ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
42010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
2
42010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐกร ผิวพันธมิตร
7
43
7
3
42010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรียากุล
8
62
9
4
42010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
12
4
5
42010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
6
42010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรยุทธ พั้วสุข
5
37
8
7
42010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
21
244
11
8
42010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
5
3
1
9
42010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ นาเลาห์
17
148
11
10
42010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทศ นาคะรังษี
7
14
6
11
42010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภาส สายทองดี
5
19
5
12
42010013
ประถมศึกษา
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
92
2,050
48
13
42010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช ปาจรียานนท์
96
1,713
44
14
42010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลไชย พลเพชร
21
158
11
15
42010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา
2
0
0
16
42010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
67
9
17
42010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย วันนา
17
159
11
18
42010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญ์ ทองวัฒน์
13
162
9
19
42010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติศักดิ์ เสนานุช
17
132
11
20
42010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรัตน์ บุตรธรรม
8
65
8
21
42010025
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
18
180
9
22
42010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
12
176
8
23
42010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชพรหม ประสาน
8
80
9
24
42010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เหง้าวิชัย
12
122
8
25
42010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
17
172
9
26
42010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
12
42
9
27
42010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเล็ก กันทะวงศ์
16
125
11
28
42010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุจน์ พักกระโทก
6
47
9
29
42010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
27
7
30
42010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันตภณ อินพิทักษ์
9
83
8
31
42010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
32
42010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม กุลจณีย์
12
74
11
33
42010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน จันทร์สว่าง
4
11
5
34
42010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ ธรรมกุล
10
74
8
35
42010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เวียงทอง
7
40
8
36
42010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
21
197
11
37
42010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
14
145
11
38
42010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
7
3
39
42010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ
8
75
9
40
42010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
16
123
8
41
42010052
ประถมศึกษา
-
1
12
5
42
42010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ สมอออน
7
57
8
43
42010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา หงษ์เวียง
7
62
9
44
42010056
ประถมศึกษา
-
2
6
3
45
42010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ แสนนางชน
18
247
11
46
42010059
ประถมศึกษา
นายสุรชัย แสนประสิทธิ์
3
0
0
47
42010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
17
216
8
48
42010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
5
28
8
49
42010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
7
50
42010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
5
13
5
51
42010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทรา
5
30
8
52
42010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ น้อยบัวทอง
12
59
10
53
42010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร คำพีระ
6
56
8
54
42010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ชูทิพย์
6
31
8
55
42010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
20
132
11
56
42010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
5
8
3
57
42010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธุ์เทพ ใจคำ
19
327
12
58
42010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา พันชะโก
19
224
9
59
42010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ศรีเหลา
13
124
8
60
42010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา
16
230
11
61
42010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ
17
164
11
62
42010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
128
12
63
42010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
20
233
11
64
42010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ วงษ์ดี
13
124
11
65
42010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
จุมพล
11
79
8
66
42010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภัทร แก้วแจ่ม
9
52
8
67
42010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ราชโยธา
8
54
7
68
42010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เครือปละ
9
65
8
69
42010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวยา รักคง
19
186
11
70
42010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ศรีสถาน
9
62
8
71
42010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ
6
0
0
72
42010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
9
73
42010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คำพิมพ์
48
830
25
74
42010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ มีบุญ
17
348
11
75
42010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล แก้ววงษา
18
135
11
76
42010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
77
42010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
82
8
78
42010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง
15
206
8
79
42010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภมร สีลารักษ์
7
79
8
80
42010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงทอง ธนะสูตร
10
86
8
81
42010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเธียรรัตน์ ศรีริ
7
55
8
82
42010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใบ แก้วกัลยา
18
166
11
83
42010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอโศก ใจทิพย์
8
88
8
84
42010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเทพ ทาเชาว์
21
109
11
85
42010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญจอห์ณ ราชมี
3
16
5
86
42010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
12
244
9
87
42010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา แสงรัตน์
12
92
8
88
42010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษติ์ กุลภา
16
111
11
89
42010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
6
81
12
90
42010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร
13
122
8
91
42010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี กุลภา
9
57
8
92
42010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ จันปัดถา
12
129
8
93
42010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
16
184
11
94
42010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรากร ปัญสังกา
7
42
8
95
42010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะวดี สุริฉาย
7
48
8
96
42010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
42
8
97
42010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรบุญญา อัญชุลี
8
61
9
98
42010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ตันทอง
7
47
7
99
42010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม
14
140
9
100
42010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร สืบผาง
18
161
11
101
42010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
6
53
8
102
42010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
19
170
11
103
42010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา สืบผาง
29
548
18
104
42010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
14
139
8
105
42010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎาภร สีดา
10
80
8
106
42010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ
12
176
8
107
42010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปราณี สิมสวัสดิ์
10
97
8
108
42010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร
5
44
8
109
42010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร
8
56
8
110
42010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ยศปัญญา
31
543
16
111
42010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย แร่นาค
19
336
12
112
42010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวเด่น เหลาผา
5
37
8
113
42010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ ผาหอมสุข
5
48
8
114
42010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
20
217
11
115
42010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิลก คำน้อย
9
102
8
116
42010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศดี แสนราษฎร์
7
81
8
117
42010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่
16
191
11
118
42010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปูริดาภ์ อยู่วราโชติ
7
40
8
119
42010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี วิวาจารย์
8
65
8
120
42010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร วันทองสังข์
15
273
11
121
42010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร กันสุทธิ
12
119
8
122
42010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ระติเดช
7
72
8
123
42010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ จันทะพล
6
64
8
124
42010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ศรัทธาคลัง
6
56
8
125
42010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
13
7
126
42010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก ดีสุข
18
258
11
127
42010260
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองอินทร์ อุบลชัย
18
130
11
128
42010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมิหรา สาริกา
7
46
9
129
42010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย บุตรวัง
10
73
9
130
42010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ศรีศุภฤกษ์
5
44
8
131
42010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคสัน ทองทิพย์
20
222
12
132
42010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนติมา เจนวรกุล
3
21
6
133
42010267
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
11
6
134
42010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล ธัญญารักษ์
26
493
18
135
42010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
6
39
8
136
42010271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวเรศ ศรีราคำ
21
292
12
137
42010272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพร นามวงษา
8
95
8
138
42010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
139
42010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
7
140
42010275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบัน ประทุมทอง
5
33
8
141
42010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
8
142
42010277
ประถมศึกษา
-
1
0
0
143
42010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ บุญงาม
8
131
9
144
42010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริภรณ์ เยาวพันธ์
22
297
11
145
42010280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหรัฐ เต็มวงษ์
7
41
8
146
42010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ กาษี
5
29
8
147
42010282
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
148
42010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์
8
88
9
149
42010285
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
150
42010286
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน เชื้อเมือง
7
44
8
151
42010287
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
13
94
11
รวม
1,758
19,869
1,325

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน