ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
53010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ทนันไชย
17
127
11
2
53010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธชัย พันแพง
12
113
11
3
53010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
95
8
4
53010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร ตูมหอม
9
55
12
5
53010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
51
9
6
53010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด มีมา
16
165
11
7
53010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
8
53010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
7
9
53010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอกนิษฐฺ์ ขำวีระ
18
228
11
10
53010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
87
8
11
53010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
12
53010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.อ.วัชชิระ บำรุงเกตุ
16
153
11
13
53010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอณุธิดา กันจรรยา
8
63
9
14
53010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐเชวง รักพงษ์
17
224
9
15
53010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
32
8
16
53010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภนาถ บุญกอแก้ว
9
51
9
17
53010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันต์ ผ่องใส
14
165
8
18
53010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง
117
2,918
86
19
53010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชดล ตลอดพงษ์
12
118
8
20
53010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล ศรีทองอ่อน
11
78
8
21
53010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
22
53010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราพร กลิ่นขจร
9
80
8
23
53010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก
7
42
8
24
53010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
25
53010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ คำลือมี
9
74
8
26
53010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
27
53010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
28
53010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
23
8
29
53010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ศิริกุล
12
129
8
30
53010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกวิทย์ นาคหอม
19
128
11
31
53010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ
6
17
8
32
53010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภุมรินทร์ จันทะคุณ
12
124
8
33
53010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
34
53010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรช ดีวิจิตร
7
46
8
35
53010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิชราพร มีปิ่น
13
101
12
36
53010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย รอดเกลี้ยง
7
40
8
37
53010044
ประถมศึกษา
นางภาวิไล ผ่องใส
11
98
6
38
53010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
3
2
39
53010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด
8
63
9
40
53010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิงหา บุญเอี่ยม
18
155
12
41
53010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี รักนิยม
8
58
8
42
53010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุ พรหมน้อย
12
128
8
43
53010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เมืองก่อ
8
32
7
44
53010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางหนึ่งฤทัย โตมิ
19
165
12
45
53010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรากรณ์ วังแก้ว
9
77
9
46
53010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ ฟองใหญ่
12
100
8
47
53010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
77
8
48
53010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
12
6
49
53010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง
9
61
8
50
53010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรชา พันธุพัฒน์
9
60
8
51
53010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
33
9
52
53010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
28
9
53
53010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
7
5
54
53010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
50
8
55
53010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน แก้วทิ
9
73
8
56
53010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม จิรอาภาพงศ์
4
28
8
57
53010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
26
6
58
53010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจตน์ จันทร์ลภ
15
159
8
59
53010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเรือง กันกรด
11
81
11
60
53010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยนาถ น่วมทอง
21
267
18
61
53010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
43
7
62
53010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนารี ขวัญอ่อน
16
128
11
63
53010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอธินา ขัดผาบ
10
54
8
64
53010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
6
65
53010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้
8
58
8
66
53010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ เภารอด
15
145
8
67
53010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร
10
164
8
68
53010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
9
69
53010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย โตลำดับ
8
62
8
70
53010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
7
71
53010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกิจ สนโต
23
249
12
72
53010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ สิงห์ใส
20
125
11
73
53010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎี คงจันทร์
8
55
9
74
53010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมลธิชา เรือนจันทร์
8
38
8
75
53010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติรัฐ สุขวัฒน์
7
64
9
76
53010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกบุญแล บางจับ
11
115
11
77
53010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
92
8
78
53010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ บุุญเสือ
5
90
8
79
53010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัติ บัวทอง
10
118
9
80
53010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา อ่อนแพง
4
45
8
81
53010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลกฤษณ์ คำเมือง
9
86
8
82
53010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น
13
122
11
83
53010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ธรรมชัย
13
165
8
84
53010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
8
85
53010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
46
8
86
53010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธวุฒิ อ่อนแพง
15
197
8
87
53010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนศุภกิจ เชื้อน่วม
16
123
11
88
53010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
32
8
89
53010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
40
8
90
53010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดสกุล จันนวน
6
42
8
91
53010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัตติอังกูร
10
71
8
92
53010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอก กิ่งจันทร์
20
305
11
93
53010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกุล แย้งจันทร์
14
145
8
94
53010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรา เลี้ยงวงษ์
17
155
11
95
53010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดสกุล จันนวน
6
67
8
96
53010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
66
8
97
53010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฏฐา อุ่นแก้ว
37
566
28
98
53010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติพร ธรกิจ
10
83
8
99
53010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
61
8
100
53010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
30
8
101
53010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
3
2
102
53010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร แก้วเปี้ย
45
1,075
32
103
53010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฌานชินะ ญาณวุฒิ
15
159
8
104
53010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุล
10
81
9
105
53010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาค
5
67
8
106
53010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
88
8
107
53010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ อู่ตุ้ม
18
208
11
108
53010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
13
6
109
53010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
22
6
110
53010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ แสนย่าง
10
42
8
111
53010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรยุทธ กาพรัด
10
52
8
112
53010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ
5
75
9
113
53010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ กอโพธิ์ศรี
7
106
8
114
53010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคิญ ไชยวงค์
12
125
8
115
53010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางระเบียบ บุญมา
20
217
11
116
53010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สุดวงรัตน์
8
43
9
117
53010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปวีณา วรรณปัญญา
8
51
9
118
53010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
41
9
119
53010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
2
120
53010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช เทศคลัง
7
53
8
121
53010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
40
8
122
53010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย ปานเอี่ยม
11
59
8
123
53010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
7
4
124
53010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติ เสรีวัฒน์
12
84
8
125
53010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำนวยพร โปร่งใจ
8
36
7
126
53010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาคริต ชิวชื่น
8
49
8
127
53010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
25
7
128
53010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภณัฐ อ้นน่วม
9
39
8
129
53010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ แย้งจันทร์
12
169
8
130
53010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา แป้นไทย
20
262
12
131
53010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สนประเทศ
20
240
9
132
53010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ จันแจ
17
123
11
133
53010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ หอมสุนทร
8
52
8
134
53010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
135
53010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เสือน้อย
17
124
8
136
53010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ สีหะอำไพ
10
55
8
137
53010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ จุลญาติ
10
37
8
138
53010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนาตยา เกตุวงศ์
14
101
11
139
53010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมลพันธุ์ เพ็งปาน
21
159
12
140
53010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง
29
463
22
141
53010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
142
53010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สุขเกษม
15
193
8
143
53010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคณิต ทิพย์โอสถ
13
123
11
144
53010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ อยู่สืบ
10
104
8
145
53010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
24
7
146
53010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริง
8
37
8
147
53010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร สิงห์แก้ว
9
107
11
148
53010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
4
149
53010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรัญญา อุ่นทอง
12
123
8
150
53010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เมิดไธสง
16
122
11
151
53010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา ชุ่มกลิ่น
5
45
8
152
53010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภารัตน์ อินดวง
10
179
11
153
53010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญธิชล บุญกาวิน
21
205
11
154
53010196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ มาลา
17
124
11
155
53010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
39
8
รวม
1,660
17,644
1,384

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2