ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
47020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ บุญยืน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
5
54
9
2
47020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิราวุธ ปานพรม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
9
67
8
3
47020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิราวุฒิ โถชารี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
8
66
8
4
47020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
17
134
11
5
47020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ไชยเทพ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
10
78
8
6
47020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
17
242
12
7
47020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรเทพ นามโยธา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
16
149
11
8
47020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
5
21
4
9
47020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
5
21
5
10
47020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
4
22
6
11
47020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลกรณ์ คำผาย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
14
161
8
12
47020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
11
140
8
13
47020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
11
77
8
14
47020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
9
90
8
15
47020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา ถานะลุน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
19
181
11
16
47020031
ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
3
26
6
17
47020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประภาพรรณ ชาแสน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
18
283
14
18
47020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปารวี เจริญยศ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
10
139
8
19
47020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทพวิมล โคตรตาแสง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
16
124
11
20
47020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก กลยนี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
8
68
8
21
47020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิสัย มาตราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
8
107
8
22
47020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมกฤษณ์ คนยัง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
20
247
12
23
47020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ภาโสม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
7
45
9
24
47020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญญา สัพโส
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
11
110
8
25
47020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
9
80
9
26
47020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชตะ สมพมิตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
10
85
8
27
47020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
8
64
8
28
47020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
8
79
8
29
47020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา อุทโธ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
35
745
24
30
47020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
15
154
9
31
47020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
6
44
7
32
47020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
8
69
8
33
47020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
0
0
0
34
47020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพล ผ่องกมล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
18
181
11
35
47020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมอ บุตรศรี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
7
52
8
36
47020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา วิภาคะ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
10
96
8
37
47020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละอองเดือน คนยัง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
13
129
8
38
47020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีชัย กลยณีย์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
28
550
19
39
47020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย ถานะลุน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
9
42
8
40
47020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวา มาตราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
20
171
12
41
47020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
19
182
11
42
47020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
16
131
12
43
47020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก่อเกียรติ สัพโส
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
9
80
8
44
47020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมปนาท สุจริต
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
12
111
9
45
47020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
10
76
9
46
47020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
8
59
9
47
47020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร กิณเรศ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
23
342
17
48
47020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์เ่ด่น การุญ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
17
186
11
49
47020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันณาราย เมืองแสน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
7
73
9
50
47020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศน์ณรงค์ อัมราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
7
57
9
51
47020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
3
27
9
52
47020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
16
302
16
53
47020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพร ประทุม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
6
121
8
54
47020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ชัยราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
10
81
8
55
47020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
20
190
11
56
47020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
15
210
9
57
47020072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
21
177
12
58
47020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
5
91
8
59
47020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สุวรรณรงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
9
83
8
60
47020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
0
0
0
61
47020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
7
42
9
62
47020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
4
30
8
63
47020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
10
93
9
64
47020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัลย์ ชินโณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
41
891
30
65
47020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
11
135
8
66
47020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
10
106
8
67
47020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
5
30
8
68
47020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
3
24
8
69
47020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง กุละนาม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
19
194
11
70
47020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณีโสม พุทธโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
15
185
9
71
47020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
14
132
8
72
47020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพอใจ อินทร์สา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
3
9
6
73
47020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
3
18
6
74
47020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี บนปาก
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
21
219
11
75
47020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล บรรเทา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
18
299
13
76
47020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวา มาตราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
7
66
9
77
47020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ป้อสาย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
9
99
8
78
47020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
7
81
8
79
47020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
0
23
7
80
47020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
11
165
8
81
47020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
3
3
3
82
47020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
9
72
8
83
47020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
26
408
19
84
47020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
8
125
8
85
47020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
6
61
8
86
47020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจันดา ฤทธิธรรม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
18
161
11
87
47020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
10
93
8
88
47020104
ประถมศึกษา
นายเสกสันติ์ เจริญพร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
8
45
8
89
47020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศกร ปวงสุข
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
9
103
8
90
47020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
13
215
8
91
47020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวียน ราชคำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
11
157
8
92
47020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
3
38
8
93
47020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ มนดาล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
7
157
8
94
47020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย สุรารักษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
13
152
9
95
47020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารมณ์ เหมะธุลิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
24
356
11
96
47020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
15
198
12
97
47020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
8
45
8
98
47020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
3
46
7
99
47020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิรัน พรหมศิริ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
5
63
8
100
47020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ศรีสำราญ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
16
155
8
101
47020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
5
33
9
102
47020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถิ่น ภูดินทราย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
12
142
8
103
47020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
8
108
8
104
47020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
11
138
9
105
47020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนราวดี จันทะนาม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
11
121
8
106
47020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
7
65
8
107
47020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
3
28
7
108
47020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพงษ์ พจนา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
10
101
8
109
47020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจันทร์ เจริญไชย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
17
178
12
110
47020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
12
134
8
111
47020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเข็มทอง คำภูแสน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
14
188
11
112
47020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทอแสง สมพินิจ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
13
151
8
113
47020129
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใบ ธุระนนท์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
17
205
12
114
47020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ศรีนา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
14
137
9
115
47020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ไตรยงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
15
203
9
116
47020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทรา นนสุราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
17
168
11
117
47020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภพธรรม มะลิทอง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
17
148
11
118
47020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
10
53
8
119
47020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรินทร อัคนิจ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
12
187
8
120
47020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
0
0
0
121
47020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนวน แก้วคำสอน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
14
173
8
122
47020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
3
7
4
123
47020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
17
151
11
124
47020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรรถชัย จดจำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
10
129
8
125
47020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สัพโส
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
4
66
8
126
47020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารินทร์ หอมเฮ้า
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
7
66
8
127
47020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
5
92
8
128
47020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
7
122
8
129
47020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขันแก้ว เกตุรักษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
4
62
8
130
47020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนุตร์ หัสขันธ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
21
331
14
131
47020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล แก้วสนิท
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
13
168
8
132
47020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชพล พรหมจำปา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
11
134
8
133
47020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
8
102
8
134
47020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา คนงาม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
15
243
9
135
47020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เสนเสนา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
7
133
8
136
47020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภพ พิลาโสภา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
25
349
14
137
47020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทิต โคตะมา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
15
231
11
138
47020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิตย์ พิชพันธ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
8
79
8
139
47020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
13
208
8
140
47020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกริกภพ คำภาศรี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
13
197
11
141
47020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
9
144
8
142
47020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ วิเศษ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
9
81
8
143
47020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย คำภูแสน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
16
122
11
144
47020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
8
48
8
145
47020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
6
63
8
146
47020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทราวุธ โคตรเรือง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
9
74
9
147
47020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม นรสาร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
28
374
14
148
47020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
9
135
8
149
47020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสลิด ทับทิม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
6
45
8
150
47020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
3
19
8
151
47020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงกระพัน งอยผาลา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
6
72
8
152
47020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤง ร่าเริง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
7
62
8
153
47020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
17
220
11
154
47020170
ประถมศึกษา
นายเนรมิตร ไชยคุณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
10
61
8
155
47020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
9
52
9
156
47020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
1
9
5
157
47020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ทิพย์เนตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
8
49
7
158
47020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำสิงห์ พิบูลภักดี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
17
251
11
159
47020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
9
78
9
160
47020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตพนต์ จันทร์เขียว
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
9
112
8
161
47020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธ์ จันทร์ไทย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
14
194
9
162
47020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
6
47
8
163
47020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ หงษ์ภู
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
6
52
8
164
47020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเกียรติ รวมธรรม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
16
211
10
165
47020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงรักษ์ ไตรยขันธ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
11
102
8
166
47020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
6
35
7
167
47020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ พรมทอง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
5
56
8
168
47020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
11
134
8
169
47020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ประภาหาร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
10
103
8
170
47020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
3
33
8
171
47020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิชัย เบ้าคำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
7
86
8
172
47020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปุน เสนศรี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
10
92
9
173
47020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหฤทัย สิมมะลา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
5
43
9
174
47020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกลใจ ช่วยรักษา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
10
71
8
175
47020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ราชาไชย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
9
104
8
176
47020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
11
98
8
177
47020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา รอดเข็ม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
12
145
8
178
47020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุรักษ์ ดอนเส
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
20
294
12
179
47020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครชัย อุดมลาภ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
9
89
8
180
47020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยวงรัตน์ รัฐไสย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
9
93
8
181
47020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
9
95
8
182
47020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท เชื้อเพชร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
8
117
8
183
47020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบัตร พละชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
8
99
9
184
47020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย อินทรเกษม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
20
275
11
185
47020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร เมืองบาล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
10
96
7
186
47020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ช่างสอน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
6
46
9
187
47020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยวรรณ ชูบุญ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
8
89
9
188
47020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสมัย หารธงชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
10
98
8
189
47020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพสุคนธ์ นามมะณี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
7
64
8
190
47020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
11
127
8
191
47020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
13
172
8
192
47020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทา บุรีแสง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
4
72
9
193
47020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีอุดร อุปโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
10
78
8
194
47020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช เกษศรี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
13
114
8
195
47020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
12
147
8
196
47020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ คำทิพย์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
10
131
8
197
47020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
5
23
8
198
47020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
11
145
8
199
47020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
13
150
8
200
47020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแกล้วกล้า ประชานันท์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
67
1,588
50
201
47020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
12
134
8
202
47020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุ ทองประกอบ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
44
817
31
203
47020219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
26
400
21
204
47020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง มหาวัง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
23
388
15
205
47020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
6
69
9
206
47020222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
19
363
16
207
47020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา สำแดงไชย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
14
159
9
208
47020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
7
103
8
209
47020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไข จันโท
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
7
53
8
210
47020226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย วีรวรรธ์กุล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
15
179
11
211
47020227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
18
296
13
212
47020228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
21
202
11
213
47020229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
21
378
16
214
47020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
10
103
8
215
47020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ศรีผักผ่อง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
5
61
8
216
47020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย พูลศิลป์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
9
141
8
217
47020233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
16
239
11
218
47020234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
8
66
8
219
47020235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
10
100
9
220
47020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
8
72
9
221
47020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชชัย สารบรรณ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
13
122
8
222
47020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
8
84
9
223
47020239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
16
126
11
224
47020240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ เหมะธุลิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
22
194
11
225
47020241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
10
93
8
226
47020242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
9
82
8
227
47020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมงค์ สุขชิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
20
292
15
228
47020244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร กรุณานำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
8
61
7
229
47020245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตติพงษ์ ศรแผลง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
18
143
11
230
47020246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี แสนอุบล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
8
50
8
231
47020247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
7
65
9
232
47030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุทธา คุณมี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
20
323
11
233
47030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชายชาญ อิ่มรักษา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
19
187
11
234
47030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
4
32
8
235
47030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา สายคำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47
684
25
236
47030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ เสนาชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
4
58
8
237
47030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ จันทประสาร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
5
73
8
238
47030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาพร อุดมมา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
7
93
9
239
47030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจินดา เอ้มะราช
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
15
151
12
240
47030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
5
30
9
241
47030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
9
41
8
242
47030194
ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
4
17
17
243
47030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล พละศักดิ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
10
116
9
244
47030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล สุวรรณโคตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
19
263
11
245
47030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
9
124
9
246
47030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพรรณ ไชยวงศ์คต
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
6
39
9
247
47030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูทอง อินทะวงษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
10
85
8
248
47030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะนันท์ ธิโสภา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
7
67
8
249
47030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิศรางกูร บุตรวิชา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
26
362
13
250
47030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา เผ่าพงษ์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
21
373
14
251
47030203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
17
319
13
252
47030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนบดี อินลี
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
23
339
12
253
47030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน เขียววิชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
17
220
12
254
47030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช จันทร์โยธา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
4
66
8
255
47030207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
37
656
25
256
47030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุวดี แสงจันทร์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
5
87
9
257
47030209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
15
220
11
258
47030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม สีสิงห์
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
15
188
11
รวม
3,039
37,524
2,475

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน