ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
42020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ ธิแปลง
3
46
8
2
42020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภณ ธารเจริญ
7
47
8
3
42020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปกร น้อมในธรรม
13
202
8
4
42020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรกฤช สิงห์งาม
20
179
11
5
42020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
66
9
6
42020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
37
8
7
42020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
56
8
8
42020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพงศ์ แสนพันศิริ
11
139
8
9
42020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ สุริยะ
18
122
11
10
42020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปูริดาภ์ อยู่วราโชติ
11
144
7
11
42020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทรา
14
180
8
12
42020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
8
13
42020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องนเรนทร์ พลซา
7
86
8
14
42020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศรีสุข
6
46
8
15
42020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเสถียร พยุงตน
14
170
8
16
42020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์
18
182
12
17
42020018
ประถมศึกษา
-
2
21
6
18
42020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤตมงคล ศรีคำ
9
53
11
19
42020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ โคตรวงษา
3
47
9
20
42020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ศรีนรจันทร์
5
39
8
21
42020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา
4
24
24
22
42020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกฤตา สอนสุภาพ
6
51
8
23
42020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
20
6
24
42020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร.ต.มานิต พันธุ์โอภาส
21
262
11
25
42020027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวนาไพร ยอดพุทธ
20
205
12
26
42020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ หมอแสน
5
59
9
27
42020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
9
28
42020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรนันท์ อิงภู
3
30
7
29
42020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุธ ยอดพุทธ
19
163
11
30
42020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร สุพรม
9
60
9
31
42020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภาส สายทองดี
9
90
9
32
42020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร ไชยแสง
19
284
12
33
42020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายละเมย สิมมาสุด
18
142
11
34
42020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
4
2
35
42020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรพิศ คมขำ
7
17
6
36
42020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา พุทซาคำ
39
758
22
37
42020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย ไชยราช
28
361
13
38
42020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเงิน บุตรดีมี
8
50
8
39
42020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีชัย โสกันทัต
13
129
9
40
42020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยากร สุนทองห้าว
8
110
9
41
42020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปนัท แก้วเกษศรี
7
57
8
42
42020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัสโชค นาราศรี
6
30
7
43
42020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ภักมี
7
59
8
44
42020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียาภัทร จตุพรม
3
43
8
45
42020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกิต สิงห์ทอง
10
69
11
46
42020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
35
9
47
42020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย อุณาพรหม
5
24
7
48
42020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาศ ทองอ่อน
14
152
11
49
42020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย คิดเข่ม
7
75
9
50
42020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ศรีรักษา
5
36
8
51
42020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายส่งพงศ์ บงแก้ว
8
103
8
52
42020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจชรา จันทะอุ่มเม่า
7
48
8
53
42020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ วงษ์จันทร์
19
296
11
54
42020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ งามชัยภูมิ
12
262
15
55
42020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแหลมทอง หามณี
18
218
11
56
42020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา แสงสว่าง
19
215
11
57
42020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย ศรีมันตะ
16
161
11
58
42020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมควร ดานะ
8
84
9
59
42020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ นิพวงลา
8
90
8
60
42020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธยง แดนไธสง
6
41
8
61
42020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพันธ์ พันตระกูล
9
88
9
62
42020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัตร์ แสงวัน
7
41
8
63
42020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมใจ โพธิ์ศรี
16
228
12
64
42020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรวุฒิ อิ่มชมชื่น
9
72
9
65
42020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณกรณ์ สาวิยะ
10
89
9
66
42020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ ราชโส
9
136
9
67
42020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพงษ์ พรมดี
8
72
11
68
42020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
47
8
69
42020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสระ ไชยปราบ
46
997
34
70
42020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน สกุลเดช
10
97
8
71
42020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวนา กาละพันธ์
8
49
8
72
42020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทิดทูน ปรือปรัง
10
118
9
73
42020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราภรณ์ เหลาเจริญ
3
42
11
74
42020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพานิช เครือสุข
5
121
8
75
42020079
ประถมศึกษา
-
2
0
0
76
42020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์
19
205
13
77
42020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครวัฒน์ รัววิชา
18
155
12
78
42020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ท.ดิษฐ คำมา
5
83
9
79
42020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปณิษฐา ไชยตาแสง
5
74
9
80
42020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ พลซา
6
49
9
81
42020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร เพ็งพุฒ
4
26
7
82
42020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรภัทร จำปาอ่อน
28
551
23
83
42020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครวัฒน์ รัววิชา
7
79
8
84
42020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ เทวดา
7
95
9
85
42020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรชัย พลชา
14
182
9
86
42020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระศักดิ์ โสนะชัย
18
199
11
87
42020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์
18
243
11
88
42020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎาภรณ์ โนนุช
7
51
8
89
42020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงชัย อาญาเมือง
6
65
8
90
42020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นพงษ์ พลฉวี
18
254
12
91
42020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายชล เป๋าสูงเนิน
9
73
8
92
42020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
107
8
93
42020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ มุ่งต่อม
6
52
8
94
42020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
34
9
95
42020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมิง ไสยันต์
20
307
12
96
42020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหสุนา แดงน้อย
16
267
11
97
42020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
69
8
98
42020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพงษ์ เครือหงษ์
11
122
11
99
42020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุชาดา เคหัง
21
301
14
100
42020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
20
7
101
42020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี แสนเภา
4
51
8
102
42020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
7
5
103
42020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผจงภักดิ์ พ่อค้าช้าง
5
74
8
104
42020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน ผุยขันธ์
10
127
8
105
42020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์
17
127
11
106
42020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.อุทัย ปลีกล่ำ
14
172
12
107
42020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
24
382
19
108
42020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติชัย ผุยมาตย์
12
132
8
109
42020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย ธีรวิชกุล
18
130
11
110
42020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภโชค ใครอุบล
6
56
54
111
42020118
ประถมศึกษา
นางวาสนา คำมาทอง
5
22
7
112
42020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ภูพวก
5
24
8
113
42020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
117
8
114
42020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร ทาเชาว์
16
166
11
115
42020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจมาภรณ์ จันนา
15
147
11
116
42020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชาติ ไชยวงค์
11
116
8
117
42020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ บุตรธนู
11
129
8
118
42020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารารายณ์ พรหมพื้น
2
32
8
119
42020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวดล บำรุงสำราญ
5
53
8
120
42020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์
12
201
10
121
42020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยันต์ อินทร์ชัยศรี
8
91
8
122
42020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ศรนวล
31
646
23
123
42020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
60
9
124
42020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดี
13
288
11
125
42020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล เมธินบุญนันท์
17
146
11
126
42020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิศภูมิ ภูมิ่งศรี
13
134
8
127
42020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
16
5
128
42020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้ว
7
40
8
129
42020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายภัทรเดช สุทาธรรม
17
278
11
130
42020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
78
8
131
42020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร มั่นคง
5
32
8
132
42020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธชัย สุโกสิ
12
135
8
133
42020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ดีสร้อย
11
121
8
134
42020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประนอม ศรีโยธา
17
238
11
135
42020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย อินทะสุระ
8
67
8
136
42020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ สุขสบาย
19
285
11
137
42020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
6
138
42020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ดานะ
7
57
8
139
42020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริมงคล นวนมา
5
51
8
140
42020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ สาวิยะ
15
172
8
141
42020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ
17
144
12
142
42020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
48
9
143
42020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ สะท้าน
15
128
11
144
42020152
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
51
11
145
42020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรานันท์ เหลาทอง
7
52
8
146
42020154
ประถมศึกษา
นางสาวสุภารัตน์ คงสิม
5
70
8
147
42020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลมาลย์ เหล่าพร
7
49
9
148
42020156
ประถมศึกษา
นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรก่ำ
6
87
9
149
42020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤหัส ยอดศรีเมือง
10
72
8
150
42020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วบุตรดี
22
317
17
151
42020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดวงใจ สิงห์พันธ์
14
155
11
152
42020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริสมถวิล สิทธิสอน
42
1,046
37
153
42020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย ชาวตุ้ม
6
66
9
154
42020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวา โฮงคำอุตย์
15
128
11
155
42020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่
9
274
16
156
42020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงษ์ เกษทองมา
18
155
12
157
42020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจันทร์ลอย สุรภีร์
19
285
14
รวม
1,714
21,088
1,601

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2