ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
43010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม หินกาล
3
6
94
8
2
43010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ดรศรีจันทร์
3
7
120
8
3
43010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พ.ต.สมภูมิ รวิวรรณ
4
53
1,029
38
4
43010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร วิชิต
4
13
161
9
5
43010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ธรรมวิเศษ
4
12
131
8
6
43010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล
4
9
106
9
7
43010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
3
36
8
8
43010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พุฒเขียว
4
9
105
9
9
43010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพล ทิพยสุทธิ์
ที่ 2
7
106
9
10
43010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอบชัย เวียนวัน
2
16
178
11
11
43010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
7
101
8
12
43010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย พลรัตน์
3
4
54
8
13
43010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ไสยลาม
เมือง 3
23
438
20
14
43010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร ศรีจันดา
กลุ่มคริอข่ายที่ 5
5
45
8
15
43010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง เหล็กสัก
ที่ 5
13
215
8
16
43010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก จันทรเสนี
3
14
240
10
17
43010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชน ภานุรักษ์
ศูนย์การเรียนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
6
63
8
18
43010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจงศักดิ์ พินธะ
-
5
73
8
19
43010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา เบ้าธรรม
5
7
93
8
20
43010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
5
33
8
21
43010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ อัคราช
พระธาตุบังพวน
7
98
8
22
43010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ ดวงแก้ว
1
7
86
8
23
43010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพงษ์ คนยง
1
6
70
8
24
43010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรังศรี ดวงบุญมี
1
14
156
9
25
43010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
เมือง 1
5
73
9
26
43010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 1
5
28
7
27
43010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเชิด เจียมศร
สถานศึกษาที่1
10
126
8
28
43010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
0
29
43010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
2
0
0
30
43010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอลวิส โคตรชมภู
เมืองหนองคาย 2
24
342
21
31
43010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองหนองคาย 2
4
63
8
32
43010034
ประถมศึกษา
นางสาวนิภาพร ดีมาก
ที่2
7
60
9
33
43010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์
กลุ่มเครือข่ายที่ 2
14
172
11
34
43010036
ประถมศึกษา
-
เมือง 2
6
66
6
35
43010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ลุนสำโรง
2
22
310
12
36
43010038
ประถมศึกษา
นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล
สถานศึกษาที่ 3
6
71
6
37
43010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ
3
8
106
9
38
43010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิฐ รัตนะคุณ
4
7
103
9
39
43010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสระ พรมมา
เมืองหนองคาย 4
7
86
8
40
43010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย นิลสุวรรณ
4
17
198
11
41
43010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา
4
8
119
9
42
43010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกาพันธ์ ผาเจริญ
5
47
9
43
43010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองหนองคาย 4
3
25
8
44
43010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
3
50
8
45
43010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษา เมืองหนองคายกลุ่ม 2
2
9
3
46
43010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ โสภาเวทย์
สถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่มที่ 2
11
160
8
47
43010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง โคตะวงษ์
เมืองหนองคาย2
11
161
9
48
43010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษาหนองคาย เมือง 2
6
32
7
49
43010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤศภณ หล้าวงศา
เครือข่ายสถานศึกษาที่1
98
1,688
53
50
43010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ วงละคร
1
12
136
8
51
43010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ สอนคำหาญ
1
17
214
12
52
43010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองหนองคาย 1
10
141
8
53
43010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
2
11
70
11
54
43010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่มที่ 2
2
16
4
55
43010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ
2
13
132
8
56
43010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอง พุทธวงศ์
เมืองหนองคายกลุ่มที่ 2
3
37
8
57
43010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังษี สุวรรณไตร
6
9
75
10
58
43010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
1
7
3
59
43010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าบ่อ กลุ่มที่ 6
4
18
7
60
43010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ สุบิน
ุ6
13
161
8
61
43010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ โคตะมี
6
8
60
8
62
43010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าบ่อ กลุ่มที่ 3
12
177
8
63
43010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8 (ท่าบ่อ 3)
4
67
8
64
43010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด โพธิ์จุมพล
ท่าบ่อที่ 6
10
123
9
65
43010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิจ โยคิน
สถานศึกษาท่าบ่อ 6 (ท่าบ่อ1)
32
555
22
66
43010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต เหมือนบุดดี
6
45
959
30
67
43010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ จำปีพรหม
5
7
97
8
68
43010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษดิ์ ใจหาญ
16
196
11
69
43010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำดี จันทะเกษ
สถานศึกษาท่าบ่อ 6
16
221
11
70
43010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์
กลุ่มเครื่องข่ายสถานศึกษาที่ 6(ท่าบ่อ1)
13
128
8
71
43010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
3
16
7
72
43010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเบญจพล สุภาจิน
ท่าบ่อ 1 กลุ่มที่ 6
13
118
11
73
43010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย มีชัยนาม
5
7
62
8
74
43010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัฒน์ นามสมบัติ
สถานศึกษาที่ 6
12
83
11
75
43010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี
สถานศึกษาที่ 7 (ท่าบ่อ 2)
19
329
16
76
43010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัศราวรรณ บุญอยู่
ท่าบ่อ 6
5
62
8
77
43010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร พรมสูตร
สถานศึกษาที่ 6
7
74
8
78
43010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน โคตรชมภู
ท่าบ่อ
10
64
8
79
43010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพ็ชรมณี โคตรชมภู
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 (ท่าบ่อ 2)
15
168
8
80
43010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมพล ใยนนท์
21
192
11
81
43010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ถิ่นภูเขียว
ท่าบ่อ 3
8
113
8
82
43010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
5
32
9
83
43010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดีเด่น ชัยชนะ
ท่าบ่อ 8
11
148
8
84
43010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิช อุณาสิงห์
6
21
171
11
85
43010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โคตรชมภู
5
7
48
8
86
43010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ วิรุณพันธ์
ท่าบ่อ 6
5
55
8
87
43010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ บัวลอย
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ที่ 7
7
41
8
88
43010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา
ที่ 7(ท่าบ่อ 2)
10
125
8
89
43010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเยี่ยมศักดิ์ พรมมา
6
5
72
9
90
43010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ คำจันทร์
สถานศึกษาที่ 6
5
27
7
91
43010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร จันทะราช
11
9
167
9
92
43010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา ทิพยโสต
ที่ 11 ศรีเชียงใหม่ 3
4
70
8
93
43010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันวิสา กองแก้ว
11
8
94
8
94
43010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
4
45
8
95
43010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
3
24
8
96
43010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ฉลองชัย อินทขีณี
ศรีเชียงใหม่ 3
7
71
8
97
43010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะรัตน์ บุญทวี
กลุ่ม 11ศรีเชียงใหม่ 3
19
241
13
98
43010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ผิวผ่อง
ศรีเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3
5
65
9
99
43010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญศักดิ์ บุญดี
ที่ 7
23
398
14
100
43010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ มูลทาทอง
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9
12
205
10
101
43010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารสาร เมืองพวน
สถานศึกษาที่ 9
6
84
9
102
43010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวทย์ งามวิเศษ
9
15
201
12
103
43010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธชัย ใจชื่น
ที่ 9
6
85
8
104
43010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส วระรักษ์
ศรีเชียงใหม่1
6
62
8
105
43010107
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง
10
13
132
9
106
43010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา เพ็งนิล
8
10
94
8
107
43010109
ประถมศึกษา
นางเพชรา พิมพ์ศรี
8
5
40
7
108
43010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันเฉลิม ไชยยงค์
10
7
55
9
109
43010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อันภักดี
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10
9
101
9
110
43010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 8
2
19
6
111
43010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาที่ 10
4
62
9
112
43010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย กองศรี
9
10
336
12
113
43010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ บุตรดี
-
17
189
11
114
43010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
13
7
87
8
115
43010117
ประถมศึกษา
-
-
0
33
5
116
43010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสุชาติ วงษ์คำหาญ
9
18
246
11
117
43010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต สระประทุม
เครือข่ายที่ 14 (สังคม2)
8
93
8
118
43010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ คำสอนทา
14
19
390
14
119
43010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย การมาโส
9
8
130
8
120
43010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
31
8
121
43010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ สีปุ
9
10
105
8
122
43010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศรุต สมบัติบุญสวน
14
8
120
8
123
43010125
ประถมศึกษา
-
9
2
26
6
124
43010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
14
139
11
125
43010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย มิตะนุ
13 (สังคม 1)
18
300
13
126
43010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ เหลืองอิงคสุต
13(สังคม1)
7
115
8
127
43010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูล
13
9
120
8
128
43010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง
การศึกษาที่ 13
6
80
8
129
43010131
ประถมศึกษา
-
อำเภอสังคม
2
7
4
130
43010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจี กิตติพระวงศ์
13 (สังคม 1)
7
80
8
131
43010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9
5
76
8
132
43010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริธรรม แก่นพรหม
สถานศึกษาที่ 13
13
319
13
133
43010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบุญ พุทธวงศ์
สระใคร
20
260
11
134
43010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา บุรณะสุทธิ์
สถานศึกษาที่ 10
19
197
11
135
43010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ เทพวรรณ์
15
28
482
18
136
43010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา มณฑาสุวรรณ
15
4
80
8
137
43010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ทองจันทร์
0
6
82
8
138
43010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันเพชร ควรคงคำ
15
8
89
8
139
43010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร
15
9
149
8
140
43010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์
15
18
136
12
141
43010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ สุวิธรรมา
15
7
84
8
142
43010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
8
82
8
143
43010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน แสงคาร์
การศึกษาที่ 10
8
60
8
144
43010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย อารีราษฎร์
สถานศึกษาที่ 15
10
117
8
145
43010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
4
83
9
146
43010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ เนตรภักดี
15
14
180
8
147
43010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์
15
14
295
9
148
43010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา อุปฮาด
15
11
124
8
149
43010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร เกตุพล
สถานศึกษาที่ 15
12
264
9
150
43010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน หีบแก้ว
12
7
102
8
151
43010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด มหาเสนา
12
7
60
8
152
43010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ ดวงคำน้อย
8
17
301
11
153
43010155
ประถมศึกษา
-
8
0
9
4
154
43010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์เทพ กลางวิชัย
12
5
65
8
155
43010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษาที่ 12
10
125
8
156
43010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ศรีระษา
12
11
133
8
157
43010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมหันต์ เวทไธสง
12
11
167
8
158
43010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
13
171
8
159
43010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย กองทอง
12
10
121
8
รวม
1,664
22,871
1,497

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน