ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
40030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ศรีภูมิ
10
51
11
2
40030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล มีเพียร
จุมพล
9
45
9
3
40030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิต นครราช
9
103
9
4
40030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒนา จำลอง
11
82
9
5
40030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทา
22
174
11
6
40030008
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกวี วรรณศรี
19
154
14
7
40030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ทองดี
11
118
8
8
40030010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ตรีกมล
12
94
11
9
40030011
ประถมศึกษา
-
4
8
4
10
40030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ มาตรคำจันทร์
6
9
5
11
40030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา วรรณคำ
8
45
9
12
40030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล
7
75
9
13
40030015
ประถมศึกษา
นายประจวบ กิจเธาว์
13
159
6
14
40030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีประมาณ
8
61
9
15
40030017
ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ
10
65
8
16
40030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดรวุฒิ ถารัตน์
8
71
9
17
40030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ขุมทอง
9
76
9
18
40030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ไชยแสงบุญ
9
75
8
19
40030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร บุตรทุมพันธ์
6
40
8
20
40030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ โคตรมณี
6
26
6
21
40030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจซื่อ
6
47
8
22
40030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
67
8
23
40030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ คำจันทร์
7
101
9
24
40030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล
8
113
8
25
40030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะพล หล้าลุน
5
64
8
26
40030028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรธเรศ เรืองวิเศษ
22
213
12
27
40030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เถาว์พันธ์
19
162
11
28
40030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิรักษ์ คะลา
15
147
11
29
40030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อำพล
กุดบง
14
118
8
30
40030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุก ศรีใส
11
70
8
31
40030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท สุขเสริม
13
78
12
32
40030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร อินทร์นอก
7
71
9
33
40030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฏฐกุล เจริญวงค์
14
169
8
34
40030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย โคตา
12
95
11
35
40030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี
11
75
9
36
40030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ม่วงทา
10
59
9
37
40030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
7
38
40030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
172
11
39
40030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพล แสบงบาล
8
50
8
40
40030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ ลุนบง
16
155
11
41
40030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ป้องจันทร์ลา
7
49
9
42
40030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
72
9
43
40030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณชาลิฎา นาโควงษ์
7
50
9
44
40030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง เครือภักดี
17
141
11
45
40030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองลา ศรีแก้ว
8
53
12
46
40030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
20
7
47
40030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
77
11
48
40030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์
10
66
9
49
40030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพร แสนอินทร์
5
47
9
50
40030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโภชน์ สุดชา
11
70
11
51
40030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
52
40030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ คณะวาปี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
21
144
12
53
40030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนภร ถารัตน์
7
35
8
54
40030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจิตร หานะพันธ์
12
107
11
55
40030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ หางาม
10
47
8
56
40030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
76
8
57
40030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐพล สุขไพบูลย์
11
102
8
58
40030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิพบ สินธุโคตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
19
189
11
59
40030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพล พิเคาะแนะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
10
79
8
60
40030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฎ์ บุตรวิชา
12
150
8
61
40030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา
11
161
8
62
40030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวกูณฐ์ ชนะสาร
7
59
8
63
40030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร งอสอน
8
92
8
64
40030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสมบัติ ศรีไสย
18
358
17
65
40030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ ภูศรี
19
138
11
66
40030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิศกัณฐ์มณี ศรีรักษา
8
62
9
67
40030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์
7
38
9
68
40030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวนี อิศรา
21
186
12
69
40030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสันต์ ดีหลี
6
69
9
70
40030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรอนันต์ มาตย์สร้อย
7
76
9
71
40030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวกิจ นินทะสิงห์
9
77
8
72
40030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสิน
13
82
8
73
40030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิราวุธ คำตันบุญ
15
161
8
74
40030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ มูลธิยะ
9
62
8
75
40030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล แพไธสง
6
41
9
76
40030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล กุลสุวรรณ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
66
9
77
40030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล พรมดีมา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
10
100
8
78
40030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ ช่วงชิต
15
82
10
79
40030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ใจสี
4
17
7
80
40030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
4
3
81
40030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ อุดมฉวี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
8
49
8
82
40030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
4
21
8
83
40030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ โพธิ์ชัย
14
153
8
84
40030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง ศรฤทธิ์
10
103
9
85
40030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรัส ช่วยคูณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
21
281
14
86
40030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม เอี่ยมศรี
9
68
8
87
40030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ นาบำรุง
8
59
8
88
40030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โชคชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
17
198
8
89
40030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิติพงษ์ สุดสะอาด
19
158
12
90
40030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ทีนะกุล
7
133
12
91
40030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
5
92
40030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
93
40030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ คำภาบุตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
18
259
9
94
40030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรภาพ ไกรวัน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
6
58
8
95
40030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร กระยอม
10
95
9
96
40030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัตนประภา หาญเสนา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
20
145
11
97
40030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล วงเวียน
6
25
8
98
40030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สีหามาตย์
13
125
9
99
40030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัฐิยาพร ทุมา
7
57
9
100
40030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น มาตย์นอก
21
203
12
101
40030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ อัสสาภัย
21
246
12
102
40030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำผุน จันปัญญา
13
86
11
103
40030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิรักษ์ หลินศรี
18
175
11
104
40030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
10
95
9
105
40030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ ช่างเกวียน
5
60
8
106
40030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรศักดิ์ หม่อนกันทา
13
131
8
107
40030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม
13
124
9
108
40030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ ศิริรัตนไพจิตร
8
52
9
109
40030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีดา เทียบอุ่น
8
88
9
110
40030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสราภรณ์ จันทร์เอน
7
44
9
111
40030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัจนียา แพไธสง
6
84
8
112
40030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล บรรยง
7
44
8
113
40030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต เถรหมื่นไวย
14
100
11
114
40030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์
7
73
8
115
40030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา มณีจันทร์
20
163
11
116
40030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระกัน สิงห์ศรี
9
79
8
117
40030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์
9
85
8
118
40030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม ช่างเกวียน
3
17
7
119
40030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิต ลุนสำโรง
8
67
8
120
40030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ยันต์ชมภู
9
42
8
121
40030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ไชยชนะ
11
96
12
122
40030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร ศิลป์ประกอบ
6
81
8
123
40030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร หรี่อินทร์
8
84
11
124
40030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน พรมจ้อย
4
39
8
125
40030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา
8
74
9
126
40030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพันธ์ โพยนอก
12
77
11
127
40030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา แจ่มเพชร์
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
20
8
128
40030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ
7
67
8
129
40030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิมาน โทวิรัตน์
8
45
10
130
40030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระวัฒน์ ธงไชย
7
46
9
131
40030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย กุลสังขาร
6
87
9
132
40030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ชาญชำนิ
9
52
9
133
40030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวิชญ์ สมอนา
18
163
11
134
40030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลลออ พลรักษา
7
58
9
135
40030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
26
9
136
40030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดใจ อ่อนฤาชา
21
183
12
137
40030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
10
4
138
40030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชาวรินทร์ แก้วพรม
17
209
11
139
40030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ แผ้วไธสง
9
87
8
140
40030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์
20
246
11
141
40030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร หลี่อินทร์
7
122
8
142
40030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ รต.เสกสรรค์ คำสุวรรณ์
6
70
8
143
40030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล หมื่นภักดี
10
72
9
144
40030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร
8
49
9
145
40030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทภรณ์ ฉัตรพูนกุล
10
88
8
146
40030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา นาหก
5
29
8
147
40030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา
10
87
9
148
40030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ สร้างนานอก
34
946
31
149
40030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
11
5
150
40030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณยวีร์ นาราษฎร์
7
37
7
151
40030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
24
8
152
40030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
106
8
153
40030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม พงษ์ศิริ
14
192
8
154
40030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา โสมาบุตร
21
209
11
155
40030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
9
156
40030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ
7
52
8
157
40030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนามัย ชัยปราบ
4
45
45
158
40030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกาล อามาตย์
6
44
9
159
40030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ วงศ์จำปา
4
52
9
160
40030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุภา
11
135
9
161
40030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
17
7
162
40030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงศ์ สุทธิ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
18
205
10
163
40030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
84
9
164
40030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพิพัฒน์ ภูอยู่เย็น
12
88
9
165
40030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ โพธิ์นอก
17
125
12
166
40030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยลธง ลุนราศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
20
151
12
167
40030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล
16
200
9
168
40030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ สุดสี
8
80
9
169
40030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส ปัตตานัง
15
201
12
170
40030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ศรีพลแท่น
10
89
9
171
40030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย กุลเมือง
14
98
11
172
40030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปี่ยมศักดิ์ ศรีสุมัง
9
66
9
173
40030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแก้ว แสนสิน
6
83
9
174
40030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิดล แก้วศรีหา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
11
93
10
175
40030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
11
93
9
176
40030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทิว บัวองค์
8
87
9
177
40030207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ศิริบรรพต
18
175
12
รวม
1,843
17,294
1,666

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2