ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
41020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา บุลสถาพร
7
72
9
2
41020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกษร คำวิโส
27
443
15
3
41020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ไชยคำ
4
70
9
4
41020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี
7
39
9
5
41020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร พุดมี
8
89
9
6
41020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี กุสโร
19
205
11
7
41020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์
13
123
8
8
41020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย พิมพรภิรมย์
17
147
11
9
41020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิศากร อ่อนละมุล
11
135
8
10
41020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรือง พันอะนันท์
7
73
9
11
41020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
41
8
12
41020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ มีชัย
16
116
12
13
41020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
20
7
14
41020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
25
8
15
41020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ แสงนาค
10
82
7
16
41020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาธิ สาครเจริญ
8
41
8
17
41020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล นามโส
6
51
8
18
41020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อกูล ขวัญทอง
6
51
9
19
41020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ จันทร์ชา
5
44
8
20
41020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
21
7
21
41020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันต์ เหล่าเรือง
14
131
9
22
41020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ศรีกุลวงศ์
5
34
8
23
41020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบูรณะ อุทัยกัน
20
239
12
24
41020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม หล้าแก่น
8
72
9
25
41020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนาวัลย์ คำศรีทวีวัฒน์
11
112
8
26
41020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ จันทะวงศ์
12
80
9
27
41020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา อุปฮาด
14
155
9
28
41020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ศรีเสาวงษ์
12
128
8
29
41020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐชยา พรหมสิงห์
20
286
11
30
41020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ
17
175
11
31
41020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ ศิริชนม์
6
72
8
32
41020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
8
33
41020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเรียง พรมรินทร์
18
206
11
34
41020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
26
8
35
41020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ พาสีราช
10
78
8
36
41020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัณห์ นามแสง
18
182
11
37
41020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน สุขรมย์
12
137
8
38
41020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ พาสีราช
7
25
7
39
41020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร จักรโนวรรณ
15
234
11
40
41020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม วงษ์ก่อ
6
41
8
41
41020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัด ตีระมาตย์
9
88
8
42
41020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ อุดชาชน
10
83
8
43
41020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
44
41020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา
16
243
9
45
41020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิจิตร พรหมจารีย์
18
135
12
46
41020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
86
8
47
41020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม
8
75
8
48
41020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไกรยุทธ จำปาหอม
6
23
8
49
41020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล วงษ์ทอง
9
65
8
50
41020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พันตรีปรีชา สิทธิโชติ
6
35
8
51
41020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา พรมกลาง
7
42
7
52
41020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง ธรรมโหร
18
211
11
53
41020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาลิดา เพชรนาวาส
11
101
9
54
41020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ภาโนมัย
14
145
9
55
41020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเอียด โพธิ์ศรีลา
9
66
8
56
41020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิต ลุนสะแกวงษ์
17
266
11
57
41020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพรัตน์ ภักดีพันดอน
6
88
8
58
41020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ สีหาทับ
7
73
8
59
41020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ หาญสุบิน
17
174
11
60
41020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภร บุญราช
22
330
18
61
41020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษยพรรณ พันอะนันท์
5
34
7
62
41020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
111
8
63
41020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
31
8
64
41020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ หารินไสล
6
73
8
65
41020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
119
11
66
41020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ นาครินทร์
10
83
11
67
41020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหรียญชัย จำปาโชติ
7
61
8
68
41020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
28
8
69
41020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
85
8
70
41020072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตภณ อินพิทักษ์
18
150
11
71
41020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ไผ่ตง
7
72
8
72
41020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์
18
159
11
73
41020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ กองแก้ว
8
59
8
74
41020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ภูคัสมาส
7
64
8
75
41020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
9
6
76
41020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรากร ปัญสังกา
5
49
8
77
41020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ รามโคตร
15
119
11
78
41020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรานนท์ พันธ์หอม
8
65
8
79
41020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทาน ศรีทาพุฒ
18
221
13
80
41020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลัย โสภาพ
11
165
8
81
41020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงค์ สุ่มมาตย์
6
43
8
82
41020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชัย อุดมพงษ์
27
567
19
83
41020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริภรณ์ ศรีหริ่ง
10
57
8
84
41020087
ประถมศึกษา
นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติ
4
42
8
85
41020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร บริกุล
9
77
8
86
41020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ทองแช่ม
4
46
9
87
41020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย ชลธี
21
170
11
88
41020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล มหิพันธุ์
11
91
8
89
41020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา
18
191
11
90
41020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
28
8
91
41020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ การไร่
12
137
8
92
41020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ.ส.อ.ประพาส ขามรัตน์
11
86
11
93
41020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐชา ทัศนิยม
7
65
8
94
41020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย โคตรสุโน
6
83
8
95
41020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชกูล เยาวรุตม์
6
76
8
96
41020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ ภูถมศรี
19
274
11
97
41020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
20
188
11
98
41020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงเดือน แสนคำ
17
132
11
99
41020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมา กงพลี
15
183
11
100
41020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเดช ศรีวิชา
19
147
11
101
41020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
33
7
102
41020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร สอนพิทักษ์
7
57
8
103
41020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร
22
177
11
104
41020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจียมจิตร จิตสบาย
10
73
8
105
41020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร ชัยจำรัส
10
87
8
106
41020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชช์ ชมภูพื้น
8
52
8
107
41020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี
9
93
8
108
41020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ศิริสมพงษ์
18
205
11
109
41020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต เหล่าพร
18
211
11
110
41020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ โคตรศรี
6
60
9
111
41020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สิมพา
18
141
11
112
41020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสดาร สังโวลี
8
65
8
113
41020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา อัมวรรณ
9
62
8
114
41020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
7
115
41020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา บุญชนะทรัพย์
17
143
11
116
41020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา ไชยราช
7
46
9
117
41020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
27
8
118
41020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ วิบูลย์สิน
21
156
11
119
41020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาย นวะสิมมา
10
88
8
120
41020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรรค์ โสภารัตน์
47
798
32
121
41020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัทธนันท์ วิบูลย์สิน
6
33
8
122
41020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาย นวะสิมมา
13
134
8
123
41020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ โยธาทูล
11
87
8
124
41020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา เสนาเสถียร
9
61
7
125
41020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยา ไพศาล
13
109
8
126
41020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
12
4
127
41020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ รักษ์มณี
12
144
8
128
41020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว
17
151
9
129
41020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากร
6
82
8
130
41020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลองชัย สุดดี
12
85
9
131
41020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร คำวงศ์
18
272
11
132
41020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา ศรีสุชาติ
16
136
11
133
41020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย สิมพา
10
53
8
134
41020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร คำวงศ์
7
25
7
135
41020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น
13
105
8
136
41020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ อุทุมทอง
7
36
8
137
41020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ อุทุมทอง
5
34
7
138
41020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรรยาพิสุทธิ์ สิทธิโชติ
9
94
8
139
41020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรยุทธ ชัยดินี
20
207
11
140
41020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.วิรัช พรหมกุล
11
151
8
141
41020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปราณี โสภาคำ
11
93
8
142
41020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนผล จันโทสาร
13
167
8
143
41020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชิต สิทธิโชติ
9
64
8
144
41020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร แสงกล้า
13
232
8
145
41020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุริยันต์ ภูขาว
22
282
11
146
41020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี
21
228
12
147
41020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศรี จันทร์อ่อน
18
141
11
148
41020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน นนทะคำจันทร์
6
50
8
149
41020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
72
8
150
41020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตรีประดับ บุญสาร
7
86
8
151
41020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนันท์ นามมุงคุณ
15
207
11
152
41020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาริศ หินนาง
5
51
8
153
41020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ ดอนแสง
20
133
11
154
41020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จิตธรรมมา
38
890
31
155
41020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
129
11
156
41020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิศมัย บะคะพันธุ์
8
114
11
157
41020165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชานนท์ ต้นยวด
19
385
13
158
41020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัฒตรา อิ่มสกุล
13
93
8
159
41020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร สารกอง
11
112
9
160
41020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ถาไชยลา
13
80
9
161
41020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคณาณัชภูมิ ภูขาว
20
266
11
162
41020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา ศรีหริ่ง
23
198
11
163
41020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมล ร่มวาปี
20
256
11
164
41020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หมั่นเก็บ
29
582
28
165
41020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวี ลาดล้าย
7
42
9
166
41020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปลูก พรมรัตน์
16
139
11
167
41020175
ประถมศึกษา
-
2
0
4
168
41020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย บุญหล้า
8
66
9
169
41020177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม คลังแสง
30
427
16
170
41020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิวัลย์ นามศรี
6
55
9
171
41020179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร โยธะชัย
23
194
12
172
41020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชโณทัย สุกุมาลย์
25
221
12
173
41020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ดีแป้น
13
122
9
174
41020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน ปากเมย
11
90
9
175
41020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
106
11
176
41020185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร บุญกลาง
22
289
12
177
41020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง บำรุงภักดี
21
186
11
178
41020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาตุ ปฏิทานัง
7
43
8
179
41020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม กมลเศษ
20
165
11
180
41020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา ศรีโบราณ
20
251
12
181
41020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร เสนาภักดี
7
77
8
182
41020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวลอย คลองสนั่น
15
120
8
183
41020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศเรศร รีรมย์
8
66
9
184
41020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
40
8
185
41020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุพร เขียวลุน
18
239
15
186
41020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
9
125
8
187
41020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
9
54
9
188
41020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
7
189
41020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศรา ภาประเวช
9
49
8
190
41020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล วงษ์คำด้วง
13
125
8
191
41020201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง
20
206
11
192
41020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย แก้วพนา
8
75
8
193
41020203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
262
13
194
41020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ พละกุล
12
120
9
195
41020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยวัฒน์ ไกรราช
16
188
11
รวม
2,343
24,803
1,856

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน