ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
47020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ บุญยืน
วัดหลวงสร้างนางขาว
5
52
9
2
47020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิราวุธ ปานพรม
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
60
8
3
47020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิราวุฒิ โถชารี
9
65
8
4
47020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
วัดหลวงสร้างนางขาว
18
141
11
5
47020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย วรรณทอง
วัดหลวงสร้างนางขาว
10
91
8
6
47020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
14
228
12
7
47020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรเทพ นามโยธา
16
164
11
8
47020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
4
22
4
9
47020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
4
23
6
10
47020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
5
11
47020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งนภา ธิศรี
ทุ่งหลวงต่างคำ
12
160
8
12
47020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรี ปงผาบ
8
141
8
13
47020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
ชุมช้างบ้านผือ
11
89
8
14
47020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลกรณ์ คำผาย
ชุมช้างบ้านผือ
10
93
8
15
47020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา ถานะลุน
ชุมช้างบ้านผือ
19
181
11
16
47020031
ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
2
20
5
17
47020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประภาพรรณ ชาแสน
ชุมช้างบ้านผือ
19
293
11
18
47020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจงศักดิ์ จินดาแป้น
11
137
8
19
47020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปารวี เจริญยศ
เซิมโพธิ์
16
128
11
20
47020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก กลยนี
เซิมโพธิ์
8
70
8
21
47020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิสัย มาตราช
เซิมโพธิ์
9
105
8
22
47020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมกฤษณ์ คนยัง
เซิมโพธิ์
20
250
12
23
47020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ภาโสม
เซิมโพธิ์
7
42
9
24
47020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมอ บุตรศรี
วัดหลวงสร้างนางขาว
10
111
8
25
47020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
วัดหลวงสร้างนางขาว
11
81
9
26
47020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชตะ สมพมิตร
วัดหลวงสร้างนางขาว
11
84
8
27
47020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
9
63
8
28
47020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
69
8
29
47020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา อุทโธ
วัดหลวงสร้างนางขาว
35
801
26
30
47020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรงณ์ เห็นหลอด
วัดหลวงสร้างนางขาว
12
164
9
31
47020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
วัดหลวงสร้างนางขาว
6
47
8
32
47020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
10
67
8
33
47020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
0
0
0
34
47020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพล ผ่องกมล
เซิมโพธิ์
18
178
11
35
47020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมอ บุตรศรี
7
50
9
36
47020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา วิภาคะ
เซิมโพธิ์
9
87
8
37
47020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละอองเดือน คนยัง
12
130
8
38
47020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีชัย กลยณีย์
เซิมโพธิ์
27
551
19
39
47020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย ถานะลุน
ชุมช้างบ้านผือ
10
35
8
40
47020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
18
177
12
41
47020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
ชุมช้างบ้านผือ
18
185
11
42
47020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวค์
ชุมช้างบ้านผือ
16
131
12
43
47020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก่อเกียรติ สัพโส
ชุมช้างบ้านผือ
10
70
8
44
47020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมปนาท สุจริต
12
123
9
45
47020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี
ชุมช้างบ้านผือ
10
73
9
46
47020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ
ชุมช้างบ้านผือ
9
60
9
47
47020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร กิณเรศ
เซิมโพธิ์
28
358
18
48
47020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์เ่ด่น การุญ
17
184
11
49
47020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันณาราย เมืองแสน
8
68
9
50
47020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศน์ณรงค์ อัมราช
เซิมโพธิ์
9
65
9
51
47020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
4
30
9
52
47020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
ทุ่งหลวงต่างคำ
18
305
17
53
47020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพร ประทุม
ทุ่งหลวงต่างคำ
6
112
8
54
47020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ชัยราช
ทุ่งหลวงต่างคำ
9
78
8
55
47020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่
ทุ่งหลวงต่างคำ
18
190
11
56
47020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
เปงจานนคร
12
222
9
57
47020072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
20
169
12
58
47020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ศรีสร้อย
10
87
8
59
47020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สุวรรณรงค์
เปงจานนคร
10
81
8
60
47020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
0
0
0
61
47020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
เปงจานนคร
7
34
9
62
47020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
34
8
63
47020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
เปงจานนคร
10
87
9
64
47020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัลย์ ชินโณ
41
842
29
65
47020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
นาหนัง
10
131
8
66
47020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
9
115
8
67
47020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
31
9
68
47020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
นาหนัง
3
28
8
69
47020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง กุละนาม
นาหนัง
19
195
11
70
47020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณีโสม พุทธโคตร
14
199
9
71
47020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
นาหนัง
11
128
8
72
47020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพอใจ อินทร์สา
นาหนัง
3
10
5
73
47020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
4
22
7
74
47020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี บนปาก
26
211
11
75
47020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล บรรเทา
20
286
13
76
47020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวา มาตราช
7
65
9
77
47020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ป้อสาย
9
102
8
78
47020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
นาหนัง
8
89
8
79
47020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
0
25
7
80
47020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
13
164
8
81
47020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
3
11
7
82
47020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
9
71
8
83
47020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
เปงจานนคร
25
406
18
84
47020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร บุญเสิศ
เปงจานนคร
12
111
8
85
47020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
เปงจานนคร
6
59
8
86
47020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
134
11
87
47020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
เฝ้าไร่
10
90
8
88
47020104
ประถมศึกษา
นายเสกสันติ์ เจริญพร
เฝ้าไร่
8
44
8
89
47020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ เกษสะอาด
เฝ้าไร่
10
102
8
90
47020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม
เฝ้าไร่
13
202
8
91
47020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวียน ราชคำ
เฝ้าไร่
12
159
8
92
47020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เฝ้าไร่
5
39
8
93
47020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ มนดาล
เฝ้าไร่
9
160
8
94
47020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย สุรารักษ์
เฝ้าไร่
12
150
9
95
47020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารมณ์ เหมะธุลิน
เฝ้าไร่
21
353
11
96
47020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
รัตนวาปี
14
195
12
97
47020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง
รัตนวาปี
8
47
8
98
47020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
3
49
8
99
47020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิรัน พรหมศิริ
5
62
8
100
47020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ศรีสำราญ
รัตนวาปี
12
163
8
101
47020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
9
102
47020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถิ่น ภูดินทราย
12
144
8
103
47020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
10
88
8
104
47020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
รัตนวาปี
11
107
9
105
47020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนราวดี จันทะนาม
11
115
8
106
47020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
5
56
8
107
47020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
5
27
6
108
47020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพงษ์ พจนา
11
96
8
109
47020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจันทร์ เจริญไชย
20
162
12
110
47020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์
เฝ้าไร่
12
140
8
111
47020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเข็มทอง คำภูแสน
เฝ้าไร่
15
200
11
112
47020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทอแสง สมพินิจ
เฝ้าไร่
9
147
8
113
47020129
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใบ ธุระนนท์
จุมพล
15
185
12
114
47020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจันดา ฤทธิธรรม
จุมพล
11
126
9
115
47020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ไตรยงค์
13
168
9
116
47020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทรา นนสุราช
จุมพล
15
149
11
117
47020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย โถบำรุง
จุมพล
16
153
11
118
47020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
6
59
8
119
47020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรินทร อัคนิจ
จุมพล
14
154
8
120
47020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
0
0
0
121
47020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนวน แก้วคำสอน
จุมพล
15
153
8
122
47020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
3
7
4
123
47020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
18
141
11
124
47020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรรถชัย จดจำ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
10
135
8
125
47020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สัพโส
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
4
67
8
126
47020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์
8
79
8
127
47020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
6
89
8
128
47020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล แก้วสนิท
9
116
8
129
47020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขันแก้ว เกตุรักษ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
70
8
130
47020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนุตร์ หัสขันธ์
23
308
13
131
47020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชรินดา พิมพบุตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
10
185
8
132
47020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชพล พรหมจำปา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
11
130
8
133
47020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวเรือง ทองเลิศ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
9
111
8
134
47020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา คนงาม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
15
233
9
135
47020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เสนเสนา
7
123
8
136
47020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภพ พิลาโสภา
23
374
14
137
47020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทิต โคตะมา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
18
232
11
138
47020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิตย์ พิชพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
8
80
8
139
47020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
13
211
9
140
47020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกริกภพ คำภาศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
15
211
11
141
47020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอง เปลรินทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
15
162
8
142
47020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ วิเศษ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
9
80
8
143
47020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย คำภูแสน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
16
125
11
144
47020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
9
47
8
145
47020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา มาลาทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
7
69
8
146
47020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทราวุธ โคตรเรือง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
10
82
9
147
47020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม นรสาร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
24
392
14
148
47020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม
12
126
8
149
47020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสลิด ทับทิม
6
51
8
150
47020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
13
7
151
47020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงกระพัน งอยผาลา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
7
74
8
152
47020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤง ร่าเริง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
7
63
8
153
47020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
21
242
11
154
47020170
ประถมศึกษา
นายเนรมิตร ไชยคุณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
8
56
8
155
47020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
9
48
9
156
47020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
3
7
4
157
47020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ทิพย์เนตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
8
49
8
158
47020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำสิงห์ พิบูลภักดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
20
253
12
159
47020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน
7
80
9
160
47020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ทองเหลา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
9
114
8
161
47020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธ์ จันทร์ไทย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
14
183
9
162
47020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
52
8
163
47020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ หงษ์ภู
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
48
8
164
47020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเกียรติ รวมธรรม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
11
218
10
165
47020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
11
103
8
166
47020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
41
8
167
47020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ พรมทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
60
8
168
47020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร
11
127
8
169
47020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ประภาหาร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
9
113
8
170
47020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
3
12
4
171
47020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิชัย เบ้าคำ
7
95
8
172
47020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปุน เสนศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
7
70
9
173
47020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหฤทัย สิมมะลา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
5
40
9
174
47020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกลใจ ช่วยรักษา
9
73
8
175
47020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
8
109
8
176
47020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
10
105
8
177
47020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีสุดา ทิพสิงห์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
11
139
8
178
47020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุรักษ์ ดอนเส
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
23
309
12
179
47020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา รอดเข็ม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
86
8
180
47020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยวงรัตน์ รัฐไสย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
98
8
181
47020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
8
89
8
182
47020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท เชื้อเพชร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
8
109
8
183
47020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบัตร พละชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
6
101
9
184
47020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย อินทรเกษม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
21
280
11
185
47020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร เมืองบาล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
10
89
8
186
47020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ช่างสอน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
7
52
9
187
47020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยวรรณ ชูบุญ
9
85
9
188
47020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสมัย หารธงชัย
8
92
8
189
47020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพสุคนธ์ นามมะณี
7
66
8
190
47020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
11
139
8
191
47020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
14
170
8
192
47020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทา บุรีแสง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
5
66
9
193
47020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีอุดร อุปโคตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
10
84
8
194
47020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช เกษศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
11
126
8
195
47020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
12
144
8
196
47020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ คำทิพย์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
10
129
8
197
47020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
5
25
7
198
47020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
12
147
8
199
47020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
11
152
8
200
47020216
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแกล้วกล้า ประชานันท์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
73
1,680
49
201
47020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัต หาระโคตร
12
132
8
202
47020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุ ทองประกอบ
44
833
27
203
47020219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
26
426
22
204
47020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง มหาวัง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
24
388
15
205
47020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
8
70
9
206
47020222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
20
381
17
207
47020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา สำแดงไชย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
14
150
9
208
47020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
8
107
8
209
47020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไข จันโท
7
56
8
210
47020226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย วีรวรรธ์กุล
วังหลวงหนองหลวง
19
188
11
211
47020227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
18
305
13
212
47020228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
วังหลวงหนองหลวง
19
202
11
213
47020229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
วังหลวงหนองหลวง
21
360
16
214
47020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
วังหลวงหนองหลวง
10
106
8
215
47020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ศรีผักผ่อง
วังหลวงหนองหลวง
5
74
9
216
47020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย พูลศิลป์
10
134
8
217
47020233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
17
245
11
218
47020234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
9
56
8
219
47020235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
10
93
9
220
47020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
9
74
9
221
47020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชชัย สารบรรณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
13
114
8
222
47020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
12
82
9
223
47020239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
14
123
11
224
47020240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ เหมะธุลิน
21
191
11
225
47020241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
9
96
8
226
47020242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
วังหลวงหนองหลวง
9
87
8
227
47020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมงค์ สุขชิน
19
293
14
228
47020244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร กรุณานำ
วังหลวงหนองหลวง
9
57
7
229
47020245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตติพงษ์ ศรแผลง
วังหลวงหนองหลวง
17
157
11
230
47020246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี แสนอุบล
วังหลวงหนองหลวง
8
49
8
231
47020247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
วังหลวงหนองหลวง
6
56
9
232
47030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุทธา คุณมี
กุดบง
20
339
11
233
47030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชายชาญ อิ่มรักษา
กุดบง
18
197
11
234
47030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
4
32
9
235
47030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา สายคำ
43
686
27
236
47030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ เสนาชัย
กุดบง
6
63
8
237
47030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ จันทประสาร
5
73
8
238
47030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
7
100
9
239
47030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจินดา เอ้มะราช
กุดบง
15
154
12
240
47030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
5
31
9
241
47030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
9
46
9
242
47030194
ประถมศึกษา
-
4
17
7
243
47030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล พละศักดิ์
11
114
9
244
47030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล สุวรรณโคตร
18
271
11
245
47030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม
6
125
8
246
47030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพรรณ ไชยวงศ์คต
กุดบง
6
41
8
247
47030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูทอง อินทะวงษ์
กุดบง
10
95
8
248
47030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะนันท์ ธิโสภา
9
74
8
249
47030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิศรางกูร บุตรวิชา
27
379
14
250
47030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา เผ่าพงษ์
21
382
16
251
47030203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
19
312
13
252
47030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนบดี อินลี
21
348
12
253
47030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน เขียววิชัย
15
226
12
254
47030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช จันทร์โยธา
4
61
8
255
47030207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
33
642
25
256
47030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพันสา ศรีปากดี
5
84
9
257
47030209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวานิชย์ สาขามุละ
15
207
11
258
47030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม สีสิงห์
16
196
11
รวม
3,061
37,641
2,469

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน