ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
40030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ศรีภูมิ
10
51
11
2
40030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล มีเพียร
9
46
9
3
40030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิต นครราช
12
103
9
4
40030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒนา จำลอง
10
84
9
5
40030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทา
22
168
11
6
40030008
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกวี วรรณศรี
18
149
14
7
40030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ทองดี
11
126
8
8
40030010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ตรีกมล
11
90
11
9
40030011
ประถมศึกษา
-
3
4
3
10
40030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ มาตรคำจันทร์
4
6
3
11
40030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา วรรณคำ
10
47
9
12
40030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล
5
71
9
13
40030015
ประถมศึกษา
นายประจวบ กิจเธาว์
12
160
6
14
40030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีประมาณ
10
60
9
15
40030017
ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ
11
63
8
16
40030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดรวุฒิ ถารัตน์
9
63
9
17
40030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ขุมทอง
9
81
9
18
40030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ไชยแสงบุญ
8
76
8
19
40030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร บุตรทุมพันธ์
7
39
8
20
40030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ โคตรมณี
7
21
6
21
40030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
49
8
22
40030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพร แสนอินทร์
9
69
8
23
40030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ คำจันทร์
9
123
9
24
40030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล
9
122
8
25
40030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
73
9
26
40030028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรธเรศ เรืองวิเศษ
22
213
12
27
40030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เถาว์พันธ์
17
164
11
28
40030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิมิตร อินทร์นอก
16
145
11
29
40030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อำพล
กุดบง
12
132
9
30
40030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุก ศรีใส
11
73
8
31
40030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท สุขเสริม
10
82
12
32
40030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา ธงไชย
7
70
9
33
40030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฏฐกุล เจริญวงค์
14
166
8
34
40030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย โคตา
11
105
11
35
40030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี
11
82
9
36
40030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ประกอบนันท์
10
65
9
37
40030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
13
6
38
40030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพินดา กันหาไธสง
19
167
11
39
40030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพล แสบงบาล
9
50
8
40
40030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ ลุนบง
15
159
11
41
40030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ป้องจันทร์ลา
7
51
9
42
40030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
76
9
43
40030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณชาลิฎา นาโควงษ์
5
46
9
44
40030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง เครือภักดี
19
141
11
45
40030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองลา ศรีแก้ว
7
49
15
46
40030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
9
4
47
40030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์
11
73
11
48
40030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ กุลสังขาร
10
60
9
49
40030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
46
9
50
40030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโภชน์ สุดชา
10
78
12
51
40030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
52
40030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ คณะวาปี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
20
133
12
53
40030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนภร ถารัตน์
8
30
8
54
40030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจิตร หานะพันธ์
11
124
11
55
40030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ หางาม
9
47
8
56
40030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
9
75
8
57
40030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐพล สุขไพบูลย์
12
110
8
58
40030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติ มูลธิยะ
17
183
11
59
40030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพล พิเคาะแนะ
9
78
8
60
40030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฎ์ บุตรวิชา
13
135
8
61
40030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา
11
162
8
62
40030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวกูณฐ์ ชนะสาร
7
49
8
63
40030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร งอสอน
7
96
8
64
40030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสมบัติ ศรีไสย
22
321
17
65
40030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ ภูศรี
18
126
11
66
40030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิศกัณฐ์มณี ศรีรักษา
8
59
9
67
40030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์
8
41
9
68
40030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวนี อิศรา
18
179
12
69
40030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสันต์ ดีหลี
8
77
9
70
40030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรอนันต์ มาตย์สร้อย
8
82
9
71
40030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวกิจ นินทะสิงห์
10
71
8
72
40030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสิน
12
87
9
73
40030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิราวุธ คำตันบุญ
16
154
8
74
40030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรางค์ ขำปู่
9
69
8
75
40030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล แพไธสง
7
44
9
76
40030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล กุลสุวรรณ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
9
78
9
77
40030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล พรมดีมา
11
96
8
78
40030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ ช่วงชิต
12
80
10
79
40030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ใจสี
5
20
7
80
40030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
2
2
81
40030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ อุดมฉวี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
8
47
8
82
40030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
17
8
83
40030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิพบ สินธุโคตร
14
154
8
84
40030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง ศรฤทธิ์
12
97
9
85
40030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรัส ช่วยคูณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
21
279
15
86
40030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม เอี่ยมศรี
9
64
8
87
40030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต ฉิมลี
8
67
8
88
40030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โชคชัย
15
202
8
89
40030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิติพงษ์ สุดสะอาด
20
173
12
90
40030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ทีนะกุล
18
137
12
91
40030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
4
92
40030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
30
8
93
40030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ คำภาบุตร
16
254
9
94
40030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรภาพ ไกรวัน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
9
48
9
95
40030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร กระยอม
10
103
9
96
40030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัตนประภา หาญเสนา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
17
132
11
97
40030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล วงเวียน
4
27
8
98
40030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สีหามาตย์
13
114
9
99
40030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัฐิยาพร ทุมา
8
52
9
100
40030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
194
12
101
40030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ อัสสาภัย
21
226
12
102
40030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำผุน จันปัญญา
9
81
11
103
40030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิรักษ์ หลินศรี
21
189
12
104
40030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ ช่างเกวียน
รัตนวาปี
12
100
9
105
40030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริวิภา หน่ายโสก
8
64
8
106
40030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรศักดิ์ หม่อนกันทา
14
127
8
107
40030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม
13
123
9
108
40030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ ศิริรัตนไพจิตร
8
54
9
109
40030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีดา เทียบอุ่น
9
86
9
110
40030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสราภรณ์ จันทร์เอน
7
46
9
111
40030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัจนียา แพไธสง
6
82
8
112
40030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล บรรยง
8
55
9
113
40030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิสิทธิ์ แพไธสง
11
100
11
114
40030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์
8
80
9
115
40030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา มณีจันทร์
20
164
11
116
40030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระกัน สิงห์ศรี
10
88
9
117
40030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์
10
86
8
118
40030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
7
119
40030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิต ลุนสำโรง
9
74
8
120
40030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ยันต์ชมภู
9
50
9
121
40030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม ช่างเกวียน
9
97
12
122
40030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร ศิลป์ประกอบ
7
82
8
123
40030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร หรี่อินทร์
8
68
11
124
40030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน พรมจ้อย
4
38
8
125
40030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา
7
65
9
126
40030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพันธ์ โพยนอก
12
68
11
127
40030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา แจ่มเพชร์
ทุ่งหลวงต่างคำ
6
17
6
128
40030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ
6
64
8
129
40030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิมาน โทวิรัตน์
8
49
10
130
40030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระวัฒน์ ธงไชย
7
46
9
131
40030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย กุลสังขาร
6
95
9
132
40030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ชาญชำนิ
8
48
9
133
40030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวิชญ์ สมอนา
19
141
11
134
40030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลลออ พลรักษา
8
62
9
135
40030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
22
9
136
40030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดใจ อ่อนฤาชา
20
171
12
137
40030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
9
4
138
40030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชาวรินทร์ แก้วพรม
18
212
12
139
40030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ แผ้วไธสง
10
97
8
140
40030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์
20
236
11
141
40030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร หลี่อินทร์
6
116
8
142
40030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ รต.เสกสรรค์ คำสุวรรณ์
6
69
8
143
40030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล หมื่นภักดี
10
64
9
144
40030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร
8
50
9
145
40030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทภรณ์ ฉัตรพูนกุล
10
90
8
146
40030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา นาหก
5
29
8
147
40030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา
12
78
9
148
40030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ สร้างนานอก
35
987
36
149
40030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
5
150
40030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณยวีร์ นาราษฎร์
6
34
8
151
40030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
29
8
152
40030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
112
8
153
40030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม พงษ์ศิริ
13
177
8
154
40030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา โสมาบุตร
17
211
11
155
40030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
43
9
156
40030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวะ เทวะหา
7
47
8
157
40030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนามัย ชัยปราบ
4
47
8
158
40030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกาล อามาตย์
7
45
9
159
40030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ วงศ์จำปา
4
55
9
160
40030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุภา
11
137
9
161
40030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
162
40030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงศ์ สุทธิ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
17
216
9
163
40030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะพล หล้าลุน
11
84
9
164
40030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพิพัฒน์ ภูอยู่เย็น
12
83
9
165
40030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ โพธิ์นอก
17
129
12
166
40030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยลธง ลุนราศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
19
156
12
167
40030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล
18
186
9
168
40030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ สุดสี
9
84
9
169
40030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส ปัตตานัง
19
200
12
170
40030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
86
9
171
40030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย กุลเมือง
12
86
11
172
40030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปี่ยมศักดิ์ ศรีสุมัง
9
72
9
173
40030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร เสาวรส
10
71
9
174
40030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิดล แก้วศรีหา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
9
92
10
175
40030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
11
94
9
176
40030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทิว บัวองค์
8
84
9
177
40030207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ศิริบรรพต
19
166
12
รวม
1,863
17,177
1,623

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2