ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
52030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร หมายมั่น
30
585
18
2
52030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชฏา วรรณประเสริฐ
7
45
8
3
52030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
9
6
4
52030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุล
6
53
8
5
52030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
104
8
6
52030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร สิงห์แก้ว
7
29
8
7
52030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปวีณา ปันทา
4
32
8
8
52030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร เกษณา
24
203
11
9
52030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกร เลือลา
5
28
8
10
52030011
ประถมศึกษา
-
4
22
6
11
52030012
ประถมศึกษา
-
1
11
5
12
52030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง หน้างาม
11
86
8
13
52030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยันยงค์ สูงงาม
11
104
8
14
52030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ใจยาบุตร
10
45
8
15
52030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
27
8
16
52030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
16
7
17
52030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
8
5
18
52030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
3
19
52030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา เชื้อคำลือ
5
20
8
20
52030022
ประถมศึกษา
-
3
17
5
21
52030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก จัดสวย
19
200
11
22
52030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
5
23
52030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
5
24
52030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
11
3
25
52030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมพิศ มานิตยกุล
19
221
11
26
52030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
9
4
27
52030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงศ์ อินทรชิต
8
64
8
28
52030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
2
1
29
52030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรนาถ รินชมภู
8
43
8
30
52030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรวาล เขียวดีเจริญกุล
21
158
11
31
52030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
15
5
32
52030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
15
4
33
52030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์
10
79
8
34
52030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
7
35
52030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เป็นลาภ
7
51
8
36
52030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด สืบแจ้
20
178
11
37
52030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
5
38
52030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรียิ่ง จันตะมะ
6
35
7
39
52030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
40
52030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทน จันตะมะ
10
88
8
41
52030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ อวดห้าว
9
96
8
42
52030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
43
52030055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย สมศักดิ์
21
149
11
44
52030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
2
45
52030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร ทิพย์เนตร
18
169
11
46
52030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภารณี ทนดี
7
53
8
47
52030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรทัน โชติจินดากุล
10
110
8
48
52030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา ทิพย์เนตร
10
74
8
49
52030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหมาย พงษ์กองเงิน
10
93
8
50
52030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี เมโฆ
11
102
8
51
52030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมาพร จันทร์ฝั้น
9
44
8
52
52030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์แก้ว วงศ์เทพ
11
126
8
53
52030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ มณีเวียง
5
29
6
54
52030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี อ้วนล่ำ
13
84
11
55
52030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น
11
102
8
56
52030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
8
57
52030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตภิวัฒน์ ดีงาม
9
72
8
58
52030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศ
17
132
11
59
52030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ธิแก้ว
27
352
15
60
52030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ผ่องใส
13
101
8
61
52030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
12
7
62
52030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
8
63
52030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร
8
29
8
64
52030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา ไชยเมืองชื่น
12
160
8
65
52030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ
11
67
8
66
52030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนคินทร์ ภูริพงษ์
18
178
11
67
52030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภา พูดงาม
7
39
8
68
52030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร จันทร์แดง
8
104
8
69
52030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
31
8
70
52030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
7
5
71
52030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
2
1
72
52030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
61
8
73
52030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
28
8
74
52030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ก๋าวิตา
7
51
8
75
52030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
37
7
76
52030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
32
8
77
52030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
16
5
78
52030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
79
52030103
ประถมศึกษา
-
2
0
0
80
52030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล
10
64
10
81
52030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
35
8
82
52030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน จาตุนันท์
12
125
8
83
52030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปรม คำภิระแปง
7
46
8
84
52030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ สิงหกูล
8
70
8
85
52030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคำ
9
39
7
86
52030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
7
4
87
52030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์
9
43
7
88
52030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ ฆบูชา
11
81
8
89
52030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
47
8
90
52030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
53
7
91
52030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ กองสิน
5
45
8
92
52030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา อุปอินทร์
7
49
8
93
52030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ กล้าณรงค์ชาญ
12
81
8
94
52030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ดำรงค์
9
69
8
รวม
754
6,355
686

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2