ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
43020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์
กุดบง
5
77
8
2
43020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม คำสา
กุดบง
7
69
8
3
43020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา
กุดบง
7
27
8
4
43020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์
กุดบง
11
81
9
5
43020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตียงทอง ชัยจันทา
กุดบง
13
128
8
6
43020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ จัดโสภา
กุดบง
10
68
8
7
43020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
กุดบง
9
67
8
8
43020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
0
17
8
9
43020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี อุ่นเรือน
จุมพล
46
1,038
36
10
43020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย
จุมพล
8
61
8
11
43020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิศ ผาทอง
จุมพล
14
176
8
12
43020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญาน์ทิพย์ โสขำ
จุมพล
5
50
8
13
43020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
จุมพล
8
91
8
14
43020014
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ โพธิรุขา
จุมพล
21
301
12
15
43020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ป้องโกเซ
จุมพล
7
43
8
16
43020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล เบญจมาศ
จุมพล
8
85
8
17
43020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
5
28
8
18
43020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ เวียงคำ
ชุมช้างบ้านผือ
16
133
8
19
43020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำล้วน วงษ์สิม
ชุมช้างบ้านผือ
21
316
19
20
43020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประลอง ไชยวี
ชุมช้างบ้านผือ
7
107
8
21
43020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
2
30
8
22
43020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
ชุมช้างบ้านผือ
14
97
8
23
43020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ศิลาคม
เซิมโพธิ์
16
351
16
24
43020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรพล การินทร์
เซิมโพธิ์
13
154
8
25
43020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติกาญจน์ ผาสุข
เซิมโพธิ์
11
106
8
26
43020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ โคตุนะ
เซิมโพธิ์
11
78
8
27
43020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา จำวงศ์
วัดหลวงสร้างนางขาว
4
20
6
28
43020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินัย วังหอม
ทุ่งหลวงต่างคำ
5
46
8
29
43020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
74
8
30
43020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีไพร ชานนท์
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
68
8
31
43020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
4
39
8
32
43020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช ถาโท
นาหนัง
13
166
8
33
43020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ บัวระพา
นาหนัง
11
76
8
34
43020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร มั่งมี
นาหนัง
13
174
8
35
43020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
นาหนัง
12
161
8
36
43020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังข์ ปาณศรี
นาหนัง
8
134
8
37
43020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
2
7
2
38
43020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
นาหนัง
14
231
10
39
43020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
0
0
0
40
43020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวิภา ธุระธรรม
ชุมช้างบ้านผือ
13
136
8
41
43020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
ชุมช้างบ้านผือ
32
549
22
42
43020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชพร อำนวยการ
เซิมโพธิ์
10
90
8
43
43020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม
เซิมโพธิ์
13
128
8
44
43020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
เซิมโพธิ์
25
435
22
45
43020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์
เซิมโพธิ์
19
295
12
46
43020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวน เถื่อนลือชัย
เซิมโพธิ์
13
131
8
47
43020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม มาตา
วัดหลวงสร้างนางขาว
20
148
11
48
43020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
วัดหลวงสร้างนางขาว
15
212
8
49
43020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา บริจาค
วัดหลวงสร้างนางขาว
13
142
8
50
43020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
วัดหลวงสร้างนางขาว
13
124
8
51
43020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
วัดหลวงสร้างนางขาว
6
67
8
52
43020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา จำวงศ์
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
60
8
53
43020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติภูมิ พยุงวงษ์
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
74
8
54
43020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี ฮักหอม
ทุ่งหลวงต่างคำ
20
236
12
55
43020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิราวุธ บัวแพง
ทุ่งหลวงต่างคำ
15
138
8
56
43020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย ทินกระโทก
ทุ่งหลวงต่างคำ
20
252
11
57
43020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์
ทุ่งหลวงต่างคำ
9
77
8
58
43020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ อินทะวงศ์
ทุ่งหลวงต่างคำ
9
60
8
59
43020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ชาบุญมี
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
73
8
60
43020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อาจหาญ
เฝ้าไร่
6
155
8
61
43020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
เฝ้าไร่
11
184
8
62
43020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม หวังหมู่กลาง
เฝ้าไร่
25
347
16
63
43020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเคน โพธิ์เศษ
เฝ้าไร่
10
68
9
64
43020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
เฝ้าไร่
17
263
12
65
43020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ ปาปะโข
เฝ้าไร่
24
356
18
66
43020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริพงศ์ สายแขม
เฝ้าไร่
10
98
8
67
43020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยงค์ คลังกลาง
วังหลวงหนองหลวง
31
653
25
68
43020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศาสตรา ทับชา
วังหลวงหนองหลวง
18
179
11
69
43020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
วังหลวงหนองหลวง
7
45
8
70
43020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ จันทวงศ์
วังหลวงหนองหลวง
12
141
8
71
43020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทยา บุญญะรัง
วังหลวงหนองหลวง
5
70
8
72
43020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิทยา มาตรา
วังหลวงหนองหลวง
12
133
8
73
43020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณ ภักดีสัจจกุล
วังหลวงหนองหลวง
12
168
8
74
43020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล เข่งดี
วังหลวงหนองหลวง
11
159
8
75
43020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุหลาบ นางาม
วังหลวงหนองหลวง
9
74
8
76
43020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม นาหนอง
วังหลวงหนองหลวง
11
150
8
77
43020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรสร พิมพ์ประชา
วังหลวงหนองหลวง
18
270
11
78
43020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิต ทรงเย็น
เฝ้าไร่
26
419
22
79
43020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปกครอง ธานัง
เฝ้าไร่
24
366
18
80
43020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวสอน จำปาศรี
เฝ้าไร่
11
114
8
81
43020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกศักดิ์ แสนวัง
เปงจานนคร
18
160
11
82
43020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โสภากุล
เปงจานนคร
11
72
8
83
43020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกริกชัย ศรีปัญญา
เปงจานนคร
13
85
8
84
43020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
1
40
8
85
43020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
เปงจานนคร
17
224
11
86
43020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย
เปงจานนคร
7
82
8
87
43020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
1
40
8
88
43020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละอองดาว กองวงศ์
เปงจานนคร
9
91
8
89
43020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
เปงจานนคร
10
121
9
90
43020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลเดช สาริคาน
รัตนวาปี
20
364
16
91
43020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
รัตนวาปี
10
88
8
92
43020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ไชยคำภา
รัตนวาปี
19
277
11
93
43020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรพรรณ แก้วสุด
รัตนวาปี
7
87
8
94
43020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
รัตนวาปี
9
102
8
95
43020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พิมพ์นนท์
รัตนวาปี
8
116
8
96
43020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ คำปัญญา
เปงจานนคร
8
102
8
97
43020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
เปงจานนคร
14
136
8
98
43020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พินานิช
เปงจานนคร
4
20
6
99
43020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวี วสันต์
เปงจานนคร
8
55
8
100
43020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พินานิช
เปงจานนคร
9
65
8
101
43020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
รัตนวาปี
8
81
8
102
43020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลปรางค์ หลักมี
รัตนวาปี
10
96
8
103
43020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
4
33
8
104
43020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
รัตนวาปี
10
107
8
105
43020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย
รัตนวาปี
8
67
8
106
43020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิศร ทิพเสนา
รัตนวาปี
15
183
11
รวม
1,250
15,708
1,017

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2