ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
45010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น
10
84
11
2
45010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์
5
68
9
3
45010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์
19
204
11
4
45010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ไชยโคตร
7
64
8
5
45010006
ประถมศึกษา
นายธนพล ศักดิ์ศรีท้าว
3
18
5
6
45010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
15
6
7
45010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร
5
77
8
8
45010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล ชมจุมจัง
9
42
8
9
45010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ
9
88
8
10
45010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี วิชัยวงษ์
21
301
12
11
45010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม บุญจันทร์
18
203
11
12
45010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
18
5
13
45010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์
8
81
9
14
45010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม เสาว์บุปผา
5
3
3
15
45010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
52
8
16
45010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ชัย จันทร์โตพฤกษ์
9
51
10
17
45010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ สิงหราช
17
191
11
18
45010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ วงษาไฮ
263
4,025
97
19
45010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ อนุพันธ์
144
2,757
73
20
45010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.บุษกร แสนยะบุตร
8
61
8
21
45010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรทวี จองลีพันธ์
8
48
8
22
45010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์
16
175
11
23
45010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์
9
38
8
24
45010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงาม
5
43
8
25
45010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัขวาลย์ รัตนสวนจิก
5
5
2
26
45010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
8
4
27
45010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
35
8
28
45010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ไชยปัญญา
13
142
8
29
45010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
84
8
30
45010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม
19
180
12
31
45010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภิดา สารครศรี
7
81
8
32
45010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
76
8
33
45010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนชัย ไชยวงศ์
7
99
11
34
45010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเดช พลอาสา
20
228
11
35
45010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่
19
138
11
36
45010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา สิทธิจักร์
10
94
8
37
45010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรบูรณ์ สุดตา
18
236
11
38
45010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ โทนหงสา
4
6
3
39
45010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
5
40
45010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร ประเสริฐสังข์
17
124
12
41
45010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
225
11
42
45010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชินานารถ ดวงละว้า
10
168
9
43
45010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว โยชพนัส
7
67
8
44
45010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรัช คำยิ่ง
9
116
8
45
45010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดชาย ทึนหาร
7
75
8
46
45010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง ปุยฝ้าย
5
63
8
47
45010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง
9
68
8
48
45010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุสราภรณ์ สินพูลผล
6
75
8
49
45010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัทรา เกียววานิชย์
7
47
9
50
45010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพอง อุดมโภชน์
14
131
12
51
45010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญนี โทนหงสา
10
164
8
52
45010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยม
8
48
8
53
45010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ เกษามา
6
18
8
54
45010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวง บุบผาโต
13
123
8
55
45010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ สมัครวงศ์
21
173
11
56
45010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สุดประโคน
16
193
11
57
45010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ภาระบาล
9
67
8
58
45010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกระจ่าง ประทาย
15
201
13
59
45010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชู บุญอรัญ
17
155
11
60
45010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ ลุนสูงยาง
10
49
8
61
45010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
43
8
62
45010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร โงนมณี
7
86
8
63
45010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร บัวสอน
7
66
8
64
45010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยะ บุญสิลา
17
142
11
65
45010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี
13
128
8
66
45010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร เรืองดงยาง
7
38
8
67
45010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
2
68
45010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีธาตุ ดีสิน
6
37
8
69
45010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
5
70
45010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติพัฒน์ รักกิจ
16
217
11
71
45010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ อ่างทอง
12
88
10
72
45010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวรรค์ มุมกลาง
19
168
11
73
45010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทิญา อัฒจักร
7
43
8
74
45010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภรภัทร ลาโพธิ์
6
41
8
75
45010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระเดช ผือโย
16
152
11
76
45010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤๅชัย พิมพ์วิชัย
16
153
11
77
45010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เกริกชัย
12
126
8
78
45010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงเดช แข็งแรง
5
25
8
79
45010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน ชุมสิงห์
15
160
12
80
45010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
26
7
81
45010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
11
8
82
45010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
18
7
83
45010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใส วิทยา
21
190
11
84
45010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัณดอน วินทะไชย
8
75
8
85
45010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
37
8
86
45010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวียศ บุญเหลี่ยม
5
40
8
87
45010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญยืน ชุมไธสง
19
156
11
88
45010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ พนมเขต
18
213
11
89
45010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ
4
73
8
90
45010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิน มูลศรี
8
100
8
91
45010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวนจันทร์ คำสาร
9
89
8
92
45010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชสุวรรณ วรเชษฐ์
14
212
15
93
45010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพูน ใจลาด
9
120
8
94
45010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ คำขูรู
36
598
20
95
45010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
35
10
96
45010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
16
5
97
45010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พรมแพน
11
102
8
98
45010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ไชยชิต
9
44
8
99
45010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรารถนา แซ่ตั้ง
7
45
8
100
45010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุรักษ์ ขันธ์ดวง
14
144
11
101
45010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ มุลาลี
8
52
11
102
45010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชฏาภรณ์ ตรีกุล
7
59
9
103
45010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
13
7
104
45010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนราลักษณ์ วงค์วันดี
11
139
8
105
45010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์
10
70
8
106
45010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมประสงค์ เพริดพราว
10
77
8
107
45010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์
10
89
8
108
45010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ผาเจริญ
9
79
8
109
45010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
16
7
110
45010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเกิด ตรีกุล
37
514
21
111
45010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร สายลวดคำ
9
75
8
112
45010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล สีสมยา
7
44
8
113
45010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ทิพยโสต
10
78
8
114
45010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด ประเสริฐสังข์
8
44
8
115
45010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทรวัฒน์ วิเศษ
7
80
11
116
45010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ ตะราษี
12
85
11
117
45010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
28
8
118
45010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ชมภูบุตร
5
44
8
119
45010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ศรีขาวรส
12
88
12
120
45010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ ป้านภูมิ
16
125
8
121
45010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอร ศรีโมรส
8
63
8
122
45010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตร์ เคหาบาล
15
218
8
123
45010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ วัฒนะเลิศโรจน์
18
183
11
124
45010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร หน่ายครบุรี
9
108
8
125
45010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนาถอนงค์ สีดามาตย์
13
128
12
126
45010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
33
8
127
45010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา สุดบนิด
6
68
9
128
45010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมกริช มาตย์วิเศษ
17
133
11
129
45010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เมืองศรี
9
79
8
130
45010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นศักดิ์ อิงอาจ
9
38
8
131
45010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปริ่มใจ พรดอนก่อ
5
36
7
132
45010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยานี ศรีวงษา
5
22
5
133
45010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนพล เจริญเขต
14
56
11
134
45010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบงการ กุสุริย์
19
146
11
135
45010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขันธมาศ หลวงเพชร
6
45
8
136
45010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
14
5
137
45010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนัชชนา สว่างชุม
7
45
8
138
45010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
3
20
7
139
45010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์
4
22
7
140
45010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
39
8
141
45010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร พรรณขาม
9
69
8
142
45010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ วิเศษวงษา
12
121
8
143
45010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
12
7
144
45010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
69
10
145
45010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ประดิษฐบุญ
4
23
7
146
45010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
8
147
45010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชพงศ์ คนองมาก
11
158
8
148
45010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย ประมงมุข
17
148
11
149
45010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ พันพลู
8
47
8
150
45010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เศษวงศ์
15
162
8
151
45010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน
7
65
8
152
45010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.จักรวัฒน์ พันสลาบขวา
9
47
8
153
45010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
31
8
154
45010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ เศษจันทร์
17
161
11
155
45010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
พันจ่าเอกศิล วงค์สันต์
5
40
8
156
45010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยอนันต์ จันทวงศ์
9
68
11
157
45010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาษ บุรกรณ์
6
59
8
158
45010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์
11
90
11
159
45010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพล ช่วยนา
13
140
8
160
45010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร แสนหว้า
8
51
8
161
45010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์
17
146
11
162
45010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
163
45010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
36
8
164
45010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิต สัตนาโค
10
111
8
165
45010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
25
8
166
45010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง แก้วกิตติ
9
90
8
167
45010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ จันทร์เสถียร
6
55
8
168
45010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย พวงพิลา
6
33
8
169
45010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประถมชัย เอี่ยมสะอาด
16
134
11
170
45010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมศรี ตาสระคู
3
31
7
171
45010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกำจร มีคุณ
15
111
11
172
45010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสลับ สุ่มมาตย์
21
248
11
173
45010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
24
8
174
45010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ มานะดี
6
41
8
175
45010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
3
2
176
45010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สิงห์ยะบุศย์
7
39
8
177
45010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ
5
41
8
178
45010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย น้อมระวี
12
98
11
179
45010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองฉัตร จันทะคัด
8
84
8
180
45010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุงศักดิ์ อสิกัน
7
46
8
181
45010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ นามมะ
10
78
8
182
45010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ ปิ่นละออ
6
36
8
183
45010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
120
11
184
45010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา มาบุญธรรม
5
18
5
185
45010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี
10
96
8
186
45010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักร ปวงสุข
19
226
13
187
45010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิติมาพร จันทสิทธิ์
11
107
8
188
45010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ คำภักดี
20
155
11
189
45010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ กมลเมือง
5
25
8
190
45010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสง
8
72
8
191
45010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา นาโสก
9
64
8
192
45010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล สมจินดา
10
45
8
193
45010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
3
194
45010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุณี เสนารัตน์
3
84
8
195
45010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร สารบรรณ
16
221
11
196
45010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สิทธิจินดา
6
35
8
197
45010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ แก้วกาหลง
7
56
8
198
45010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร บุระพวง
6
43
8
199
45010208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม
18
157
11
200
45010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทวี อนันทวรรณ
5
18
8
201
45010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัดวิทย์ ทองคำ
12
82
8
202
45010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร สุทธิบาก
10
94
8
203
45010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
26
7
204
45010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
20
4
205
45010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิลันธน์ สระแก้ว
6
29
8
206
45010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร น้อยมาลา
9
63
11
207
45010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนงค์ จันโทภาศ
8
34
8
208
45010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวัฒน์ อุดอาด
8
46
8
209
45010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร ทวีนันท์
13
130
8
210
45010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริชัย อินอุ่นโชติ
6
29
6
211
45010221
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยตรีดำรงค์ อินอุ่นโชติ
19
354
13
212
45010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี ไสวงาม
5
23
8
213
45010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สกุนินนท์
11
111
12
214
45010224
ประถมศึกษา
-
3
4
3
215
45010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิภาภรณ์ โทพล
15
168
11
216
45010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระ มูลมณี
7
41
8
217
45010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์
6
27
8
218
45010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
33
8
219
45010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบดี เมาะราษี
16
238
9
220
45010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารบ น้ำคำ
5
43
11
221
45010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน กาญวิจิตร
4
52
8
222
45010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
23
7
223
45010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ พิบูลย์
8
51
8
224
45010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชี่ยวชาญ พันโภคา
6
30
8
225
45010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ สันเต
5
23
8
226
45010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
6
227
45010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ แสงสัตย์
8
25
8
228
45010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสันต์ ไชยรศ
7
76
8
229
45010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรจักร รักษาวงศ์
14
151
9
230
45010241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภพธร เหง้าสุวรรณ
6
44
11
รวม
2,567
26,617
2,139

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2