ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
51010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
51
8
2
51010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว
11
111
8
3
51010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
4
51010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ศุกระศร
14
168
8
5
51010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
6
51010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์
96
1,624
51
7
51010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ วังซ้าย
20
246
12
8
51010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ แนวราช
14
232
11
9
51010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
10
51010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
11
51010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ ฟองทอง
1
0
0
12
51010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
7
43
8
13
51010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราชันย์ กัณธิยะ
8
85
11
14
51010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ญาณะโค
15
218
8
15
51010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสระ มาโรจน์
6
35
8
16
51010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ มะโนเพ็ญ
11
63
10
17
51010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาคริต อินแถลง
15
182
11
18
51010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
19
51010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
181
9
20
51010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปียานันต์ บุญธิมา
13
198
12
21
51010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
22
51010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทัด สมมุติ
12
146
8
23
51010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ บำรุงแจ่ม
1
0
0
24
51010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญญาภรณ์ สินธุบุญ
13
144
11
25
51010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์
8
66
8
26
51010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล ฐานันตรานนท์
9
97
8
27
51010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์
17
182
11
28
51010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
29
51010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา สุภาใจ
11
67
8
30
51010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววริษา แสนเพชร
6
60
8
31
51010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
32
9
32
51010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
83
8
33
51010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่ง บัวขม
14
139
11
34
51010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ คุณชมภู
16
131
11
35
51010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำพร จอมแปง
1
0
0
36
51010056
ประถมศึกษา
-
1
0
0
37
51010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย
9
103
9
38
51010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกานดาภา ญาณะศร
13
212
9
39
51010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
73
8
40
51010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญชนก ประวิทยาภัทร
9
85
8
41
51010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร นพบุรี
13
121
8
42
51010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประกายคำ มโนแก้ว
16
97
11
43
51010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ ชมภู
7
38
8
44
51010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
54
8
45
51010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์
31
417
18
46
51010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวิชญ บวรบุญฤทธิ์
7
71
8
47
51010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
69
8
48
51010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัลภา ผดุงกุล
5
77
9
49
51010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
50
51010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต สร้างโศรก
4
10
5
51
51010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ พรมรักษา
9
143
8
52
51010078
ประถมศึกษา
-
0
0
0
53
51010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา บุญสนอง
13
161
8
54
51010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเธียร โกกาธรรม
17
105
11
55
51010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
26
5
56
51010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
34
8
57
51010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวยศิลป์ บัวตูม
12
149
9
58
51010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เรือนมะกอก
11
168
8
59
51010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
60
51010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษณา อินตามูล
10
73
9
61
51010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศัลย์ สุทธิมาลา
11
98
8
62
51010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
25
8
63
51010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตตานันทิ์ คุณชมภู
15
193
11
64
51010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
41
9
65
51010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
19
7
66
51010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
65
8
67
51010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
8
68
51010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร ไชยสมภาร
12
178
11
69
51010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
75
8
70
51010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เหล็กตั๋ว
9
97
8
71
51010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิศ สูตรเลข
12
169
9
72
51010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
57
8
73
51010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิกุล ทิตยกุล
8
110
11
74
51010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงศ์ กันทะวงศ์วาร
8
60
7
75
51010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสีดา นันตาเวียง
14
125
9
76
51010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
94
8
77
51010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเสาวภา ประพันธ์
10
162
11
78
51010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
79
51010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤกษ์ชัย ใจคำปัน
13
112
8
80
51010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผล ขัดทา
9
116
9
81
51010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุล
7
38
8
82
51010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ตาเจริญเมือง
11
114
9
83
51010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญ์ภา สุภายอง
8
64
8
84
51010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
85
51010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ โรจนศิรินันท์
10
144
8
86
51010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ คำสุวัตร์
14
186
8
87
51010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
88
51010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติธร วรรณมะกอก
13
69
11
89
51010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
90
51010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
91
51010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ คำลือ
8
76
8
92
51010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ ชัยชนะ
6
45
8
93
51010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล กัณทาพันธ์
3
28
8
94
51010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐนกร ดวงเนตร
12
78
10
95
51010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสุนีย์ ชวพงศ์
10
46
8
96
51010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราพร ศรีจันตา
7
49
8
97
51010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม ริยะป่า
7
142
8
98
51010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ สุภาคำ
9
59
9
99
51010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
61
8
100
51010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์
8
100
9
101
51010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำ
10
57
8
102
51010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
27
8
103
51010158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม ใจกระเสน
20
181
12
104
51010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
105
51010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกายคำ กาสุยะ
10
54
8
106
51010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชน จิรัชยากร
11
84
8
107
51010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐนน สมเจริญ
11
122
9
108
51010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย สุการาม
11
128
8
109
51010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ปัญญายิ่ง
4
59
8
110
51010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ไชยยาติ๊บ
19
169
12
111
51010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.ชาญ เมืองโคตร
16
205
12
112
51010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
29
8
รวม
1,030
11,132
862

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2