ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
39010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาริชาติ ไกยฝ่าย
18
218
11
2
39010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ สาฆะ
8
80
8
3
39010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์
19
213
11
4
39010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต
19
233
11
5
39010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน ทองทิพย์
8
61
8
6
39010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกิตติ์ ราชโยธี
19
224
11
7
39010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ดอนศรีโคตร
7
69
8
8
39010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล บุญจันทร์
22
310
14
9
39010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรัตน์ วงศ์ศรีรักษา
7
89
8
10
39010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงกุฎ จำนงค์นิต
25
435
21
11
39010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา
8
68
8
12
39010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
56
8
13
39010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์
13
122
8
14
39010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
76
8
15
39010016
ประถมศึกษา
นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์
5
17
5
16
39010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ขันบุตรศรี
6
66
8
17
39010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตยุทธ สีหะ
8
124
8
18
39010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงวิทย์ ราษฎร์เจริญ
3
37
7
19
39010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์
19
285
11
20
39010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลพร บุญหาร
9
65
8
21
39010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรรัตน์ บุญทองแพง
25
478
19
22
39010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา
9
65
8
23
39010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูลย์ สุปัญญา
3
34
8
24
39010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียานุช อุ่นใจ
7
84
8
25
39010026
ประถมศึกษา
-
0
0
0
26
39010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
7
27
39010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ
15
172
8
28
39010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง หวันเสนา
6
60
8
29
39010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชาติ ชละธาร
11
128
8
30
39010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรมดี สาลี
7
50
8
31
39010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวนันท์ โสโท
5
28
8
32
39010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอินทิรา เทพนอก
18
266
11
33
39010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ
22
318
13
34
39010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยน ประชามาตย์
7
71
8
35
39010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
93
8
36
39010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย วรสิทธิ์
6
62
8
37
39010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา การีชุม
9
100
8
38
39010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงศักดิ์ หลวงพล
18
166
11
39
39010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล เหล่าโพธิ์
16
170
10
40
39010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศรา ไชยศรี
13
147
8
41
39010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤติยาณี ดวงแก้ว
4
33
8
42
39010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอาน บุญพรม
3
27
7
43
39010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธิ วิริยะกุล
9
76
8
44
39010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรัญญา ชัยนอก
3
34
8
45
39010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญพิชชา ชารัมย์
8
53
8
46
39010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
18
6
47
39010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวิไล บุญทองแพง
28
494
19
48
39010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุพนธ์ โสมมีชัย
87
1,695
43
49
39010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิทัศน์ พลสนอง
18
141
11
50
39010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนติวิศว์ ชารัมย์
7
46
8
51
39010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
20
8
52
39010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญ
7
58
8
53
39010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์
6
42
8
54
39010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
73
8
55
39010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุญตา งามวัฒนากุล
17
137
11
56
39010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร บรรลังสี
11
101
8
57
39010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง
9
82
8
58
39010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว
19
156
11
59
39010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองฉันท์ ผดาวัน
10
120
8
60
39010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
พ.จ.อ.ชาตรี ปะริเวทัง
7
34
8
61
39010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย จิตเจริญ
9
82
8
62
39010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ แสงมุกดา
16
139
11
63
39010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมือน อุดมรักษ์
9
121
8
64
39010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา แสงมุกดา
8
87
8
65
39010072
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร มณีวงศ์
17
163
9
66
39010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลิณี หลักคำ
9
104
8
67
39010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
18
198
11
68
39010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เครือคำ
8
81
8
69
39010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ สายรัตน์
6
50
8
70
39010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญาวุธ วัจนสุนทร
4
31
8
71
39010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธา กลางหล้า
10
98
8
72
39010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ บัวคำ
13
158
8
73
39010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธี วรจิตร
18
201
11
74
39010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดชัย หนูมี
13
150
8
75
39010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดรทิพย์ แก้วก่า
5
47
8
76
39010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์
13
155
8
77
39010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พรมเป
5
47
8
78
39010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด
6
53
8
79
39010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรภัย ศรีทะรัง
18
188
11
80
39010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ วงษ์มา
13
95
8
81
39010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรุง นวลละออ
12
107
8
82
39010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน พรมสมบัติ
14
115
11
83
39010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนมไพร อาจจันดา
15
131
11
84
39010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
17
8
85
39010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยโย
8
98
8
86
39010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปริญญา จันทร์ยิ้ม
8
79
8
87
39010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกชพร พลศักขวา
7
47
8
88
39010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองชัย ชุมพล
6
53
8
89
39010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูเขียว บรรหาร
17
150
11
90
39010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
9
116
8
91
39010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยฤกษ์ โอฆะพนม
9
73
8
92
39010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
93
39010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ พัฒนา
8
77
8
94
39010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีเดต คำแพงศรี
11
96
8
95
39010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์
7
56
8
96
39010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาลชัย สุ่มมาตย์
6
52
8
97
39010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ เขตสมุทร์
7
63
8
98
39010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง วงษ์นคร
16
231
10
99
39010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา อาศัยรัตน์
16
221
9
100
39010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชศวรรณ มูลหา
8
76
8
101
39010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ กันนะลา
8
75
8
102
39010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
103
39010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลำพูน โสโท
14
200
8
104
39010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธี อ้วนสาเล
7
41
8
105
39010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
3
106
39010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย รัตนมนตรี
17
146
11
107
39010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร อินทรักษา
7
64
8
108
39010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพล ไวยวรณ์
6
57
8
109
39010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญพัชรวดี ทองดีน้อยงาม
7
82
8
110
39010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวร นามบุญลือ
5
39
8
111
39010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
26
7
112
39010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชินาภา สลับศรี
8
95
8
113
39010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพุ สักขวา
17
151
11
114
39010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชาติ หารวาระ
14
134
8
115
39010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรียาภรณ์ ด้วงมหาชัย
5
43
8
116
39010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
57
8
117
39010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิรัตน์พร เลิศอุดมโชค
8
65
9
118
39010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนคร ฉลาดแย้ม
5
62
8
119
39010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ทาขุลี
7
87
8
120
39010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์
7
53
8
121
39010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิธร แก้วอุดร
7
68
8
122
39010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ นันทะแสง
4
35
8
123
39010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย หงษ์ชุมแพ
15
229
8
124
39010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์
18
209
11
125
39010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ชนะบุญ
10
100
8
126
39010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
182
11
127
39010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานต์ โง่นทอง
7
55
8
128
39010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง
15
107
8
129
39010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร สุวรรณพรหม
10
63
8
130
39010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ
13
153
8
131
39010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
61
8
132
39010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร สุวรรณพรหม
2
0
0
133
39010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
134
39010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ เทศสนั่น
9
118
8
135
39010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัจวุธ อินกำบัง
20
257
13
136
39010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ เขียวอาสา
9
70
9
137
39010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ โพธิ์ศรี
5
73
8
138
39010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพัฒน์ พรมสมบัติ
8
80
8
139
39010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
4
32
8
140
39010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจิต โจมศรี
9
81
8
141
39010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรชา งามใจ
8
122
8
142
39010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลธรรม ศรีเคนา
9
78
8
143
39010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
7
144
39010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท หาญเชิงชัย
17
174
11
145
39010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ คำพิลา
6
45
8
146
39010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ค่าภูเขียว
6
42
8
147
39010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติสุข คำมูล
8
41
8
148
39010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประไพ ศรีวรรณวงษ์
19
121
11
149
39010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เชื้อแก้ว
8
67
8
150
39010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสมศักดิ์ โคตรอาษา
5
61
8
151
39010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร สุภักดี
19
148
11
152
39010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงชัย เพ็งคำแสง
19
215
11
153
39010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ขนานแข็ง
13
128
8
154
39010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
พันจ่าอากาศโทคงศักดิ์ รีวงษ์
6
52
8
155
39010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์
19
256
11
156
39010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานันดร แพงคำแหง
12
160
8
157
39010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา ป้องปาน
8
71
8
158
39010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัตชัย ปุริโส
21
232
11
159
39010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพชร ภูเพ็งใจ
16
159
11
160
39010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ บุตรวิเชียร
5
60
8
161
39010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
8
162
39010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุท ประทุมกุล
7
52
8
163
39010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล
17
267
11
164
39010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
49
8
165
39010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน
18
134
11
166
39010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัจน์ ชัยมา
7
75
8
167
39010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรเดช โพธิสาร
12
153
8
168
39010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
8
169
39010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
4
170
39010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว
43
743
27
171
39010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
8
172
39010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณาวุฒิ กุตัน
7
51
8
173
39010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนม์ชนิกา ใบลี
13
128
8
174
39010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูพิษ หาญเชิงชัย
14
176
8
175
39010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศัย วรรณเพชร
11
124
8
176
39010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรินาถ เชื้อแก้ว
6
41
7
177
39010189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคลชัย พรหมมาหล้า
16
134
11
178
39010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา วาชัยยุง
19
213
11
179
39010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสรณ์ ชัยสงค์
18
191
11
180
39010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน วงศ์ภาคำ
8
73
8
181
39010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนติมา เจนวรกุล
8
74
8
182
39010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ ทองสง่า
9
60
8
183
39010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ คุณฝ่าย
7
90
8
184
39010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ ผลวัฒนา
7
66
8
185
39010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา
18
299
16
186
39010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสภา ชนะบุญ
18
171
11
187
39010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
5
3
188
39010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ สมุทรโคตา
8
73
8
189
39010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวัฒน์ เครือภักดี
6
45
8
190
39010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา เขียวเสน
10
95
8
191
39010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรพล จันทร์สด
22
346
12
192
39010207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรรัตน์ วิลัยปาน
17
142
11
193
39010208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงศ์ โคตะหา
9
70
8
194
39010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรศักดิ์ สุจริต
13
168
8
195
39010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร ศรีลี
21
275
11
196
39010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสวัสดิ์ ดีศรี
9
67
8
197
39010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา ไชยศรี
11
124
8
198
39010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
30
8
199
39010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร ศรีชาติ
12
128
8
200
39010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี
12
134
8
201
39010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
30
7
202
39010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
203
39010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร อดทน
43
920
29
รวม
2,202
24,752
1,804

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2