ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
47020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ บุญยืน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
4
54
9
2
47020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิราวุธ ปานพรม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
8
67
8
3
47020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช แก้วไชยะ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
9
66
8
4
47020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
14
134
11
5
47020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ไชยเทพ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
10
78
8
6
47020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
18
242
12
7
47020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรเทพ นามโยธา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
11
149
11
8
47020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
5
21
4
9
47020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
5
21
5
10
47020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
4
22
6
11
47020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลกรณ์ คำผาย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
14
161
8
12
47020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
11
140
8
13
47020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
11
77
8
14
47020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
11
90
8
15
47020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย ถานะลุน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
19
181
11
16
47020031
ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
4
26
6
17
47020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประภาพรรณ ชาแสน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
18
283
14
18
47020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปารวี เจริญยศ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
11
139
8
19
47020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทพวิมล โคตรตาแสง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
16
124
11
20
47020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
7
68
8
21
47020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
8
107
8
22
47020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางละอองเดือน คนยัง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
15
247
12
23
47020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ภาโสม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
7
45
9
24
47020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญญา สัพโส
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
11
110
8
25
47020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
10
80
9
26
47020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชตะ สมพมิตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
12
85
8
27
47020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
7
64
8
28
47020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
8
79
8
29
47020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา อุทโธ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
39
745
24
30
47020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
13
154
9
31
47020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
6
44
7
32
47020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
7
69
8
33
47020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพล ผ่องกมล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
19
181
11
34
47020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมอ บุตรศรี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
6
52
8
35
47020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา วิภาคะ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
9
96
8
36
47020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
14
129
8
37
47020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีชัย กลยณีย์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
24
550
19
38
47020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ผ่านสุวรรณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
8
42
8
39
47020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวา มาตราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
19
171
12
40
47020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
19
182
11
41
47020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
16
131
12
42
47020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก่อเกียรติ สัพโส
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
9
80
8
43
47020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมปนาท สุจริต
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
14
111
9
44
47020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
8
76
9
45
47020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทา บุรีแสง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
8
59
9
46
47020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร กิณเรศ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
26
342
17
47
47020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤษณ์ คนยัง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
17
186
11
48
47020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันณาราย เมืองแสน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
8
73
9
49
47020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศน์ณรงค์ อัมราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
7
57
9
50
47020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
4
27
9
51
47020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
18
302
16
52
47020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพร ประทุม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
8
121
8
53
47020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ชัยราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
10
81
8
54
47020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
19
190
11
55
47020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
16
210
9
56
47020072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
17
177
12
57
47020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรกมล นรัฐกิจ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
10
91
8
58
47020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สุวรรณรงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
10
83
8
59
47020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ประมาชิด
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
7
42
9
60
47020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
5
30
8
61
47020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
7
93
9
62
47020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัลย์ ชินโณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
39
891
30
63
47020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
12
135
8
64
47020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
10
106
8
65
47020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
6
30
8
66
47020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
4
24
8
67
47020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ ช่างสอน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
17
194
11
68
47020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณีโสม พุทธโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
15
185
9
69
47020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
14
132
8
70
47020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพอใจ อินทร์สา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
3
9
6
71
47020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
3
18
6
72
47020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี บนปาก
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
20
219
11
73
47020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล บรรเทา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
18
299
13
74
47020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวา มาตราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
7
66
9
75
47020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ป้อสาย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
9
99
8
76
47020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
8
81
8
77
47020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
0
23
7
78
47020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
12
165
8
79
47020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
3
3
3
80
47020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
9
72
8
81
47020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
27
408
19
82
47020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ศรีสร้อย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
9
125
8
83
47020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
10
61
8
84
47020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจันดา ฤทธิธรรม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
18
161
11
85
47020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
9
93
8
86
47020104
ประถมศึกษา
นางสิริมา ศรีสำราญ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
8
45
8
87
47020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศกร ปวงสุข
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
9
103
8
88
47020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
12
215
8
89
47020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรินทร อัคนิจ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
14
157
8
90
47020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
5
38
8
91
47020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ มนดาล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
11
157
8
92
47020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย สุรารักษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
14
152
9
93
47020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
23
356
11
94
47020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
14
198
12
95
47020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
6
45
8
96
47020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
3
46
7
97
47020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิรัน พรหมศิริ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
6
63
8
98
47020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ศรีสำราญ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
15
155
8
99
47020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
5
33
9
100
47020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถิ่น ภูดินทราย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
12
142
8
101
47020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
7
108
8
102
47020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
13
138
9
103
47020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนราวดี จันทะนาม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
13
121
8
104
47020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
8
65
8
105
47020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
4
28
7
106
47020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพงษ์ พจนา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
10
101
8
107
47020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจันทร์ เจริญไชย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
17
178
12
108
47020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
12
134
8
109
47020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเข็มทอง คำภูแสน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
18
188
11
110
47020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทอแสง สมพินิจ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
11
151
8
111
47020129
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใบ ธุระนนท์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
19
205
12
112
47020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ศรีนา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
13
137
9
113
47020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ไตรยงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
16
203
9
114
47020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทรา นนสุราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
15
168
11
115
47020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภพธรรม มะลิทอง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
16
148
11
116
47020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
10
53
8
117
47020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สัพโส
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
14
187
8
118
47020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนวน แก้วคำสอน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
11
173
8
119
47020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
2
7
4
120
47020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
18
151
11
121
47020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรรถชัย จดจำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
10
129
8
122
47020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ ชูจิต
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
5
66
8
123
47020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารินทร์ หอมเฮ้า
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
6
66
8
124
47020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
3
92
8
125
47020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพงษ์ ศักดิ์ศรีวัน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
8
122
8
126
47020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขันแก้ว เกตุรักษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
4
62
8
127
47020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนุตร์ หัสขันธ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
19
331
14
128
47020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล แก้วสนิท
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
12
168
8
129
47020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชพล พรหมจำปา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
11
134
8
130
47020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
8
102
8
131
47020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา คนงาม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
10
243
9
132
47020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เสนเสนา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
8
133
8
133
47020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภพ พิลาโสภา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
25
349
14
134
47020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
12
231
11
135
47020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิตย์ พิชพันธ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
9
79
8
136
47020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
12
208
8
137
47020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกริกภพ คำภาศรี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
13
197
11
138
47020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
9
144
8
139
47020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ พรมทอง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
10
81
8
140
47020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย คำภูแสน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
16
122
11
141
47020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
7
48
8
142
47020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
6
63
8
143
47020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทราวุธ โคตรเรือง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
6
74
9
144
47020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม นรสาร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
28
374
14
145
47020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
11
135
8
146
47020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสลิด ทับทิม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
7
45
8
147
47020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
3
19
8
148
47020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงกระพัน งอยผาลา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
5
72
8
149
47020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤง ร่าเริง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
9
62
8
150
47020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
6
220
11
151
47020170
ประถมศึกษา
นายเนรมิตร ไชยคุณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
10
61
8
152
47020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
8
52
9
153
47020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
1
9
5
154
47020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
7
49
7
155
47020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำสิงห์ พิบูลภักดี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
12
251
11
156
47020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศรุต อุดมลาภ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
9
78
9
157
47020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตพนต์ จันทร์เขียว
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
9
112
8
158
47020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธ์ จันทร์ไทย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
15
194
9
159
47020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
6
47
8
160
47020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต ชนูนันท์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
7
52
8
161
47020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเกียรติ รวมธรรม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
17
211
10
162
47020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงรักษ์ ไตรยขันธ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
11
102
8
163
47020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
5
35
7
164
47020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
5
56
8
165
47020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
12
134
8
166
47020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ประภาหาร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
10
103
8
167
47020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
3
33
8
168
47020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิชัย เบ้าคำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
7
86
8
169
47020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปุน เสนศรี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
11
92
9
170
47020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหฤทัย สิมมะลา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
8
43
9
171
47020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวิฒน์ กุตัน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
7
71
8
172
47020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
5
104
8
173
47020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
11
98
8
174
47020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา รอดเข็ม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
12
145
8
175
47020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุรักษ์ ดอนเส
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
20
294
12
176
47020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครชัย อุดมลาภ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
9
89
8
177
47020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรารัตน์ แสงวงศ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
9
93
8
178
47020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
9
95
8
179
47020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท เชื้อเพชร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
11
117
8
180
47020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบัตร พละชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
7
99
9
181
47020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย อินทรเกษม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
17
275
11
182
47020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร เมืองบาล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
12
96
7
183
47020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรปภา ศรีธิสาร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
7
46
9
184
47020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยวรรณ ชูบุญ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
8
89
9
185
47020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสมัย หารธงชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
6
98
8
186
47020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพสุคนธ์ นามมะณี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
7
64
8
187
47020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
12
127
8
188
47020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
12
172
8
189
47020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสรญา วัชระสังกาศ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
8
72
9
190
47020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีอุดร อุปโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
8
78
8
191
47020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช เกษศรี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
13
114
8
192
47020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
13
147
8
193
47020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ คำทิพย์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
11
131
8
194
47020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
5
23
8
195
47020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
12
145
8
196
47020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
13
150
8
197
47020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแกล้วกล้า ประชานันท์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
65
1,588
50
198
47020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
14
134
8
199
47020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุ ทองประกอบ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
46
817
31
200
47020219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
27
400
21
201
47020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง มหาวัง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
24
388
15
202
47020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
8
69
9
203
47020222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
19
363
16
204
47020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา สำแดงไชย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
13
159
9
205
47020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
9
103
8
206
47020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
4
53
8
207
47020226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
18
179
11
208
47020227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
13
296
13
209
47020228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
18
202
11
210
47020229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
20
378
16
211
47020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
10
103
8
212
47020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
7
61
8
213
47020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย พูลศิลป์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
11
141
8
214
47020233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
12
239
11
215
47020234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
9
66
8
216
47020235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
9
100
9
217
47020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
8
72
9
218
47020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชชัย สารบรรณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
15
122
8
219
47020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
8
84
9
220
47020239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
15
126
11
221
47020240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ เหมะธุลิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
23
194
11
222
47020241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
10
93
8
223
47020242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
9
82
8
224
47020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมงค์ สุขชิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
20
292
15
225
47020244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ ศิริดล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
8
61
7
226
47020245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพร กรุณานำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
17
143
11
227
47020246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี แสนอุบล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
9
50
8
228
47020247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
6
65
9
229
47030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุทธา คุณมี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
16
323
11
230
47030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชายชาญ อิ่มรักษา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
18
187
11
231
47030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
5
32
8
232
47030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา สายคำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
45
684
25
233
47030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ เสนาชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
4
58
8
234
47030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
6
73
8
235
47030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาพร อุดมมา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
7
93
9
236
47030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจินดา เอ้มะราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
15
151
12
237
47030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
5
30
9
238
47030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
8
41
8
239
47030194
ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
4
17
17
240
47030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
12
116
9
241
47030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล สุวรรณโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
19
263
11
242
47030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
8
124
9
243
47030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
5
39
9
244
47030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูทอง อินทะวงษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
9
85
8
245
47030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะนันท์ ธิโสภา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
8
67
8
246
47030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิศรางกูร บุตรวิชา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
23
362
13
247
47030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล พละศักดิ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
20
373
14
248
47030203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ หงษ์ภู
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
19
319
13
249
47030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนบดี อินลี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
23
339
12
250
47030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน เขียววิชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
17
220
12
251
47030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช จันทร์โยธา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
4
66
8
252
47030207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
34
656
25
253
47030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุวดี แสงจันทร์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
5
87
9
254
47030209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
15
220
11
255
47030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม สีสิงห์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
15
188
11
รวม
3,012
37,524
2,475

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2