ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
44010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ มาศงามเมือง
6
50
8
2
44010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี ฟ้าลี
11
71
8
3
44010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
12
5
4
44010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
40
8
5
44010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ พิณรัตน์
8
58
8
6
44010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิตยปภา จันทะปัสสา
4
27
8
7
44010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระวัฒน์ ศิริบัติ
7
66
11
8
44010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
28
8
9
44010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิรุณ แก้วนะรา
11
71
11
10
44010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี
13
161
8
11
44010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ มันฑะ
8
86
8
12
44010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศรา ทะรังศรี
11
95
8
13
44010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปองภพ ภูจอมจิตร
10
114
8
14
44010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจิต ทัพธานี
6
31
8
15
44010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
52
8
16
44010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
2
17
44010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
45
8
18
44010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสน
7
60
8
19
44010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุลวุฒิ วิริยเมธางกูร
9
58
8
20
44010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา
9
105
8
21
44010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชนาภรณ์ เพาพาน
9
99
11
22
44010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พรรคพวก
6
89
8
23
44010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ จันทฤทธิ์
16
190
11
24
44010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศักดิ์ พันต้น
4
98
8
25
44010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
50
8
26
44010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์
93
1,904
58
27
44010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ บุตรพรม
104
2,626
72
28
44010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ชำนาญ ทุมทุมา
16
138
11
29
44010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกัง
10
109
8
30
44010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
18
5
31
44010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมินทร์ บุญหล้า
6
21
5
32
44010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา สีหานาท
10
82
8
33
44010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณฐริกา ถาวรจันทร์
8
69
7
34
44010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์
13
184
11
35
44010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยาณี ราชคาม
6
40
7
36
44010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์
9
44
7
37
44010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติพงศ์ ชิณแสง
13
105
11
38
44010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระ สุวรรณธีระกิจ
6
62
8
39
44010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล ทัศคร
10
105
8
40
44010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ไหลหาโคตร
7
31
8
41
44010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ปะตินัง
13
217
11
42
44010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจารุวรรณ ไชยวงษา
18
131
11
43
44010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
13
6
44
44010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
31
7
45
44010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
3
46
44010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
25
7
47
44010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด พุ่มซ้อน
2
23
7
48
44010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรางค์รัตน์ ยมศรีเคน
5
40
8
49
44010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
51
8
50
44010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
38
8
51
44010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภมิตร นาถมทอง
11
101
10
52
44010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
12
6
53
44010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ชากำนัน
10
116
8
54
44010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
45
8
55
44010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางใยยะดา จันทะนาม
5
52
8
56
44010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระ แสนพินิจ
13
135
11
57
44010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์
20
211
11
58
44010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
27
6
59
44010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
47
8
60
44010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม คำบุตดา
6
65
8
61
44010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ สมชาติ
6
39
8
62
44010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ภูเฉลิม
6
70
8
63
44010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรศิลป์ มรรครมย์
14
82
11
64
44010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิตพล ประทุมเวียง
11
104
8
65
44010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย วรสาร
15
197
11
66
44010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิฐ ใต้ศรีโคตร
8
69
8
67
44010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองนาค มณีจักร์
7
57
8
68
44010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ภูดินขาว
14
132
8
69
44010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
105
11
70
44010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์
7
66
8
71
44010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศาสตรา สายสุนันทรารมย์
8
48
8
72
44010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ โพธิ์ชารี
8
81
8
73
44010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช
7
72
8
74
44010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพจน์ นามแก้ว
5
81
8
75
44010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรสุดา ชูพันธ์
8
54
8
76
44010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ตอบกลาง
10
114
8
77
44010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา
9
88
8
78
44010080
ประถมศึกษา
-
1
7
2
79
44010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติคุณ พุฒลา
19
159
11
80
44010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรุฬ วรรณขันธ์
7
45
8
81
44010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สิน พลเรือง
10
80
8
82
44010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ทับชา
9
57
8
83
44010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน กองเงิน
7
69
8
84
44010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย บุญมาหนองคู
16
193
11
85
44010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
3
1
86
44010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
6
4
87
44010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวาโรจน์ วงศิลา
6
60
8
88
44010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ อุทาทิพย์
13
144
8
89
44010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.อำนวย เชื้อแขก
5
64
8
90
44010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
74
8
91
44010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ อุทาทิพย์
2
2
1
92
44010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
7
93
44010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง นครเรียบ
14
200
8
94
44010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทวินทร์ ปลายขอก
14
99
11
95
44010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤติน พันธุ์เสนา
5
40
8
96
44010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระศักดิ์ แก้วสียา
5
35
7
97
44010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัคจิรา ชูพันธุ์
14
145
8
98
44010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
125
8
99
44010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเกษ นาสุริวงศ์
3
22
8
100
44010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ โฮมราช
6
113
8
101
44010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
8
102
44010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี นาสมใจ
6
14
7
103
44010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
48
7
104
44010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
8
105
44010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ สิมลา
5
13
7
106
44010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
60
8
107
44010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล คำหารพล
44
905
28
108
44010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
74
8
109
44010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ สายเมือง
9
54
8
110
44010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลา
7
63
8
111
44010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้ว
5
83
8
112
44010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
55
8
113
44010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย บุญลอด
4
48
8
114
44010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาษ รันศรี
10
172
8
115
44010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสง
19
179
11
116
44010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตติมา สุนทรรส
6
117
8
117
44010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย แก้วสุวรรณ
5
54
8
118
44010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิวา บุญศรี
8
35
8
119
44010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา บุตรา
10
100
8
120
44010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
36
6
121
44010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
2
2
122
44010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร เดชมาลา
10
180
8
123
44010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
3
3
124
44010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนียง วิชัยภูมิ
5
90
8
125
44010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
3
3
126
44010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
3
2
127
44010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ไชยวงษา
4
14
5
128
44010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ นามขัน
10
125
8
129
44010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเงิน ภูผิวเงิน
10
98
9
130
44010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรนันท์ แก้วจันทา
11
100
8
131
44010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญศรี ไชยบุดดี
14
156
11
132
44020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร ลามะให
8
107
8
133
44020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
82
8
134
44020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา มะเสนา
6
86
8
135
44020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย วงศ์แก้ว
9
64
8
136
44020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
15
6
137
44020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
80
8
138
44020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองพูล ภูสิม
17
196
11
139
44020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ลามะให
13
101
8
140
44020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล ต้นทอง
16
129
11
141
44020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
54
8
142
44020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพร สำเนียงนวล
10
85
8
143
44020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชสิทธิ์ มนตรี
8
87
8
144
44020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ สาชะรุง
8
50
7
145
44020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรางทิพย์ พินิจ
16
210
11
146
44020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล แสงบุญ
8
79
8
147
44020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก
9
83
8
148
44020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมิตร สรรพอำไพ
8
109
8
149
44020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
54
8
150
44020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน อาสาสี
5
77
8
151
44020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา จันทะคาม
9
32
8
152
44020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนียรนิภา สังสีราช
7
26
8
153
44020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐลักษณ์ จันทรศรีสกุล
11
131
8
154
44020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณภัสนันท์ ชาวแขก
6
19
8
155
44020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ มาตเลิง
17
169
11
156
44020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
47
8
157
44020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ พรเพ็ง
57
1,235
36
158
44020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ ปริวันตา
7
64
8
159
44020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
8
160
44020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำไพ วันจงคำ
5
35
8
161
44020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยา วิญญาสุข
13
127
12
162
44020031
ประถมศึกษา
-
2
58
6
163
44020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ หัดที
18
191
11
164
44020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ อันอาน
18
180
11
165
44020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรมล กลางสุข
9
91
8
166
44020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา บุญญาสถิตย์
11
161
8
167
44020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ โคตรศรี
13
186
8
168
44020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
89
8
169
44020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก
16
156
11
170
44020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษศิรินทร์ วิริยเมธางกูร
10
105
8
171
44020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
45
8
172
44020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ อุตรินทร์
8
91
8
173
44020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย ศรีกะกูล
14
184
11
174
44020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี หงษ์บุญ
11
121
8
175
44020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
151
8
176
44020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
46
8
177
44020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรักษา แสนโคตร
8
94
8
178
44020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย
9
129
8
179
44020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย
15
179
11
180
44020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฏา ศรีสุภาพ
6
62
8
181
44020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
182
44020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ชนะบุญ
13
181
8
183
44020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา
21
203
11
184
44020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
8
185
44020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยาธร พันธ์สอาด
10
144
8
186
44020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
39
8
187
44020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
202
11
188
44020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจิเรก ทุมดี
10
59
8
189
44020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ สิงห์ชุม
9
71
8
190
44020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤต หมื่นเจริญ
18
128
11
191
44020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรัพย์ ทองแท้
12
163
8
192
44020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
123
8
193
44020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง สัตพันธุ์
15
123
8
194
44020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณ
14
190
8
195
44020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันแรม ศรีพงษ์
6
80
8
196
44020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ สุพรรณโรจน์
7
96
8
197
44020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายงาน อุตสารัมย์
9
89
8
รวม
1,897
22,799
1,737

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2