ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
42010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพรรณ ออมิตา
8
33
8
2
42010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทบรรจง บุญทัน
10
48
8
3
42010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิฆเนศ พาคำ
21
339
12
4
42010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีบุญมี สีซุย เบอร์โทรศัพท์ 090-4500190
19
114
11
5
42010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สามารถ
14
140
8
6
42010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
130
11
7
42010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ทองคำ
4
16
5
8
42010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม แก้วเขียว
5
29
9
9
42010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทัพใหญ่
19
266
8
10
42010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช แก้วไชยะ
5
24
8
11
42010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ วังคีรี
10
87
8
12
42010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ แก้วยม
6
61
8
13
42010161
ประถมศึกษา
-
3
13
6
14
42010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย ยศปัญญา
6
25
7
15
42010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีสุดา พาคำ
6
23
8
16
42010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม
21
173
11
17
42010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพงษ์ ทองหล้า
47
958
31
18
42010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรชนก แดงสีดา
5
76
8
19
42010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย งาสิทธิ์
5
36
8
20
42010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ โยเฮือง
5
37
8
21
42010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตรกร อัศวพลกุล
6
28
7
22
42010171
ประถมศึกษา
-
3
11
4
23
42010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ แลบัว
6
34
8
24
42010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ศรีบุตรตา
5
19
7
25
42010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ แพงศรี
5
33
8
26
42010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
4
27
42010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัญ
7
55
8
28
42010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
17
8
29
42010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุพันธุ์ จันทรา
11
47
8
30
42010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรกุล ดานะ
6
25
8
31
42010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
9
32
42010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
7
33
42010182
ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาพร จันทะนาม
6
24
6
34
42010183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์
14
102
11
35
42010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรพิมพ์ ท่อนแก้ว
5
28
8
36
42010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ วันเที่ยง
15
91
11
37
42010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
39
8
38
42010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด ยศศรี
19
127
11
39
42010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิลัยลักษณ์ พิมพสุต
5
32
8
40
42010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตต์ สุติยะวัน
6
21
8
41
42010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
12
7
42
42010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดุจฤดี อ้วนคำ
10
71
7
43
42010192
ประถมศึกษา
นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อ
6
41
6
44
42010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
12
7
45
42010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
122
10
46
42010195
ประถมศึกษา
นายศุภศิลป์ มั่นมา
6
32
6
47
42010196
ประถมศึกษา
นายบพิตร คำมูล
5
23
5
48
42010197
ประถมศึกษา
นางอิสรารัตน์ แสนยะบุตร
6
28
6
49
42010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชพงษ์ พรหมจักร
16
131
11
50
42010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ บุญสำเร็จ
7
74
8
51
42010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี
6
42
8
52
42010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทรณ์ ศรีบุตรตา
10
105
8
53
42010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร แก้วประกาย
6
51
8
54
42010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
1
1
55
42010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ สินพรม
5
49
8
56
42010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศฤงคาร หล้ากันหา
18
198
11
57
42010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรกานต์ จันทรนุช
6
30
8
58
42010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี โคตรสุโน
6
30
8
59
42010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ กงคำ
7
43
8
60
42010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติศักดิ์ บุญกิจ
6
33
8
61
42010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติศักดิ์ บุญกิจ
6
37
8
62
42010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราวิน มรุธานินทร์
6
34
8
63
42010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ บานเย็น
7
53
8
64
42010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุพงษ์ อินแผลง
9
63
8
65
42010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ยุทธ ธุระแพง
8
63
8
66
42010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์
6
24
8
67
42010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
71
8
68
42010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ การะเกษ
4
37
8
69
42010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา ภาเข็ม
8
46
8
70
42010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจิต สุจริต
5
21
8
71
42010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ สีหะวงค์
10
62
8
72
42010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระพีพร โคตรชนะ
15
164
8
73
42010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัล อ่ำนาเพียง
8
68
8
74
42010225
ประถมศึกษา
-
3
7
5
75
42010226
ประถมศึกษา
นายบุญล้วน มารศรี
4
15
6
76
42010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจร์ วรติย์
5
41
8
77
42010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร กตะศิลา
7
50
9
78
42010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐา ชาวเหนือ
10
62
8
79
42010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก่อเกียรติ นนทะโคตร
10
77
8
80
42010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนริศ กมลรัตน์
10
76
8
81
42010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ผุยมาตย์
5
6
3
82
42010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิ
5
20
6
83
42010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรีกุล
6
24
8
84
42010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรชา พรหมดำรง
10
107
8
85
42010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำปักษ์ บุญชิต
7
32
8
86
42010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติธร รุ่งเรือง
12
112
8
87
42010238
ประถมศึกษา
นางสุภาภรณ์ นาราศรี
4
18
6
88
42010239
ประถมศึกษา
นายจารึก วงศ์ชัยภูมิ
6
33
6
89
42010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร จำรัสกลาง
11
84
8
90
42010241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ สารมะโน
9
99
11
91
42010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น
5
22
8
92
42010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษา
7
45
8
93
42010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร กมลชิต
13
118
8
94
42010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพงษ์ ไชยคำ
7
79
8
95
42010246
ประถมศึกษา
นายสายชล ศรีคำ
6
29
6
96
42010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรัญญา บุดดา
10
87
8
97
42010248
ประถมศึกษา
-
5
22
6
98
42010249
ประถมศึกษา
-
4
25
6
99
42010250
ประถมศึกษา
นายสุริยันต์ ยามา
4
17
6
100
42010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์
9
62
8
101
42010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรศักดิ์ ศรีชมษร
6
14
6
102
42010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
6
103
42010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
7
2
104
42010255
ประถมศึกษา
-
2
7
4
105
42010256
ประถมศึกษา
นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์
7
46
6
106
42010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
107
42010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวกุล พรมใจ
16
326
14
108
42010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม แก้วยาศรี
15
238
8
รวม
869
7,298
843

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน