ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
48010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกแมน คัตทะจันทร์
18
304
13
2
48010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ม้าวเมืองคำ
7
42
8
3
48010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา
8
64
9
4
48010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน์
13
219
9
5
48010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล บุญโชติ
9
62
9
6
48010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชยา โคตรภู
3
37
9
7
48010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณู พัฒนะแสง
7
57
8
8
48010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา พรหมมา
15
155
11
9
48010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สีดาวงษ์
12
153
8
10
48010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติภาพ วงษ์ศรีญา
6
33
8
11
48010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล พันธ์ดี
14
192
8
12
48010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรศ จิตรจักร
14
161
8
13
48010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรษิกา วัฒนมาลี
9
29
8
14
48010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร
5
39
8
15
48010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสรณ์ แสนเคน
18
271
12
16
48010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ
9
73
8
17
48010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักชาติ คนยัง
8
72
8
18
48010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา นันชนะ
7
53
8
19
48010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ
20
217
11
20
48010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศมากร เกดา
7
45
8
21
48010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทูล อภัยโส
7
63
8
22
48010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนรักษ์ จันทร์สด
25
408
18
23
48010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาธิดา อัลโทฟ
8
67
8
24
48010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลซื่อ สลางสิงห์
7
45
8
25
48010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพพร มีอภิรักษ์
18
189
11
26
48010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญประชา อินธิโคตร
6
29
8
27
48010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ภูมิตา
7
43
8
28
48010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศลิษา ผลาจันทร์
10
160
8
29
48010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน
7
63
8
30
48010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี โคตรพัฒน์
4
37
8
31
48010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา โพธิ์ตะนัง
5
31
8
32
48010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจติ ต้นสววรค์
10
130
8
33
48010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
90
2,141
63
34
48010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรีย์ สมศรี
5
20
8
35
48010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
43
798
27
36
48010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
37
8
37
48010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอวยพร อินทร์พรหม
10
84
8
38
48010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิวัฒน์ สมกอง
17
246
16
39
48010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน
15
134
8
40
48010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ พลหาราช
11
139
8
41
48010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเย็น สุทธะมา
16
222
9
42
48010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศัสตราวุธ ศรีขนะ
19
325
11
43
48010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสินทร์ เฮียงราช
15
207
8
44
48010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงค์ ภูชุม
7
83
8
45
48010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ ดีพรม
13
196
8
46
48010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายความสุข ไชยผง
23
471
22
47
48010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ
8
56
8
48
48010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
28
7
49
48010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา โพธิ์เสนา
10
106
11
50
48010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทิดชัย นันทะจักร์
7
75
8
51
48010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ
17
248
11
52
48010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต สีสุนา
8
83
8
53
48010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรากร เสรีกุล
24
463
19
54
48010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ แสนแก้ว
9
93
8
55
48010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรา ดวงปรีชา
10
116
8
56
48010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง
16
260
11
57
48010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส มูลสาร
5
24
5
58
48010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤติพงษ์ ชาวนา
7
85
8
59
48010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา
6
33
8
60
48010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา
11
125
8
61
48010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ นนทะแสน
17
314
11
62
48010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล
18
152
11
63
48010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ศรีวรสาร
7
70
8
64
48010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ นามสง่า
16
278
16
65
48010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนมพร แดงประสาท
6
32
8
66
48010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ ผาพรม
12
121
8
67
48010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บุญแสน
9
92
8
68
48010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิษฎางค์ เจริญรัตน์
10
91
8
69
48010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจัย มาภา
15
178
11
70
48010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนบพร แก้วนิวงศ์
10
89
8
71
48010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสอน ดาษดา
9
74
8
72
48010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมณฑน์ สุขรี
7
78
8
73
48010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทิวา มูลสาร
12
194
8
74
48010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์เดช ฉิมแสง
7
58
8
75
48010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยูซิม ไชยมาตย์
12
114
8
76
48010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ
9
86
11
77
48010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสน
12
140
8
78
48010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ ภูผาใจ
12
113
8
79
48010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิลาสินี พุทธดี
20
268
13
80
48010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ อรรคสังข์
12
139
8
81
48010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ อรรคนิตย์
8
168
8
82
48010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บัวชุม
27
553
20
83
48010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมียน จองลีพันธ์
7
50
7
84
48010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิธร ต้นสวรรค์
7
68
7
85
48010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางการเกษ บุพศิริ
7
45
7
86
48010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยันต์ ศรีสุวะ
9
59
8
87
48010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย คำเห็น
16
195
11
88
48010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ บุญโสม
8
58
8
89
48010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์พงศ์ สุริยนต์
9
46
7
90
48010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ เดชบุรัมย์
7
49
8
91
48010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ อ้วนกันยา
7
53
8
92
48010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์
12
107
8
93
48010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา
12
166
8
94
48010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
34
8
95
48010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระกัณท์ ต้องเดช
9
69
8
96
48010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพลภัทร์ ตามา
9
57
8
97
48010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติรัตน์ เบ้าลี
9
71
8
98
48010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกร โพธิราช
17
216
11
99
48010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชาวัต แสงพรมศรี
9
102
8
100
48010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธีพงศ์ ยงยันต์
17
342
17
101
48010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย ไกรษร
7
79
7
102
48010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย วงศ์สาขา
6
30
8
103
48010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม ใจบุญ
8
57
7
104
48010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรี เรณูร่วง
12
99
8
105
48010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชฐ แก้วมณีชัย
8
57
7
106
48010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิณกรณ์ มหาโคตร
14
140
8
107
48010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พรมอารักษ์
12
180
8
108
48010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศิต วรศรี
11
106
8
109
48010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช ผิวขำ
4
29
8
110
48010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐญานี ธงยศ
6
62
8
111
48010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมลิวัลย์ ตูมสี
13
132
8
112
48010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสเรมาร คล่องแคล่ว
9
102
8
113
48010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชาชาติ รัตนวรรณี
38
859
38
114
48010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกมินทร์ ชินโคตร
11
109
8
115
48010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช
38
744
30
116
48010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง
7
43
8
117
48010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมฤดี พลเชียงขวาง
12
136
8
118
48010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา มาประสพ
8
44
8
119
48010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล พลเชียงขวาง
13
128
8
120
48010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชวนพิศ บุบผา
8
32
8
121
48010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์นรินทร์ อินทรพรหม
8
40
8
122
48010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ สายแวว
8
72
8
123
48010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณสมบัติ นารินรักษ์
9
117
8
124
48010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจาสิริ มณีพงศกร
4
35
8
125
48010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพันธ์ นามโสรส
7
87
8
126
48010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพมาศ ทองวิทยาพร
10
50
8
127
48010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะ
6
33
8
128
48010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา หรสิทธิ์
11
108
11
129
48010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาทิต วารีย์
14
238
9
130
48010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชารัฐ กัติยัง
7
41
8
131
48010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภิญญตา พันธรักษา
7
59
8
132
48010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษเรศ พิมพิลา
8
94
8
133
48010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยศนันท์ วัตตะโส
13
146
11
134
48010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกกาญจน์ อรรคสังข์
7
46
8
135
48010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ฤๅชา
10
103
8
136
48010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
20
220
11
137
48010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ นวลฉ่ำ
9
113
8
138
48010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป ขุมทอง
15
152
8
139
48010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนิชย์ แก้วมณีชัย
9
125
8
140
48010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวตรีทิพย์ วิโย
10
55
10
141
48010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สุวรรณ
7
86
8
142
48010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเษก บัวชุม
8
81
8
143
48010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ พลพิทักษ์
13
129
8
144
48010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย แก้วประเสริฐ
18
162
11
145
48010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
18
209
11
146
48010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ
12
231
9
147
48010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฎ์ มูลสาร
6
56
8
148
48010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิล
11
149
8
149
48010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ แสนสุภา
5
38
8
150
48010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชาลินี วิโย
18
197
11
151
48010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำมี เขียวโป
6
35
8
152
48010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช บัวชุม
10
79
8
153
48010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ อุคำ
8
98
8
154
48010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ แก่นจันทร์
8
34
8
155
48010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายกริชติกร อินทะวงษ์
4
41
8
156
48010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทชภณ บ้งชมโพธิ์
13
121
8
157
48010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงศ์ มีโชติ
9
69
8
158
48010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ ยตะโคตร
6
48
8
159
48010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภพ อินทร์ติยะ
18
140
11
160
48010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา หงษาวงษ์
5
54
8
161
48010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ภูมิลุน
7
47
8
162
48010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ โกพลรัตน์
16
154
11
163
48010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยุง สารทอง
16
166
11
164
48010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเดช ศรีหาเศษ
9
93
8
165
48010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
13
145
8
166
48010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักพร อัตติยะ
8
76
8
167
48010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต บุญญานุภาพ
7
70
8
168
48010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอนงค์ แสนคำ
10
45
8
169
48010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล นามพลแสน
14
115
8
170
48010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท ปรัญญา
22
468
20
171
48010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
34
8
172
48010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน อินทะโร
7
58
8
173
48010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวชน บัวสาย
25
517
29
174
48010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา นันทสุธา
5
31
8
175
48010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา สุโพธิ์
6
51
8
176
48010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิต
8
58
8
177
48010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกกฤษณุรัตน์ รัชโน
13
108
8
178
48010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชมแสง คำชมภู
7
33
8
179
48010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ อักขระ
6
59
8
180
48010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุวัฒน์ ธงยศ
18
151
11
181
48010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย แก้วมณีชัย
8
53
8
182
48010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหชัย บัวชุม
8
54
8
183
48010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์
11
112
8
184
48010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม
30
512
22
185
48010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตติญารัตน์ ทรงสิริเพชรดี
12
140
8
186
48010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีเพชร เทือกตาทอง
6
55
8
187
48010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมี เครือพันธ์
18
265
14
188
48010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บุตรชา
8
109
8
189
48010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
48
8
190
48010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหงษา วงค์จำปา
62
1,194
41
191
48010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ แสนมิตร
9
79
8
192
48010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุลักษณ์ เครือคำ
9
93
8
193
48010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุม
8
65
9
194
48010209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ศรีพยอม
15
183
11
195
48010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา สิทธิเสนา
6
46
8
196
48010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง ยตะโคตร
7
89
8
197
48010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ เพียรชนะ
18
163
11
198
48010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานตพล สินพูน
8
47
8
199
48010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
72
8
200
48010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ดา แสนมิตร
9
79
8
201
48010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี เชื้อกุลา
8
66
8
202
48010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ เผือดผุด
11
113
8
203
48010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดาราภัณฑ์ เครือคำ
8
24
8
204
48010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย
9
67
8
205
48010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง
13
236
10
206
48010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
9
81
8
207
48010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส วงค์ศรีชา
13
145
8
208
48010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทัย วิโย
8
80
8
209
48010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงใจ ปรัญญา
10
113
8
210
48010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
36
7
211
48010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำเหน็จ ขำวิทยโชติพันธุ์
8
115
8
212
48010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้ง
10
96
8
213
48010229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี
15
302
12
214
48010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ ปู่บุตรชา
9
56
8
215
48010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอินทิรา ชูศรีทอง
8
51
9
216
48010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวิศ กัลยาแก้ว
10
122
8
217
48010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลชนก ศรีวงศา
4
35
9
218
48010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี
5
43
8
219
48010235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศดาร วงศ์บุญยัง
5
28
11
220
48010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ พันธรักษา
6
98
8
221
48010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
8
74
8
222
48010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐานิตา นางลอย
11
51
8
223
48010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์
7
83
8
224
48010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ กวานปรัชชา
6
33
8
225
48010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรินทร์ ใจแน่น
7
50
8
226
48010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียนุช พันโน
6
50
8
227
48010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุนา แสงชาติ
8
89
8
228
48010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา ทัดสา
5
77
8
229
48010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัช ขาวพิมพ์
13
123
8
230
48010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา สูญราช
10
110
8
231
48010247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง สูญราช
11
86
11
232
48010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
51
8
233
48010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล มาสิงบุญ
9
104
8
234
48010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร รัตนติสร้อย
6
43
7
235
48010251
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย
22
364
20
236
48010252
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไฉน มีบุญ
18
185
11
237
48010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวนศักดิ์ บัวสาย
10
99
8
238
48010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ วรรณพราหมณ์
7
44
7
239
48010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง
14
137
11
240
48010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิระวรรณ พลธิราช
9
113
8
241
48010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ ป้องชายชม
6
53
8
242
48010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม อ้วนกันยา
11
87
8
243
48010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร มีศิลป์
8
101
8
244
48010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวริศรา สัพโส
6
46
8
245
48010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรยา วงค์หนายโกด
7
65
8
246
48010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
85
8
247
48010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวรรณ ยาทองไชย
7
30
7
248
48010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริกร ไชยราช
10
79
9
249
48010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล ทัดสา
8
83
8
รวม
2,765
33,228
2,393

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2