ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
48020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร แก้วมะ
13
174
8
2
48020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดมผล
7
79
8
3
48020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
32
7
4
48020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกร
9
77
8
5
48020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรโชติ ใจตรง
20
189
11
6
48020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย บุญญศรี
14
157
11
7
48020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีแพ ผลบุญ
8
56
8
8
48020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนครราช อันสุข
26
355
17
9
48020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ บุญพิมพ์
5
46
8
10
48020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธัญเทพ แสงสุวรรณ
16
247
12
11
48020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
10
85
8
12
48020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแดง สุธรรม
11
117
8
13
48020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร
6
63
8
14
48020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเพชร สุธรรม
8
73
8
15
48020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
12
149
8
16
48020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยุทธ์ ศรีวรขันธุ์
6
48
8
17
48020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรพงษ์ ทัดศรี
16
294
14
18
48020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ราโช
7
47
8
19
48020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ภูกิ่งหิน
10
106
8
20
48020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญฤทัย สมอุดม
5
56
8
21
48020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีระนันท์ เจริญราษฎร์
6
103
8
22
48020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ บุญวัง
9
73
8
23
48020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบุษรา ดวงปรีชา
17
124
11
24
48020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐากูร พึ่งทะเล
7
59
8
25
48020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรี
6
62
8
26
48020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พิกุลศรี
7
46
8
27
48020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ พันธุ์เวียง
4
63
8
28
48020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมณ์ เพียรภายลุน
13
251
13
29
48020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ คำอ้อ
9
134
8
30
48020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ อุ่นกลม
8
92
8
31
48020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เดชทะสอน
13
154
8
32
48020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ คะลีล้วน
10
80
8
33
48020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรรัตน์ บุณฑริกวงศ์
6
71
8
34
48020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจัญ ไสยสิทธิ์
12
167
8
35
48020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งรัตน์ วิโย
10
107
8
36
48020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน
19
314
11
37
48020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ สารรัตน์
9
122
8
38
48020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ศรีส่ง
15
132
8
39
48020043
ประถมศึกษา
-
5
15
7
40
48020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริพิมพ์ ต้นไฮ
5
39
7
41
48020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรเดชา เรียมแสน
18
256
11
42
48020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลไทย บัวชุม
12
146
8
43
48020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติกร ฉิมพาลี
18
215
11
44
48020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
17
6
45
48020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพัฒน์ อภัยโส
10
143
8
46
48020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ จันทา
9
85
8
47
48020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ ป้องกัน
9
94
8
48
48020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ไชยมนตรี
5
42
8
49
48020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จันทา
64
1,279
47
50
48020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเมศร์ อินทร์ติยะ
6
76
8
51
48020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร นิลสาขา
8
51
9
52
48020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติภพ บุพศิริ
19
178
11
53
48020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมืองแมน หารทรงชัย
7
39
8
54
48020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ อภัยโส
7
49
8
55
48020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เสนาสี
5
67
8
56
48020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย โรจน์ธนปัญญา
5
36
8
57
48020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ
5
63
8
58
48020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ โกษาแสง
6
46
8
59
48020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณิสรา โกษาแสง
4
55
8
60
48020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิกร กรีโส
6
65
8
61
48020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต พิมพ์คำ
17
189
11
62
48020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์พงศ์ พรมจันทร์
13
133
8
63
48020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พิมภักดี
13
169
8
64
48020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎากร สารคำ
9
81
8
65
48020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง
8
61
8
66
48020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลพล นนทะแสง
18
218
11
67
48020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช ศรีรักษา
22
285
13
68
48020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาดา ยศทอง
6
42
9
69
48020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ บุนนท์
7
57
8
70
48020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ นิลรัตน์
11
122
8
71
48020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัฒน์ วงศ์เข็มมา
4
34
8
72
48020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย
10
90
8
73
48020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมินทร์ รักษาวงศ์
7
65
8
74
48020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ
19
150
11
75
48020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรัสกร บุญจันทร์
10
108
8
76
48020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เครือหว้า
10
81
8
77
48020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราวิทย์ คะษาวงค์
7
76
8
78
48020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณภา เสนจันทร์ฒิไชย
5
52
8
79
48020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะนัตย์ เณรน้อย
24
291
17
80
48020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชนีย์ ทศศะ
10
106
8
81
48020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
63
8
82
48020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร บุพศิริ
11
117
8
83
48020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ศรีจันทร์
11
112
8
84
48020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา ศรีนารินทร์
13
131
8
85
48020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
35
7
86
48020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญพร คำจารย์
21
293
11
87
48020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สุทธิบุตร
14
279
15
88
48020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ นามเสาร์
18
218
12
89
48020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเตือน เดชบุญ
13
150
8
90
48020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา เยียวรัมย์
19
384
19
91
48020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อัสการ
12
171
8
92
48020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ แก้วลา
10
98
8
93
48020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เคนไชยวงค์
4
65
8
94
48020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลองชัย โกษาแสง
15
170
8
95
48020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิรมล ชาสงวน
7
48
8
96
48020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิไกร มั่นธง
21
261
11
97
48020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงจันทร์ อัคติ
9
76
8
98
48020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงเดือน บุณยารมย์
7
28
7
99
48020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพัน พรมโคตร
62
1,401
39
100
48020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วน
6
83
8
101
48020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ ชัยปัญหา
7
51
8
102
48020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล แก้วลา
8
82
8
103
48020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ตีเฟื้อย
7
55
8
104
48020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์
8
70
8
105
48020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุง
11
102
8
106
48020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์
13
229
8
107
48020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนิดา เวกสูงเนิน
8
102
8
108
48020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีไมตรี สารการ
18
204
11
109
48020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคิน สถาพรธนากร
12
143
8
110
48020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดใจ ยะภักดี
23
234
11
111
48020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฎ์ เทียมม่วง
10
79
8
112
48020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
61
8
113
48020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิญญู คำหา
46
759
31
114
48020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณดี โทสวนจิต
15
179
8
115
48020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์
23
281
12
116
48020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
117
48020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาธิป โกษาแสง
15
364
16
118
48020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ อัครศรีวงษ์
20
196
12
119
48020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน
19
136
11
120
48020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผราวุธ แสนโสม
7
35
9
121
48020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจนาถ แดงพิบูลย์
13
116
8
122
48020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ชินโคตร
6
59
8
123
48020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรนี ไชยปัญหา
33
807
28
124
48020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรือนแก้ว โกษาแสง
15
166
8
125
48020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ โสรินทร์
7
94
8
126
48020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณิษา ท้าวกลาง
12
130
8
127
48020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ บุนนท์
7
84
8
128
48020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ปัญญาบุตร
11
86
8
129
48020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ไขแสง
14
154
8
130
48020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ เหมะธุรินทร์
10
49
8
131
48020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์
17
140
11
132
48020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำปิ่น ทีสุกะ
13
168
8
133
48020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ สาระโป
9
157
8
134
48020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร โพธิ์สุ
11
117
8
135
48020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพท วงษาเนาว์
24
370
20
136
48020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิราวุธ บุพศิริ
18
258
11
137
48020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ วิลาจันทร์
16
240
11
138
48020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ นนเลาพล
14
133
8
139
48020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน
18
193
11
140
48020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ กฐินสมมิตร์
10
128
8
141
48020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณธิดา วงษ์สาจันทร์
13
192
8
142
48020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร พรมจันทร์
7
75
8
143
48020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจช่วง
6
91
8
144
48020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
93
8
145
48020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พรหมเกษ
10
111
8
146
48020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
18
236
11
147
48020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ นามสีฐาน
16
196
8
148
48020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย
12
120
8
149
48020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์
14
261
13
150
48020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร
22
336
22
151
48020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญ์ธนิน นิธิวัชร์ปริญญ์
6
34
7
152
48020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารุณี บุญเพ็ง
14
160
8
153
48020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะพงษ์ พลเศษ
20
296
14
154
48020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาวณี บุญศรี
12
129
8
155
48020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร้อยตรีมนตรี อนุญาหงษ์
17
166
11
156
48020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ พิมพาเลีย
11
180
8
157
48020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ นิคำ
39
588
25
158
48020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พิทักษ์
11
117
8
159
48020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม พุทธาผา
18
250
8
160
48020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเรศ ศรีโพนทอง
19
330
20
161
48020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
50
8
162
48020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ คาระวงค์
15
228
11
163
48020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ นาวงหา
23
367
14
164
48020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภา โสดาภักณ์
14
172
9
165
48020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
50
9
166
48020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลิศ รามฤทธิ์
7
46
9
167
48020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญพล แก่นท้าว
17
216
11
168
48020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จันทะลัย
6
42
8
169
48020178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
188
11
170
48020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลายแก้ว แพงโสภา
14
166
8
171
48020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์พงษ์ สารคำ
8
61
8
172
48020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เสริมสุข
9
68
8
173
48020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
273
13
174
48020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระศักดิ์ สุดยะดา
6
56
8
175
48020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองทับ ขันอ่อน
16
124
11
176
48020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสม
9
80
8
177
48020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม สีแสงจันทร์
17
196
8
178
48020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ
18
159
11
179
48020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ทัพเจริญ
9
117
8
180
48020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม โมธรรม
17
223
11
181
48020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหลักชัย วงษ์หมอก
9
77
8
รวม
2,258
28,219
1,793

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2