ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
41010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤป สืบวงษา
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
14
121
8
2
41010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ คำดวง
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
13
162
8
3
41010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นนเรศ โรหิตาคนี
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
6
50
8
4
41010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัมรา คำกิ่ง
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
7
62
8
5
41010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ ชาวสวน
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
5
45
8
6
41010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
2
6
3
7
41010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระเดช บุญเที่ยง
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
12
175
8
8
41010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเหรียญ บุญปก
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
8
65
8
9
41010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม โพธิบาย
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
5
40
8
10
41010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
19
152
11
11
41010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศิลป์ คำหอม
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
10
89
8
12
41010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ พิลึก
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
9
94
9
13
41010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
3
12
6
14
41010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี รัตนสุทธิ
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
12
120
8
15
41010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม แก่นนาคำ
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
5
85
8
16
41010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสากล ฉิมวงศ์
เมือง 8 (เชียงยืน)
22
289
11
17
41010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนันชัย ปลัดกอง
เมือง 8 (เชียงยืน)
10
100
8
18
41010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต จันทร์ดวง
เมือง 8 (เชียงยืน)
3
61
8
19
41010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ศรีโสดาพล
เมือง 8 (เชียงยืน)
6
41
8
20
41010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา บุญทองอ่อน
เมือง 8 (เชียงยืน)
8
82
8
21
41010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเลื่อน คลังกลาง
เมือง 8 (เชียงยืน)
4
31
7
22
41010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร เสียงเย็น
เมือง 8 (เชียงยืน)
17
207
11
23
41010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ
เมือง 8 (เชียงยืน)
16
125
11
24
41010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองจันทร์ โพธิ์บาย
เมือง 8 (เชียงยืน)
13
123
11
25
41010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฑิฆัมพร บุญมาก
เมือง 8 (เชียงยืน)
7
42
8
26
41010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ นนทะบุตร
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
10
127
8
27
41010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา บรรณเทศ
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
13
173
8
28
41010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ศิลป ชินคำ
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
4
23
7
29
41010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุษบา ช่วยแสง
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
17
206
11
30
41010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพันธํ์ พรหมบุตร
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
19
287
11
31
41010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ชนูนันท์
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
9
90
8
32
41010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพิน หยงเมือง
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
6
49
8
33
41010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
21
302
11
34
41010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
8
87
8
35
41010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ สืบวงษา
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
13
130
8
36
41010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำมร หลอดแพง
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
7
44
8
37
41010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญคุ้ม พิเภก
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
6
51
8
38
41010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิรินญา ไทยเอี่ยม
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
7
88
8
39
41010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
5
36
8
40
41010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาภรณ์ ขันขวา
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
8
89
9
41
41010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
18
195
11
42
41010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
8
73
8
43
41010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ ผลสว่าง
เมือง 9 (รามสูร)
37
595
20
44
41010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์
เมือง 9 (รามสูร)
13
143
9
45
41010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ไชยวรรณ
เมือง 9 (รามสูร)
6
54
7
46
41010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ ศรีเสน
เมือง 9 (รามสูร)
18
256
11
47
41010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
8
95
8
48
41010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรธนะ พุทธเพาะ
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
4
67
8
49
41010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ สมพอง
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
7
87
8
50
41010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส ศรีภูวงศ์
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
15
200
11
51
41010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ศรี สินนอก
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
19
265
11
52
41010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมีนทราย ไชยอาจิณ
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
8
73
7
53
41010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางน้ำค้าง ป้องนางไชย
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
19
313
12
54
41010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ แสงอ่อน
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
11
145
8
55
41010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุธ บุญอาจ
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
7
123
8
56
41010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด แพงจันทร์
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
3
84
9
57
41010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร แสงเสน
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
16
101
9
58
41010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพยวรรณ แพงบุปผา
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
21
331
15
59
41010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ อัครปัญญา
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
5
73
8
60
41010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา กุลสุวรรณ์
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
10
98
8
61
41010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ มาชัย
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
10
89
8
62
41010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัสสร ทรงวุฒิไกร
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
5
43
8
63
41010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
6
66
8
64
41010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ ตรีพงษ์
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
11
130
8
65
41010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพร เขมกรรม
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
8
84
8
66
41010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิริยันต์ ตะวัน
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
24
295
12
67
41010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ เป้งคำภา
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
31
680
20
68
41010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ดวงคำจันทร์
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
13
160
8
69
41010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงกมล พลนามอินทร์
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
4
10
3
70
41010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุรา กองจันทร์
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
9
109
8
71
41010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ กองจันทร์
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
6
11
5
72
41010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี กองมณี
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
7
90
8
73
41010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิ่นแก้ว บุญมาตุ่น
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
12
183
8
74
41010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา ฉันทปัญญา
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
7
71
8
75
41010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเศษ คำดีบุญ
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
9
81
8
76
41010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมณีรัตน์ หลักทอง
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
9
96
8
77
41010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติชัย โสมศรีแพง
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
41
588
22
78
41010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงรัตน์ เจียระนัยศิลาวงษ์
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
10
147
8
79
41010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
7
56
8
80
41010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ อรดี
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
7
100
8
81
41010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
6
21
8
82
41010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุใด ศรีทุมมา
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
23
410
16
83
41010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย นามมัน
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
16
134
11
84
41010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเสส แก้วกำ
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
4
29
8
85
41010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค
เมือง 9 (รามสูร)
7
87
8
86
41010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา บุญสิทธิ์
เมือง 9 (รามสูร)
8
67
8
87
41010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิศักดิ์ โรมเมือง
เมือง 9 (รามสูร)
6
63
8
88
41010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 9 (รามสูร)
10
116
8
89
41010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.หาญณรงค์ วันจงคำ
เมือง 9 (รามสูร)
8
97
8
90
41010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนารี สุระคาย
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
7
92
8
91
41010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
0
0
0
92
41010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ เชียงไฝ
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
21
242
11
93
41010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวดล พรทุม
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
16
294
11
94
41010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ หาพรหม
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
15
203
9
95
41010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจุ ภูสงัด
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
19
283
11
96
41010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวรวิทย์ อินทมล
เมือง1(นครหมากแข้ง)
7
73
8
97
41010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ วรรณกุล
เมือง1(นครหมากแข้ง)
11
78
8
98
41010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาศัย
เมือง1(นครหมากแข้ง)
15
172
9
99
41010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย คำวงศ์
เมือง1(นครหมากแข้ง)
18
166
11
100
41010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัคฆพล รอดชมภู
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
238
3,560
84
101
41010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ พลบูรณ์
เมือง1(นครหมากแข้ง)
169
3,455
84
102
41010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา
เมือง1(นครหมากแข้ง)
8
41
8
103
41010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา วิเศษชัย
เมือง1(นครหมากแข้ง)
25
304
12
104
41010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชวง ชื่นตา
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
40
646
22
105
41010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
13
67
10
106
41010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพวัลย์ เกาะแก้ว
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
19
289
11
107
41010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย พละสาร
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
9
124
8
108
41010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยโย เกาะแก้ว
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
14
191
8
109
41010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
17
201
11
110
41010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย แสนณรงค์
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
8
50
8
111
41010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิสมัย สิมสีพิมพ์
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
17
189
11
112
41010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงรัก พลเดช
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
6
56
8
113
41010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
10
121
8
114
41010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย สุ่มมาตย์
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
15
246
16
115
41010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน สุทธิอาจ
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
10
98
8
116
41010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุมนา คูนาคำ
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
8
85
8
117
41010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย ทองเจริญ
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
6
37
8
118
41010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญประสพ กุลศรี
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
14
163
8
119
41010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา ผลธุระ
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
7
86
8
120
41010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
4
32
7
121
41010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ พูลสุทธิ์
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
9
64
8
122
41010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแพวิพา ภูสงัด
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
46
1,015
34
123
41010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลพล ชื่นธงชัย
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
15
217
9
124
41010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
8
54
8
125
41010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิจ ระวิชัย
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
10
122
8
126
41010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพิธ สุวรรณสิงห์
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
20
204
10
127
41010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
23
350
11
128
41010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอนก แสนนาม
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
13
118
11
129
41010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชุมไพร ทองเมือง
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
7
54
54
130
41010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววณิชชา เหลาพร
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
8
67
8
131
41010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลชัย อุปลี
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
8
78
8
132
41010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกร วิแสง
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
18
192
11
133
41010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
6
88
8
134
41010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำใย ตันวัฒนะ
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
21
247
11
135
41010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุ
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
9
65
8
136
41010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาฎธิชัย ศรีทัด
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
26
369
12
137
41010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ บุตรแก้ว
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
9
83
8
138
41010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ธาตุชัย
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
8
108
8
139
41010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐนนท์ เคนทุม
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
12
129
8
140
41010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย ใจซื่อ
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
8
136
8
141
41010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ทบพักตร์
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
10
180
8
142
41010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนมรักษ์ หาญกล้า
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
21
324
17
143
41010158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
20
218
11
144
41010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำผิน ส่องโสม
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
12
156
8
145
41010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
5
47
9
146
41010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอังคาร พึ่งพา
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
16
188
11
147
41010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี กุลแก้ว
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
18
280
11
148
41010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
21
312
11
149
41010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา กัณหะบุตร
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
8
87
8
150
41010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล สุสุวรรณ
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
8
80
8
151
41010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลนัทธ์ นามี
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
8
67
8
152
41010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
7
57
8
153
41010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศ บุตรดีวงค์
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
8
40
8
154
41010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
16
117
11
155
41010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ อรรถเสนา
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
8
90
8
156
41010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร บุตรสุรินทร์
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
7
64
8
157
41010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจียม ทองวิธิ
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
10
126
8
158
41010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ แก่นวงษ์
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
12
128
8
159
41010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ สารีแก้ว
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
8
87
8
160
41010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรพงษ์ โพนบุตร
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
11
112
8
161
41010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ถิตย์พงษ์
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
8
83
8
162
41010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสนม เสริฐผล
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
22
294
11
163
41010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัศมี ศรีคลังไพร
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
8
46
7
164
41010179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา สมโชค
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
16
199
11
165
41010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล เจริญรักษ์
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
7
52
8
166
41010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัญจศีล ภูสงัด
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
11
123
8
167
41010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา ช่วยแสง
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
16
194
11
168
41010183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกุศล บุตรธนู
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
18
185
11
169
41010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช โศกสี
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
7
100
8
170
41010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรจักษ์ กาศลุน
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
13
135
8
171
41010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล บุดดา
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
6
39
8
172
41010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐพิชา บุนนท์
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
13
141
8
173
41010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
7
39
8
174
41010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ตรีโรจน์พร
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
8
57
8
175
41010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
7
53
8
176
41010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิบูลย์พันธ สาทอง
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
17
179
11
177
41010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
19
213
12
178
41010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต ดั้งชารี
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
18
214
12
179
41010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
4
41
8
180
41010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ นาดี
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
6
81
8
181
41010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ สุดชาหา
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
8
91
8
182
41010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ตะหน่อง
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
8
99
8
183
41010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญญาภา พันธ์ุศิริ
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
9
60
8
184
41010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก สุระคาย
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
6
51
8
185
41010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤตติกา มาเวียง
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
6
93
8
186
41010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ก้านคำ
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
6
46
8
187
41010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ ยางขันธ์
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
8
92
93
188
41010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลชัย รวมธรรม
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
13
164
8
189
41010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาลย์ สระศรี
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
88
1,563
45
190
41010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชา เสวตวงษ์
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
8
91
8
191
41010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ บุญภา
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
15
190
8
192
41010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
11
141
8
193
41010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
5
34
8
194
41010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส จันทร์เอิบ
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
24
381
15
195
41010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภักษร พหลทัพ
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
11
88
8
196
41010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
17
226
11
197
41010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรียวิศว์ คงผดุง
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
5
34
8
198
41010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพรรณ ศรีวิชัย
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
4
59
8
199
41010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี จำปาทอง
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
13
127
8
200
41010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย เสนาโยธี
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
12
170
8
201
41010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรันรดา ปากอุตสาห์
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
14
172
11
202
41010219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระวิทย์ ธีระสาร
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
17
130
11
203
41010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ ธีระสาร
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
8
76
8
204
41010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
4
21
6
205
41010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
5
38
8
206
41010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
16
159
11
207
41010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ศรศิลป์
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
7
90
8
208
41010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ หว่างเค็ง
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
19
255
11
209
41010226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร โพธิ์ทิพย์
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
20
286
12
210
41010227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวราภรณ์ วิบูลย์กุล
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
15
129
11
211
41010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศักดิ์ โอตาคาร
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
9
112
8
212
41010229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมร ศิลาคม
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
17
244
11
213
41010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวนิช สาริศรี
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
7
60
8
214
41010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
10
128
8
215
41010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ จันทะคร
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
7
50
8
216
41010233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมมิต ชนะบุญ
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
18
182
11
217
41010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
5
25
6
218
41010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเบศร์ ชื่นชม
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
7
45
9
219
41010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถชัย นันทวิจิตร
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
20
367
16
220
41010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิธาน พรมสุวรรณ์
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
11
131
8
221
41010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ ตระการ
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
7
68
8
222
41010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
3
16
5
รวม
3,024
38,861
2,353

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน