ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
52020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายบัว ศวีระกุล
14
160
9
2
52020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิตร ทองหล่ำ
10
64
8
3
52020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
56
9
4
52020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหยวด ปันใจ
14
105
11
5
52020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
17
100
11
6
52020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ โพธิ์รัง
8
56
8
7
52020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม
6
49
9
8
52020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพปฏล จิรากูล
13
82
12
9
52020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ พงษ์บุผา
15
123
8
10
52020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล วงศ์หล้า
8
52
8
11
52020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
147
11
12
52020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ วันใจ
10
63
8
13
52020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ สุทธิพรมณีวัฒน์
18
164
11
14
52020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวราตรี ดวงไชย
41
640
22
15
52020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนพดล แก้วดวงตา
10
72
9
16
52020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาฏอนงค์ ปองดอง
7
82
9
17
52020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
18
52020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
19
52020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช ชนะพยัคฆ์
11
192
9
20
52020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
21
52020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริปรียา ชัยบุตร
10
56
8
22
52020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์
11
65
9
23
52020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ เขื่อนแก้ว
9
62
8
24
52020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดล ก้อนแหวน
33
511
22
25
52020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
32
9
26
52020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
37
8
27
52020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฏฐพัฒน์ จันทร์ตา
8
77
8
28
52020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
29
52020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประธาน ยะเปียง
21
169
12
30
52020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
43
8
31
52020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์
19
110
11
32
52020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
33
52020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม ไทยกรรณ์
14
92
9
34
52020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง ตันทา
25
269
12
35
52020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
36
52020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
37
52020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
38
52020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
39
52020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
106
11
40
52020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
59
8
41
52020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
34
8
42
52020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
43
52020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
44
52020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชทิชา พรมตัน
8
67
8
45
52020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
156
11
46
52020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์
12
122
8
47
52020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
48
52020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด นาคกุล
19
187
11
49
52020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
50
52020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
51
52020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลพ ใจรักษา
9
67
8
52
52020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนภพ ยศบุญเรือง
11
87
11
53
52020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก สัญญะเขื่อน
21
315
11
54
52020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
68
8
55
52020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
86
8
56
52020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิฤมล ญาวิลาศ
11
75
9
57
52020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโสภา กันทะวงศ์
13
104
11
58
52020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
72
8
59
52020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา
18
123
11
60
52020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นันตาดี
9
90
8
61
52020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง บุญมา
10
112
8
62
52020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยุต วิจิตรสุนทร
11
104
9
63
52020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชริยา ศรีธิพันธ์
11
84
8
64
52020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
14
80
11
65
52020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
55
8
66
52020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ วรรณารักษ์
10
72
8
67
52020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
202
9
68
52020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวุฒิ อภิไชย์
37
565
24
69
52020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเยาวรัตน์ กมลอัศวโรจน์
23
215
11
70
52020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ คงนุ่น
11
73
9
71
52020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครา ทนันไชยชมภู
13
167
9
72
52020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
0
0
73
52020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุทัยวรรณ ตาวงศ์
18
196
11
74
52020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพายัพ จอมคำ
10
107
8
75
52020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
122
8
76
52020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโยทณัฐ คำนึง
12
124
9
77
52020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง อำพันธ์
18
180
11
78
52020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
121
8
79
52020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
101
11
80
52020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ นาวาระ
10
95
8
81
52020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท
17
146
11
82
52020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
59
8
83
52020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชระ สุยะลังกา
18
148
11
84
52020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
85
11
85
52020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
135
8
86
52020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
109
8
87
52020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
54
8
88
52020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
50
8
89
52020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
90
52020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิภพ ไชยธรรม
4
63
8
91
52020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ
17
131
9
92
52020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
93
52020133
ประถมศึกษา
นายบุญถิ่น อินทราย
6
32
6
94
52020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
7
95
52020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี ศิริชยพงศ์
13
87
9
96
52020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
97
52020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
98
52020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
99
52020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
69
9
100
52020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ์ เพชรสำแดง
17
156
11
101
52020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
102
52020143
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนรกมล เครือวงศ์
8
61
12
103
52020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
104
52020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง มณีมโนรมย์
13
125
9
105
52020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ มาน้อย
18
98
11
106
52020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์
10
115
9
107
52020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาด ปองรักษ์
16
122
11
108
52020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนายุทธ คำภีระ
10
49
8
109
52020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
8
110
52020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
111
52020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
22
7
112
52020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
5
5
113
52020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
114
52020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร เอี่ยวเฮง
19
175
11
115
52020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเดช ศิริคำน้อย
7
62
8
116
52020166
ประถมศึกษา
-
1
0
0
117
52020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
118
52020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
56
10
119
52020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน
11
93
8
120
52020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
38
8
121
52020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวินทร์วิชญ์ เขื่อนใจ
6
32
8
122
52020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิสิทธิ์ ชัยเมืองมูล
13
87
11
123
52020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
42
9
124
52020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
125
52020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ไชยบาง
16
212
11
126
52020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
127
52020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
128
52020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง อินทร์นวล
22
411
18
129
52020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรมย์ เจียมกุล
15
160
8
130
52020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
131
52020191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรทิพย์ นนท์รุ่งเรือง
20
202
11
132
52020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
89
8
133
52020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ถามูล
10
92
8
134
52020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินพัชญ์ ปัทมแก้ว
6
56
8
135
52020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
0
0
รวม
1,333
12,139
999

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน