ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
41030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์
22
296
14
2
41030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเดช คำวันดี
5
44
8
3
41030003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ
18
130
11
4
41030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกลิ่นวิภา นามดี
5
52
8
5
41030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
103
8
6
41030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
65
8
7
41030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ
10
75
8
8
41030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
24
465
22
9
41030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ
11
96
8
10
41030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม คำล้วน
11
92
8
11
41030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขื่อนวัฒน์ เขื่อนศิริ
11
130
8
12
41030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี จันทมาตร
9
95
8
13
41030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริกรณ์ ธาตุทำเล
6
68
8
14
41030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองล้วน ธรรมสาร
16
245
12
15
41030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายทอง ณรงค์ชัย
11
122
8
16
41030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี โพธิ์ศรี
11
74
8
17
41030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์
21
207
11
18
41030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิดล สิงสาธร
8
54
8
19
41030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง
12
96
10
20
41030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล นาทุม
5
60
8
21
41030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงจิต กิ่งกาญจน์
11
122
8
22
41030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
86
8
23
41030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก กินรี
6
48
8
24
41030027
ประถมศึกษา
-
5
28
6
25
41030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา บัณฑิตรักการค้า
7
58
8
26
41030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
85
8
27
41030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีระวรรณ มาทวงศ์
5
57
8
28
41030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลิมพร หมุนอุดม
8
75
9
29
41030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง
4
45
8
30
41030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ
13
121
8
31
41030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยงค์ นันตะสุข
13
129
8
32
41030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
18
8
33
41030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ก้องเวหา
20
179
11
34
41030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
49
9
35
41030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพล ต้นคำใบ
20
327
14
36
41030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาลสันติ์ พวงกัลยา
10
145
8
37
41030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ศรีนวล
11
156
8
38
41030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนา พรมมา
17
156
11
39
41030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฬารัตน์ เบ้าทองจันทร์
7
66
8
40
41030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัดดาวัล พานาดา
16
118
11
41
41030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ ป้องปิด
4
26
7
42
41030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ ชำนิยันต์
8
84
8
43
41030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใส สมเทพ
9
88
8
44
41030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย แสงศิลา
22
303
16
45
41030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
6
43
7
46
41030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภาพงษ์ อ่อนละมุล
8
80
8
47
41030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรษา ศรีพันดอน (รก.)
9
87
8
48
41030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
8
49
41030052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ เวียงนนท์
18
117
11
50
41030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนรัตน์ สิงห์กาญจน์
18
200
11
51
41030054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพชรณัฏฐ์ หิริโกกุลล์
19
281
11
52
41030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ จันทร์ห้างหว้า
15
189
9
53
41030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณฤทธิ์ นาผล
23
419
14
54
41030057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเมฆ ถ่อเงิน
17
243
13
55
41030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง สุปัญญาบุตร
7
71
8
56
41030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
60
8
57
41030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
64
9
58
41030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์
18
156
11
59
41030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก มุงคุณแสน
23
352
18
60
41030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดี
7
101
8
61
41030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหา
3
8
4
62
41030066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัณห์ บุฮม
16
210
11
63
41030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงแข ศรีฉายา
8
66
8
64
41030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุส่าห์ ทวีรัตน์
3
39
8
65
41030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
8
60
8
66
41030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง
9
78
8
67
41030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีสมร สนทา
46
864
28
68
41030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ นามโยธา
42
903
32
69
41030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี
10
74
8
70
41030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎาวิชญ์ นันทะจันทร์
8
90
8
71
41030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ เพ็ชรตา
25
478
19
72
41030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย อุ่นแสง
6
64
8
73
41030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด อุดชุมนารี
16
215
11
74
41030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ โคตรชุม
13
113
9
75
41030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์
10
83
8
76
41030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสไกร สีทวนฐาน
11
97
8
77
41030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร นามลี
15
152
8
78
41030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ คำศรีระภาพ
15
258
11
79
41030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ทรงศรี
9
109
8
80
41030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ไชยแก้ว
11
159
8
81
41030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา อุดชุมนารี
6
42
8
82
41030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เนียมนาภา
13
167
8
83
41030087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย ขันตี
20
234
15
84
41030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา แสนศิริรัตน์
13
143
8
85
41030089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ดีสิน
16
172
11
86
41030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา
8
75
8
87
41030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี เรียบร้อย
21
288
11
88
41030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
100
8
89
41030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน โลมิน
10
67
8
90
41030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ
11
121
8
91
41030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะพร บุญสอด
8
67
8
92
41030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร แสงใส
9
111
8
93
41030097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ โพธิ์เสนา
41
543
23
94
41030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์
16
196
9
95
41030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพล วิทยากร
27
705
28
96
41030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประธูป ฉิมมาลา
10
115
8
97
41030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรจิตร ขันธวิชัย
19
319
14
98
41030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิชรัตน์ สีขาว
4
31
8
99
41030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์
14
178
10
100
41030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำฝน ไชยวาน
8
58
8
101
41030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย ภิรมย์เชย
14
135
11
102
41030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด วิรุณพันธ์
11
129
8
103
41030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปภาวรินทร์ ป้านภูมิ
8
53
8
104
41030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวุธ เหมะธุลิน
8
38
9
105
41030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกพล โฮมชัย
16
275
17
106
41030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล สอนเสนา
19
221
12
107
41030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัศม์ เหล่าก้อนคำ
10
93
8
108
41030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
59
8
109
41030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ
10
131
8
110
41030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
120
8
111
41030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นอุดม มังษาอุดม
22
257
11
112
41030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองทศ จันทร์สมคอย
18
190
11
113
41030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนง วรรณพฤกษ์
11
100
8
114
41030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัดถา จารุจิตร
18
243
12
115
41030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
7
116
41030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ วรนาม
13
155
8
117
41030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย มาตรา
7
56
8
118
41030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิญญู วิชาชัย
16
151
11
119
41030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิตร อ่อนละมุล
11
84
8
120
41030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ หาไชย
18
227
11
121
41030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี
7
40
8
122
41030127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอราภรณ์ สมบูรณ์
12
104
11
123
41030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
64
8
124
41030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ไชยมหา
6
41
7
125
41030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดาวรุ่ง มุกดากิจ
9
122
8
126
41030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ขวัญทอง
11
88
8
127
41030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
279
11
128
41030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมีนทราย ภักดีสุวรรณ
8
64
8
129
41030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ดวงพัง
8
96
8
130
41030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาล สูงห้างหว้า
13
217
8
131
41030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ กงช่าง
16
211
11
132
41030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเลื่อม อภิรักษ์
8
87
8
133
41030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีชัย พรมสิทธิ์
19
202
11
134
41030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย สระศรี
24
342
17
135
41030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาล พันธุ์ศิลา
11
129
8
136
41030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัฒน์ มังธานี
12
122
8
137
41030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
20
6
138
41030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยุงศักดิ์ ผาจวง
7
30
8
139
41030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทยากร นิวรนุสิทธิ์
20
278
13
140
41030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
65
8
141
41030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี พันธ์อินากูล
7
70
8
142
41030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
69
8
143
41030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร บุรีเพีย
10
86
8
144
41030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา แก้วเกิดมี
9
81
8
145
41030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพงษ์ ศรีเมือง
13
193
8
146
41030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฟื้องฤทัย วิโคตร
4
25
8
147
41030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกลัยา พลมั่น
11
117
8
148
41030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระเดช อนุญาหงษ์
9
105
8
149
41030155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา สนทอง
17
138
11
150
41030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ ทรงศรี
23
388
15
151
41030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวราภรณ์ วิบูลย์กุล
18
248
11
152
41030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงศักดิ์ ประทุมเม
5
43
8
153
41030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
86
8
154
41030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ โรมเมือง
21
235
11
155
41030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน ภูมิเพ็ง
10
102
8
156
41030163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญส่ง หอมกระชาย
17
150
11
157
41030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสะอาด สร้อยพาน
18
179
11
158
41030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
61
8
159
41030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์
16
147
11
160
41030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ คำเพชร
18
165
11
161
41030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ซาเมืองศรี
8
53
8
162
41030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล คำรินทร์
38
487
22
163
41030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณย์ มีวิชา
15
148
8
164
41030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน รักษาเมือง
7
59
8
165
41030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังคม สุวรรณชาตรี
21
242
12
166
41030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
47
8
167
41030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
23
357
18
168
41030175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงจันทร์ หอมสวาสดิ์
14
179
11
169
41030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ศรีสุนาครัว
23
278
14
170
41030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนึง บุตรคง
58
994
37
171
41030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม สีจันเพรียว
66
1,318
40
172
41030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพร ประทุมพงษ์
9
64
8
173
41030180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคะนองศักดิ์ เกตุนอก
20
210
11
174
41030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด หวังผล
11
76
8
175
41030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย ขำดี
7
66
8
176
41030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์
11
105
8
177
41030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ บุญพา
15
125
11
178
41030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวใส บ่อคำเกิด
17
201
12
179
41030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
53
8
180
41030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย คทาเหม
7
65
8
181
41030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณภัสนันท์ สมพอง
6
73
8
182
41030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำเนียง ภูนาขาว
8
87
8
183
41030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งฤดี อัปมาตย์
7
33
8
184
41030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัญญา วิชากุล
7
53
8
185
41030192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา บุญชัย
20
255
11
186
41030193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรพันธ์ ทวีทรัพย์
9
93
11
187
41030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพต อุปไชย
22
313
15
188
41030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ นามดี
17
219
11
189
41030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลพรรษ สวัสดี
22
368
16
190
41030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิรินญา ไทยเอี่ยม
7
51
8
191
41030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
82
8
192
41030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิภาพร จูมศรี
9
79
8
193
41030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง เกตอุบล
18
256
11
194
41030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ลาดี
10
107
8
195
41030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตรกัญญา เข็มพรมมา
7
51
8
196
41030208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดี
25
297
11
197
41030210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด สุพันอ่างทอง
6
43
8
198
41030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเดช โทแก้ว
7
91
8
199
41030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ ไชยวาน
11
116
8
200
41030213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงใจ สวดมนต์
17
145
11
201
41030214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าว
19
272
13
202
41030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัย ทองเทพ
9
84
8
203
41030216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย เคนศิริ
13
129
8
รวม
2,636
31,968
2,059

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน