ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
43020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
3
0
0
2
43020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม คำสา
กุดบง
10
0
0
3
43020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
10
0
0
4
43020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นาบำรุง
กุดบง
8
0
0
5
43020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตียงทอง ชัยจันทา
กุดบง
11
0
0
6
43020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ จันทรประทักมี
กุดบง
9
0
0
7
43020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
กุดบง
9
0
0
8
43020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
0
0
0
9
43020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม หวังหมู่กลาง
จุมพล
49
0
0
10
43020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร มั่งมี
จุมพล
10
0
0
11
43020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชระ งามชัด
จุมพล
13
0
0
12
43020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาลินี ไชยเดช
จุมพล
5
0
0
13
43020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
จุมพล
11
0
0
14
43020014
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ
จุมพล
24
0
0
15
43020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
4
0
0
16
43020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุหลาบ นางาม
จุมพล
6
0
0
17
43020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
1
0
0
18
43020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ เวียงคำ
ชุมช้างบ้านผือ
14
0
0
19
43020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำล้วน วงษ์สิม
ชุมช้างบ้านผือ
24
0
0
20
43020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประลอง ไชยวี
ชุมช้างบ้านผือ
10
0
0
21
43020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
2
0
0
22
43020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
ชุมช้างบ้านผือ
10
0
0
23
43020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชารี แพนแสง
เซิมโพธิ์
21
0
0
24
43020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรพล การินทร์
เซิมโพธิ์
13
0
0
25
43020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
เซิมโพธิ์
8
0
0
26
43020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ โคตุนะ
เซิมโพธิ์
11
0
0
27
43020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
3
0
0
28
43020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
6
0
0
29
43020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล สอนบาล
ทุ่งหลวงต่างคำ
5
0
0
30
43020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีไพร ชานนท์
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
0
0
31
43020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลปรางค์ หลักมี
ทุ่งหลวงต่างคำ
4
0
0
32
43020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช ถาโท
นาหนัง
15
0
0
33
43020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม มาตา
นาหนัง
9
0
0
34
43020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ศิลาคม
นาหนัง
14
0
0
35
43020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
นาหนัง
13
0
0
36
43020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังข์ ปาณศรี
นาหนัง
10
0
0
37
43020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
2
0
0
38
43020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
นาหนัง
13
0
0
39
43020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
0
0
0
40
43020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวิภา ธุระธรรม
ชุมช้างบ้านผือ
11
0
0
41
43020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ปราบศัตรู
ชุมช้างบ้านผือ
37
0
0
42
43020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
0
0
0
43
43020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชพร อำนวยการ
เซิมโพธิ์
12
0
0
44
43020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ภูชาดึก
เซิมโพธิ์
11
0
0
45
43020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
เซิมโพธิ์
26
0
0
46
43020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนวน เถื่อนลือชัย
เซิมโพธิ์
19
0
0
47
43020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล
เซิมโพธิ์
10
0
0
48
43020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส
วัดหลวงสร้างนางขาว
18
0
0
49
43020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
วัดหลวงสร้างนางขาว
14
0
0
50
43020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
11
0
0
51
43020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ทองภู
วัดหลวงสร้างนางขาว
12
0
0
52
43020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
0
0
53
43020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย เหง้าวิชัย
วัดหลวงสร้างนางขาว
10
0
0
54
43020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ฮักหอม
วัดหลวงสร้างนางขาว
5
0
0
55
43020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ฤาชา
ทุ่งหลวงต่างคำ
17
0
0
56
43020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิราวุธ บัวแพง
ทุ่งหลวงต่างคำ
12
0
0
57
43020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระชัย ทินกระโทก
ทุ่งหลวงต่างคำ
21
0
0
58
43020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ โพธิรุขา
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
0
0
59
43020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ อินทะวงศ์
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
0
0
60
43020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
ทุ่งหลวงต่างคำ
5
0
0
61
43020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อาจหาญ
เฝ้าไร่
10
0
0
62
43020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
เฝ้าไร่
11
0
0
63
43020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี อุ่นเรือน
เฝ้าไร่
25
0
0
64
43020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติกาญจน์ ผาสุข
เฝ้าไร่
10
0
0
65
43020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุนาจ กองธรรม
เฝ้าไร่
20
0
0
66
43020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ ปาปะโข
เฝ้าไร่
20
0
0
67
43020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริพงศ์ สายแขม
เฝ้าไร่
11
0
0
68
43020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยงค์ คลังกลาง
วังหลวงหนองหลวง
32
0
0
69
43020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ภูชมศรี
วังหลวงหนองหลวง
17
0
0
70
43020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
วังหลวงหนองหลวง
7
0
0
71
43020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ จันทวงศ์
วังหลวงหนองหลวง
12
0
0
72
43020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวิชิต วิชัยโย
วังหลวงหนองหลวง
9
0
0
73
43020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิทยา มาตรา
วังหลวงหนองหลวง
11
0
0
74
43020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์
วังหลวงหนองหลวง
11
0
0
75
43020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล เข่งดี
วังหลวงหนองหลวง
9
0
0
76
43020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศาสตรา ทับชา
วังหลวงหนองหลวง
8
0
0
77
43020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม นาหนอง
วังหลวงหนองหลวง
11
0
0
78
43020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรสร พิมพ์ประชา
วังหลวงหนองหลวง
20
0
0
79
43020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิต ทรงเย็น
เฝ้าไร่
25
0
0
80
43020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปกครอง ธานัง
เฝ้าไร่
25
0
0
81
43020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาย นายบัวสอน จำปาศรี
เฝ้าไร่
9
0
0
82
43020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
เปงจานนคร
19
0
0
83
43020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โสภากุล
เปงจานนคร
11
0
0
84
43020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกริกชัย ศรีปัญญา
เปงจานนคร
7
0
0
85
43020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
2
0
0
86
43020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
เปงจานนคร
19
0
0
87
43020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิศ ผาทอง
เปงจานนคร
8
0
0
88
43020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
1
0
0
89
43020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละอองดาว กองวงศ์
เปงจานนคร
8
0
0
90
43020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมสิน คำมุงคุณ
เปงจานนคร
12
0
0
91
43020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
รัตนวาปี
19
0
0
92
43020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
รัตนวาปี
11
0
0
93
43020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ไชยคำภา
รัตนวาปี
20
0
0
94
43020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
4
0
0
95
43020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
รัตนวาปี
9
0
0
96
43020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พิมพ์นนท์
รัตนวาปี
9
0
0
97
43020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกศักดิ์ แสนวัง
เปงจานนคร
10
0
0
98
43020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
เปงจานนคร
14
0
0
99
43020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
2
0
0
100
43020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวี วสันต์
เปงจานนคร
7
0
0
101
43020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พินานิช
เปงจานนคร
9
0
0
102
43020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ชาตินิล
รัตนวาปี
8
0
0
103
43020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี อยู่งาน
รัตนวาปี
7
0
0
104
43020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
4
0
0
105
43020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
รัตนวาปี
9
0
0
106
43020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์
รัตนวาปี
4
0
0
107
43020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิศร ทิพเสนา
รัตนวาปี
17
0
0
รวม
1,232
0
0

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน