ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
40050001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา สมหวัง
กุดกว้างโนนสะอาด
18
220
12
2
40050002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงกล โนพันธุ์
กุดกว้างโนนสะอาด
13
133
9
3
40050003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม สุระพินิจ
กุดกว้างโนนสะอาด
11
127
8
4
40050004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดกว้างโนนสะอาด
4
52
9
5
40050005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดกว้างโนนสะอาด
5
46
8
6
40050006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร ชามา
กุดกว้างโนนสะอาด
6
47
8
7
40050007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร ศิริแก้ว
กุดกว้างโนนสะอาด
17
139
11
8
40050008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏณรงค์ พิริยการ
กุดกว้างโนนสะอาด
6
69
8
9
40050009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
กุดกว้างโนนสะอาด
14
96
11
10
40050010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัช ซาซุม
บูรพา
15
183
12
11
40050012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนิจ ศรีพรหม
บูรพา
15
176
12
12
40050013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ บึงลี
บูรพา
11
163
8
13
40050014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์
บูรพา
6
65
9
14
40050015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนทองโนนทัน
5
37
8
15
40050016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ ธรรมพล
โนนทองโนนทัน
19
190
12
16
40050017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดิง สาหล้า
โนนทองโนนทัน
21
326
14
17
40050018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร จันทร์เทพย์
โนนทองโนนทัน
8
61
9
18
40050019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก ผาเข็ม
โนนทองโนนทัน
5
58
9
19
40050020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนทองโนนทัน
4
37
9
20
40050021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ อุตเมืองเพีย
โนนทองโนนทัน
8
71
9
21
40050022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนทองโนนทัน
5
43
7
22
40050023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย แสนยศบุญเรือง
โนนทองโนนทัน
6
71
9
23
40050024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนทองโนนทัน
5
16
7
24
40050025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์
โนนทองโนนทัน
9
53
8
25
40050026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ นมัสศิลา
โนนทองโนนทัน
7
85
9
26
40050027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสุข โสภาศรี
โนนทองโนนทัน
15
162
11
27
40050029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิโชค ดีศรี
โนนทองโนนทัน
8
84
8
28
40050030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมแพน จำปาหวาย
โนนทองโนนทัน
19
311
11
29
40050031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนทองโนนทัน
6
42
9
30
40050032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาคิไนย บำรุงเชื้อ
กุดกว้างโนนสะอาด
16
215
12
31
40050033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย สำราญ
กุดกว้างโนนสะอาด
7
78
8
32
40050034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดกว้างโนนสะอาด
7
78
8
33
40050035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกศักดิ์ จันทะกา
กุดกว้างโนนสะอาด
17
162
11
34
40050036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดกว้างโนนสะอาด
4
22
6
35
40050037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมาน รถหามแห
กุดกว้างโนนสะอาด
6
83
8
36
40050038
ประถมศึกษา
-
บูรพา
6
31
5
37
40050039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล สำแดง
บูรพา
16
248
12
38
40050040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์
บูรพา
9
81
9
39
40050041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยพงศกร ระดามาตย์
บูรพา
16
156
12
40
40050043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ รอนยุทธ
บูรพา
7
72
7
41
40050044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา อำท้าว
บูรพา
14
148
11
42
40050045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ เรืองแสง
หนองเรือภูเม็ง
8
71
9
43
40050046
ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ ภู่แก้ว
หนองเรือภูเม็ง
7
50
6
44
40050047
ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พูลรอด
หนองเรือภูเม็ง
8
89
6
45
40050048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองเรือภูเม็ง
3
38
6
46
40050049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร จิบจันทร์
หนองเรือภูเม็ง
6
96
9
47
40050050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองเรือภูเม็ง
7
27
8
48
40050051
ประถมศึกษา
นายหลาง สมบัติหอม
หนองเรือภูเม็ง
6
83
6
49
40050052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฉัตร มาสภา
หนองเรือภูเม็ง
6
27
6
50
40050053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ กมลคุณากร
หนองเรือภูเม็ง
14
174
11
51
40050054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนากร อบมา
บูรพา
15
152
9
52
40050055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา
บูรพา
6
44
8
53
40050056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย มหาโพธิ์
บูรพา
11
132
8
54
40050057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บูรพา
6
65
8
55
40050058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนิน
บูรพา
8
74
8
56
40050059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชา ลมคำภา
บูรพา
21
338
12
57
40050060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ วังสงค์
หนองเรือภูเม็ง
45
999
30
58
40050061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติ
หนองเรือภูเม็ง
12
63
11
59
40050062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบดินทร์ บุญลือ
หนองเรือภูเม็ง
15
197
11
60
40050063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองเรือภูเม็ง
4
21
8
61
40050064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองเรือภูเม็ง
5
39
8
62
40050065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตร มั่นกุง
หนองเรือภูเม็ง
6
45
7
63
40050066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวดล ดวงหะคลัง
หนองเรือภูเม็ง
8
44
9
64
40050067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย ทองผา
มิตรสัมพันธ์
9
101
8
65
40050068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฟากรี ทองดีบุตร
มิตรสัมพันธ์
19
243
11
66
40050069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละคร เขียนชานาจ
มิตรสัมพันธ์
5
42
8
67
40050070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์
มิตรสัมพันธ์
10
115
9
68
40050071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำสี ลืนภูเขียว
มิตรสัมพันธ์
11
153
8
69
40050072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัณณวิชญ์ มหาวงษ์
โนนหันนาหนองทุ่ม
10
94
11
70
40050073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพโชค เหล่าคูณ
ชุมแพ
25
523
21
71
40050074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงดาว เชิดชู
ชุมแพ
18
238
12
72
40050076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางงามนิตย์ ลิโป้
ชุมแพ
17
105
12
73
40050077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพันธ์ุ บุญหวังช่วย
ชุมแพ
31
669
23
74
40050078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร แก้วส่องใส
ชุมแพ
15
107
11
75
40050082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต เหล่าสุขา
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
2
11
3
76
40050083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริรัตน์ อนุตรี
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
9
83
9
77
40050084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมวลมิตร เกชิต
ชุมแพ
5
50
8
78
40050085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรดาณัฐ พุทธา
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
5
64
9
79
40050086
ประถมศึกษา
-
ชุมแพ
3
5
2
80
40050087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว อนุตรี
ชุมแพ
5
56
9
81
40050088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขตรัตน์ บุญหล้า
มิตรสัมพันธ์
7
97
8
82
40050089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรสิน เฮ้าเส็ง
มิตรสัมพันธ์
15
133
12
83
40050090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ สุขประเสริฐ
มิตรสัมพันธ์
7
89
9
84
40050091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา
มิตรสัมพันธ์
5
41
9
85
40050092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ทองมี
มิตรสัมพันธ์
5
71
9
86
40050093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์
มิตรสัมพันธ์
13
97
11
87
40050094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ มะมา
โนนหันนาหนองทุ่ม
19
288
13
88
40050095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ น้อยลา
โนนหันนาหนองทุ่ม
11
199
8
89
40050096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิไชย ศรีเจ็ก
โนนหันนาหนองทุ่ม
21
332
13
90
40050098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนหันนาหนองทุ่ม
3
6
2
91
40050099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรสันต์ บัวสาย
โนนหันนาหนองทุ่ม
24
453
17
92
40050100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน สีชมภู
โนนหันนาหนองทุ่ม
9
109
8
93
40050101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริลักษณ์ สามารถ
โนนหันนาหนองทุ่ม
7
65
8
94
40050102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศวต พรมแวง
โนนหันนาหนองทุ่ม
19
230
11
95
40050103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ บุญอาจ
โนนหันนาหนองทุ่ม
6
66
8
96
40050104
ประถมศึกษา
-
โนนหันนาหนองทุ่ม
3
0
0
97
40050105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสินสมุทร คุณประทุม
มิตรสัมพันธ์
10
100
8
98
40050106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร
มิตรสัมพันธ์
16
182
11
99
40050107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญคุ้ม การนา
มิตรสัมพันธ์
6
68
9
100
40050108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม ศรีภูวงศ์
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
12
106
11
101
40050109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน คำภา
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
5
68
8
102
40050110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรเพชร นิลพงษ์
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
6
66
8
103
40050111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร โชคบัณฑิต
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
19
211
11
104
40050112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวิชย์ แสนแก้ว
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
10
75
9
105
40050113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สวัสดิ์ สีลาน
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
13
138
8
106
40050114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ พลบุญ
โนนหันนาหนองทุ่ม
19
203
11
107
40050115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล
โนนหันนาหนองทุ่ม
16
252
11
108
40050116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐวัชร มัชปาโต
โนนหันนาหนองทุ่ม
11
182
9
109
40050117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนหันนาหนองทุ่ม
3
17
3
110
40050119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน บุดดาดวง
ชุมแพ
4
37
7
111
40050120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจน์ ปุรัมพกา
ชุมแพ
15
352
13
112
40050121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมแพ
0
0
0
113
40050122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิต แสงสุข
ชุมแพ
38
891
33
114
40050123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสินสมุทร สามารถ
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
5
86
9
115
40050124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เวียงทอง
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
10
140
8
116
40050125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพร ตรีเหลา
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
7
58
8
117
40050126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
17
199
11
118
40050127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา โซ่มาลา
วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
19
242
12
119
40050128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์
มิตรสัมพันธ์
13
138
8
120
40050129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดี
มิตรสัมพันธ์
8
107
8
121
40050130
ประถมศึกษา
นายทวีวัฒน์ เวชกิจ
มิตรสัมพันธ์
5
31
5
122
40050131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจอมพล ตุ่นเส็ง
มิตรสัมพันธ์
5
56
8
123
40050132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิรวิชญ์ ธงชัย
มิตรสัมพันธ์
14
100
11
124
40050134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ ภูมาก
นาจานซำยาง
4
70
9
125
40050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุราษฎร์ จันผาผาย
นาจานซำยาง
8
65
8
126
40050136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม
นาจานซำยาง
13
150
8
127
40050137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสวน วรรณโอภาส
ดงชมพู
19
229
11
128
40050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปัญญา ชัยคำดี
ดงชมพู
11
144
8
129
40050139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติรัฐ เวียงนนท์
ดงชมพู
17
300
12
130
40050140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต คำชมภู
ดงชมพู
13
138
8
131
40050141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ หล้าทูนธีรกุล
นาจานซำยาง
8
109
8
132
40050142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารวี ทวยภา
นาจานซำยาง
6
25
8
133
40050143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองวิทย์ จันทลือชา
นาจานซำยาง
21
214
11
134
40050144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเบ็ง รถสีดา
นาจานซำยาง
11
92
8
135
40050145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ ปาสาทัง
นาจานซำยาง
7
73
8
136
40050146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง วรรณพันธ์
นาจานซำยาง
13
204
8
137
40050148
ประถมศึกษา
นายวันเนาว์ สอนจิตร
ดงชมพู
5
36
4
138
40050149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย บุญศรี
ดงชมพู
10
107
8
139
40050150
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อรรถวัต ทวยภา
ดงชมพู
11
91
8
140
40050151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรชิต นิตไธสง
ดงชมพู
20
335
16
141
40050152
ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ
ดงชมพู
7
49
6
142
40050153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ดีสม
เสมาสีชมพู
7
56
8
143
40050154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ทองล้น
เสมาสีชมพู
4
44
9
144
40050155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงจิต ดวงสนาม
เสมาสีชมพู
24
431
17
145
40050156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสวิต คำภา
นาจานซำยาง
8
57
9
146
40050157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุไร ลาสอน
นาจานซำยาง
17
189
11
147
40050159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมวิทย์ หนูบุญ
นาจานซำยาง
9
82
8
148
40050160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชิต ปราบไพรี
เสมาสีชมพู
32
468
20
149
40050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เสมาสีชมพู
5
57
9
150
40050162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพงษ์ หงอกชัย
เสมาสีชมพู
10
157
8
151
40050163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิธูร ศรีเดช
เสมาสีชมพู
6
51
9
152
40050164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวุธ เรืองตังญาน
เสมาสีชมพู
12
155
9
153
40050165
ประถมศึกษา
-
เสมาสีชมพู
6
23
4
154
40050166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา
เสมาสีชมพู
7
99
9
155
40050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
เสมาสีชมพู
13
143
8
156
40050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ขามธาตุ
เสมาสีชมพู
16
177
8
157
40050170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศร พึ่งภพ
เสมาสีชมพู
4
47
8
158
40050171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง อาจนนลา
เสมาสีชมพู
19
257
11
159
40050172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเด็จ อิธิตา
เสมาสีชมพู
15
206
11
160
40050173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา
เสมาสีชมพู
13
92
8
161
40050175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ชารินทร์
ดงชมพู
9
63
9
162
40050176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวช สุวรรณา
ดงชมพู
11
177
8
163
40050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ คำบุญเกิด
ดงชมพู
15
150
8
164
40050179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จันทร์ทอง
ดงชมพู
6
98
8
165
40050180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอยุทธ คำยัง
ดงชมพู
13
166
8
166
40050182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย ลาสอน
นาจานซำยาง
9
85
8
167
40050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน เพชรนาวา
นาจานซำยาง
8
70
8
168
40050184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี หลักม่วง
นาจานซำยาง
9
118
8
169
40050185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดี จำนงค์สุข
นาจานซำยาง
19
167
11
170
40050186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาจานซำยาง
5
81
8
171
40050187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต หาญเชิงชัย
แก่นหว้าเซิน
10
149
8
172
40050188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรอง คำมี
แก่นหว้าเซิน
7
67
8
173
40050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล เมฆสงค์
แก่นหว้าเซิน
7
49
8
174
40050190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์
แก่นหว้าเซิน
10
95
8
175
40050192
ประถมศึกษา
-
แก่นหว้าเซิน
1
5
2
176
40050193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจริยา นิตยา
แก่นหว้าเซิน
9
60
8
177
40050194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ สุนทร
เวียงเก่า
15
110
12
178
40050195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกองแก้ว อุปรัง
เวียงเก่า
6
106
8
179
40050196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวุฒิ ทาระสา
ลุ่มน้ำบอง
14
198
11
180
40050197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภรัตน์ บุญไตรย์
ลุ่มน้ำบอง
16
126
11
181
40050198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ พรมชมชา
ลุ่มน้ำบอง
8
66
8
182
40050199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุ่นทยา ผาผง
ลุ่มน้ำบอง
7
56
7
183
40050200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยะ ชิดทอง
น้ำบอง
17
162
11
184
40050201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปรีชา ถนอมเงิน
น้ำบอง
7
45
8
185
40050202
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำบอง
4
36
8
186
40050203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขวัชร เทพปิน
ลุ่มน้ำบอง
7
45
8
187
40050205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลกฤษณ ศึกษา
ภูเวียง
8
63
8
188
40050206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช อักขราสา
ภูเวียง
19
258
12
189
40050208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ทะเยี่ยม
ภูเวียง
7
49
9
190
40050209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพล ยุระศรี
ภูเวียง
7
71
8
191
40050210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษ ราชสีสม
ภูเวียง
6
73
8
192
40050211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง
แก่นหว้าเซิน
16
242
11
193
40050212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก่นหว้าเซิน
6
65
9
194
40050213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก่นหว้าเซิน
12
115
8
195
40050214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก่นหว้าเซิน
7
65
8
196
40050215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก่นหว้าเซิน
6
58
8
197
40050216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวเพชร จันทะนาม
แก่นหว้าเซิน
17
158
11
198
40050218
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก่นหว้าเซิน
9
72
8
199
40050219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก งามฉลวย
เวียงเก่า
12
243
13
200
40050220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ พรมโสภณ
เวียงเก่า
10
96
9
201
40050221
ประถมศึกษา
นางดุจดาว กาญจนพันธ์
เวียงเก่า
7
43
6
202
40050222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา เครือไกรวรรร
เวียงเก่า
12
123
8
203
40050223
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเวียง
5
31
9
204
40050224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ภูเวียง
11
65
10
205
40050225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐฏ์พัชร ศรีวิไล
ภูเวียง
12
83
11
206
40050226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย สุขสม
ภูเวียง
66
1,175
34
207
40050227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล บุดดา
ภูเวียง
5
47
8
208
40050228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ไกรศรีวรรธน
ภูเวียง
57
1,041
30
209
40050229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ รัตนวงษ์วิมล
เวียงเก่า
5
27
7
210
40050230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนธรรม มีทอง
เวียงเก่า
12
117
11
211
40050231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ
เวียงเก่า
14
133
11
212
40050232
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงเก่า
4
63
9
213
40050233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พลนิกร
เวียงเก่า
8
69
9
214
40050234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธร พรเพ็ง
ภูเวียง
13
149
8
215
40050235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม
ภูเวียง
7
47
8
216
40050236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย
ภูเวียง
17
128
11
217
40050237
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเวียง
5
56
8
218
40050238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย
ภูเวียง
6
39
8
219
40050239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล แสนสุภา
แก่นหว้าเซิน
20
269
11
220
40050240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราชิต ชัยงาม
แก่นหว้าเซิน
22
202
11
221
40050241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวณีย์ ผาจันทร์
แก่นหว้าเซิน
9
90
8
222
40050242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระลึก ราชาวงษ์
ลุ่มน้ำบอง
16
195
11
223
40050244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนมไพร ปราบแกะ
ลุ่มน้ำบอง
7
92
8
224
40050245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำบอง
4
16
6
225
40050248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ พรหมดวงดี
ลุ่มน้ำบอง
9
47
7
226
40050249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ทุมมี
ลุ่มน้ำบอง
6
59
8
227
40050250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญชัย สิงห์แป
ลุ่มน้ำบอง
16
139
11
228
40050251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำบอง
7
40
8
229
40050252
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำบอง
6
38
8
230
40050253
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำบอง
7
31
7
231
40050254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมชัย สมท่า
ภูผาม่าน
14
117
10
232
40050255
ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร
ภูผาม่าน
6
36
5
233
40050256
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูผาม่าน
2
40
7
234
40050257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย พิมดี
ภูผาม่าน
12
136
8
235
40050258
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพร ภูพันลา
ภูผาม่าน
17
164
11
236
40050259
ประถมศึกษา
นางสาวศุภนันท์ พิมดี
ภูผาม่าน
4
19
8
237
40050260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมว่า เพียศักดิ์
ภูผาม่าน
11
188
8
238
40050261
ประถมศึกษา
-
ภูผาม่าน
3
20
5
239
40050262
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ภูผาม่าน
16
166
11
240
40050263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง สอนวงษ์
ภูผาม่าน
14
130
11
241
40050264
ประถมศึกษา
นายไมตรี นิลสาคู
ภูผาม่าน
6
43
8
242
40050265
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ โคตา
ภูผาม่าน
20
303
11
243
40050266
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
ภูผาม่าน
11
143
9
244
40050267
ประถมศึกษา
นายเฉลิม คำพิมพา
ภูผาม่าน
8
77
7
245
40050268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรี ดร.วศิน สอนโพธิ์
หนองนาคำ
18
215
11
246
40050269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพงษ์ ทะกอง
หนองนาคำ
17
254
11
247
40050270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุลยา อินทะสุระ
หนองนาคำ
8
104
8
248
40050271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิญญู สุธรรมฤทธิ์
หนองนาคำ
17
263
11
249
40050272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ สมใจ
หนองนาคำ
15
163
11
250
40050273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองนาคำ
5
30
8
251
40050274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ จันนา
หนองนาคำ
9
140
8
252
40050275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร หมื่นชั่ง
หนองนาคำ
22
329
12
253
40050276
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองนาคำ
6
50
8
254
40050277
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองนาคำ
3
8
3
255
40050278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ ห่มขวา
หนองนาคำ
9
79
8
256
40050279
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองนาคำ
6
28
8
257
40050280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี ศรีบุรินทร์
หนองนาคำ
9
106
8
258
40050281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพชาติ วรวัตร
หนองนาคำ
14
93
9
259
40050282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย
หนองนาคำ
14
234
8
260
40050283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูผาม่าน
4
60
8
รวม
2,860
34,237
2,423

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน