ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
42010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
14
5
2
42010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
13
5
3
42010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ อุตสาหะ
กลุ่มคุณภาพกการศึกษากกดู่นาแข
5
56
7
4
42010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ บุตรดีไชย
กกดู่นาแขม
6
53
8
5
42010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทรา
4
22
7
6
42010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ กิจโป้
2
13
7
7
42010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว
0
5
58
8
8
42010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธน สุพรมอินทร์
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
21
278
11
9
42010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
กกดู่นาแขม
5
22
6
10
42010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ นาเลาห์
-
18
166
11
11
42010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทศ นาคะรังษี
หลักเมือง
9
35
11
12
42010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
27
7
13
42010013
ประถมศึกษา
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
-
91
2,147
48
14
42010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช ปาจรียานนท์
0
76
1,239
38
15
42010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลไชย พลเพชร
-
18
154
11
16
42010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
4
17
42010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ คำอ่อน
4
23
7
18
42010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอินตอง ศรีอุดม
6
26
7
19
42010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม กุลจณีย์
ไม่มี
15
164
11
20
42010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญ์ ทองวัฒน์
-
9
61
8
21
42010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติศักดิ์ เสนานุช
12
115
11
22
42010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์
ไม่มี
8
75
8
23
42010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
18
173
9
24
42010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
14
144
8
25
42010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชพรหม ประสาน
ดินดำน้ำสวยเมืองเลย
11
85
8
26
42010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย สมสงวน
ดินดำขน้ำสวย
7
21
8
27
42010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
27
8
28
42010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เหง้าวิชัย
โรงเรียนคุณธรรม
12
134
8
29
42010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
19
175
11
30
42010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริพงษ์ พิมพ์สุภา
11
69
11
31
42010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเล็ก กันทะวงศ์
15
136
11
32
42010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
33
42010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
5
35
8
34
42010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
4
35
7
35
42010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
71
8
36
42010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ แสนนางชน
6
16
6
37
42010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญยุทธ์ โสกัณทัต
12
92
11
38
42010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน จันทร์สว่าง
-
4
26
8
39
42010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ ธรรมกุล
10
88
8
40
42010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
การท่าอากาศยาน
6
50
8
41
42010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
0000
15
126
10
42
42010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
14
183
11
43
42010048
-
1
0
0
44
42010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย วันนา
5
21
6
45
42010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา อยู่งาน
6
62
8
46
42010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
10
168
8
47
42010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ชูทิพย์
0
4
36
8
48
42010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ สมอออน
7
72
8
49
42010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา หงษ์เวียง
3
41
8
50
<