ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
41010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤป สืบวงษา
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
9
116
8
2
41010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ คำดวง
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
11
165
8
3
41010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงกมล พลนามอินทร์
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
6
47
8
4
41010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัมรา คำกิ่ง
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
7
69
8
5
41010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ ชาวสวน
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
5
41
8
6
41010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระเดช บุญเที่ยง
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
13
158
8
7
41010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเหรียญ บุญปก
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
9
57
8
8
41010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม โพธิบาย
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
5
33
8
9
41010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
19
147
11
10
41010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศิลป์ คำหอม
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
8
77
8
11
41010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ พิลึก
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
9
95
9
12
41010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
3
10
5
13
41010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี รัตนสุทธิ
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
12
109
8
14
41010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม แก่นนาคำ
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
8
81
8
15
41010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสากล ฉิมวงศ์
เมือง 8 (เชียงยืน)
22
281
11
16
41010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนันชัย ปลัดกอง
เมือง 8 (เชียงยืน)
10
93
8
17
41010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต จันทร์ดวง
เมือง 8 (เชียงยืน)
3
66
8
18
41010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ศรีโสดาพล
เมือง 8 (เชียงยืน)
6
43
8
19
41010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา บุญทองอ่อน
เมือง 8 (เชียงยืน)
8
78
8
20
41010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเลื่อน คลังกลาง
เมือง 8 (เชียงยืน)
4
22
6
21
41010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร เสียงเย็น
เมือง 8 (เชียงยืน)
19
207
11
22
41010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ
เมือง 8 (เชียงยืน)
16
121
11
23
41010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองจันทร์ โพธิ์บาย
เมือง 8 (เชียงยืน)
14
121
11
24
41010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฑิฆัมพร บุญมาก
เมือง 8 (เชียงยืน)
7
39
8
25
41010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ นนทะบุตร
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
14
130
8
26
41010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา บรรณเทศ
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
13
177
8
27
41010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ศิลป ชินคำ
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
4
3
2
28
41010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุษบา ช่วยแสง
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
17
203
11
29
41010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพันธํ์ พรหมบุตร
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
18
282
11
30
41010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ชนูนันท์
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
8
86
8
31
41010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพิน หยงเมือง
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
6
42
8
32
41010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
22
303
11
33
41010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
8
86
8
34
41010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ สืบวงษา
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
13
125
8
35
41010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ มั่งขวัญ
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
7
50
8
36
41010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญคุ้ม พิเภก
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
6
53
8
37
41010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
7
93
8
38
41010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
5
39
8
39
41010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
8
79
9
40
41010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
17
168
11
41
41010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
8
68
8
42
41010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ ผลสว่าง
เมือง 9 (รามสูร)
38
629
20
43
41010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์
เมือง 9 (รามสูร)
13
146
9
44
41010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ไชยวรรณ
เมือง 9 (รามสูร)
6
54
8
45
41010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ ศรีเสน
เมือง 9 (รามสูร)
18
235
11
46
41010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
8
110
8
47
41010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรธนะ พุทธเพาะ
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
4
65
8
48
41010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ สมพอง
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
6
82
8
49
41010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส ศรีภูวงศ์
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
19
205
11
50
41010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ศรี สินนอก
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
20
270
11
51
41010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมีนทราย ไชยอาจิณ
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
9
70
7
52
41010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางน้ำค้าง ป้องนางไชย
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
20
282
11
53
41010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ แสงอ่อน
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
10
136
8
54
41010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุธ บุญอาจ
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
11
119
8
55
41010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด แพงจันทร์
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
5
75
8
56
41010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร แสงเสน
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
15
102
9
57
41010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
22
337
14
58
41010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ อัครปัญญา
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
5
76
8
59
41010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
9
89
8
60
41010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ มาชัย
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
9
84
8
61
41010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัสสร ทรงวุฒิไกร
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
7
43
8
62
41010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
5
72
8
63
41010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นนเรศ โรหิตาคนี
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
12
122
8
64
41010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
6
80
8
65
41010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิริยันต์ ตะวัน
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
23
291
12
66
41010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ เป้งคำภา
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
29
749
20
67
41010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ดวงคำจันทร์
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
13
152
8
68
41010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
3
6
2
69
41010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุรา กองจันทร์
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
8
99
8
70
41010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ กองจันทร์
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
6
10
4
71
41010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี กองมณี
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
8
96
8
72
41010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
13
195
8
73
41010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา ฉันทปัญญา
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
6
81
8
74
41010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเศษ คำดีบุญ
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
9
74
8
75
41010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมณีรัตน์ หลักทอง
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
9
90
8
76
41010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติชัย โสมศรีแพง
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
40
557
22
77
41010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงรัตน์ เจียระนัยศิลาวงษ์
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
9
165
8
78
41010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
6
57
8
79
41010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ อรดี
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
9
107
8
80
41010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
5
25
8
81
41010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุใด ศรีทุมมา
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
23
415
16
82
41010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกมลนัทธ์ นามี
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
16
113
11
83
41010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเสส แก้วกำ
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
3
30
8
84
41010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค
เมือง 9 (รามสูร)
7
85
8
85
41010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา บุญสิทธิ์
เมือง 9 (รามสูร)
8
70
8
86
41010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิศักดิ์ โรมเมือง
เมือง 9 (รามสูร)
6
63
8
87
41010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววณิชชา เหลาพร
เมือง 9 (รามสูร)
9
115
8
88
41010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.หาญณรงค์ วันจงคำ
เมือง 9 (รามสูร)
8
99
8
89
41010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนารี สุระคาย
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
8
93
8
90
41010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ เชียงไฝ
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
20
216
11
91
41010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวดล พรทุม
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
16
285
11
92
41010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ หาพรหม
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
16
190
8
93
41010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจุ ภูสงัด
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
20
280
11
94
41010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวรวิทย์ อินทมล
เมือง1(นครหมากแข้ง)
7
74
8
95
41010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ วรรณกุล
เมือง1(นครหมากแข้ง)
11
70
8
96
41010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาศัย
เมือง1(นครหมากแข้ง)
16
165
9
97
41010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฬาภรณ์ ขันขวา
เมือง1(นครหมากแข้ง)
18
152
11
98
41010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัคฆพล รอดชมภู
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
233
3,418
83
99
41010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ พลบูรณ์
เมือง1(นครหมากแข้ง)
173
3,504
87
100
41010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา
เมือง1(นครหมากแข้ง)
7
36
8
101
41010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา วิเศษชัย
เมือง1(นครหมากแข้ง)
26
263
12
102
41010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชวง ชื่นตา
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
37
642
22
103
41010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
10
51
9
104
41010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย พละสาร
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
21
287
11
105
41010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
8
122
8
106
41010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยโย เกาะแก้ว
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
15
201
8
107
41010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
18
202
11
108
41010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย แสนณรงค์
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
8
53
8
109
41010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิสมัย สิมสีพิมพ์
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
15
193
11
110
41010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงรัก พลเดช
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
5
51
8
111
41010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
10
137
8
112
41010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย สุ่มมาตย์
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
16
248
16
113
41010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน สุทธิอาจ
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
10
86
8
114
41010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุมนา คูนาคำ
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
9
90
8
115
41010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย ทองเจริญ
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
6
35
8
116
41010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญประสพ กุลศรี
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
14
163
8
117
41010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
5
77
8
118
41010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
3
29
7
119
41010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ พูลสุทธิ์
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
9
65
8
120
41010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแพวิพา ภูสงัด
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
49
1,025
34
121
41010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลพล ชื่นธงชัย
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
16
209
9
122
41010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
8
55
8
123
41010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิจ ระวิชัย
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
8
124
8
124
41010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพิธ สุวรรณสิงห์
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
19
209
10
125
41010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
21
332
11
126
41010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอนก แสนนาม
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
12
121
11
127
41010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชุมไพร ทองเมือง
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
7
56
8
128
41010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ไสว ศิริรัตนพงษ์
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
6
63
8
129
41010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ปราบศัตรู
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
6
77
8
130
41010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลชัย อุปลี
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
22
176
11
131
41010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
6
89
8
132
41010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางคณัสนันท์ ตันวัฒนะ
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
21
237
11
133
41010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุ
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
7
65
8
134
41010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาฎธิชัย ศรีทัด
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
21
348
13
135
41010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ บุตรแก้ว
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
9
83
8
136
41010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ธาตุชัย
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
8
125
8
137
41010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐนนท์ เคนทุม
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
12
124
8
138
41010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย ใจซื่อ
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
7
147
8
139
41010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทย
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
13
164
8
140
41010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
18
312
17
141
41010158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
19
197
11
142
41010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำผิน ส่องโสม
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
12
176
8
143
41010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
7
44
9
144
41010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรียวิศว์ คงผดุง
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
18
170
11
145
41010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี กุลแก้ว
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
15
270
11
146
41010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
19
311
12
147
41010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา กัณหะบุตร
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
8
80
8
148
41010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล สุสุวรรณ
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
6
80
8
149
41010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
7
68
8
150
41010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
7
58
8
151
41010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศ บุตรดีวงค์
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
5
47
8
152
41010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
16
134
11
153
41010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ อรรถเสนา
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
8
78
8
154
41010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร บุตรสุรินทร์
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
7
58
8
155
41010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชา จันทอน
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
12
119
8
156
41010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ แก่นวงษ์
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
12
122
8
157
41010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ สารีแก้ว
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
9
96
8
158
41010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรพงษ์ โพนบุตร
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
10
115
8
159
41010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ถิตย์พงษ์
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
8
82
8
160
41010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพล เจริญรักษ์
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
21
309
12
161
41010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัศมี กลยนีย์
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
8
51
7
162
41010179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา สมโชค
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
16
222
11
163
41010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤษ สังข์วงศ์
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
6
49
8
164
41010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัญจศีล ภูสงัด
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
12
123
8
165
41010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา ช่วยแสง
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
15
188
11
166
41010183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกุศล บุตรธนู
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
18
171
11
167
41010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช โศกสี
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
7
88
8
168
41010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรจักษ์ กาศลุน
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
13
138
8
169
41010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล บุดดา
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
6
41
8
170
41010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐพิชา บุนนท์
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
11
126
8
171
41010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
6
40
8
172
41010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ตรีโรจน์พร
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
8
53
8
173
41010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
8
53
8
174
41010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา บุญละคร
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
18
162
11
175
41010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
19
201
11
176
41010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต ดั้งชารี
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
19
216
12
177
41010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ แก้วแก่น
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
7
42
8
178
41010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ นาดี
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
6
86
8
179
41010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ สุดชาหา
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
8
90
8
180
41010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ตะหน่อง
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
9
93
8
181
41010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญญาภา พันธ์ุศิริ
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
8
51
8
182
41010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก สุระคาย
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
6
45
8
183
41010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤตติกา มาเวียง
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
6
84
8
184
41010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ก้านคำ
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
6
42
8
185
41010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ ยางขันธ์
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
8
94
93
186
41010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลชัย รวมธรรม
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
8
166
8
187
41010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาลย์ สระศรี
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
87
1,540
45
188
41010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชา เสวตวงษ์
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
7
84
8
189
41010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ บุญภา
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
16
178
8
190
41010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
10
145
8
191
41010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
5
33
7
192
41010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส จันทร์เอิบ
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
23
363
12
193
41010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภักษร พหลทัพ
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
11
90
8
194
41010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
18
224
11
195
41010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
4
34
8
196
41010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ จันทร์กลิ่น
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
6
51
8
197
41010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี จำปาทอง
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
14
126
8
198
41010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย เสนาโยธี
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
10
154
8
199
41010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรันรดา ปากอุตสาห์
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
10
155
11
200
41010219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระวิทย์ ธีระสาร
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
15
137
11
201
41010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ ธีระสาร
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
8
76
8
202
41010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
4
21
6
203
41010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
5
41
8
204
41010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
16
160
11
205
41010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ศรศิลป์
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
7
97
8
206
41010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมมิต ชนะบุญ
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
19
245
11
207
41010226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
17
274
12
208
41010227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
13
131
11
209
41010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศักดิ์ โอตาคาร
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
7
110
8
210
41010229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมร ศิลาคม
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
17
230
11
211
41010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวนิช สาริศรี
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
6
59
8
212
41010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
9
120
8
213
41010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ จันทะคร
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
7
52
8
214
41010233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
19
167
11
215
41010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
5
23
6
216
41010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเบศร์ ชื่นชม
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
8
41
9
217
41010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ทบพักตร์
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
16
384
16
218
41010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิธาน พรมสุวรรณ์
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
11
142
8
219
41010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ ตระการ
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
9
64
8
220
41010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
3
9
3
รวม
2,984
38,198
2,289

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน