ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
46020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย คำก้อน
10
156
8
2
46020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหา
5
48
8
3
46020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์
15
200
8
4
46020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ ภูครองพลอย
5
59
8
5
46020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิด
7
74
8
6
46020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี อินอุ่นโชติ
5
38
8
7
46020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คา
14
146
11
8
46020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น แพงสาย
7
106
8
9
46020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทน
9
87
8
10
46020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร
19
239
11
11
46020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ศรีประภา
15
170
8
12
46020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกชภรณ์ เนื่องโสม
10
93
8
13
46020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล พิมพิไสย
17
161
11
14
46020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันตสุข นาไชย
21
346
12
15
46020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ดอนสามารถ
13
159
8
16
46020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันต์ ศรแสง
9
78
8
17
46020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ้ง ทาสะโก
17
188
11
18
46020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อารยันต์ แสงนิกุล
11
104
8
19
46020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักย์ศรณ์ ดลปัดชา
6
54
8
20
46020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาท น้อยเสนา
13
140
8
21
46020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลจิตร วงศ์เชียงยืน
7
122
8
22
46020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์
9
82
11
23
46020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทัด ช่างนอก
14
175
8
24
46020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
38
8
25
46020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ หารัญดา
17
217
11
26
46020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคน
14
104
11
27
46020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
28
46020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา นากองศรี
8
61
8
29
46020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
9
6
30
46020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล เมืองชื่น
6
56
8
31
46020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร มังสังคำ
21
217
11
32
46020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา ภูภักดิ์
17
131
11
33
46020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิจันทร์ บัณฑิต
51
996
35
34
46020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม
12
125
8
35
46020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธดา รักษานาม
8
83
8
36
46020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ภูช่างทอง
9
106
8
37
46020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ไชยดี
9
53
8
38
46020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริพงษ์ คำอาจ
20
205
11
39
46020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิรารัตน์ นาถมทอง
17
140
11
40
46020043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชม ภูหัวไร่
16
156
11
41
46020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ภูจอมผา
10
85
8
42
46020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา พุ่มสลิด
7
72
8
43
46020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัทธมน ญาณกาย
7
51
8
44
46020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพียงณภัส ศรีบุรัมย์
7
43
8
45
46020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
28
8
46
46020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล อุปัชฌาย์
11
162
8
47
46020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์
11
95
8
48
46020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลภัสร กาพย์มณี
10
92
8
49
46020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒพงษ์ พัทโท
6
43
8
50
46020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสันต์ ไชยพิมพ์
18
210
11
51
46020054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติชัย ไกรพินิจ
15
138
11
52
46020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ ทิพย์อาสน์
16
154
11
53
46020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณกานต์ สิมมา
6
45
8
54
46020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ปิยะกุล อุทโท
18
238
11
55
46020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนานต์ อัมรานนท์
4
29
8
56
46020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเขตรัตน์ ภูกองไชย
14
93
11
57
46020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญใจ อุดมรัตน์
19
226
11
58
46020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์
16
128
11
59
46020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ พิมแสง
10
89
8
60
46020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชพล ใจศิริ
6
105
8
61
46020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพเมธ พลเสน
8
61
7
62
46020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ
12
109
8
63
46020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี
19
137
11
64
46020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรากร เสนฤทธิ์
18
150
11
65
46020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ปรีพูล
8
47
8
66
46020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทรา กุลาสา
17
149
11
67
46020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์
13
151
8
68
46020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญาภัค แก้วกลางเมือง
6
37
8
69
46020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
36
8
70
46020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธานี ภูสดศรี
22
266
11
71
46020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
7
5
72
46020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง อ่อนราษฎร์
12
102
8
73
46020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา เสนาคูณ
9
105
11
74
46020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์
8
64
8
75
46020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบวร ภูแสงศรี
9
48
11
76
46020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ ทิพย์พันธุ์
17
112
11
77
46020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
99
8
78
46020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง
18
189
11
79
46020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญพร เทพสิงห์
6
78
8
80
46020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอด เทพบาท
9
59
11
81
46020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยิ่งสัน ทุมมาวัติ
6
40
8
82
46020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
5
3
83
46020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
13
7
84
46020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใส จันทะรัตน์
7
66
8
85
46020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชฤทธิ์ วรรณทอง
10
70
8
86
46020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวมินทร์ นันตะริ
8
43
8
87
46020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย ศรีโท
11
122
8
88
46020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
95
8
89
46020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
90
46020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศูตร์ เรืองเลิศ
12
128
8
91
46020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์
10
69
8
92
46020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย หนูชื่น
8
81
8
93
46020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
2
94
46020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุทธ เชื้ออัญ
19
131
10
95
46020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข วงษ์อนันท์
7
42
8
96
46020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสดใส ภูเนตร
20
265
11
97
46020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
44
8
98
46020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญ ยอดประทุม
21
275
12
99
46020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุงค์ ทองคำ
10
73
8
100
46020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ คัสกรณ์
9
82
8
101
46020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
102
46020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ วรรณสาร
16
209
8
103
46020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ มุสิกา
18
158
11
104
46020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา คำก้อน
10
89
8
105
46020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ ภูจอมจิตร
13
134
8
106
46020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดาวเรือง สิงหราช
27
360
16
107
46020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
8
108
46020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
51
8
109
46020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ มูลปลา
27
450
20
110
46020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์
13
139
8
111
46020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพนาพร ภูจอมจิตร
25
337
19
112
46020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สวัสดี
7
26
7
113
46020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สนองเดช
7
56
8
114
46020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเนตร เนตรมุข
8
48
8
115
46020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร คำแสน
16
136
11
116
46020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย ดาวดึงษ์
9
89
8
117
46020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ นาสมบัติ
11
94
8
118
46020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.วิชัย เนตรมุข
24
240
11
119
46020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
185
9
120
46020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
76
7
121
46020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิตย์ คำสิงห์
8
58
8
122
46020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.รัศมี ศรีหงษ์ทอง
9
88
8
123
46020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา วรพันธ์
10
63
8
124
46020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงไทย ดวงปากดี
7
61
8
125
46020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ ปารมีชัย
6
34
8
126
46020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม คงแสนคำ
13
123
11
127
46020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ดีพลงาม
10
84
8
128
46020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ภูคงคา
6
61
8
129
46020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง ชินโคตร
6
30
8
130
46020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์
10
71
8
131
46020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมา
7
61
8
132
46020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์
23
247
11
133
46020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิจิตร ชินมาตร
17
218
11
134
46020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
83
8
135
46020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร นามโส
9
63
8
136
46020146
ประถมศึกษา
-
3
5
2
137
46020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ โชติจำลอง
9
84
8
138
46020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวัฒน์ บัวคำภู
9
68
8
139
46020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ ภูคงคา
16
161
11
140
46020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเมธ ภูคงคา
8
62
8
141
46020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล ทัพพันธ์
9
68
8
142
46020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ไทยแท้
12
116
8
143
46020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย มูลรัตน์
18
237
11
144
46020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ อุ่นสำโรง
10
81
8
145
46020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุธาสินี ประสานวงศ์
8
35
8
146
46020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคม เอกพันธ์
17
166
11
147
46020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจศิกา เจฒิภัทรกุล
7
51
8
148
46020160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภวัฒน์ มูลสาร
25
341
20
149
46020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
20
7
150
46020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทักษิน เชื้อสูง
22
274
11
151
46020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา ศรีคำมูล
10
70
8
152
46020165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยุพิน เมืองฮาม
18
218
11
153
46020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
188
8
154
46020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ เหล่าหว้าน
9
83
8
155
46020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์
8
65
8
156
46020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิรงค์ นาถมทอง
17
122
11
157
46020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราพร นาจรูญ
8
43
8
158
46020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณิการ์ นาชัยฤทธฺ์
8
53
8
159
46020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอวิรุทธ์ มูลเอก
9
56
10
160
46020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทิดชัย บัวอาจ
8
63
8
161
46020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง สุจิตตกุล
12
126
8
162
46020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์
12
136
8
163
46020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศรา ทะรังศรี
9
90
8
164
46020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส
13
141
9
165
46020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเดช นรินทร์รัมย์
5
34
8
166
46020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ศรีชมภู
18
125
11
167
46020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
12
5
168
46020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ สุจิตตกุล
10
60
11
รวม
1,890
19,207
1,503

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน