ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
46010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐชัย บูรวัตร
พุทธไสยาสน์
17
202
11
2
46010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย ประสีระตา
พุทธไสยาสน์
7
51
8
3
46010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร คำสำแดง
พุทธไสยาสน์
10
65
8
4
46010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ถาวรรักษ์
โสมพะมิตร
65
1,520
53
5
46010008
ประถมศึกษา
นายสุชาติ แวงโสธรณ์
เมืองโปงลาง
72
1,909
49
6
46010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ภูผาผุย
เขื่อนลำปาว
9
98
8
7
46010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤภร ถิตย์รัศมี
เขื่อนลำปาว
8
118
8
8
46010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร คำหงษา
เขื่อนลำปาว
7
65
8
9
46010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ บุญปก
เขื่อนลำปาว
21
293
11
10
46010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญ
โสมพะมิตร
9
85
8
11
46010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชนะ ทองจรัส
โสมพะมิตร
14
187
8
12
46010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจีรพรรณ แสงพรหม
โสมพะมิตร
9
87
11
13
46010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
พุทธไสยาสน์
19
283
11
14
46010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
8
52
8
15
46010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐธนิน แก้วมณี
พุทธไสยาสน์
5
53
8
16
46010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชชา เรืองชัย
พุทธไสยาสน์
10
116
9
17
46010021
ประถมศึกษา
นายวรโชติ สินธุศิริ
พุทธไสยาสน์
8
81
8
18
46010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองโปงลาง
17
206
11
19
46010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันต์ คำแสน
เมืองโปงลาง
6
67
8
20
46010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช
เมืองโปงลาง
7
38
8
21
46010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณต์ ดลภักดี
เมืองโปงลาง
8
54
8
22
46010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ โนวะ
เมืองโปงลาง
7
76
8
23
46010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ เชื้อบัณฑิต
เมืองโปงลาง
9
72
8
24
46010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ วงศ์ทอง
เมืองโปงลาง
4
54
8
25
46010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองโปงลาง
3
34
8
26
46010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน เหมกุล
เมืองโปงลาง
17
177
11
27
46010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองโปงลาง
5
34
8
28
46010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองโปงลาง
5
32
8
29
46010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร ชูศรีทอง
เมืองโปงลาง
7
78
8
30
46010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ภูภักดี
เขื่อนลำปาว
9
101
8
31
46010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่อนลำปาว
3
17
8
32
46010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่อนลำปาว
7
46
8
33
46010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขะ กองอุดม
เขื่อนลำปาว
11
112
8
34
46010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่อนลำปาว
2
12
6
35
46010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
4
33
8
36
46010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดใจ อัมพวา
พุทธไสยาสน์
8
58
8
37
46010041
ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
4
21
6
38
46010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม บุญทิพย์
พุทธไสยาสน์
19
159
11
39
46010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ กำนาดี
พุทธไสยาสน์
5
31
8
40
46010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิกร จำปาอ่อน
เขื่อนลำปาว
14
175
11
41
46010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงษ์ ญาณกาย
เขื่อนลำปาว
14
159
11
42
46010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผาสุข ปัตลา
เขื่อนลำปาว
8
63
8
43
46010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิต โลหะมาศ
เขื่อนลำปาว
25
447
16
44
46010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ อิ่มเจริญ
เขื่อนลำปาว
8
89
8
45
46010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพเมธ พลเสน
เมืองโปงลาง
18
134
11
46
46010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัน ผลรักษา
เมืองโปงลาง
9
79
8
47
46010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองโปงลาง
3
20
5
48
46010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองโปงลาง
2
15
7
49
46010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองโปงลาง
5
39
8
50
46010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองโปงลาง
5
19
6
51
46010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร
โสมพะมิตร
8
84
8
52
46010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทรัตน์ เดชสะท้าน
โสมพะมิตร
6
54
8
53
46010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษแก้ว ขุมคำ
โสมพะมิตร
8
84
8
54
46010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โสมพะมิตร
4
31
8
55
46010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายเพชร ภูผาลา
โสมพะมิตร
6
53
8
56
46010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักรินทร์ ภูละมุล
โสมพะมิตร
6
74
8
57
46010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครพงษ์ ภูจริต
โสมพะมิตร
21
154
11
58
46010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ฉายผาด
โสมพะมิตร
5
50
8
59
46010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสอาด เนตวงษ์
โสมพะมิตร
9
96
8
60
46010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โสมพะมิตร
4
22
7
61
46010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนริศ ภูอาราม
โสมพะมิตร
19
270
11
62
46010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ศรีชาติ
โสมพะมิตร
7
79
8
63
46010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ภูอ่อนศรี
กมลาไสย
30
574
21
64
46010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ พละเดช
กมลาไสย
13
115
9
65
46010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย พิลาลัย
กมลาไสย
5
30
7
66
46010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง
กมลาไสย
5
55
8
67
46010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนัดดา อรุณไพร
กมลาไสย
7
77
8
68
46010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย พิลาลัย
กมลาไสย
4
23
7
69
46010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กมลาไสย
4
39
8
70
46010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริม เถรี
กมลาไสย
16
181
11
71
46010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ มหิพันธ์
กมลาไสย
5
79
8
72
46010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัดตะวัน นามจุมจัง
เมืองฟ้าแดดสงยาง
12
90
8
73
46010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร อรัญโชติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
20
162
11
74
46010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี วงค์หิน
เมืองฟ้าแดดสงยาง
12
118
8
75
46010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิรวิชญ์ คำวิโส
เมืองฟ้าแดดสงยาง
9
81
11
76
46010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูณศิลป์ อ่อนไสย
เมืองฟ้าแดดสงยาง
17
186
11
77
46010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล ช่วยรักษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
11
122
8
78
46010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรชัย ประกอบเลิศ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
7
49
8
79
46010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย คำภาบุตร
เมืองฟ้าแดดสงยาง
18
142
11
80
46010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ โพนศรีสม
เมืองฟ้าแดดสงยาง
6
81
8
81
46010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันเดช อรัญเวศ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
10
92
8
82
46010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิตาพร ดอนโอฬาร
เมืองฟ้าแดดสงยาง
6
56
8
83
46010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารี สอนชา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
8
78
8
84
46010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา เวียงกมล อัดโดดดร
เมืองฟ้าแดดสงยาง
9
91
8
85
46010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมชัย ศรีชาติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
24
339
16
86
46010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตณรงค์ โคตรชมภู
กมลาไสย
15
223
10
87
46010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาต อรรคอำนวย
กมลาไสย
10
101
8
88
46010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ศรีลำไพ
กมลาไสย
12
136
8
89
46010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย จันทรนิมะ
กมลาไสย
9
110
8
90
46010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ้งราวรรณ ด่านนอก
เมืองฟ้าแดดสงยาง
8
63
8
91
46010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฟ้าแดดสงยาง
5
31
8
92
46010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาสดิ์ แสนพันดร
เมืองฟ้าแดดสงยาง
16
259
15
93
46010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
6
37
8
94
46010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ไผ่ผาด
กมลาไสย
10
99
8
95
46010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ขจรโมทย์
กมลาไสย
16
111
11
96
46010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินกร โตกลาง
กมลาไสย
6
49
8
97
46010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กมลาไสย
7
107
8
98
46010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ กมลสาร
ร่องคำ
10
103
8
99
46010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
6
22
7
100
46010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร ปรีกุล
ร่องคำ
19
200
11
101
46010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิชญ์ บัวอาจ
ร่องคำ
7
75
8
102
46010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส พลเยี่ยม
ร่องคำ
7
49
8
103
46010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศรี บรรพแสง
ร่องคำ
7
53
8
104
46010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ราชภักดี
ร่องคำ
9
62
8
105
46010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์
ร่องคำ
17
180
11
106
46010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
10
113
8
107
46010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัชร อัศวภูมิ
โนนนาทอง
13
151
8
108
46010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี
โนนนาทอง
8
80
8
109
46010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล อัคติ
โนนนาทอง
6
79
8
110
46010123
ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
2
19
4
111
46010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์
โนนนาทอง
16
134
11
112
46010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
1
21
7
113
46010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิทชัย ราวะรินทร์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
13
161
8
114
46010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเดิม วรรณทอง
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
5
52
8
115
46010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
1
5
2
116
46010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร สันประเภท
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
7
85
8
117
46010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
16
142
11
118
46010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิภูมิ ผาละโพธิ์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
9
111
8
119
46010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ศิลาไสล
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
8
82
8
120
46010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชากัน
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
13
242
14
121
46010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาย ศรีสุข
โนนนาทอง
10
112
8
122
46010137
ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
3
14
6
123
46010138
ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
4
27
6
124
46010139
ประถมศึกษา
นายสุระชิต ชนาสิทธิ์
โนนนาทอง
9
97
6
125
46010140
ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา ศรีมงคล
โนนนาทอง
10
124
6
126
46010141
ประถมศึกษา
นายคมเพชร คิสาลัง
โนนนาทอง
8
103
6
127
46010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ภูสนิท
โนนนาทอง
7
92
8
128
46010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฎฐณิชา ภูปาทา
โนนนาทอง
7
83
8
129
46010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประครอง นังตะลา
โนนนาทอง
11
103
8
130
46010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ จำปาเงิน
โนนนาทอง
7
57
8
131
46010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ภูผาดาว
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
8
61
8
132
46010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข ทุมทา
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
14
133
11
133
46010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
2
7
4
134
46010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาดา สุขีลักษณ์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
8
49
8
135
46010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
17
160
11
136
46010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ ยนยุบล
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
11
126
8
137
46010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
4
29
7
138
46010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร จำปาสาร
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
13
186
8
139
46010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์
สามชัย
16
162
11
140
46010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเมือง แถลงศรี
สามชัย
11
110
8
141
46010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ขวัญทอง
สามชัย
7
63
8
142
46010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุธ คำแสงทอง
สามชัย
24
346
21
143
46010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์
สามชัย
8
64
8
144
46010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ทองหล่อ
สามชัย
10
71
8
145
46010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์ พรชะตา
สามชัย
6
41
8
146
46010165
ประถมศึกษา
-
สามชัย
4
26
7
147
46010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์
สามชัย
20
238
12
148
46010167
ประถมศึกษา
-
สามชัย
3
11
6
149
46010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ภูศรีนวล
สามชัย
10
113
8
150
46010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามชัย
3
22
7
151
46010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล แสงเพชร
สามชัย
18
172
11
152
46010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ เพิ่มพูล
สามชัย
24
401
16
153
46010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเอ็มอร ผลบุภพ
สามชัย
10
86
8
154
46010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามชัย
4
28
8
155
46010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร บุญอรัญ
สามชัย
15
177
11
156
46010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
ดอนจาน
8
87
8
157
46010179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ พลราชม
ดอนจาน
18
342
12
158
46010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
0
3
1
159
46010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ชาทิพฮด
ดอนจาน
9
88
8
160
46010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข พลเยี่ยม
ดอนจาน
18
206
11
161
46010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
7
93
8
162
46010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พรหมพินิจ
ดอนจาน
12
221
8
163
46010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักย์ศรณ์ ดลปัดชา
ดอนจาน
6
41
8
164
46010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายใบคำ ไชยพันธ์
ดอนจาน
11
224
8
165
46010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา คำภาบุตร
ดอนจาน
8
105
8
166
46010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณกมลชน ศรีบุตตะ
ดอนจาน
10
118
8
167
46010189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลาด ศรีจุลฮาด
ดอนจาน
16
177
11
168
46010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
0
43
8
169
46010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระศักดิ์ รังคะราช
ดอนจาน
17
139
11
170
46010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา แลโสภา
ดอนจาน
7
66
8
171
46010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ อุปแก้ว
ดอนจาน
9
45
8
รวม
1,777
21,166
1,568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2