ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
42010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
1
2
42010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐกร ผิวพันธมิตร
5
41
7
3
42010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรียากุล
8
71
9
4
42010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
18
7
5
42010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
5
3
6
42010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรยุทธ พั้วสุข
5
23
7
7
42010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
21
241
11
8
42010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
5
13
6
9
42010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ นาเลาห์
17
154
11
10
42010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทศ นาคะรังษี
9
18
6
11
42010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภาส สายทองดี
5
29
7
12
42010013
ประถมศึกษา
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
92
2,096
48
13
42010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช ปาจรียานนท์
98
1,609
43
14
42010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลไชย พลเพชร
20
147
11
15
42010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา
2
24
7
16
42010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
8
17
42010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย วันนา
17
151
11
18
42010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญ์ ทองวัฒน์
13
151
9
19
42010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติศักดิ์ เสนานุช
17
118
11
20
42010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรัตน์ บุตรธรรม
11
71
8
21
42010025
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
19
193
9
22
42010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
14
159
8
23
42010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชพรหม ประสาน
8
81
9
24
42010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เหง้าวิชัย
12
133
8
25
42010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
17
176
9
26
42010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
12
49
11
27
42010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเล็ก กันทะวงศ์
16
125
11
28
42010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุจน์ พักกระโทก
8
47
9
29
42010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
14
5
30
42010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันตภณ อินพิทักษ์
9
80
8
31
42010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
5
32
42010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม กุลจณีย์
12
78
12
33
42010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน จันทร์สว่าง
4
19
7
34
42010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ ธรรมกุล
10
77
8
35
42010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เวียงทอง
7
40
8
36
42010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
19
184
11
37
42010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
14
127
10
38
42010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
9
5
39
42010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา อยู่งาน
8
69
9
40
42010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
16
139
8
41
42010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
19
7
42
42010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ สมอออน
7
64
8
43
42010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา หงษ์เวียง
7
63
8
44
42010056
ประถมศึกษา
-
2
12
4
45
42010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ แสนนางชน
19
267
11
46
42010059
ประถมศึกษา
นายสุรชัย แสนประสิทธิ์
3
12
4
47
42010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
16
216
8
48
42010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
5
27
8
49
42010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
50
42010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
5
25
6
51
42010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทรา
5
30
8
52
42010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ น้อยบัวทอง
12
74
11
53
42010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร คำพีระ
6
51
8
54
42010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ชูทิพย์
6
30
8
55
42010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
20
123
11
56
42010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
5
19
6
57
42010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธุ์เทพ ใจคำ
20
340
12
58
42010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา พันชะโก
19
237
9
59
42010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ศรีขัดเค้า
11
125
8
60
42010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ศรีเหลา
17
245
11
61
42010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ
17
165
11
62
42010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
85
10
63
42010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
20
237
11
64
42010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ วงษ์ดี
13
112
11
65
42010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
จุมพล
10
99
8
66
42010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภัทร แก้วแจ่ม
9
61
8
67
42010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ราชโยธา
8
73
8
68
42010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เครือปละ
9
60
8
69
42010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวยา รักคง
18
203
11
70
42010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ศรีสถาน
9
62
8
71
42010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ
6
8
2
72
42010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
37
9
73
42010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คำพิมพ์
50
897
24
74
42010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ มีบุญ
17
316
9
75
42010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล แก้ววงษา
17
129
11
76
42010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
77
42010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
97
8
78
42010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง
15
229
8
79
42010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภมร สีลารักษ์
7
71
8
80
42010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงทอง ธนะสูตร
10
86
8
81
42010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเธียรรัตน์ ศรีริ
7
50
8
82
42010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใบ แก้วกัลยา
18
179
11
83
42010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอโศก ใจทิพย์
9
95
8
84
42010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเทพ ทาเชาว์
21
127
11
85
42010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญจอห์ณ ราชมี
3
16
6
86
42010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
12
233
9
87
42010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา แสงรัตน์
12
101
8
88
42010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษติ์ กุลภา
16
123
11
89
42010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
6
76
8
90
42010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร
12
136
8
91
42010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี กุลภา
9
62
8
92
42010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ จันปัดถา
13
130
8
93
42010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
18
187
11
94
42010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรากร ปัญสังกา
7
55
8
95
42010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะวดี สุริฉาย
4
45
8
96
42010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
34
8
97
42010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรบุญญา อัญชุลี
8
61
9
98
42010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ตันทอง
7
47
8
99
42010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม
14
148
9
100
42010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร สืบผาง
18
172
11
101
42010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
6
57
8
102
42010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
19
187
11
103
42010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา สืบผาง
27
552
20
104
42010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
14
147
8
105
42010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎาภร สีดา
11
89
8
106
42010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ
12
186
8
107
42010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปราณี สิมสวัสดิ์
10
97
8
108
42010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร
6
34
8
109
42010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร
6
62
8
110
42010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ยศปัญญา
31
531
16
111
42010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย แร่นาค
20
364
12
112
42010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวเด่น เหลาผา
5
36
8
113
42010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ ผาหอมสุข
5
45
8
114
42010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
20
206
11
115
42010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิลก คำน้อย
9
109
8
116
42010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศดี แสนราษฎร์
7
83
8
117
42010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่
15
166
11
118
42010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปูริดาภ์ อยู่วราโชติ
7
43
7
119
42010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี วิวาจารย์
7
67
8
120
42010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร วันทองสังข์
15
278
11
121
42010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร กันสุทธิ
12
117
8
122
42010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ระติเดช
7
78
8
123
42010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ จันทะพล
7
75
8
124
42010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ศรัทธาคลัง
6
58
8
125
42010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
14
7
126
42010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก ดีสุข
20
259
11
127
42010260
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองอินทร์ อุบลชัย
17
137
11
128
42010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมิหรา สาริกา
7
54
9
129
42010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย บุตรวัง
10
73
9
130
42010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ศรีศุภฤกษ์
5
37
8
131
42010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคสัน ทองทิพย์
16
232
12
132
42010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนติมา เจนวรกุล
3
18
6
133
42010267
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
10
5
134
42010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
25
492
17
135
42010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
5
45
8
136
42010271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวเรศ ศรีราคำ
21
292
12
137
42010272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล ธัญญารักษ์
9
106
8
138
42010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
139
42010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ นอแสงศรี
4
21
8
140
42010275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบัน ประทุมทอง
5
36
9
141
42010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
42
8
142
42010277
ประถมศึกษา
-
1
0
0
143
42010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ บุญงาม
10
110
8
144
42010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริภรณ์ เยาวพันธ์
22
315
11
145
42010280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหรัฐ เต็มวงษ์
7
48
8
146
42010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ กาษี
5
27
8
147
42010282
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
148
42010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์
8
93
9
149
42010285
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
150
42010286
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน เชื้อเมือง
7
42
8
151
42010287
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
13
96
11
รวม
1,761
20,208
1,360

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน