ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
40010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย สุตรีศาสตร์
11
96
9
2
40010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมพร ภูพานเพชร
18
136
12
3
40010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
13
158
9
4
40010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย รัตนวรรณี
8
50
9
5
40010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย เดชพละ
17
160
12
6
40010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลเทพ ลำเหลือ
8
49
9
7
40010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
9
8
40010009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภมร สุรพงษ์รัตน์
8
54
11
9
40010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
71
9
10
40010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
51
8
11
40010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
7
12
40010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนราวุธ รามศิริ
17
131
11
13
40010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
71
9
14
40010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
68
9
15
40010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์
6
47
9
16
40010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
21
345
12
17
40010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นิราศรี
11
124
9
18
40010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ขันมัง
19
137
12
19
40010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
8
71
9
20
40010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ศรีกงพาน
20
254
11
21
40010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ กองทุน
24
346
12
22
40010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยทอง พันสนิท
4
45
8
23
40010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ อุดมชัย
17
120
11
24
40010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ แสงเพ็ชร
11
106
8
25
40010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญภร หน่อสีดา
11
94
9
26
40010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ดวงอัน
16
153
11
27
40010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
7
48
8
28
40010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิมงคล ลองศรี
9
79
9
29
40010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ นรินยา
19
214
11
30
40010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานฉันท์ จันทะมล
11
109
9
31
40010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณากร แก้วมงคล
7
50
8
32
40010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
10
86
11
33
40010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวหา เลพล
176
2,826
73
34
40010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์
203
3,500
80
35
40010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
9
105
12
36
40010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์พร บุญพงษ์
15
160
12
37
40010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนา ฤทธิยูง
5
43
9
38
40010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา
6
61
9
39
40010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพล ชัยเจริญ
24
466
20
40
40010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
41
40010047
ประถมศึกษา
-
2
33
6
42
40010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
11
143
9
43
40010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
1
1
44
40010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
5
54
9
45
40010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์
20
360
13
46
40010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสา คำเงิน
8
93
9
47
40010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
6
48
40010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
19
260
13
49
40010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ มุ่งหมาย
31
708
22
50
40010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
16
247
10
51
40010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
17
224
9
52
40010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิรษา ศิริรัตนกร
8
86
8
53
40010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
10
103
8
54
40010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
9
123
8
55
40010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
9
93
9
56
40010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญหลาย หวานเพราะ
18
225
12
57
40010064
ประถมศึกษา
นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์
6
32
6
58
40010066
ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก
10
179
6
59
40010067
ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก
5
21
6
60
40010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ
6
32
8
61
40010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
8
62
40010072
ประถมศึกษา
-
0
0
0
63
40010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
229
12
64
40010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ชัยชนะ
9
96
9
65
40010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ ศิริสุนทร
8
45
9
66
40010077
ประถมศึกษา
นายอิสรภาพ ทองบ่อ
6
42
6
67
40010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
13
184
9
68
40010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
10
76
9
69
40010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิพวัฒน์ ริยะ
18
165
12
70
40010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
8
79
9
71
40010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนณรงค์ วิธีดี
19
150
11
72
40010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต มีลุน
18
184
11
73
40010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
16
197
11
74
40010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
8
78
8
75
40010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
6
85
8
76
40010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
4
19
9
77
40010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
78
40010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
16
335
10
79
40010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา กอมาตร
6
47
9
80
40010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
16
119
11
81
40010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
19
235
12
82
40010095
ประถมศึกษา
-
0
0
0
83
40010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา อุ่นทะยา
8
64
9
84
40010098
ประถมศึกษา
-
1
6
3
85
40010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรสา นามบิดา
9
123
8
86
40010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป์ นิลเขต
12
206
8
87
40010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกราช อุปศรี
20
192
12
88
40010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต หมื่นแก้ว
11
137
8
89
40010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัศรินทร์พร วงธิสอน
18
146
12
90
40010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
5
90
9
91
40010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
7
87
8
92
40010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
11
147
8
93
40010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
7
61
8
94
40010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
5
2
95
40010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
16
6
96
40010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย ใจเดียว
7
85
9
97
40010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
2
4
3
98
40010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
23
365
14
99
40010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ
6
57
9
100
40010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์
19
199
12
101
40010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
13
5
102
40010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
8
84
8
103
40010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญาณวดี เนื่องศรี
6
51
9
104
40010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ นามบิดา
12
188
9
105
40010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
19
266
12
106
40010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ปริบาล
8
76
9
107
40010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ พานพิมพ์
7
75
9
108
40010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย คงอุ่น
8
58
9
109
40010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์
7
34
9
110
40010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถี
7
64
8
111
40010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย คงอุ่น
4
24
8
112
40010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
15
105
11
113
40010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
32
594
24
114
40010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอยู่ พระชัย
6
42
9
115
40010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
58
8
116
40010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
9
61
9
117
40010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
9
90
9
118
40010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
10
117
9
119
40010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
12
5
120
40010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
5
47
9
121
40010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ ราทะวงค์
7
104
9
122
40010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจารุณี ผาสุข
16
139
11
123
40010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
8
54
9
124
40010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกร หวานเพราะ
7
52
9
125
40010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน โสตา
7
68
9
126
40010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธราภรณ์ จิตรสม
8
80
12
127
40010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
6
58
9
128
40010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา กะริอุณะ
12
123
9
129
40010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
69
8
130
40010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
19
175
12
131
40010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรเดช ทิ้งแสน
18
191
12
132
40010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ รุณชัยศรี
12
131
9
133
40010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขุม ทินนรัตน์
10
106
8
134
40010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
154
8
135
40010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า
18
191
12
136
40010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอภาส สิงห์สีดา
15
162
10
137
40010155
ประถมศึกษา
นายประยงค์ พรมพิลา
9
77
8
138
40010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
105
8
139
40010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ฤาชากูล
13
167
9
140
40010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
141
40010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรุณพงศ์ สมชม
7
103
9
142
40010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
8
143
40010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.กรกช วรรณไชย
17
153
11
144
40010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย บุญยืน
7
55
8
145
40010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติกร ศิรินิกร
14
205
8
146
40010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
20
6
147
40010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
7
44
8
148
40010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมูล พรมกรรณ์
16
191
11
149
40010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิศา รู้จัก
6
52
8
150
40010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
10
89
7
151
40010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
18
136
10
152
40010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย เขจรไชย
8
68
9
153
40010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช จันทร์เพ็ง
16
111
12
154
40010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด กัญญพันธ์
18
208
11
155
40010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรวิทย์ สุราสา
5
44
8
156
40010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ปัทถาพงษ์
8
87
9
รวม
1,970
24,073
1,554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2