ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
44010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
17
183
11
2
44010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ ศรีทรัพย์
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
17
194
11
3
44010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
4
11
6
4
44010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจภูมิ บุญอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
11
94
8
5
44010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
10
119
9
6
44010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชาปัด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
22
241
11
7
44010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร มาลาหอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
9
105
8
8
44010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
9
87
9
9
44010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
6
59
9
10
44010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.กมลนัทธ์ นะราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
10
110
8
11
44010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
14
171
8
12
44010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนำ เพชรล้ำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
10
107
8
13
44010098
ประถมศึกษา
นายเนติพงศ์ โพธิไชยแสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
8
102
6
14
44010099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เจ็กนอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
17
113
117
15
44010100
ประถมศึกษา
นายนครินทร์ เจษฎารมย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
10
105
6
16
44010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
21
276
11
17
44010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
7
39
9
18
44010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิรภพ สารโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
18
206
11
19
44010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต รัตนแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
12
155
8
20
44010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
21
171
12
21
44010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองเดช สีหาอินทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
8
91
9
22
44010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
19
210
8
23
44010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
6
61
8
24
44010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
5
37
8
25
44010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
9
91
8
26
44010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล จันทะเหลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
12
128
8
27
44010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
5
33
8
28
44010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
16
7
29
44010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
7
40
8
30
44010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
5
26
8
31
44010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ผองขำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
10
94
9
32
44010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
7
58
9
33
44010118
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี กองเกิด
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
14
123
11
34
44010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร ผิวพรรณ
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
8
74
8
35
44010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
9
89
8
36
44010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ไวบรรเทา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
21
279
20
37
44010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย ไวมาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
14
219
8
38
44010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุลริศา สีเนหะ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
8
77
8
39
44010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ภิบาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
9
75
8
40
44010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชด มุลตะกร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
19
241
11
41
44010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
8
83
8
42
44010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
4
46
8
43
44010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
19
218
11
44
44010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ มาธุระ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
8
64
8
45
44010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
6
64
8
46
44010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
9
81
8
47
44010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
5
46
8
48
44010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
6
54
8
49
44010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
17
157
11
50
44010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม แอบอิง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
18
179
11
51
44010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ชุมพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
7
74
9
52
44010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
10
120
8
53
44010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
8
76
8
54
44010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ กองเกิด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
9
75
8
55
44010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
10
103
9
56
44010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ลันสี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
16
155
11
57
44010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนท์นิมิต ธนินธิติพงศ์
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
6
48
8
58
44010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
9
84
9
59
44010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
80
1,444
43
60
44010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกสันต์ กลางพิมาย
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
14
192
9
61
44010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศาสตรา ปาสาบุตร
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
17
201
11
62
44010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เมืองมัจฉา
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
9
71
9
63
44010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
6
58
9
64
44010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐดนัย เหลาสนิท
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
9
72
8
65
44010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย โกสีนาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
10
119
8
66
44010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง หนูปัทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
6
91
8
67
44010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย พงสุพันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
10
84
9
68
44010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศักดิ์ อินทบุตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
7
53
8
69
44010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
18
145
11
70
44010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
11
139
8
71
44010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
26
8
72
44010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
6
43
8
73
44010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
23
7
74
44010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
16
190
11
75
44010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
5
12
6
76
44010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา มีอำนาจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
4
23
6
77
44010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา มีอำนาจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
11
136
8
78
44010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
5
59
8
79
44010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
3
10
4
80
44010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอุมา กองฝ่าย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
7
43
8
81
44010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง โพธิบัณฑิต
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
8
72
9
82
44010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
9
68
8
83
44010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
4
18
6
84
44010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร พันธะไชย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
8
63
9
85
44010222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
70
1,250
40
86
44010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาต จงวิจิตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
13
149
8
87
44010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตองอ่อน ปัดถาวโร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
13
126
9
88
44010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรณกร กงภูธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
12
122
11
89
44010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
5
39
8
90
44010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรชัย แถวพินิจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
8
53
8
91
44010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนา สอรักษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
14
114
8
92
44010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิงชัย จันทพิมพ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
6
29
8
93
44010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขมชาติ ไชยโวหาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
12
106
8
94
44010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบันเทิง พลทองสถิตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
17
187
11
95
44010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญชนก ยุทธมูลตรี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
7
42
7
96
44010233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม จันสามารถ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
19
214
11
97
44010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต รัตนฐานู
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
8
54
8
98
44010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ประยงค์หอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
6
37
8
99
44010236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชลธิชา บุพชาติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
20
184
11
100
44010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา นิวาสวงษ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
10
92
9
101
44010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
4
45
8
102
44010239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
18
207
11
103
44010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง พันพละ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
8
51
9
104
44010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ วงษ์คง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
7
59
8
105
44010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวรุ่ง คำบุญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
10
103
8
106
44010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
6
44
8
107
44010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
9
58
8
108
44010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
3
17
8
109
44010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาศพล ประทุมแพง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
10
87
8
110
44010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
6
65
8
111
44010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
10
132
8
112
44010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคิณ ปัจจวงษ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
9
88
8
113
44010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
4
93
8
114
44010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนากร แก้วกัลยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
11
115
8
115
44010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
12
145
8
116
44010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
6
52
9
117
44010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมีแจ่ม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
12
157
8
118
44010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ สีสุวอ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
9
105
8
119
44010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
8
101
8
120
44010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ชูคันหอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
9
68
8
121
44010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
6
57
9
122
44010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ยศกำธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
12
148
8
123
44010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา เศษบุบผา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
6
71
8
124
44010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ เกษสว่าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
11
90
8
125
44010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรมนตรี พาบุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
9
84
8
126
44010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงษ์ ศรีดารา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
11
93
9
127
44010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
4
20
6
128
44010266
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
19
188
11
129
44010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ภูโอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
17
199
12
130
44010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
4
40
7
131
44010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
8
57
57
132
44010270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรอุมา แสนมี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
18
191
11
133
44010271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
17
236
11
134
44010272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
20
184
11
135
44010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
7
57
8
136
44010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
6
42
8
137
44010275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
17
145
11
138
44010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สีวัย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
9
67
8
139
44010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขี ชมภูเพชร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
13
184
185
140
44010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาร บุดดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
8
62
8
141
44010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
18
143
11
142
44010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยศ หล้าโฉม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
5
14
8
143
44010282
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
17
194
11
144
44010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรัตน์ สีหาทัพ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
7
37
8
145
44010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนิตย์ โสพุธอ่อน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
12
89
8
รวม
1,611
17,174
1,660

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2