ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
40040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา ศิริสุทธา
5
55
9
2
40040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ แม้นดินแดง
13
212
8
3
40040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ บึงบาง
6
48
8
4
40040004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
72
11
5
40040006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนภารัตน์ บุญหนัก
16
93
12
6
40040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม คำบา
9
70
8
7
40040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
89
9
8
40040009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ วิรุณพันธ์
19
200
11
9
40040011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย อาษาสนา
8
57
11
10
40040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อุดมพร กันทะใจ
7
94
9
11
40040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนียม ผะกาแก้ว
5
73
9
12
40040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณดิษฐ์ กองจันทา
4
48
8
13
40040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร รักษาวงศ์
6
28
9
14
40040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ พาลี
10
96
9
15
40040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชัย โชมขุนทด
14
164
10
16
40040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบันทึก คงพิรุณ
7
53
9
17
40040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ สุดาทิพย์
10
123
9
18
40040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา กุลอัก
10
85
9
19
40040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุทธรักษ์ พรมพินิจ
5
33
9
20
40040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
39
9
21
40040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา วงศ์หมั่น
5
93
9
22
40040025
ประถมศึกษา
นางสาวอรุณ โพธิ์ศรี
4
34
6
23
40040026
ประถมศึกษา
นางสาวดารา นามมนตรี
7
38
6
24
40040027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวชยันต์ อาศนะ
21
209
11
25
40040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
48
8
26
40040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรัลชนา คำหลอด
9
63
8
27
40040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์
14
132
8
28
40040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ พลนามอินทร์
11
92
8
29
40040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ธงชัย
10
54
8
30
40040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดี
6
33
8
31
40040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริกานต์ ชาญประเสริฐ
14
138
8
32
40040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูรณ์ ชาญชัย
10
79
9
33
40040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ
9
89
8
34
40040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
49
8
35
40040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปริษา บุญหล้า
5
29
9
36
40040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรา แก้วสกุลธรรม
13
128
8
37
40040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
40
8
38
40040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบุษบง ไทยวังชัย
20
234
12
39
40040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงทอง เรืองศิลป์
19
172
12
40
40040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
81
8
41
40040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรพิน เพ็งวิชัย
8
64
8
42
40040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณา กิตติลาภ
4
32
8
43
40040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
80
9
44
40040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ นะที
7
110
8
45
40040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา บึงบาง
7
79
8
46
40040051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ กางมัน
20
155
12
47
40040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโจระพันธ์ สายบัว
7
33
8
48
40040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกองสิน คำบุญ
17
129
11
49
40040055
ประถมศึกษา
นายเทพพนม บุระคำ
7
48
6
50
40040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลกร ผาภูมิ
5
40
8
51
40040057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช โยธาวงษ์
18
121
11
52
40040059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต วงษาเทพ
22
223
11
53
40040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรัตม์ กันตัง
3
32
8
54
40040061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร พัฒนิบูลย์
16
143
12
55
40040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร วังคาม
6
115
8
56
40040063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น
32
457
23
57
40040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยริพล ผันสว่าง
8
72
8
58
40040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพูล ซ้ายขวา
19
156
11
59
40040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
32
32
60
40040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ สืบแก้ว
7
60
8
61
40040069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จันใหญ่
23
256
18
62
40040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง
50
972
32
63
40040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา
7
40
8
64
40040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แทนกอง
7
46
9
65
40040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ ยศธสาร
16
117
12
66
40040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชิน วิเศษลา
23
421
16
67
40040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
38
9
68
40040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพรวัลย์ มาตย์เทพ
7
86
9
69
40040077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี
29
574
19
70
40040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ วงษ์บ้านดู่
9
51
9
71
40040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ สุริโย
9
93
9
72
40040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณ์ พรหมเทศ
20
320
13
73
40040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน
11
137
9
74
40040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา ซาหยอง
10
161
8
75
40040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริชัย จันทรพิทักษ์
10
83
9
76
40040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์
5
47
9
77
40040085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ มะโนวงศ์
21
204
11
78
40040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพินิจ ศรีพุทธา
4
65
9
79
40040087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร เถรวัลย์
14
117
12
80
40040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
277
12
81
40040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำลี เวียงจันทร์
5
33
31
82
40040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทมล คงเพียรภาค
10
71
8
83
40040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศนัย วารีศรี
12
147
8
84
40040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์
10
93
8
85
40040093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายทองปัก คลังกลาง
10
110
11
86
40040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดไทย อภิแสงปัญญา
10
71
11
87
40040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนมกรณ์ ศรีโยธา
12
105
8
88
40040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ ยอดป้องเทศ
12
119
9
89
40040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
61
8
90
40040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดินันต์ ทัพชา
8
71
8
91
40040099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุตศรี นารี
18
270
16
92
40040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญพัชรวดี ทองดีน้อยงาม
5
52
8
93
40040101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย เรืองแหล่
47
701
25
94
40040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี ยาวระ
10
128
8
95
40040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา อดทน
15
125
12
96
40040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกสินทร์ บุญมาก
19
130
11
97
40040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ชีกว้าง
7
26
8
98
40040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยา ศรีโคตา
16
200
11
99
40040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม
9
85
8
100
40040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ตูมโฮม
15
138
8
101
40040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
180
11
102
40040111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจิตร หารพรม
17
126
11
103
40040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ ไชยคำ
8
64
8
104
40040113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง วิลัยลา
22
229
11
105
40040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเดช โสมาบุตร
6
63
8
106
40040115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชาติ ดวงคำน้อย
19
404
20
107
40040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ วันสาสืบ
14
187
8
108
40040117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมรกต แก้วสมบัติ
10
92
9
109
40040118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนง ศรีดาวงษ์
18
128
12
110
40040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา อินทร์จันทร์
24
244
11
111
40040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย แพงงา
5
38
8
112
40040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์
14
112
9
113
40040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวุฒิ ศรีเชียงสา
7
59
9
114
40040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต อูปแก้ว
6
43
8
115
40040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล สุพรมพิทักษ์
16
182
8
116
40040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ อินทรปัญญา
8
50
8
117
40040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
8
118
40040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัตร กมลช่วง
9
87
9
119
40040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม บุปผา
13
110
9
120
40040130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
8
121
40040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
58
9
122
40040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ จำปาบุญ
6
63
7
123
40040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
72
8
124
40040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธมนวรรณ ดวงจันทร์
16
151
9
125
40040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกรชัย ทองคำ
10
102
8
126
40040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์
13
99
9
127
40040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัชรี เดชโยธิน
14
137
8
128
40040138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาน ลพพันทอง
21
231
11
129
40040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ อนุญาหงษ์
8
49
8
130
40040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
30
8
131
40040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สุทธิ
3
31
8
132
40040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม
9
76
8
133
40040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ศิริภักดิ์
49
851
29
134
40040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง
12
126
8
135
40040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
88
9
136
40040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมินันท์ สำนึกศักดิ์ศรี
6
34
8
137
40040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร มาศนพคุณรัตน์
3
45
7
138
40040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนวรรณ สิมวิเศษ
8
85
8
139
40040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
98
8
140
40040150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ศิริภักดิ์
15
121
11
141
40040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ สารสม
7
67
8
142
40040152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวลัยลักษณ์ อินนอก
20
130
11
143
40040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพ เที่ยงธรรม
6
42
8
144
40040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริ วรบัณฑิต
7
35
7
145
40040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ประกอบนันท์
3
16
5
146
40040156
ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ศรีโสภา
5
44
9
147
40040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
67
8
148
40040158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศรี พรหมภักดี
14
107
9
149
40040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิตร กุลแสนไชย
9
107
8
150
40040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
34
9
151
40040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภศักดิ์ เนื่องภักดี
7
68
8
152
40040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ นาเสงี่ยม
7
70
8
153
40040163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรี
6
48
8
154
40040164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล ทองตระกูล
12
104
11
155
40040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี
11
103
8
156
40040166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์
24
237
12
157
40040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีธน แสงศรีเรือง
5
28
7
158
40040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
39
7
159
40040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ สุดาทิพย์
7
33
8
160
40040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัถวี ฉายาพัฒน์
5
34
31
161
40040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต เจริญใจ
4
14
6
162
40040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ทาอามาตย์
20
299
13
163
40040174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ พันธุ์ชัย
9
117
11
164
40040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต จันทจร
7
67
9
165
40040176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย
6
57
7
166
40040177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ ชาติชนบท
6
40
8
167
40040178
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษา
18
138
11
168
40040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
11
102
9
169
40040180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
26
9
170
40040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพฤทธิ์ สิงหาบุตร
14
214
8
171
40040182
ประถมศึกษา
นายปรีชา สินวรณ์
10
138
8
172
40040183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราริชญ์ นามคุณ
10
72
11
173
40040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี
9
97
9
174
40040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพงษ์ ค่าม่วง
7
49
9
175
40040186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล โสสีทา
7
52
9
รวม
1,946
20,515
1,750

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2