ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
39010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกสุวิทย์ แสงรุจี
เมือง8
18
254
11
2
39010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม โพธิบาย
เมือง 8
8
86
8
3
39010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์
เมือง 8
17
210
11
4
39010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
เมือง 8
21
301
12
5
39010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรนิตย์ พากัณหา
เมือง8
5
12
5
6
39010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต
เมือง8
6
52
8
7
39010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกิตติ์ ราชโยธี
เมือง 8
20
219
11
8
39010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรัตน์ วงศ์ศรีรักษา
เมือง 8
9
77
8
9
39010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองมาก พลแก้ว
เมือง8
23
329
19
10
39010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ เสนา
เมือง 8
9
107
8
11
39010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ คำชาย
เมือง 2
21
461
22
12
39010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ พลสนอง
เมือง 2
7
76
8
13
39010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด นามเคน
ศูนย์เมืองฯ 2
5
84
9
14
39010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ คงผดุง
ศูนย์เมือง 2
10
130
8
15
39010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เหล่าโพธิ์
เมือง 2
7
84
9
16
39010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์
เมือง 2
6
42
8
17
39010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ขันบุตรศรี
7
67
9
18
39010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอินทิรา เทพนอก
-
11
143
8
19
39010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ หลวงพล
เมือง 4
3
35
6
20
39010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์
เมือง 4
20
290
11
21
39010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย แสวงกำไร
เมือง 4
7
66
8
22
39010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุพนธ์ โสมมีชัย
เมือง 7
27
472
22
23
39010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม พลกลาง
เมือง 7
10
114
9
24
39010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูลย์ สุปัญญา
ศูนย์เมือง 7
5
53
8
25
39010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ สาฆะ
ศูนย์เมือง 7
9
95
8
26
39010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ เหล่าอรรคะ
เมืองฯ9
4
23
7
27
39010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 9
2
22
7
28
39010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ
เมือง 9
16
215
8
29
39010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง9
2
16
7
30
39010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง หวันเสนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 9
5
64
8
31
39010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชาติ ชละธาร
เมือง9
10
103
8
32
39010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวัตถ์ ศรีดำรงค์
เมือง 9
7
147
8
33
39010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ดอนศรีโคตร
เมือง 3
5
39
9
34
39010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล
เมือง 3
5
52
8
35
39010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล ผาอำนาจ
ศูนย์เมือง 3
21
263
11
36
39010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ
เมือง 3
26
366
14
37
39010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยน ประชามาตย์
เมือง 3
9
89
8
38
39010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรกานต์ พลตรี
เมือง 3
11
120
8
39
39010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย วรสิทธิ์
ศูนย์เมือง10
7
68
8
40
39010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง เขื่อนตีนกง
เมือง 10
7
114
8
41
39010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโพธิวุฒิ ศรีวรรณวัฒนา
เมืองฯ 10
18
196
11
42
39010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรรัตน์ บุญทองแพง
เมือง10
15
192
11
43
39010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศรา ไชยศรี
เมือง 10
11
139
8
44
39010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พรมเป
เมือง ๑๐
5
40
8
45
39010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอาน บุญพรม
ศูนย์เมือง 4
5
49
8
46
39010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธิ วิริยะกุล
เมือง 4
7
56
8
47
39010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ มะโนสุข
ศูนย์เมือง 6
4
51
8
48
39010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกนิภา พลท้าว
เมือง 4
7
45
8
49
39010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา
เมือง 7
5
34
8
50
39010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยพงษ์ บัวสาย
อนุบาลประจำจังหวัด
27
572
22
51
39010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพพา ศรีคัฒนพรหม
เมือง 1
2
15
7
52
39010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ กุหลาบมอญ
เมือง 1
89
1,749
42
53
39010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์เมือง 1
12
147
11
54
39010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์
เมืองฯ 1
6
47
8
55
39010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ จวงโส
เมือง 1
4
23
8
56
39010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา จันทร์นวล
เมือง 1
7
63
8
57
39010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์
เมือง 1
8
38
8
58
39010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล กองวงศ์
เมือง 6
10
108
9
59
39010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุญตา งามวัฒนากุล
ศูนย์เมือง 6
15
100
11
60
39010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร บรรลังสี
เมือง 6
11
109
8
61
39010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง
เมือง 6
6
78
8
62
39010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวิไล บุญทองแพง
เมือง 6
18
172
11
63
39010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองฉันท์ ผดาวัน
ศูนย์เมือง 6
6
97
8
64
39010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล บุญจันทร์
เมือง 6
5
45
8
65
39010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย จิตเจริญ
เมือง 6
5
84
8
66
39010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ แสงมุกดา
เมือง 4
16
146
11
67
39010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงกุฎ จำนงค์นิต
เมือง 4
10
110
8
68
39010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา แสงมุกดา
เมือง 4
6
82
8
69
39010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู
เมือง 5
17
187
10
70
39010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร มณีวงศ์
เมือง 5
11
132
8
71
39010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ศูนย์เครือข่ายเมือง 5
17
132
11
72
39010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เครือคำ
เมือง 5
10
104
8
73
39010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา การีชุม
ศูนย์เมือง5
3
44
7
74
39010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลิณี หลักคำ
ศูนย์เมือง5
4
31
8
75
39010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธา กลางหล้า
เมือง 5
13
134
8
76
39010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ บัวคำ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
12
197
8
77
39010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพาส โคตรบาล
โนนสัง 4
18
211
10
78
39010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดชัย หนูมี
โนนสัง 4
11
136
8
79
39010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสัง 4
4
46
8
80
39010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
10
160
8
81
39010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง วงษ์นคร
โนนสัง 4
7
70
8
82
39010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด
โนนสัง 4
4
55
8
83
39010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล พินิจมนตรี
โนนสัง3
19
195
11
84
39010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ วงษ์มา
โนนสัง 3
10
115
8
85
39010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรุง นวลละออ
โนนสัง 3
6
93
9
86
39010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนพล พรมหาชัย
โนนสัง 3
18
154
11
87
39010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยยงค์ ภูเนตร์
ศูนย์เครือข่ายฯโนนสัง3
16
136
11
88
39010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายฯโนนสัง3
3
27
8
89
39010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ลิโป้
โนนสัง 2
7
83
8
90
39010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา นาใจรีบ
โนนสัง 2
8
88
8
91
39010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ อุภัยพรม
โนนสัง2
6
53
8
92
39010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคริต เตซะ
โนนสัง 2
4
37
8
93
39010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูเขียว บรรหาร
โนนสัง 4
18
138
11
94
39010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพุ สักขวา
โนนสัง4
10
118
8
95
39010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสัง 5
6
94
8
96
39010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดรทิพย์ แก้วก่า
โนนสัง 1
3
14
7
97
39010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสัง 1
1
14
8
98
39010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ไกยฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสัง 3
8
77
8
99
39010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีเดต คำแพงศรี
โนนสัง 3
9
102
8
100
39010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์
โนนสัง 3
6
52
8
101
39010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาลชัย สุ่มมาตย์
ศูนย์โนนสังฯ 3
10
81
8
102
39010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส นาวัลย์
โนนสัง 3
9
67
8
103
39010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ทวิลา
โนนสัง1
13
187
9
104
39010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา อาศัยรัตน์
โนนสัง1
15
228
10
105
39010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ แวววงศ์
สพป.โนนสัง1
9
74
8
106
39010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา
โนนสัง1
6
72
8
107
39010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์
ศูนย์ข่ายฯ โนนสัง 1
4
16
6
108
39010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลำพูน โสโท
โนนสัง 1
11
185
8
109
39010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธี อ้วนสาเล
โนนสัง 6
4
46
8
110
39010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสัง6
1
6
4
111
39010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเตียง ทองผา
โนนสัง 6
19
180
11
112
39010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ
โนนสัง6
8
79
8
113
39010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์
โนนสัง 6
4
52
8
114
39010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์
โนนสัง ฯ. 6
5
79
8
115
39010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวร นามบุญลือ
โนนสัง5
4
47
9
116
39010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ อุ่นใจ
โนนสัง5
4
28
9
117
39010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
5
86
8
118
39010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ นามบุญลือ
โนนสัง 5
20
134
11
119
39010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธกล ดรอินทร์
โนนสัง 5
13
126
8
120
39010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชาติ หารวาระ
โนนสัง 5
11
60
8
121
39010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธี วรจิตร
โนนสัง 5
8
73
8
122
39010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ประมวล อุ่นเรือน
2537
13
86
11
123
39010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนคร ฉลาดแย้ม
โนนสัง 7
7
61
8
124
39010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ทาขุลี
โนนสัง ๕
7
99
8
125
39010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวี ไสยสัตย์
โนนสัง 7
7
58
8
126
39010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรภัย ศรีทะรัง
โนนสัง 7
6
62
8
127
39010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภิญญา วงษ์นาม
โนนสัง 7
5
50
8
128
39010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย หงษ์ชุมแพ
โนนสัง 2
14
235
11
129
39010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
โนนสัง 2
18
241
11
130
39010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
16
129
11
131
39010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา หีบแก้ว
โนนสัง2
19
196
11
132
39010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานต์ โง่นทอง
โนนสัง 2
8
72
8
133
39010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง
โนนสัง 2
7
109
8
134
39010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร สุวรรณพรหม
ศรีบุญเรือง8
7
57
8
135
39010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
ศรีบุญเรือง 8
13
101
9
136
39010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรรัตน์ วิลัยปาน
ศรีบุญเรือง8
6
61
9
137
39010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง8
3
26
8
138
39010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
ศรีบุญเรือง 8
4
15
7
139
39010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ เทศสนั่น
ศรีบุญเรือง 8
7
114
8
140
39010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัจวุธ อินกำบัง
ศรีบุญเรือง4
23
294
16
141
39010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ โพธิ์ศรี
ศรีบุญเรือง 4
13
93
11
142
39010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน
ศรีบุญเรือง 4
7
88
8
143
39010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยโย
ศรีบุญเรือง 4
6
42
8
144
39010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 4
3
11
6
145
39010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 4
2
26
7
146
39010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
ศรีบุญเรือง 6
4
46
8
147
39010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจิต โจมศรี
ศรีบุญเรือง 6
11
112
8
148
39010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท หาญเชิงชัย
ศรีบุญเรือง 6
7
91
8
149
39010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลธรรม ศรีเคนา
ศรีบุญเรือง 6
9
105
8
150
39010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล จันทร์สด
ศรีบุญเรือง 6
3
29
6
151
39010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร ศรีลี
ศรีบุญเรือง 6
16
217
11
152
39010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 6
7
50
8
153
39010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ค่าภูเขียว
ศรีบุญเรือง 6
5
65
9
154
39010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิศ กุลวงศ์
ศรีบุญเรือง 6
6
86
8
155
39010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยุง บุญเกาะ
ศรีบุญเรือง 6
21
176
11
156
39010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ ศรีวรรณวงษ์
-
7
88
8
157
39010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 6
8
77
8
158
39010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร สุภักดี
ศรีบุญเรือง 6
15
130
11
159
39010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงชัย เพ็งคำแสง
ศรีบุญเรือง 3
18
221
11
160
39010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ขนานแข็ง
ศรีบุญเรือง3
12
138
8
161
39010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตั๊ด กะสี
ศรีบุญเรือง 3
6
55
8
162
39010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนภพ ชัยวรรณ
ศรีบุญเรือง 3
18
312
11
163
39010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานันดร แพงคำแหง
ศรีบุญเรือง 3
10
149
8
164
39010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัตชัย ปุริโส
ศรีบุญเรือง 5
9
68
8
165
39010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว
ศรีบุญเรืองฯ5
14
238
11
166
39010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพชร ภูเพ็งใจ
ศรีบุญเรือง
13
159
11
167
39010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ บุตรวิเชียร
ศรีบุญเรือง 5
7
85
8
168
39010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล สุสุวรรณ
-
6
49
8
169
39010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง5
6
49
8
170
39010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต ดีศรี
ศรีบุญเรือง 5
19
297
16
171
39010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 5
2
61
8
172
39010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมร นาใจคง
ศรีบุญเรือง 5
16
152
11
173
39010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัจน์ ชัยมา
ศรีบุญเรือง 5
6
66
9
174
39010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรเดช โพธิสาร
ศรีบุญเรือง 1
15
126
8
175
39010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน ทองทิพย์
ศรีบุญเรือง 1
5
39
8
176
39010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 1
3
32
9
177
39010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวา กุตัน
ศรีบุญเรือง 1
50
925
31
178
39010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา
ศรีบุญเรือง 1
10
86
8
179
39010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
7
62
8
180
39010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 3
8
111
8
181
39010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูพิษ หาญเชิงชัย
ศรีบุญเรือง 3
15
230
12
182
39010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ชัยสงค์
ศรีบุญเรือง 3
7
112
9
183
39010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมือน อุดมรักษ์
ศรีบุญเรือง3
7
45
9
184
39010189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์
ศรีบุญเรือง 3
15
118
11
185
39010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชัย แก้วจันดา
ศรีบุญเรือง 2
19
281
11
186
39010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศรีบุญเรือง 2
18
194
12
187
39010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 2
6
67
9
188
39010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี
ศรีบุญเรือง 2
6
72
8
189
39010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม แสนบัว
ศรีบุญเรือง 2
8
80
9
190
39010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา วาชัยยุง
-
7
103
8
191
39010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ ผลวัฒนา
ศรีบุญเรือง 2
5
68
8
192
39010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 7
12
269
13
193
39010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสภา ชนะบุญ
ศูนย์ศรีบุญเรือง7
19
171
11
194
39010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนม์ชนิกา ใบลี
ศรีบุญเรือง 7
5
35
8
195
39010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนติวิศว์ ชารัมย์
ศรีบุญเรือง 7
7
74
8
196
39010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 7
1
37
8
197
39010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสุม ระภักดี
ศรีบุญเรือง 7
9
123
8
198
39010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 7
3
0
0
199
39010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง7
2
0
0
200
39010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ศักดิ์ ติวทอง
ศรีบุญเรือง 8
22
331
16
201
39010207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์
ศรีบุญเรือง8
16
138
11
202
39010208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกริก กุลกั้ง
ศรีบุญเรือง 8
12
86
11
203
39010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรศักดิ์ สุจริต
ศรีบุญเรือง 8
16
201
8
204
39010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว
ศรีบุญเรือง 4
25
356
13
205
39010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงศ์ โคตะหา
ศรีบุญเรือง 4
6
71
8
206
39010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 4
12
121
8
207
39010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา ไชยศรี
ศรีบุญเรือง 4
3
47
8
208
39010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร ศรีชาติ
ศรีบุญเรือง 4
12
116
8
209
39010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สังฆรัตน์
ศรีบุญเรือง1
12
139
8
210
39010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง1
4
24
8
211
39010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ศรีบุญเรือง1
3
22
7
212
39010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 1
4
20
6
213
39010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร อดทน
ศรีบุญเรือง 1
39
1,050
30
รวม
2,208
27,206
1,990

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน