ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
42010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
2
1
2
42010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ อุตสาหะ
กลุ่มคุณภาพกการศึกษากกดู่นาแข
4
38
7
3
42010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรียากุล
กกดู่นาแขม
6
69
9
4
42010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทรา
4
17
8
5
42010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
7
4
6
42010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
1
20
7
7
42010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธน สุพรมอินทร์
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
22
267
11
8
42010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
กกดู่นาแขม
4
19
7
9
42010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ นาเลาห์
-
17
155
11
10
42010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทศ นาคะรังษี
หลักเมือง
8
27
9
11
42010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พุ่มไพจิตร
5
30
6
12
42010013
ประถมศึกษา
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
-
94
2,105
48
13
42010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช ปาจรียานนท์
0
85
1,427
42
14
42010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลไชย พลเพชร
-
15
157
11
15
42010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา
3
24
7
16
42010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
34
8
17
42010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย วันนา
ไม่มี
16
148
11
18
42010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญ์ ทองวัฒน์
-
9
121
9
19
42010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติศักดิ์ เสนานุช
13
122
11
20
42010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรัตน์ บุตรธรรม
ไม่มี
9
75
8
21
42010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
19
190
9
22
42010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
12
156
8
23
42010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชพรหม ประสาน
ดินดำน้ำสวยเมืองเลย
9
82
9
24
42010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย สมสงวน
ดินดำขน้ำสวย
6
20
8
25
42010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เหง้าวิชัย
โรงเรียนคุณธรรม
10
139
8
26
42010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
19
153
9
27
42010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
12
55
11
28
42010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเล็ก กันทะวงศ์
15
136
11
29
42010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
8
49
9
30
42010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
6
31
42010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันตภณ อินพิทักษ์
11
87
8
32
42010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
13
6
33
42010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม กุลจณีย์
11
76
12
34
42010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน จันทร์สว่าง
-
4
27
8
35
42010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ ธรรมกุล
8
83
8
36
42010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
การท่าอากาศยาน
5
47
8
37
42010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
0000
21
156
11
38
42010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา สมานฉันท์
-
18
148
11
39
42010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
17
7
40
42010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา อยู่งาน
5
68
9
41
42010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
10
143
8
42
42010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
2
25
8
43
42010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ สมอออน
7
68
8
44
42010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา หงษ์เวียง
4
63
9
45
42010056
ประถมศึกษา
-
0
1
14
5
46
42010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ แสนนางชน
22
299
11
47
42010059
ประถมศึกษา
นายสุรชัย แสนประสิทธิ์
-
2
15
5
48
42010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
โรงเรียนดีศรีตำบล
17
235
8
49
42010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
-
4
30
8
50
42010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
23
8
51
42010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
6
40
7
52
42010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คุณภาพการศึกษาหลักเมือง
4
32
8
53
42010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ น้อยบัวทอง
CAT
14
83
11
54
42010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร คำพีระ
5
44
8
55
42010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ชูทิพย์
5
21
7
56
42010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง
19
135
11
57
42010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
-
4
22
7
58
42010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธุ์เทพ ใจคำ
กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง
20
347
12
59
42010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา พันชะโก
สพฐ.
18
222
9
60
42010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ศรีขัดเค้า
0
12
122
8
61
42010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ศรีเหลา
16
263
12
62
42010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ
นาด้วง
17
175
11
63
42010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก ธิมะสาร
ไม่มี
14
101
12
64
42010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
19
245
11
65
42010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ วงษ์ดี
-
15
139
11
66
42010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
2
9
108
8
67
42010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภัทร แก้วแจ่ม
กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว
9
70
8
68
42010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ราชโยธา
หาดนาแก้ว
9
73
8
69
42010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เครือปละ
หาดนาแก้ว
9
65
8
70
42010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวยา รักคง
ธาตุจอมศรี
19
226
11
71
42010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ศรีสถาน
8
64
8
72
42010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ
5
21
8
73
42010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เวียงทอง
-
6
43
9
74
42010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คำพิมพ์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน
41
933
25
75
42010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ มีบุญ
11
266
9
76
42010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล แก้ววงษา
กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
17
126
11
77
42010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
6
5
78
42010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง
-
12
112
8
79
42010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ สิงห์คำ
-
16
226
8
80
42010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภมร สีลารักษ์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
7
78
8
81
42010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงทอง ธนะสูตร
-
6
86
8
82
42010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ไชโยแสง
7
62
9
83
42010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใบ แก้วกัลยา
ไม่มีเครือข่าย
17
201
11
84
42010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอโศก ใจทิพย์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว
11
108
8
85
42010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเทพ ทาเชาว์
-
18
133
11
86
42010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญจอห์ณ ราชมี
3
23
7
87
42010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
-
14
243
9
88
42010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา แสงรัตน์
0
13
113
8
89
42010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษติ์ กุลภา
บ้านคกเลา
13
140
11
90
42010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
-
7
82
8
91
42010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร
-
14
127
8
92
42010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี กุลภา
ปฐมวัย
7
61
8
93
42010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน
12
121
8
94
42010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ ขันติยะ
สพป.ลย1
19
203
11
95
42010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรากร ปัญสังกา
เชียงคาน
7
57
8
96
42010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
42
8
97
42010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ จันปัดถา
4
34
8
98
42010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรบุญญา อัญชุลี
-
6
65
9
99
42010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ตันทอง
-
4
52
8
100
42010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หาดนาแก้ว
1
1
1
101
42010120
ประถมศึกษา
-
หาดนาแก้ว
1
0
0
102
42010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
154
11
103
42010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร สืบผาง
อปท
18
184
11
104
42010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
6
51
8
105
42010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ คำบุยา
สพฐ
18
209
11
106
42010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา สืบผาง
เชียงกลม
28
567
19
107
42010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
10
151
8
108
42010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เชียงกลม
10
99
8
109
42010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ
11
190
8
110
42010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
104
8
111
42010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ พรหมหาราช
-
5
46
8
112
42010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ดีสุข
-
3
60
8
113
42010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ยศปัญญา
ยุวฑูตความดี
31
520
16
114
42010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย แร่นาค
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
22
385
12
115
42010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวเด่น เหลาผา
-
3
32
8
116
42010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ ผาหอมสุข
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
4
51
8
117
42010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
18
209
11
118
42010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เชียงกลม
11
119
8
119
42010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา ยิ้มชื่น
สพฐ.
6
89
8
120
42010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่
20
163
11
121
42010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
4
39
7
122
42010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
66
8
123
42010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
289
12
124
42010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร กันสุทธิ
11
124
8
125
42010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก่งจันทร์โมเดล
5
76
8
126
42010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ จันทะพล
แก่งจันทร์โมเดล
5
80
8
127
42010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ระติเดช
แก่งจันทร์
6
62
8
128
42010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มคุณภาพนครหงส์
3
19
7
129
42010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย บัวแสงเจริญ
19
268
11
130
42010260
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองอินทร์ อุบลชัย
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
14
141
11
131
42010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมิหรา สาริกา
6
54
9
132
42010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
3
75
9
133
42010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ศรีศุภฤกษ์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
3
37
9
134
42010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคสัน ทองทิพย์
16
235
12
135
42010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
20
7
136
42010267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
-
4
14
7
137
42010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย พวงกันยา
ท่าลี่
25
479
16
138
42010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
สพป.ลย. 1
3
52
9
139
42010271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวเรศ ศรีราคำ
22
296
13
140
42010272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล ธัญญารักษ์
10
110
8
141
42010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
0
0
142
42010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ นอแสงศรี
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
3
19
7
143
42010275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบัน ประทุมทอง
สพป.เลย1
3
38
9
144
42010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุจน์ พักกระโทก
สพป.ลย 1
5
43
8
145
42010277
ประถมศึกษา
-
กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง
0
0
0
146
42010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ บุญงาม
-
11
114
9
147
42010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริภรณ์ เยาวพันธ์
21
346
11
148
42010280
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ลย.1
5
50
8
149
42010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ กาษี
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
29
9
150
42010282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ โยธาคำมี
สพป.ลย.1
2
0
0
151
42010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์
0
6
84
9
152
42010285
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
0
0
153
42010286
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
53
8
154
42010287
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์
17
101
11
รวม
1,682
20,661
1,409

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน