ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
50040004
ประถมศึกษา
นายมานิตย์ พิทธไชย
5
38
6
2
50040007
ประถมศึกษา
นายศิวพล ชมชื่น
6
41
9
3
50040008
ประถมศึกษา
-
0
0
0
4
50040013
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนัย ถนอมจิตร
14
111
9
5
50040014
ประถมศึกษา
นายอภิชาติ อินตา
11
123
6
6
50040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
7
50040019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเทศก์ ธาตุอินทร์
20
219
11
8
50040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แก้วหล้า
9
74
8
9
50040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
82
8
10
50040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ อดทน
11
161
8
11
50040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส บัวเย็น
8
70
8
12
50040031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมใจ ไกรพันธ์
6
90
12
13
50040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ทิพย์เดโช
3
35
8
14
50040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันท์นภัส เชนธาดากุล
11
79
8
15
50040036
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณ
16
134
9
16
50040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประคอง พิไรแสงจันทร์
21
268
12
17
50040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งนุช แป้นกลาง
6
56
8
18
50040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร มูลประการ
59
1,243
36
19
50040048
ประถมศึกษา
-
6
60
6
20
50040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยเดช เดชนาเกร็ด
11
191
9
21
50040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
22
50040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
23
50040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกบุญสม ยานะธรรม
10
74
8
24
50040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร แสงอรุณ
20
270
11
25
50040058
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย ไพยารมณ์
20
224
9
26
50040059
ประถมศึกษา
-
7
59
6
27
50040060
ประถมศึกษา
นายเอกกมล เยาวนา
11
135
12
28
50040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ นันไชย
13
147
8
29
50040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย พิมุ
8
126
8
30
50040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนันท์ธิดา อินวอ
4
106
8
31
50040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ลับภู
14
142
8
32
50040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย อินต๊ะยศ
8
70
8
33
50040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤงคาร แป้นกลาง
14
257
8
34
50040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย อัมโรสถ
14
187
8
35
50040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ รัชฎา
11
107
8
36
50040076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดสาคร จันทะล่าม
50
910
35
37
50040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
150
9
38
50040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ บุญเกิด
13
127
9
39
50040081
ประถมศึกษา
นายธนะชัย บุญศรี
9
85
6
40
50040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารี โนภิระ
16
299
11
41
50040086
ประถมศึกษา
นายเกียรติชนินทร์ พัฒนบุญแสน
12
135
6
42
50040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชา ยาไชยบุญเรือง
13
171
9
43
50040089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม
19
158
11
44
50040090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนพินท์ พวงทอง
20
315
11
45
50040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวัฒน์ บุญทวี
10
121
8
46
50040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีพรรณ์ เกษรศรี
18
188
11
47
50040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชัย เตมีศักดิ์
13
112
8
48
50040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัส เลพิมาย
20
236
8
49
50040105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
255
11
50
50040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินทร์ศร จอมแปง
18
311
11
51
50040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ เทพคุณ
11
145
8
52
50040108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัล ถาวร
69
1,723
52
53
50040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลทรัพย์ ตื้อแปง
11
130
8
54
50040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทรพร ดู่สอน
10
142
8
55
50040113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ ไชยา
7
115
11
56
50040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรนันต์ ชุ่มใจ
7
69
9
57
50040117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพิชญช์ มณี
7
68
8
58
50040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ใจแก้ว
17
293
8
59
50040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรีถนอม ทาคำแปง
16
285
10
60
50040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ บางปา
9
79
8
61
50040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
70
8
62
50040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติกุล มหาวรรณ
8
142
8
63
50040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
84
8
64
50040129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
4
50
11
65
50040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์
10
102
8
66
50040132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
49
11
67
50040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
68
50040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา อินใจ
19
314
14
69
50040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์
4
0
0
70
50040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เรือนมูล
6
87
8
71
50040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงเกียรติ คำเกิด
6
79
8
72
50040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล ใจทนง
11
131
8
73
50040141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐศักดิ์ เหมือนหาญ
35
602
26
74
50040143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุ จันทร์ชม
19
212
11
75
50040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเอกมณีฎ์ กัญชนะ
16
292
12
76
50040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอยวัต รัศมีศรจันทร์
12
148
9
77
50040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
23
4
78
50040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี ศรีพิชยานันท์
11
161
8
79
50040149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์
19
229
12
80
50040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจพิเชฐ กองชัย
2
0
0
81
50040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรชัย ภิรมย์
8
79
8
82
50040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภัสนันท์ พินิจมนตรี
9
93
8
83
50040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสันติ์ จันทร์เขียว
6
101
9
84
50040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเวศน์ เต๋จา
16
157
12
85
50040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรเศรษฐ์ ตาคำ
7
61
8
86
50040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร อุปนันท์
5
56
8
87
50040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์พร ปิงเมือง
8
105
8
88
50040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพงษ์ วีระ
8
94
9
89
50040164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลีน จันทะนะ
18
176
11
90
50040166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย อุดมผล
8
53
8
91
50040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ ปัญญาหาร
5
47
8
92
50040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทร อินตื้อ
13
184
8
93
50040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์
9
59
8
รวม
1,143
15,641
872

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน