ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
44020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
10
112
8
2
44020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพทูล บุญมั่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
12
139
12
3
44020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพวงพยอม บุญตาแสง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
17
124
11
4
44020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรทอง พนาดร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
10
117
8
5
44020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ไชยหงษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
14
167
8
6
44020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล สิงห์สุพรรณ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
10
94
8
7
44020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
4
21
8
8
44020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
4
25
8
9
44020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
11
203
8
10
44020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรศรี โคตรมี
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
9
104
11
11
44020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร เชิดกลิ่น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
8
63
7
12
44020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท นามวิชา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
9
64
8
13
44020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชายชาญ พลสอน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
18
161
11
14
44020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา นนทะสี
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
9
52
7
15
44020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริวรรต น้อยตาแสง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
5
68
8
16
44020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษณา ประสมศรี
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
6
62
8
17
44020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา อาจจอหอ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
7
31
7
18
44020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัทรา แพไธสง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
6
92
8
19
44020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
10
83
8
20
44020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
9
74
8
21
44020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
3
14
8
22
44020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส มุ่งชู
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
15
121
11
23
44020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
9
68
8
24
44020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ เมิกข่วง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
5
95
9
25
44020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปนัดดา ธนกิจโสภณ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
9
67
8
26
44020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
7
67
8
27
44020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทิดไท รัตนธรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
16
125
11
28
44020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพชยนต์ จิณรักษ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
5
43
8
29
44020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุช เชาว์ชาญ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
13
84
11
30
44020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมฤดี โคตรทองหลาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
7
81
8
31
44020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
3
28
8
32
44020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สิทธิจันทร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
11
148
8
33
44020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร เมิกข่วง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
8
100
8
34
44020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เหลืองทอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
10
108
8
35
44020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ทองดวง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
10
106
12
36
44020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยศ โพธิรส
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
6
61
8
37
44020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
4
22
6
38
44020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทิน ทองดวง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
9
103
8
39
44020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
5
60
8
40
44020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
9
76
8
41
44020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ปุริโส
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
8
63
8
42
44020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริโย ปุริโส
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
6
40
8
43
44020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
4
36
8
44
44020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทร สมบัติ
22
255
14
45
44020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ อุทปา
14
178
8
46
44020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ กันดุลย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 8
6
74
8
47
44020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมพร ยอดสะเทิน
17
201
11
48
44020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภูริชญา ยิ่งเสมอ
6
70
8
49
44020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา นนท์นภา
10
68
8
50
44020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง
21
175
11
51
44020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง
ทุ่งหลวงต่างคำ
35
808
32
52
44020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรคพล ลุยตัน
9
100
8
53
44020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาด พายุพล
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 6
3
82
8
54
44020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
156
11
55
44020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์
7
74
8
56
44020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
65
8
57
44020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
5
3
58
44020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ พรมชัย
5
57
8
59
44020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
1
60
44020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร จันทะมาตย์
รัตนวาปี
12
127
8
61
44020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 9
21
291
14
62
44020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์
20
246
11
63
44020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
48
8
64
44020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรนันท์ อรรถโยโค
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 7
7
112
8
65
44020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ ศรีประดู่
9
103
8
66
44020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์
7
73
8
67
44020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร แข็งพิลา
19
184
11
68
44020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
39
8
69
44020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธง เดชเถร
ทุ่งหลวงต่างคำ
16
142
11
70
44020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ ศรีสว่าง
ทุ่งหลวงต่างคำ
9
73
8
71
44020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 7
4
65
8
72
44020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 7
5
20
8
73
44020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 7
9
60
8
74
44020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์
15
186
12
75
44020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนันท์ พลอาษา
18
146
11
76
44020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสง
นาหนัง
13
129
12
77
44020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภาลักษณ์ โพธิ์พยัคฆ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 8
9
42
8
78
44020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไฉน นามมุงคุณ
7
78
11
79
44020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล คงทรง
22
247
11
80
44020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
66
8
81
44020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
152
8
82
44020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรหมลิขิต เสนาโนฤทธิ์
8
79
8
83
44020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
57
8
84
44020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ จันทร์พิพัฒน์
6
33
8
85
44020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ พรมโนนศรี
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
47
8
86
44020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรนรินทร์ ดีด่านค้อ
8
77
8
87
44020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สอนสุระ
10
88
8
88
44020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิไล เขมะรัง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 9
7
48
8
89
44020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 9
5
45
8
90
44020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 9
3
29
8
91
44020160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
21
231
11
92
44020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนราจิตร โนดไธสง
รัตนวาปี
4
42
8
93
44020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนากานต์ กาหลง
5
41
7
94
44020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พุทธลา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 7
12
120
8
95
44020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญพักตร์ เพชรอาวุธ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 7
9
93
8
96
44020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
77
8
97
44020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 7
4
73
8
98
44020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุทธ เสนาสุธรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 7
8
40
7
99
44020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยณรงค์ ประพฤติใน
8
19
7
100
44020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เภตรา
เซิมโพธิ์
4
73
8
101
44020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ โยธามาตย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4
10
32
8
102
44020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท ราชจันทร์
17
171
11
103
44020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สาวัตถี
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2
8
53
8
104
44020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
67
11
105
44020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2
6
54
8
106
44020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2
7
33
8
107
44020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
8
108
44020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัญห์ เอื้อกิจ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2
7
52
9
109
44020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณากร ศรีธรณ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2
9
79
8
110
44020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ตาลวงค์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 1
16
141
11
111
44020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา เพชรไพฑูรย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 1
6
31
8
112
44020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรรินทร์ สวาศรี
จุมพล
11
55
7
113
44020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองเดช ใหญ่นอก
จุมพล
14
130
8
114
44020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจิตร ปานจำลอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2
13
91
11
115
44020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี แสนเย็น
14
175
8
116
44020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุล รุณรุด
6
82
9
117
44020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ
จุมพล
14
107
8
118
44020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร สิทธิเสรี
8
99
8
119
44020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ มะเสนะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2
6
30
7
120
44020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภกาญจน์ ดงจารย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3
9
180
8
121
44020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฐมพงษ์ อัปมระกา
19
202
11
122
44020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
64
8
123
44020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3
15
133
8
124
44020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3
4
65
8
125
44020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพร นันแก้ว
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3
8
74
8
126
44020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจอมพล กงคูคำ
ชุมช้างบ้านผือ
9
49
8
127
44020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน สัตตรัตนำพร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3
8
53
8
128
44020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปัตตายะโส
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3
8
82
9
129
44020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม พินโย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3
10
60
8
130
44020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุราช ลิลากุด
4
49
8
131
44020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปักการะสังข์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3
7
71
8
132
44020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต ประจุดทะเนย์
11
81
8
133
44020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์แรม แปนเมือง
8
52
8
134
44020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกร ประจะเนย์
12
81
8
135
44020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
42
8
136
44020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลี
วัดหลวงสร้างนางขาว
11
88
8
137
44020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 5
7
67
8
138
44020207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชาติ ชมภูหลง
16
153
11
139
44020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล อินโท่โล่
11
109
8
140
44020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ อุปทา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4
14
126
8
141
44020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลวัต วัฒนบุตร
18
156
11
142
44020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์
9
55
8
143
44020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปราณี พันธ์ศรี
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4
5
42
8
144
44020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีอำนาจ ภาภักดี
12
106
8
145
44020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 1
7
45
9
146
44020215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 1
14
124
11
147
44020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเบญจวรรณ นุยภูเขียว
กุดบง
8
42
9
148
44020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 1
6
49
9
149
44020218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
20
171
12
150
44020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี ศรีมงคล
5
52
9
151
44020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพล อุปนันท์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 1
6
45
9
152
44020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม ปัทมาตร
กุดบง
4
39
9
153
44020222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 1
34
837
32
154
44020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย ชุบสุวรรณ
กุดบง
96
1,821
56
155
44020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพัชร์ ปทุมพร
7
78
9
156
44020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์
10
76
9
157
44020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
25
7
158
44020227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญชัย มะธุเสน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4
17
144
11
159
44020228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชกมล จันปัญญา
9
60
8
160
44020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒนา ประภาศรี
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4
5
41
9
161
44020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชญ์พล กุมผัน
6
26
8
162
44020231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย
กุดบง
19
222
11
163
44020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย แสงสว่าง
กุดบง
10
73
8
164
44020233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ
23
250
11
165
44020234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยุภาพร มะโนชาติ
17
180
11
166
44020235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 5
28
263
20
167
44020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
22
7
168
44020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูสง่า นัยวัฒน์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 5
14
223
16
169
44020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 5
6
40
8
170
44020239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรภิญญา ปักการะนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 13
8
62
8
171
44020240
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
41
8
172
44020241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินเดีย เสี่ยงบุญ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 13
20
179
11
173
44020242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภคมน เนาวรัตน์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
9
96
8
174
44020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนูศิลป์ บัวบุญ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
10
76
8
175
44020244
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ วรเนตร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
16
116
11
176
44020245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภกัญญา พิลานนท์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
5
46
8
177
44020246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ทองยศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
9
182
9
178
44020248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ปัตตาเนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 13
12
111
8
179
44020249
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
3
9
5
180
44020250
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
100
8
181
44020251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ สารางคำ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
58
8
182
44020252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
27
483
22
183
44020254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
3
31
8
184
44020255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลดาวัลย์ สีทิศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
10
219
8
185
44020256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกร ปาโสรักษ์
7
58
8
186
44020257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง
8
62
9
187
44020258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัช ปัตตาเนย์
10
101
8
188
44020259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ปะนามะเก
8
71
8
189
44020260
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
14
7
190
44020261
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 13
3
58
8
191
44020262
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรกมล ปัตตาเนย์
13
118
11
192
44020263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิมลรัตน์ ปาสาบุตร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 13
15
163
11
193
44020264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง ปินะสา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 13
9
58
8
194
44020265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรภัทร ประบุญเรือง
7
46
9
195
44020266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อินทะมนต์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
6
76
8
196
44020267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณี เสี่ยงบุญ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
8
68
8
197
44020268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย ดาวยันต์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
15
111
11
198
44020269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ กาหลง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
8
50
8
199
44020270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยงค์ ศิริสอน
11
120
8
200
44020271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ มิทราวงศ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 15
18
201
11
201
44020272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล พันเทศ
12
130
8
202
44020273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัตน์ เนื่องศรี
7
53
8
203
44020274
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
8
204
44020275
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 16
9
82
8
205
44020276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย แผงบุดดา
13
178
8
206
44020277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพนิต เหมือนสิงห์
6
41
8
207
44020278
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร บุ้งทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
13
224
11
208
44020279
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียบศักดิ์ โสมี
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 15
5
59
8
209
44020280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญชนก ยุทธมูลตรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
7
66
8
210
44020281
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุทธ เสนาสุธรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 15
13
63
10
211
44020282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 16
11
187
8
212
44020283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
33
8
213
44020284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สาวัตถี
9
56
8
214
44020285
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา
10
93
8
215
44020286
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 16
8
103
11
216
44020287
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 16
5
36
7
217
44020288
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช สุริยภาพ
16
131
11
218
44020289
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
11
70
8
219
44020290
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
134
11
220
44020291
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร เสลานอก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 15
12
111
8
221
44020292
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลาวัลย์ นนทะสี
15
123
11
รวม
2,250
23,800
2,036

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2