ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
41040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภภูมิ พลจางวาง
8
98
8
2
41040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์
8
127
8
3
41040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
27
8
4
41040004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรกฎ เกษหอม
16
171
11
5
41040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอวยพร นาคสุทธิ์
8
62
8
6
41040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม
9
79
8
7
41040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินวุธ จันนาหว้า
4
63
8
8
41040008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส สีหบุตร
15
167
11
9
41040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสอนชัย พรมประเสริฐ
7
51
8
10
41040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรกฎ ชัยวินิตย์
12
148
8
11
41040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรัญญา สำแดงชัย
10
149
8
12
41040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ ดอลบี้
8
73
8
13
41040014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภัย เดโชโชติพิพัฒน์
22
324
14
14
41040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง คุณมี
9
95
8
15
41040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล ศิริวิเศษ
9
110
8
16
41040018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร โทกุล
17
209
11
17
41040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธิ์
9
80
8
18
41040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนลาภ นาคสุทธิ์
9
115
8
19
41040022
ประถมศึกษา
นายก้องตะวัน โสภิณ
7
40
6
20
41040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด พรศิริรัตน์
8
81
8
21
41040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรพีพรรณ อินทนาม
8
99
8
22
41040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศตรัฐ พลมณี
8
133
8
23
41040027
ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ นิรันดร์ตรานนท์
3
51
6
24
41040028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย นุ่มตูม
14
159
11
25
41040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี สังฆศรี
8
51
8
26
41040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ขันภิบาล
12
92
8
27
41040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพูน วันนา
7
57
8
28
41040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรทม แก้วอาษา
35
717
22
29
41040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาทิมา สุขหา
18
218
11
30
41040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์
9
158
8
31
41040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร คนสันต์
3
0
0
32
41040036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤตชัย สุริยา
13
156
11
33
41040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัญจวน จันทะพล
5
63
8
34
41040038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดารุณี อัคเทพ
25
426
19
35
41040039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
227
11
36
41040040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม มุ่งปั่นกลาง
27
384
21
37
41040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว พังคะบุตร
18
266
14
38
41040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน รัตนสุทธิ
15
172
11
39
41040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัสดี อุทรักษ์
6
54
8
40
41040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต ทองคำ
7
71
8
41
41040045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม สมจิตร
23
391
13
42
41040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ
12
125
8
43
41040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยเลิศ ผดุงเวียง
9
125
8
44
41040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุปกรณ์ สมบัติมี
8
76
8
45
41040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ชมภูมาตร
8
66
8
46
41040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว
10
121
8
47
41040051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง ไชยชนะ
13
141
11
48
41040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทศพร สิทธิโชติ
7
52
8
49
41040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์
6
102
8
50
41040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิงห์ ปากแก้ว
6
71
8
51
41040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ หมู่มาก
6
87
8
52
41040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ละคร
8
89
8
53
41040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
53
8
54
41040059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรอุมา แก้วพล
17
224
12
55
41040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ ผิวสว่าง
10
122
8
56
41040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปรม มีภูเวียง
8
86
8
57
41040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ พิลาวัลย์
12
225
8
58
41040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจอมพล พวงประโคน
5
90
8
59
41040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ ทองไวย์
5
35
8
60
41040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวคนธ์ สิงห์คราม
7
61
8
61
41040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรมย์ ผิวละออ
8
90
8
62
41040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญศักดิ์ สีหาราช
5
56
8
63
41040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
54
8
64
41040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย นามดี
16
265
12
65
41040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิภาณ ป้องนางไชย
9
138
8
66
41040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร โคตรโยธา
6
79
8
67
41040076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารมย์ นามดี
20
190
11
68
41040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ อุ่นท้าว
17
178
11
69
41040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรศักดิ์ ผิวสว่าง
7
70
8
70
41040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภารัตน์ อินทนาม
7
48
8
71
41040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัญญา วิชากุล
6
57
8
72
41040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ
29
692
24
73
41040085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง
18
196
11
74
41040086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญชัย บรรเลงรมย์
54
1,035
32
75
41040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี
9
94
8
76
41040088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ทองไวย์
7
83
8
77
41040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ โทวันนัง
3
47
8
78
41040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประติพัตร์ นรสาร
8
106
8
79
41040091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัทธนันท์ นนทมุติ
15
171
11
80
41040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
36
8
81
41040093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายสินทร์ เงินดี
13
195
11
82
41040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์เทพ มุธุตา
8
103
8
83
41040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐชภัทร สุราช
6
52
8
84
41040096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ พรหมพลจร
17
270
12
85
41040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ประเสริฐ
7
74
8
86
41040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล พรหมทา
6
30
7
87
41040099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรต ศิริธร
17
220
11
88
41040100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภารัตน์ ศิริธร
15
128
12
89
41040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกชพร เบิกบานดี
8
62
8
90
41040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสันต์ชัย เครือเนตร
10
188
8
91
41040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
69
8
92
41040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ บุญแสง
21
336
11
93
41040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
45
8
94
41040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้ว
16
123
11
95
41040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
68
8
96
41040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.ปรีชา คำเหมือน
5
61
8
97
41040109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชฏากรณ์ บรรเลงรมย์
19
266
11
98
41040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุธาทิพย์ นิยม
9
51
8
99
41040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
39
8
100
41040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติวรดา ปรีชาเชี่ยว
4
44
8
101
41040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย นามวิเศษ
17
302
14
102
41040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ จันทรวงศ์
10
131
8
103
41040116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร
49
781
36
104
41040118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชา โสดาวิชิต
17
258
13
105
41040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ อำไพ
18
187
11
106
41040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
118
8
107
41040121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เถาวัลย์
18
323
14
108
41040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ์
6
48
8
109
41040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี วิวาจารย์
4
58
8
110
41040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ แพงน้อย
12
144
8
111
41040125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวา หอมสวาสดิ์
16
176
11
112
41040126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระยุทธ เวียงสมุทร
19
257
11
113
41040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สุนสิน
55
1,459
56
114
41040128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิโรจน์ มะเสนา
15
153
11
115
41040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ์
7
55
8
116
41040130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิช ถาโคตร
11
255
8
117
41040132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรุณนีย์ สวัสดิ์ชิตัง
18
184
11
118
41040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิศักดิ์ ป้องเรือ
12
182
8
119
41040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
9
99
8
120
41040135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย อุทก
19
325
11
121
41040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา หงษ์ศรี
10
116
8
122
41040137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี ตันนารัตน์
15
157
11
123
41040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์
8
129
8
124
41040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงเพชร ศรีบุญเรือง
10
132
9
125
41040140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ แข็งแรง
14
202
11
126
41040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์
8
67
8
127
41040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรัตน์ บุญโชติ
8
61
8
128
41040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา อินทรขีนี
6
74
8
129
41040144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าสิบโทอนิวัติ บุพศิริ
14
200
11
130
41040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม ตะวงษา
10
102
8
131
41040146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม พรมโท
17
205
11
132
41040147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิต พันทะสี
15
226
11
133
41040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล ผิวศิริ
10
122
8
134
41040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองดี สรวงศิริ
9
152
8
135
41040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย
12
172
8
136
41040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจเอกธีรยุทธ พลแสง
8
126
8
137
41040152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพต โพธิ์ศรี
17
216
11
138
41040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สายสมบูรณ์
11
148
8
139
41040154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชาติ ไชยศรี
18
361
15
140
41040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย มีหาฤทธิ์
4
77
8
141
41040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง สิทธิบุญมา
12
191
8
142
41040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
70
8
143
41040158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย จำปาฤทธิ์
20
365
19
144
41040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ตันนารัตน์
8
92
8
รวม
1,713
23,532
1,452

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2