ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
50030001
ประถมศึกษา
นางลำพันธ์ ราษี
9
63
6
2
50030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรสิทธิ์ ยาวิลาศ
34
911
33
3
50030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
93
8
4
50030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล พวงทอง
15
212
9
5
50030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
64
8
6
50030007
ประถมศึกษา
นายรณชัย โถดอก
7
70
6
7
50030009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์กฤช แดงฟู
17
295
10
8
50030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส เกาะกาใต้
10
78
8
9
50030012
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทเชียงรุ้ง ธิป่าหนาด
17
159
15
10
50030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติ วุฒิธนากรกุล
15
159
11
11
50030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ ท้าวแก้ว
20
406
14
12
50030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกศิรชัช สุทธิชาติ
9
79
8
13
50030017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมศรี เลายี่ปา
17
150
11
14
50030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวง
16
150
8
15
50030019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ รักประชา
23
341
15
16
50030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
22
491
18
17
50030021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำจันทร์ เรือนธนวงษ์
22
177
11
18
50030022
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย เลิศกุลทิพย์
17
163
9
19
50030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศิริ อิ่มสมบัติ
6
75
6
20
50030024
ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร บุญทวี
7
69
6
21
50030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ อาภรณ์
9
64
11
22
50030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรเจิด วิมลสุจริต
35
547
22
23
50030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาล จารุรัตนพงษ์
14
170
8
24
50030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ ปันทะยศ
31
688
31
25
50030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ อุ่นอินต๊ะ
105
2,275
76
26
50030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม
39
704
25
27
50030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุรังษี คงธนกฤตกร
37
696
24
28
50030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ ต๊ะมูล
12
155
9
29
50030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา วิระกุล
15
268
12
30
50030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่ม
21
384
15
31
50030038
ประถมศึกษา
นายปัณณวิชญ์ ฐานันดรวิไล
11
172
7
32
50030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ก๋าบุตร์
6
72
9
33
50030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
119
9
34
50030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาภรณ์ วิทยา
11
107
8
35
50030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ขุนน้ำ
4
74
9
36
50030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
21
313
12
37
50030046
ประถมศึกษา
นางประกายดาว ใจคำปัน
8
81
8
38
50030048
ประถมศึกษา
นางสาววรรณา เอกตะ
13
249
11
39
50030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
16
8
40
50030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรีวรรณ์ พงษ์ตัน
24
292
11
41
50030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนทรี ทันดร
6
117
8
42
50030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐกิตติ์ กันทะศร
9
104
8
43
50030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ มนทนม
9
81
8
44
50030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล เงินใส
15
259
10
45
50030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวินทร์ อุปนันท์
41
794
25
46
50030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล อนาวัน
22
395
20
47
50030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
48
50030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ ปันธิยะ
29
581
18
49
50030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร เกษเกษี
17
303
11
50
50030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชนีกร นันทะเสน
25
427
17
51
50030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์
19
314
15
52
50030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฑวรรษ นนท์ศรี
7
44
9
53
50030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ ขำคม
24
339
15
54
50030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลลดา วงค์ดาว
6
61
9
55
50030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญปรีชา ชมสวน
4
35
9
56
50030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีจงรักษ์ กันทา
21
428
17
57
50030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณพงว์ อุดมมิตร
19
308
11
58
50030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
202
8
59
50030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล
24
321
11
60
50030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ ธิพึง
28
447
22
61
50030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนคร เนติพล
20
189
11
62
50030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชชญา ใหนาค
9
129
9
63
50030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย วงค์จันทร์
24
400
12
64
50030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
77
9
65
50030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรศาสตร์ จินาปุก
8
85
9
66
50030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลชาติ งามสม
25
503
19
67
50030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ ปันผสม
22
249
14
68
50030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
152
9
69
50030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
64
8
70
50030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐภูมิ อินชัยวงค์
19
224
12
71
50030087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา
19
190
12
72
50030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย มังษา
10
143
8
73
50030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรัญญา พลเจียง
9
86
8
74
50030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง ศักดิ์ใหญ่
14
240
12
75
50030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
91
12
76
50030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล แสงอรุณ
19
188
12
77
50030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย สาริยา
10
100
9
78
50030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ พอนา
10
99
8
79
50030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ ปัญญาดา
13
273
13
80
50030097
ประถมศึกษา
-
6
43
7
81
50030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ สรรพสุข
7
83
9
82
50030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตนิพิฐ รอบคอบ
45
1,175
34
83
50030100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ ชัยอินทร์
21
328
13
84
50030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร ขนุนแดง
14
150
9
85
50030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
252
12
86
50030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ นกแก้ว
17
150
11
87
50030106
ประถมศึกษา
นายอดิศร แสนแปง
8
58
9
88
50030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยาใจ ธรรมลังกา
10
130
8
89
50030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพิพัฒน์ สัจจรัตนพงศ์
12
139
9
90
50030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญจน์รัตน์ ประเสริฐยิ่ง
10
120
8
91
50030111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกพันธ์ ทนันไชย
18
250
11
92
50030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ พรมมาสี
7
97
8
93
50030113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายใจ สุวรรณ์
39
724
25
94
50030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต ชัยชนะ
15
199
8
95
50030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชา นพรัมภา
22
400
14
96
50030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ อวรรณา
11
186
8
97
50030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัฒน์ วิยะ
28
404
18
98
50030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
140
8
99
50030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
28
552
22
100
50030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนันพัฒน์ ทองทิพย์
13
143
8
101
50030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัสพงศ์ งานดี
12
131
8
102
50030122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระเดช อินทขัติย์
28
543
19
103
50030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์
21
296
12
104
50030126
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ เงาส่อง
31
521
18
105
50030127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ สายชมภู
22
419
19
106
50030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน กันธะมาลัย
12
95
8
107
50030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ขันเล็ก
13
203
10
108
50030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพา ชัยมงคล
12
184
9
109
50030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
199
8
110
50030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัณห์ ปันสุ
18
303
12
111
50030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิริยะ โพธิ์ประจำศิล
27
514
19
112
50030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมชัย วงษ์รัตนไตยกูล
15
307
16
113
50030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม
14
159
8
114
50030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา วงศ์ใหญ่
10
157
9
115
50030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ธันย์ ณ เชียงใหม่
17
477
17
116
50030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
117
50030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.นิวัฒน์ แสงปัก
12
213
10
118
50030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวิน ธรรมลังกา
10
217
9
119
50030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาวัช กันธวรรณ์
14
207
9
120
50030148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก อินหวัน
25
463
18
121
50030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา อังกุลดี
13
167
8
122
50030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
111
8
123
50030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต การีรัตน์
11
126
8
124
50030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรวลัญช์ กันใจ
14
138
9
125
50030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอารีย์ โยธา
39
572
27
126
50030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ บำเรอจิตต์
45
844
33
127
50030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณ์ชัย จองแก
13
312
15
128
50030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีทน จองเซ
16
300
13
129
50030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
432
19
130
50030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิก พงษ์ไทย
17
382
18
131
50030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ
24
461
17
132
50030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจีรนันท์ กันป้อ
18
226
11
133
50030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกุสุมาลย์ อินต๊ะแก้ว
17
239
11
134
50030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ บุญมา
16
406
17
135
50030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
95
11
136
50030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต ศรีลาวัลย์
7
59
8
137
50030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
73
8
138
50030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ
13
213
9
139
50030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์
17
282
10
140
50030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงชัย ภิรารักษ์
20
249
11
141
50030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา ยาประเสริฐ
5
142
8
142
50030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุภาพ โพธิ
10
113
9
143
50030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
61
8
144
50030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดาพร นทีนันทน์
12
155
9
145
50030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนัน เมืองบัวผัน
22
413
16
146
50030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐนิศร์ ฟื้นอินต๊ะศรี
19
284
13
147
50030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ยาประเสริฐ
7
95
9
148
50030187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัติไชย ต้องใจ
16
156
11
149
50030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวิทย์ สุวรรณา
10
150
8
150
50030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงค์ อุ่นใจ
7
87
9
151
50030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุข จันทร์เสาร์
10
238
8
152
50030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมศิษฐ์ อุดมเดช
19
174
11
153
50030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
200
11
154
50030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพล อานนท์
14
161
9
155
50030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมัย คัจฉะภา
48
938
35
156
50030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล
10
137
9
รวม
2,595
41,215
1,953

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2