
43020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ จันทรประทักมี
12
116
8
22
43020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา อินทรมาตย์
16
192
11
23
43020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรนันท์ วงศ์สุวรรณ
4
20
8
24
43020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงศักดิ์ รินทา
20
308
11
25
43020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุตรแวง
15
243
8
26
43020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพ เวียงอินทร์
11
142
8
27
43020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันดี เทพอินแดง
13
216
8
28
43020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพงษ์ พลงาม
21
292
16
29
43020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริณัฏฐ์ ประจิมทิศ
4
49
8
30
43020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรการ เวชวงษ์
14
233
9
31
43020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร แก้วมงคล
13
219
8
32
43020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนลินี ทีหอคำ
6
58
8
33
43020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นุสนธ์
13
156
8
34
43020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง
26
389
16
35
43020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา กล้าหาญ
8
49
8
36
43020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครุฑทอง หอมชื่น
7
64
8
37
43020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศิต คำวะเนตร
7
40
8
38
43020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองม้วน ไชยศรี
26
314
17
39
43020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิไกร ดีวาสนา
7
52
8
40
43020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตน์ กุดกันยา
15
154
11
41
43020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เทรักสี
10
70
8
42
43020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต แสนไชย
9
88
8
43
43020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพวนา วิภักดิ์
8
68
9
44
43020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ชัยคินี
19
448
16
45
43020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรัญญา วิภักดิ์
10
108
9
46
43020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์
11
149
8
47
43020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอักษร สมภักดี
19
270
15
48
43020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
25
546
17
49
43020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวง
17
256
11
50
43020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เทรักสี
15
240
15
51
43020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ภาคภูมิ
7
31
8
52
43020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา บุญเพ็ง
17
183
11
53
43020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ
15
224
8
54
43020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ
13
178
8
55
43030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวิชิต จันทะราม
20
240
14
56
43030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์
12
114
8
57
43030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบิน ศรีบุลม
13
128
8
58
43030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ แสนวงษ์
8
81
8
59
43030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา ลุนาวงค์
19
306
12
60
43030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัณห์ นะดาบุตร
9
43
8
61
43030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ อรัญมิ่ง
17
162
11
62
43030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งนะภาพร สีทะ
6
37
8
63
43030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
8
64
43030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาลิกา อัครนิตย์
12
114
8
65
43030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวรักษ์ ปุยะบาล
8
72
8
66
43030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถกร ชัยมูล
15
166
9
67
43030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงเดช ราชาทุม
6
83
8
68
43030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริพงษ์ ภูริศรี
6
81
8
69
43030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนชัย ซาแสงบง
10
94
8
70
43030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย หลาบหนองแสง
18
163
11
71
43030017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หาบุศย์
30
481
18
72
43030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาราเวศ คำตา
12
157
8
73
43030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพักตร์ อองตัน
13
145
8
74
43030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ถวิลคำ
9
90
8
75
43030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร ภูมิพันธ์
13
132
8
76
43030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ศรีลาวรรณ์
21
402
16
77
43030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย บุญประสิทธิ์
8
89
8
78
43030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรี
7
41
8
79
43030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเต็มเดช ต่อโชติ
26
424
17
80
43030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาดแมน สกุลสารทอง
15
278
10
81
43030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยะเดชน์ มาดี
7
100
8
82
43030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัญห์ ทวีวัน
22
423
16
83
43030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ เสาะก่าน
9
53
8
84
43030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์
8
65
8
85
43030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟ้าอำนวย ภูพันนา
10
100
8
86
43030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเทพิน เหมวงษ์
37
575
22
87
43030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ สีทะ
7
70
8
88
43030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ประกายสี
12
139
8
89
43030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ เขียวน้ำชุม
11
123
8
90
43030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล ไชยดี
59
1,114
38
91
43030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลธิชา เคหฐาน
9
70
8
92
43030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว
14
158
8
93
43030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญญาพร พลเยี่ยม
20
369
16
94
43030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยนต์ หงษ์ทอง
14
160
8
95
43030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยนต์ หงษ์ทอง
14
220
8
96
43030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย ประดิษฐ์
21
274
16
97
43030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ชมภูพื้น
12
116
8
98
43030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
54
8
99
43030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว วรรณพรามณ์
8
57
8
100
43030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจันทร์ จันทร์พวง
17
178
11
101
43030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ มิทะลา
7
71
8
102
43030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษ พรมจันทร์
6
40
8
103
43030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธากุล อุระภา
5
47
8
104
43030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ มุงเพีย
10
76
8
105
43030052
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติบดินทร์ นูคำดี
19
255
11
106
43030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา พลพันธ์
23
322
13
107
43030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ไพศาล
13
105
8
108
43030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิกานดา เจริญดี
10
81
8
109
43030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรินนา ราชชารี
10
75
8
110
43030057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี
19
156
11
111
43030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร เงาศรี
34
516
21
112
43030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา รุ่งเรือง
36
610
28
113
43030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญประดิษฐ์ งามฉวี
12
151
8
114
43030061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ โทเล
17
146
11
115
43030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต จันทศิลา
10
82
8
116
43030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายเอกนรินทร์ โงนมณี
12
119
8
117
43030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
101
8
118
43030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย โนนทิง
18
277
11
119
43030066
ประถมศึกษา
-
0
0
0
120
43030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวัธ สุภาพันธ์
13
163
8
121
43030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา กองบุตร
7
47
8
122
43030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ วงษ์คำด้วง
14
164
8
123
43030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาลินี ไชยเดช
14
137
8
124
43030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรม จอมทอง
8
153
8
125
43030072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล ลุนอุบล
17
174
11
126
43030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ
19
251
8
127
43030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวินันท์ นามศรี
26
372
17
128
43030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร จันชมภู
12
133
8
129
43030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี
12
188
8
130
43030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย หารธงชัย
9
60
8
131
43030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง ศรีสรณ์
18
150
11
132
43030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ศรีสม
24
373
19
133
43030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์
10
83
8
134
43030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุทธ บุญเจิม
5
31
8
135
43030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณวัฒน์ ภูเชดา
5
34
8
136
43030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชณี บุญชาญ
7
42
8
137
43030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สัจจะสังข์
57
1,088
34
138
43030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
120
8
139
43030087
ประถมศึกษา
-
3
7
4
140
43030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ อุปรี
13
180
8
141
43030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ งามฉวี
7
49
8
142
43030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพูล เทศารินทร์
9
103
8
143
43030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรศักดิ์ บัวโฮม
13
148
8
144
43030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนตรน้อย ทองป้อง
6
66
8
145
43030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จันทรุณ
16
230
14
146
43030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ แก้วนาง
9
68
8
147
43030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริทัต ภูร์ชัยแสง
13
280
14
148
43030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกื้อ ไชยชน
21
234
11
149
43030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ มหาโคตร
10
124
8
150
43030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ สัตตาคม
13
162
8
151
43030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจปกรณ์ คำเดช
12
140
8
152
43030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาพร พัทบุรี
23
328
16
153
43030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนทอง ชินเฮือง
11
129
8
154
43030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา จันทรโคตร์
23
267
12
155
43030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรัญญา สารีโพธิ์
12
145
8
156
43030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปาณิสรา ศรีบัวเทศ
18
177
11
157
43030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพวง กุมภิโร
10
140
8
158
43030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคาวี สุขะหา
25
351
19
159
43030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาภรณ์ จันทรุณ
13
145
8
160
43030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิผล อัศวภูมิ
24
355
17
161
43030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหรัฐ พลวงศ์
18
249
9
162
43030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ หัตถนิรันตร์
9
51
8
163
43030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ผาละนัด
10
109
8
164
43030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา อัคติ
14
177
8
165
43030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรนนท์ ตะโกนอก
17
201
11
166
43030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณี ถนัดค้า
13
121
8
167
43030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
9
149
8
168
43030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษ์ ใจแน่น
10
68
8
169
43030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ อุดมกัน
6
32
8
170
43030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก
18
208
11
171
43030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงคราม รัตนวรรณี
16
248
11
172
43030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ สารณีย์
17
268
11
173
43030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน คำผอง
19
233
11
174
43030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาท คำชนะ
10
83
8
175
43030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์
6
39
8
176
43030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ประยูรสิทธิ
10
121
8
177
43030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบึงกาฬ ทองคำ
10
111
8
178
43030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัย ิอินทะนาม
25
375
17
179
43030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกศิลป์ กิณเรศ
8
121
8
180
43030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ธนู
18
250
11
181
43030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรณพัฒน์ วงษ์รินยอง
5
52
8
182
43030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ ใจสู้ศึก
20
221
11
183
43030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวิภาส วันตา
13
181
8
184
43030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ สอนโพธิ์
29
645
24
185
43030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา
20
249
11
186
43030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์
9
82
8
187
43030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนครไทย คำเพชรดี
4
25
8
188
43030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์
20
183
11
189
43030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล หงษ์ชูตา
22
246
13
190
43030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรียม ขันผักแว่น
8
51
8
191
43030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์
26
371
16
192
43030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา บุญบรรลุ
11
126
8
193
43030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พันธ์น้อย
9
73
8
194
43030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ หวันลา
22
309
14
195
43030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ภูด่านวัว
15
344
16
196
43030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ
21
274
14
197
43030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย คำภูมี
15
231
8
198
43030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไวยวุฒิ กุพันลำ
20
161
11
199
43030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภสิทธิ์ ดำบรรพ์
4
26
8
200
43030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล
21
249
13
201
43030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทวี สาลี
32
1,116
43
202
43030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
101
8
203
43030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ อินธิจักร
7
71
8
204
43030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ พวงมาลี
20
272
12
205
43030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ศรีบุญเรือง
14
140
9
206
43030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย โพธิสว่าง
13
288
10
207
43030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรชิช ผลจันทร์
11
150
9
208
43030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์พงษ์ วิชิต
8
86
8
209
43030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจันทร์ สิงพิมพ์
8
58
8
210
43030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระชัย มาปังโม
11
136
8
211
43030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ จำปามี
11
126
8
212
43030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
65
8
รวม
2,994
39,610
2,203

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน