ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
54010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
2
2
1
2
54010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
0
0
0
3
54010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
65
10
4
54010004
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
6
30
5
5
54010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
12
137
6
6
54010006
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
0
7
2
7
54010008
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
1
16
5
8
54010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
3
24
8
9
54010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ พรมรังกา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
13
81
8
10
54010011
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
2
4
3
11
54010013
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ บุญทน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
18
142
9
12
54010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูรย์ สินธุวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
73
1,544
53
13
54010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิด คำปลิว
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
40
8
14
54010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงศ์ ซื่อตรง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
10
52
8
15
54010020
ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
63
1,311
40
16
54010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล แก้วติน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
51
8
17
54010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ สามารถ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
15
118
8
18
54010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร บุบผามาลา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
4
16
7
19
54010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
5
32
8
20
54010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
65
8
21
54010030
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี มะทะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
9
48
9
22
54010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
3
8
4
23
54010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ นาเทพ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
11
64
8
24
54010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
12
130
8
25
54010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
0
0
0
26
54010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
3
41
7
27
54010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
3
21
8
28
54010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
12
99
11
29
54010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา คำหงษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
12
66
8
30
54010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
11
4
31
54010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
0
0
0
32
54010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
50
8
33
54010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
8
65
8
34
54010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
3
21
7
35
54010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
3
20
8
36
54010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
6
15
6
37
54010052
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
2
24
6
38
54010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายณรงค์ ไชยเกิด
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
8
70
8
39
54010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณยุทธ์ วงศ์พยา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
5
38
8
40
54010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
1
5
4
41
54010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ พันธ์กสิกรรม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
11
67
8
42
54010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
2
41
8
43
54010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
62
8
44
54010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
1
0
0
45
54010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
9
30
8
46
54010061
ประถมศึกษา
นางนิสากร ศรียงค์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
5
42
6
47
54010062
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
3
10
5
48
54010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
1
28
8
49
54010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราการ ท้าวพันวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
6
39
8
50
54010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
3
19
8
51
54010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
19
171
11
52
54010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพร ชาติสิงห์ทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
19
125
11
53
54010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
2
20
6
54
54010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
2
28
8
55
54010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
7
47
8
56
54010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
2
26
7
57
54010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมา ศรีระวัตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
9
77
11
58
54010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
1
2
2
59
54010078
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
0
4
4
60
54010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
8
41
11
61
54010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
7
44
8
62
54010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน จันทอน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
17
121
11
63
54010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
5
24
7
64
54010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
1
12
7
65
54010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
1
19
7
66
54010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ หลายกิจพานิช
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
9
88
11
67
54010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
2
12
5
68
54010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย วังคะออม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
9
91
8
69
54010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
5
22
7
70
54010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ แบ่งทิศ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
16
189
11
71
54010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
3
4
1
72
54010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
0
1
1
73
54010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
29
445
18
74
54010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
85
8
75
54010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
3
23
8
76
54010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
1
23
8
77
54010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช ทีฆาวงค์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
28
333
12
78
54010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
4
37
8
79
54010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
1
10
5
80
54010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
13
117
8
81
54010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ สุธรรม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
25
332
16
82
54010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ หมดห่วง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
21
111
10
83
54010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิภัทร ธิฟู
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
9
64
8
84
54010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
19
142
11
85
54010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
3
27
6
86
54010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาร อนันชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
16
142
9
87
54010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ ทองภักดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
39
584
22
88
54010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บุญซ้อน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
19
162
14
89
54010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมุกดา สะเอียบคง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
19
124
11
90
54010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถนอม ตันจันตา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
12
103
8
91
54010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
11
94
8
92
54010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
5
37
8
93
54010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
7
27
8
94
54010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
2
10
7
95
54010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธี พาทีทิน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
22
211
12
96
54010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
2
12
6
97
54010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
10
81
10
98
54010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภกานนท์ คงทน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
6
70
10
99
54010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธนากร ปิลาผล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
9
50
8
100
54010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชญุตม์ คงทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
10
72
8
101
54010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ เกิดกุล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
14
138
8
102
54010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
4
15
4
103
54010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
5
18
8
104
54010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต พิพิธจันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
6
23
7
105
54010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
0
0
0
106
54010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
9
55
8
107
54010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ คำลือ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
19
175
11
108
54010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
3
36
8
109
54010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
1
8
2
110
54010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
1
46
8
111
54010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา แก้วปาเฟือย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
9
57
10
112
54010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววลินดา รสชา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
9
67
8
113
54010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
10
72
8
114
54010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรช เกิดทรัพย์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
7
40
8
115
54010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
5
31
8
116
54010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
7
41
8
117
54010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
5
19
7
118
54010152
ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ พุทธจร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
16
204
6
รวม
1,043
10,612
967

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน