ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
42010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
5
3
2
42010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
4
0
0
3
42010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ อุตสาหะ
กลุ่มคุณภาพกการศึกษากกดู่นาแข
5
49
7
4
42010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กกดู่นาแขม
5
71
9
5
42010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทรา
4
30
9
6
42010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
10
5
7
42010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว
0
4
34
7
8
42010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธน สุพรมอินทร์
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
20
277
11
9
42010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
กกดู่นาแขม
5
23
7
10
42010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ นาเลาห์
-
19
150
11
11
42010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทศ นาคะรังษี
หลักเมือง
9
31
10
12
42010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พุ่มไพจิตร
5
28
7
13
42010013
ประถมศึกษา
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
-
100
2,125
48
14
42010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช ปาจรียานนท์
0
85
1,317
39
15
42010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลไชย พลเพชร
-
18
157
11
16
42010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
17
42010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัญญาภรณ์ สุทาธรรม
3
24
7
18
42010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
8
19
42010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย วันนา
ไม่มี
16
147
11
20
42010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญ์ ทองวัฒน์
-
8
123
9
21
42010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติศักดิ์ เสนานุช
12
118
11
22
42010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์
ไม่มี
8
76
8
23
42010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
20
201
9
24
42010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
13
155
8
25
42010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชพรหม ประสาน
ดินดำน้ำสวยเมืองเลย
11
93
9
26
42010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย สมสงวน
ดินดำขน้ำสวย
7
21
8
27
42010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
28
42010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เหง้าวิชัย
โรงเรียนคุณธรรม
11
140
8
29
42010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
19
151
11
30
42010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
64
11
31
42010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเล็ก กันทะวงศ์
15
127
11
32
42010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
5
43
8
33
42010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
5
27
7
34
42010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
83
8
35
42010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ แสนนางชน
6
14
6
36
42010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญยุทธ์ โสกัณทัต
12
71
11
37
42010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน จันทร์สว่าง
-
4
25
8
38
42010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ ธรรมกุล
10
82
8
39
42010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
การท่าอากาศยาน
6
49
8
40
42010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
0000
16
158
11
41
42010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา สมานฉันท์
-
16
170
11
42
42010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย วันนา
5
19
7
43
42010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา อยู่งาน
6
55
8
44
42010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
10
154
8
45
42010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ชูทิพย์
0
4
34
8
46
42010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ สมอออน
7
69
8
47
42010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา หงษ์เวียง
4
62
9
48
42010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรียากุล
0
4
26
8
49
42010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
301
11
50
42010059
ประถมศึกษา
นายสุรชัย แสนประสิทธิ์
-
3
19
6
51
42010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
โรงเรียนดีศรีตำบล
19
238
8
52
42010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
-
6
27
8
53
42010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
1
0
0
54
42010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงฤทธิ์ แสงคำ
-
5
28
8
55
42010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
4
50
7
56
42010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิวยา รักคง
คุณภาพการศึกษาหลักเมือง
4
33
8
57
42010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ น้อยบัวทอง
-
16
92
11
58
42010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร คำพีระ
4
49
8
59
42010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงคราม
5
13
6
60
42010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง
17
132
11
61
42010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
-
4
28
7
62
42010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธุ์เทพ ใจคำ
กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง
18
360
12
63
42010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา พันชะโก
สพฐ.
20
189
9
64
42010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ศรีขัดเค้า
0
11
95
8
65
42010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ศรีเหลา
18
256
11
66
42010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ
นาด้วง
17
178
11
67
42010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก ธิมะสาร
ไม่มี
14
103
11
68
42010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
17
249
11
69
42010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
14
133
11
70
42010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
1
5
106
8
71
42010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภัทร แก้วแจ่ม
8
75
8
72
42010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ราชโยธา
หาดนาแก้ว
9
99
8
73
42010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเทพ ทาเชาว์
9
75
8
74
42010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รร.บ้านนาป่าหนาด
2
0
0
75
42010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม ไชยศรี
ธาตุจอมศรี
19
258
11
76
42010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ศรีสถาน
8
68
8
77
42010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ
4
19
8
78
42010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เวียงทอง
-
6
46
9
79
42010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
0
80
42010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คำพิมพ์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน
44
909
26
81
42010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ มีบุญ
12
258
9
82
42010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล แก้ววงษา
กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
15
129
11
83
42010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรัตน์ บุตรธรรม
-
3
19
7
84
42010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง
-
12
125
8
85
42010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ สิงห์คำ
-
15
237
8
86
42010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภมร สีลารักษ์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
5
76
8
87
42010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงทอง ธนะสูตร
-
7
96
8
88
42010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ไชโยแสง
7
63
8
89
42010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใบ แก้วกัลยา
ไม่มีเครือข่าย
19
242
12
90
42010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอโศก ใจทิพย์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว
9
103
8
91
42010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
16
128
11
92
42010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญจอห์ณ ราชมี
3
25
8
93
42010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
-
14
252
9
94
42010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา แสงรัตน์
14
132
8
95
42010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บ้านคกเลา
13
157
11
96
42010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
-
7
91
8
97
42010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร
-
13
137
8
98
42010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี กุลภา
ปฐมวัย
6
67
8
99
42010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน
10
131
8
100
42010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ ขันติยะ
สพป.ลย1
18
225
11
101
42010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ วงษ์ดี
เชียงคาน
8
49
8
102
42010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
38
8
103
42010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ จันปัดถา
4
32
8
104
42010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย แร่นาค
-
6
60
9
105
42010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ตันทอง
-
5
52
8
106
42010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หาดนาแก้ว
1
0
0
107
42010120
ประถมศึกษา
-
หาดนาแก้ว
4
0
0
108
42010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร แดนดี
15
161
11
109
42010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร สืบผาง
อปท
18
181
11
110
42010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
56
8
111
42010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา สืบผาง
สพฐ
17
200
11
112
42010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ราชภักดี
เชียงกลม
25
549
18
113
42010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
9
162
8
114
42010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา สุทาธรรม
เชียงกลม
10
111
8
115
42010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ
11
202
8
116
42010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่
8
117
8
117
42010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ พรหมหาราช
-
8
46
8
118
42010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
56
8
119
42010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ มาดี
ยุวฑูตความดี
24
526
16
120
42010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ยศปัญญา
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
22
404
12
121
42010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพวรรณีย์ สีดา
-
3
33
8
122
42010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ ผาหอมสุข
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
4
55
8
123
42010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
19
214
11
124
42010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ คำบุยา
เชียงกลม
11
128
8
125
42010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา ยิ้มชื่น
สพฐ.
7
92
8
126
42010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร วันทองสังข์
20
172
11
127
42010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ จันทะพล
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
5
38
6
128
42010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติวรดา ปรีชาเชี่ยว
-
6
74
8
129
42010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ หงษ์แพง
20
302
12
130
42010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร กันสุทธิ
9
127
8
131
42010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน นาวาสิทธิ์
แก่งจันทร์โมเดล
6
74
8
132
42010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ สุชัยราช
แก่งจันทร์โมเดล
5
77
8
133
42010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ระติเดช
แก่งจันทร์
6
64
8
134
42010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มคุณภาพนครหงส์
2
23
8
135
42010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย บัวแสงเจริญ
18
249
11
136
42010260
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองอินทร์ อุบลชัย
-
16
145
11
137
42010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมิหรา สาริกา
6
60
9
138
42010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวเรศ ศรีราคำ
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
4
67
9
139
42010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
3
39
8
140
42010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคสัน ทองทิพย์
16
220
11
141
42010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
21
6
142
42010267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
-
5
16
8
143
42010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย พวงกันยา
ท่าลี่
26
460
16
144
42010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
สพป.ลย. 1
3
56
9
145
42010271
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
23
345
13
146
42010272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล ธัญญารักษ์
10
122
9
147
42010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
0
0
148
42010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ นอแสงศรี
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
2
18
7
149
42010275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบัน ประทุมทอง
สพป.เลย1
3
42
9
150
42010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ลย 1
4
44
8
151
42010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
0
0
152
42010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์
-
12
125
9
153
42010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
21
381
12
154
42010280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริภรณ์ เยาวพันธ์
สพป.ลย.1
6
42
8
155
42010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ บุญงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
33
9
156
42010282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ โยธาคำมี
สพป.ลย.1
2
0
0
157
42010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
158
42010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์
0
6
78
9
159
42010285
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
0
0
160
42010286
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
5
62
9
161
42010287
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์
17
107
12
รวม
1,693
21,053
1,417

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]