ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
40020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิเชียร คำมา
13
112
9
2
40020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตันหยง คานอำไพ
22
188
11
3
40020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ ชาปัญญา
6
84
9
4
40020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ แนวคำดี
19
163
11
5
40020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
28
6
6
40020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหวิน จำปานิน
5
22
9
7
40020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ มณีวงษ์
52
918
31
8
40020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร มณีมาตร
8
86
88
9
40020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสนโฮม สันเพราะ
15
150
9
10
40020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกณกพชร เรืองกรี
16
140
8
11
40020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชเยนทร์ คำแพง
10
61
9
12
40020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิวุฒิ จงสร้อย
6
65
9
13
40020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอ่อนสา สุขแสน
10
83
8
14
40020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
7
52
9
15
40020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เล่ห์กัน
21
266
13
16
40020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
20
194
11
17
40020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
29
9
18
40020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
92
9
19
40020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ นาฬิกุล
21
221
12
20
40020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ดวงจิตร
14
200
9
21
40020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ชัยนาม
19
280
13
22
40020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน แป้นทอง
7
71
9
23
40020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ โนนพะยอม
5
59
9
24
40020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ ศรีวงษ์
16
182
12
25
40020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ภูสอดเงิน
17
127
12
26
40020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ไลไธสง
20
222
12
27
40020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาพร พุทธจักร
2
16
7
28
40020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
10
67
8
29
40020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
19
222
11
30
40020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เค้าแคน
12
133
8
31
40020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกานต์พิชชา ทุมา
20
205
12
32
40020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐพร หลาวมา
10
114
8
33
40020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย พรประไพ
8
41
8
34
40020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพัฒ วรรณศรี
14
133
9
35
40020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
14
3
36
40020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
15
172
11
37
40020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
11
7
38
40020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
137
12
39
40020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรภ้ทร คำโส
8
90
9
40
40020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ องค์นาม
17
319
17
41
40020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
36
8
42
40020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ พิลาทอง
8
96
8
43
40020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม จอกสำนัก
11
102
9
44
40020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกวรรณ สอนคำแก้ว
8
44
9
45
40020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
8
62
9
46
40020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัธชนก แสงกล้า
8
79
9
47
40020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน จิตแสง
10
111
9
48
40020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุกลกานต์ หลุ่มใส
6
58
8
49
40020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ขามคำ
5
19
7
50
40020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
9
91
9
51
40020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ จิณรักษ์
14
117
8
52
40020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
75
8
53
40020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชน นนทะเสน
34
485
19
54
40020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลายงาม สมวงษ์
6
40
9
55
40020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนุพล หอศิลาชัย
18
194
12
56
40020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
118
9
57
40020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสวรรค์ สันดี
5
35
9
58
40020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
6
39
9
59
40020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายด้วง ตลอดไธสง
27
253
18
60
40020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ศรีกุตา
16
212
9
61
40020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
39
9
62
40020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ เชาว์สันเทียะ
18
151
11
63
40020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธยา นามเสริฐ
เฝ้าไร่
14
107
11
64
40020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชรปกรณ์ ทองน้อย
4
20
8
65
40020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิ่งฟ้า ไชยนาม
23
203
11
66
40020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
9
115
9
67
40020067
ประถมศึกษา
นายจักรี ประธรรมสาร
5
20
5
68
40020068
ประถมศึกษา
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยบัง
7
27
5
69
40020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร สมาธยานนท์
28
370
17
70
40020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพล เถื่อนเทียม
16
123
11
71
40020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์
4
35
9
72
40020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวนชัย จำปาวงษ์
7
31
8
73
40020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโตมร จันทร์หล้า
19
135
12
74
40020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น
9
81
8
75
40020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา รอบรู้
6
32
9
76
40020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชมพูนุท ประทุมมา
5
39
8
77
40020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุพงษ์ หล้าป้อง
6
43
8
78
40020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
50
8
79
40020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรกต พัดเพ็ง
13
104
12
80
40020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุช กาวงษ์กลาง
10
75
8
81
40020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา หนวดสันติ
10
90
8
82
40020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ เหล่าคนค้า
7
60
8
83
40020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาริยา โชติศิลากุล
6
45
8
84
40020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
72
8
85
40020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา สอนเสนา
4
48
8
86
40020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข
14
121
12
87
40020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวัฒน์ เสมอไวย์
9
74
8
88
40020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
87
8
89
40020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ แก้วโพธิ์
6
122
9
90
40020092
ประถมศึกษา
-
2
21
6
91
40020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สกุลเดช
7
60
9
92
40020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย เบ้าจรรยา
8
85
9
93
40020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย โรจน์จันทร์
4
53
9
94
40020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญารัตน์ บุญมาศ
8
71
9
95
40020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต
7
80
9
96
40020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนะ สีหานู
16
221
12
97
40020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
4
49
9
98
40020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระภาพ แพงไทย
7
51
8
99
40020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร โสกัณทัต
5
31
9
100
40020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ คำงาม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
13
51
11
101
40020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
30
6
102
40020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนทวัช วรรณชัย
11
87
8
103
40020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ
8
73
9
104
40020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ละมุลตรี
7
29
9
105
40020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคึกฤทธิ์ คงแหลม
9
100
9
106
40020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม สิงห์รัง
9
70
8
107
40020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร คงถาวร
17
130
8
108
40020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนองศักดิ์ เย็นใจ
10
91
11
109
40020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรม
2
18
6
110
40020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน ศรีเคนขันธ์
3
33
8
111
40020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ชัยนา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
6
76
8
112
40020114
ประถมศึกษา
-
3
28
8
113
40020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัดชา โกสม
8
47
8
114
40020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงษ์ สินโพธิ์
6
75
9
115
40020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ตาปราบ
19
162
12
116
40020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์
5
33
9
117
40020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง แก้วสมบัติ
19
110
12
118
40020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ผอนนอก
5
21
8
119
40020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ อันภักดี
6
38
9
120
40020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีป โคตรทองหลาง
7
30
9
121
40020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญานิสา สะภา
6
41
9
122
40020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต จันทร์ดาเสือ
7
50
9
123
40020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดช รอบคอบ
13
97
12
124
40020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทรา
8
41
9
125
40020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภณ โยธาภักดี
5
19
7
126
40020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ ศิริตื้นลี
20
121
12
127
40020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
20
8
128
40020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญศิลป์ สินแสง
21
185
12
129
40020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
18
145
12
130
40020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง
9
119
9
131
40020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณนิศา อดทน
6
101
8
132
40020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
3
2
133
40020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทณา แป้นทอง
8
51
9
134
40020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
106
8
135
40020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ยุทไธสง
24
587
22
136
40020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันธิวา สีพันดอน
8
114
9
137
40020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัฒนฉัตร นุพล
20
225
11
138
40020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุติรัตน์ นามแสง
9
82
8
139
40020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
49
8
140
40020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ
8
89
8
141
40020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรา แสงอ่อน
9
85
8
142
40020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววริศรา วิสุวงษ์
8
32
8
143
40020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตติยา แก้วมูลมุข
8
70
8
144
40020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยบดี เดชบุรัมย์
7
45
8
145
40020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวเรียน พิลาบุตร
4
20
7
146
40020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง
9
78
8
147
40020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจาริญา เพียสาร
5
64
8
148
40020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา ประชากูล
18
120
11
149
40020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
91
9
150
40020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง สอนวงษ์
19
170
12
151
40020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
92
11
152
40020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
84
8
153
40020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันต์กมล รักษ์โพธิวงศ์
14
128
9
154
40020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์
11
112
9
155
40020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอวาท อดทน
19
166
12
156
40020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ จันทรัง
8
69
9
157
40020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร
12
109
9
158
40020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวัตนันทน์ จันที
21
130
12
159
40020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนียา ทองทุม
13
87
8
160
40020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศสุดา บัวดี
7
28
7
161
40020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพูนทรัพย์ โยธา
19
143
11
162
40020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีระพงศ์ ผาภูมิ
10
80
8
163
40020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เชื้อทอง
7
72
8
164
40020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์
6
94
8
165
40020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
113
8
166
40020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญเรือน พิลาบุตร
7
52
9
167
40020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร เทาดี
19
143
12
168
40020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
40
8
169
40020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัตร ศรีพระนาม
10
90
9
170
40020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง
11
142
9
171
40020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
103
9
172
40020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญภัทร์ ศรีสาร
6
37
8
173
40020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี น้อยผาง
7
42
8
174
40020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
34
8
175
40020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา สีหาใต้
6
42
8
176
40020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
3
177
40020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา มหาชัย
19
156
12
178
40020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
22
8
179
40020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไล
13
165
9
180
40020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
67
8
181
40020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ดอกพอง
5
33
9
182
40020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ด้วงอินทร์
9
104
9
183
40020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปารณัท รุจิชยากูร
5
49
8
184
40020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชราวุช กองม่วง
20
135
12
185
40020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรยุทธ วาระกูล
20
151
12
186
40020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ สามหมอ
6
48
8
187
40020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ทวีบุญ
18
188
12
188
40020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน
5
48
8
189
40020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์
5
60
9
190
40020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล บัวคำภู
5
25
8
191
40020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศาสตรศิลป์ ฝ่ายสูญ
5
44
9
192
40020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
6
193
40020196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สีคำบ่อ
12
124
12
194
40020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเคมี หงษ์เอก
7
39
9
195
40020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตพงศ์ ปีนะเก
6
25
9
196
40020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา สีลุน
8
92
9
197
40020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรยา บุญศรีประภาน
8
61
9
198
40020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงศ์ ศิริคำกร
13
129
9
199
40020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ เงาปัดชา
12
131
8
200
40020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตมังกร เลนคำมี
6
48
9
201
40020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ สินทรัพย์
11
141
9
202
40020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธัชชัย กาละบุตร
18
138
12
203
40020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศ ไชยนาม (080-7557786)
20
145
12
204
40020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์
12
107
9
205
40020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒ อุดม
7
48
9
206
40020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชิต ขาวดี
10
92
8
207
40020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุฑิอรรถ ผาพิมพ์
12
112
12
208
40020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
59
8
รวม
2,144
20,659
2,026

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2