ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
50030001
ประถมศึกษา
นางลำพันธ์ ราษี
9
66
6
2
50030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด วงศ์สุนทร
34
855
31
3
50030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร จันทร์แดง
10
104
8
4
50030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล พวงทอง
16
227
11
5
50030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพจนา ธุระนนท์
8
63
8
6
50030007
ประถมศึกษา
นายรณชัย โถดอก
7
44
6
7
50030009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์กฤช แดงฟู
16
231
9
8
50030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส เกาะกาใต้
10
85
8
9
50030012
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร้อยโทเชียงรุ้ง ธิป่าหนาด
17
167
15
10
50030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติ วุฒิธนากรกุล
18
156
11
11
50030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ ท้าวแก้ว
22
433
18
12
50030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
75
8
13
50030017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมศรี เลายี่ปา
15
137
11
14
50030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
135
8
15
50030019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ รักประชา
23
374
15
16
50030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ ปัญญา
25
483
18
17
50030021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำจันทร์ เรือนธนวงษ์
21
202
11
18
50030022
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย เลิศกุลทิพย์
15
154
9
19
50030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศิริ อิ่มสมบัติ
7
91
6
20
50030024
ประถมศึกษา
นายธีรนันต์ ชุ่มใจ
8
64
6
21
50030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
55
11
22
50030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรเจิด วิมลสุจริต
36
546
21
23
50030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาล จารุรัตนพงษ์
9
179
8
24
50030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ ปันทะยศ
37
679
27
25
50030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
88
2,264
75
26
50030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม
36
695
22
27
50030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุรังษี คงธนกฤตกร
36
682
24
28
50030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ ต๊ะมูล
13
136
8
29
50030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา วิระกุล
15
238
11
30
50030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่ม
25
364
13
31
50030038
ประถมศึกษา
นายปัณณวิชญ์ ฐานันดรวิไล
11
163
7
32
50030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
66
9
33
50030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ เมืองมูล
10
121
9
34
50030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาภรณ์ วิทยา
9
95
8
35
50030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ขุนน้ำ
6
70
9
36
50030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
24
326
12
37
50030046
ประถมศึกษา
นางประกายดาว ใจคำปัน
8
83
6
38
50030048
ประถมศึกษา
นางสาววรรณา เอกตะ
12
217
10
39
50030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
12
6
40
50030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรีวรรณ์ พงษ์ตัน
25
292
11
41
50030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนทรี ทันดร
6
98
8
42
50030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐกิตติ์ กันทะศร
10
111
8
43
50030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ มนทนม
8
64
8
44
50030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
256
13
45
50030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพร นันตาวงค์
43
799
25
46
50030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจฉัย บุญเทพ
25
414
16
47
50030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
48
50030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เศรษฐีวรฤทธิ์
21
491
17
49
50030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร เกษเกษี
16
309
11
50
50030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิราพร พูลศรี
30
455
17
51
50030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์
21
365
16
52
50030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฑวรรษ นนท์ศรี
6
42
9
53
50030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ ขำคม
26
361
11
54
50030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
49
8
55
50030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญปรีชา ชมสวน
5
45
9
56
50030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีจงรักษ์ กันทา
24
432
18
57
50030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวินทร์ อุปนันท์
21
297
11
58
50030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล อนาวัน
11
199
8
59
50030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ บุญเชิด
22
325
11
60
50030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ ธิพึง
29
437
22
61
50030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนคร เนติพล
20
197
11
62
50030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชชญา ใหนาค
9
109
9
63
50030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย วงค์จันทร์
21
414
12
64
50030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีกร นันทะเสน
5
71
9
65
50030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณพงว์ อุดมมิตร
6
80
8
66
50030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ วงศ์สูน
27
517
20
67
50030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ ปันผสม
24
235
14
68
50030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
167
9
69
50030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา
9
66
8
70
50030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐภูมิ อินชัยวงค์
20
205
12
71
50030087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธิติลดา มหาพรหม
19
187
12
72
50030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย มังษา
12
123
8
73
50030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ตาสาย
9
85
8
74
50030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง ศักดิ์ใหญ่
13
238
9
75
50030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล
28
87
12
76
50030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล แสงอรุณ
20
200
12
77
50030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย สาริยา
9
91
9
78
50030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา สกลกิตติ
9
93
8
79
50030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ ปัญญาดา
12
277
8
80
50030097
ประถมศึกษา
นายยุทธกร สัจจรัตนพงศ์
8
50
7
81
50030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ สรรพสุข
8
85
9
82
50030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตนิพิฐ รอบคอบ
48
1,075
31
83
50030100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ ชัยอินทร์
24
332
12
84
50030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร ขนุนแดง
13
148
9
85
50030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมพร มณีกุล
16
237
12
86
50030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ นกแก้ว
17
163
11
87
50030106
ประถมศึกษา
นายอดิศร แสนแปง
9
60
9
88
50030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยาใจ ธรรมลังกา
12
124
8
89
50030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวี รักษ์พลอริยคุณ
12
127
9
90
50030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญจน์รัตน์ ประเสริฐยิ่ง
11
125
8
91
50030111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกพันธ์ ทนันไชย
22
256
11
92
50030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิพวรรณ ปินตา
9
89
7
93
50030113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายใจ สุวรรณ์
42
709
26
94
50030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต ชัยชนะ
12
198
8
95
50030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก อินหวัน
23
409
14
96
50030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ อวรรณา
14
163
8
97
50030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัฒน์ วิยะ
30
407
19
98
50030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ช่างคำมูล
13
147
8
99
50030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพชร ชัยวรรณ์
28
536
21
100
50030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนันพัฒน์ ทองทิพย์
13
136
8
101
50030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัสพงศ์ งานดี
11
142
8
102
50030122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระเดช อินทขัติย์
28
514
18
103
50030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์
21
299
13
104
50030126
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ เงาส่อง
31
525
18
105
50030127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ สายชมภู
24
412
17
106
50030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน กันธะมาลัย
12
110
8
107
50030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ขันเล็ก
13
203
9
108
50030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพา ชัยมงคล
13
177
8
109
50030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา นพรัมภา
14
203
9
110
50030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัณห์ ปันสุ
23
297
12
111
50030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิริยะ โพธิ์ประจำศิล
29
496
20
112
50030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมชัย วงษ์รัตนไตยกูล
18
320
16
113
50030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม
15
168
8
114
50030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา วงศ์ใหญ่
10
177
9
115
50030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สมจันทร์
19
475
17
116
50030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
117
50030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.นิวัฒน์ แสงปัก
14
193
10
118
50030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวิน ธรรมลังกา
10
220
9
119
50030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาวัช กันธวรรณ์
14
206
9
120
50030148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต กันทะศักดิ์
24
471
20
121
50030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา อังกุลดี
14
171
8
122
50030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
125
8
123
50030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิติสรรค์ การีรัตน์
10
132
8
124
50030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาวัช กันธวรรณ์
9
123
9
125
50030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ ศิริวิชัย
38
594
28
126
50030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
39
868
34
127
50030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณ์ชัย จองแก
14
313
14
128
50030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีทน จองเซ
16
281
12
129
50030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ บำเรอจิตต์
14
418
17
130
50030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิก พงษ์ไทย
22
388
18
131
50030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ
25
443
16
132
50030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจีรนันท์ กันป้อ
17
215
11
133
50030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกุสุมาลย์ อินต๊ะแก้ว
19
234
11
134
50030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ บุญมา
21
414
17
135
50030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
95
11
136
50030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต ศรีลาวัลย์
5
64
8
137
50030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพนธ์ ทองดี
9
78
8
138
50030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ
12
195
9
139
50030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์
17
240
9
140
50030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงชัย ภิรารักษ์
17
221
11
141
50030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา ยาประเสริฐ
6
123
8
142
50030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ถามณี
9
117
9
143
50030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
51
8
144
50030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
126
9
145
50030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนัน เมืองบัวผัน
21
407
15
146
50030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐนิศร์ ฟื้นอินต๊ะศรี
22
326
13
147
50030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ยาประเสริฐ
10
90
9
148
50030187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัติไชย ต้องใจ
19
151
11
149
50030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวิทย์ สุวรรณา
11
162
8
150
50030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงค์ อุ่นใจ
9
78
9
151
50030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุข จันทร์เสาร์
11
198
8
152
50030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมศิษฐ์ อุดมเดช
18
181
11
153
50030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
205
11
154
50030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ใจคำปัน
15
190
9
155
50030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมัย คัจฉะภา
53
952
35
156
50030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล
12
136
9
รวม
2,677
40,709
1,916

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน