ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
50050123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
140
7
2
50050124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ธรรมบุตร
9
48
8
3
50050126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันทวัน ปัญญามา
18
164
11
4
50050127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
30
8
5
50050128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนิท ศรีคำเมา
37
655
25
6
50050129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
53
8
7
50050130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
48
8
8
50050131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเถกิง อุดดง
18
291
12
9
50050132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิตรพิบูล กิติมา
7
44
8
10
50050133
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทนิรันดร์ คำมาสาร
9
70
8
11
50050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
12
50050136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว
21
313
19
13
50050137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทรา บุญมา
9
81
8
14
50050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว
9
95
8
15
50050139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติรัฐ วรรณวิริยวัตร
20
238
11
16
50050140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร มะโน
19
236
11
17
50050141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบัวบาน สุทธิคุณ
8
49
8
18
50050142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ
6
22
8
19
50050143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน จันทร์ศร
13
134
8
20
50050144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
218
11
21
50050145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะั
17
148
11
22
50050147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา อินไผ่
7
28
8
23
50050148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ
20
180
11
24
50050149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
140
11
25
50050150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ ซื่อตระกูล
7
28
8
26
50050151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา จันทร์งาม
9
70
8
27
50050152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข คำหนิ้ว
10
116
8
28
50050153
ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ตาสา
9
101
6
29
50050154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน เผือกอ่อน
33
546
23
30
50050155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่
9
63
8
31
50050156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จันตาวรรณเดช
9
84
8
32
50050157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเศรณี มรกตคันโธ
11
83
8
33
50050158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
125
11
34
50050159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวทย์ วิรัศมี
18
202
11
35
50050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สอประดิษฐ์
8
56
8
36
50050162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
21
37
50050163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
38
50050164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย รัตนวรรณี
7
44
8
39
50050165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปฐมา หล้าพระบาง
6
31
8
40
50050166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริชัย นุสโร
10
96
8
41
50050167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ คำมะนาง
15
111
11
42
50050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำ
8
65
8
43
50050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์นรินทร์ วงษาอินทร์
8
68
8
44
50050170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ถามณี
12
107
8
45
50050171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ดอกไม้แก้ว
5
95
8
46
50050172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
47
50050173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม สุรินทร์
20
149
11
48
50050174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี สุรินทร์
14
126
8
49
50050175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
23
8
50
50050176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง คำหล้า
20
256
11
51
50050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา ธิสิงห์
3
31
8
52
50050178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรภรพงศ์ ปันเดง
15
163
11
53
50050179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์
6
56
8
54
50050180
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลี
12
145
8
55
50050181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล สุริยะสาร
15
195
14
56
50050182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
53
8
57
50050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ม่านมุงศิลป์
8
49
8
58
50050184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
19
7
59
50050185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ สมคิด
7
81
8
60
50050186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวยุพิน มูลสืบ
16
159
11
61
50050188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชัย ชาติสิริภูมิ
11
71
8
62
50050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์
13
165
8
63
50050190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอฬาร เปลา
16
166
11
64
50050191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ชูจันทร์
8
64
8
65
50050192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
122
9
66
50050193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัชรี สุพรรณ์
19
269
14
67
50050194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรวดี จันทร์หล้า
12
155
8
68
50050195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงษ์ โปธามูล
6
77
8
69
50050196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพงศ์ วรส
7
63
8
70
50050197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพศิน ใบศล
21
352
13
71
50050198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพวงชมพู เฮ็งประเสริฐ
14
112
8
72
50050199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฏากานต์ จี๋มะลิ
18
138
11
73
50050200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชัย ปวนคำ
11
128
8
74
50050201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล
33
483
19
75
50050202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกลักษณ์​ พันธ์​เขียว​
9
71
8
76
50050203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพ มณีวรรณ
16
149
9
77
50050204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ศรีสุวรรณ
13
115
8
78
50050206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์
12
270
15
79
50050207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ
15
188
10
80
50050208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ ปัญญาป้อ
15
248
8
81
50050209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมัลลิกา โทนแก้ว
16
166
11
82
50050210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณี ก๋ายอด
17
216
11
83
50050211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์
9
92
8
84
50050212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว
15
183
9
85
50050213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพรรณ ไชยา
17
235
8
86
50050214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
123
8
87
50050215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
127
8
88
50050216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรชต แก้ววรรณา
17
228
11
89
50050217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
65
8
90
50050218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดพงค์ วงค์ห้อ
13
162
8
91
50050219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันธชัย อรุณทรงพร
14
164
8
92
50050220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
33
2
93
50050221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร สมัยประเสริฐ
9
94
8
94
50050222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ ลือโขง
15
125
8
95
50050223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ พยุงกรพินธุ์
24
391
19
96
50050224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ฤทธิ์งาม
15
147
8
97
50050225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
25
382
17
98
50050226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชพงศ์ ทองขัน
16
224
11
99
50050227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ใจแก้ว
24
361
14
100
50050228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชรินทร์ คำภิไหล
29
423
17
รวม
1,252
14,394
961

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2