ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
39020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล สุภกรรม
28
510
21
2
39020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชณัญญา ศรีเคนา
15
117
8
3
39020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญญลักษณ์ ศิริสุทธิ์
19
158
12
4
39020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัช ละเอียดอ่อง
10
113
9
5
39020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต โคกสีอำนวย
8
75
8
6
39020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำรัส บุตรพรหม
15
145
8
7
39020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด
21
337
11
8
39020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงค์ สอนสาระ
19
325
11
9
39020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ดอนมงคล
10
71
8
10
39020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
28
7
11
39020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์นุช ดอนนาม
9
81
8
12
39020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีทน นนทะแสง
21
239
12
13
39020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร พันธะศรี
9
124
8
14
39020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ สมันต์ศรี
10
85
8
15
39020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยะ ภูกงลี
14
220
8
16
39020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ แพงวงศ์
7
52
8
17
39020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา
33
569
23
18
39020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณชัย งามขำ
14
146
8
19
39020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทำ ศิริสุทธิ์
15
144
8
20
39020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรชนก วิลัยลาน
6
34
7
21
39020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุล
23
399
22
22
39020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรบชนะ ป้านภูมิ
16
161
11
23
39020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส พัดไธสง
59
1,162
54
24
39020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมประสงค์ ชัยศรัตรา
14
152
11
25
39020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ บุญโสม
14
179
8
26
39020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรังสิมา บุญมี
21
327
12
27
39020027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาย อุดม ถาโคตร
19
226
11
28
39020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
29
39020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช พันธุ์น้อย
18
220
11
30
39020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์
14
202
8
31
39020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ จิตเจริญ
13
130
8
32
39020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหอมจันทร์ ทรเทพ
8
68
8
33
39020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจิรา ลายเมฆ
8
58
8
34
39020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย แสวงกำไร
9
89
8
35
39020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ ภิวัฒนศิริ
7
44
8
36
39020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ กันนะลา
6
29
8
37
39020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เกตุแก้ว
14
201
9
38
39020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ถิรธนา ดวงเศษวงศ์
12
125
8
39
39020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิณ ดอนโสภา
8
55
8
40
39020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิศ พันธุนันท์
11
86
8
41
39020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายครองภพ คำโมง
17
194
11
42
39020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
43
39020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพร ไชยศรี
9
61
8
44
39020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บุญเรืองศรี
7
30
8
45
39020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอติยะ ศรีถาน
20
212
11
46
39020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ศรีสุรักษ์
11
64
8
47
39020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่่ม
15
129
11
48
39020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด โชติศรี
22
174
11
49
39020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัทรา ไชยศรี
7
41
8
50
39020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัลย์ ยุทธรรม
14
211
15
51
39020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำไผ่ จันทนิด
11
86
8
52
39020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพันธ์ บุดดี
11
147
8
53
39020054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพนารัตน์ บุญเลิศ
19
208
11
54
39020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยยง ผาจวง
20
137
11
55
39020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ จันทร์พานิช
7
100
8
56
39020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญคง ไชยช่วย
16
234
11
57
39020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาณกร คำเหมือน
22
306
11
58
39020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวียงชัย พิมพ์ศรี
22
392
15
59
39020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา บุญดอนยาง
14
93
10
60
39020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ หงษ์ขาว
26
331
14
61
39020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพงษ์ จวงโส
17
172
11
62
39020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล แดงนา
9
100
8
63
39020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
21
3
64
39020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สุขอ้วน
10
90
8
65
39020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธราดล ทันตาหะ
22
269
11
66
39020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซอ วาดวงษ์
9
99
8
67
39020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช จันทยุทธ
21
381
13
68
39020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธง ทับจันทร์
53
905
31
69
39020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต
10
94
8
70
39020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพชรสมร ทันตาหะ
20
207
11
71
39020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน มาลี
15
128
8
72
39020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำผาย พลเพชร
16
121
11
73
39020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย พิมพ์แน่น
6
38
8
74
39020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตติ อาจไพรินทร์
9
73
8
75
39020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ฤทธิ์เดช
8
63
8
76
39020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ภูวิชัย
21
231
11
77
39020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เหล่ามา
16
125
11
78
39020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต ศรีอุดร
12
160
8
79
39020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพัฒน์ ปลาเขียว
7
50
8
80
39020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยศ สิมลี
28
473
24
81
39020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม รัตนศรี
9
74
8
82
39020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง
13
161
8
83
39020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ชนะบุญ
4
16
6
84
39020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
18
127
11
85
39020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
65
8
86
39020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ หนูโนต
9
76
8
87
39020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปน ศรีนาม
13
144
8
88
39020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ วรรณพราหมณ์
5
41
7
89
39020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพินิจ ปะวะลัง
14
193
8
90
39020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
186
11
91
39020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพร จันทร์ลอย
13
186
8
92
39020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพทิพย์ วิชาเงิน
7
79
8
93
39020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา กัณหา
7
61
8
94
39020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงจันทร์ รัตนประเสริฐ
10
90
8
95
39020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ชัยสงค์
16
222
12
96
39020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจอม ทาวงษ์
19
116
11
97
39020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา เวชกามา
15
126
8
98
39020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
27
8
99
39020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอโนมา สมันต์ศรี
8
68
8
100
39020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ชัยสงค์
14
129
8
101
39020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สำราญรื่น
13
139
8
102
39020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา พาพุทธ
5
30
8
103
39020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร สังวงศ์
13
156
8
104
39020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภภัทร สังวงศ์
14
235
8
105
39020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุปราณี จันทร์ศิริ
20
265
11
รวม
1,471
17,448
1,058

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน