ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
55010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 2
9
53
8
2
55010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร น้ำเย็น
เมือง 2
19
123
11
3
55010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 2
5
20
6
4
55010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลังการ กุลหนาน
เมือง 2
15
92
12
5
55010007
ประถมศึกษา
-
เมือง 1
0
0
0
6
55010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
เมือง 2
9
62
8
7
55010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
เมือง 3
17
110
11
8
55010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ช่อฟ้า
9
98
8
9
55010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ
7
50
9
10
55010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
6
11
55010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
44
8
12
55010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
เมือง 3
94
1,781
49
13
55010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนตรา ฟักมงคล
เมือง 2
97
1,512
43
14
55010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 1
4
23
6
15
55010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 1
2
4
2
16
55010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 1
4
22
8
17
55010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 1
0
0
0
18
55010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีร์ ทินกุล
เมือง 1
18
129
11
19
55010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ภิราญคำ
เมือง 1
10
65
8
20
55010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
เมือง 1
10
56
10
21
55010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 1
6
36
8
22
55010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
23
55010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแดนกมล กาโน
11
92
11
24
55010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
9
41
8
25
55010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ แสงเพชร
เมือง 2
7
49
8
26
55010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
13
6
27
55010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
28
55010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
3
3
29
55010035
ประถมศึกษา
-
9
65
8
30
55010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย โชติธนโยธิน
9
53
8
31
55010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
เมือง 3
21
309
11
32
55010038
ประถมศึกษา
-
2
15
6
33
55010039
ประถมศึกษา
-
เมือง 3
0
0
0
34
55010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมือง 3
27
398
12
35
55010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ ปวนสุรินทร์
เมือง 3
23
354
11
36
55010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 3
3
30
8
37
55010043
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
เมือง 3
10
42
9
38
55010044
ประถมศึกษา
-
เมือง 3
2
13
5
39
55010045
ประถมศึกษา
นายเอกประภู อิ่นป้อ
เมือง 3
6
30
5
40
55010046
ประถมศึกษา
-
เมือง 3
0
0
0
41
55010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย พุฒนา
เมือง 3
17
141
11
42
55010048
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง วงค์แจ่ม
แม่จริม
11
80
9
43
55010049
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน
แม่จริม
11
55
9
44
55010051
ประถมศึกษา
นายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์
แม่จริม
5
38
6
45
55010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย สุภา
แม่จริม
12
123
11
46
55010056
ประถมศึกษา
-
แม่จริม
0
0
0
47
55010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์
แม่จริม
19
226
11
48
55010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายรุ้ง เสมอ
แม่จริม
22
282
11
49
55010059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย โลนันท์
แม่จริม
18
123
10
50
55010060
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา
แม่จริม
9
91
9
51
55010061
ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
แม่จริม
9
56
7
52
55010063
ประถมศึกษา
-
แม่จริม
7
34
6
53
55010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
แม่จริม
13
203
8
54
55010065
ประถมศึกษา
นายกันต์กฤช ไชยโพธิ์
แม่จริม
6
31
6
55
55010068
ประถมศึกษา
นายน่านนที คำแปงตัน
แม่จริม
10
46
6
56
55010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะนาถ ฉุนหอม
บ้านหลวง
12
106
8
57
55010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านหลวง
3
18
3
58
55010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ
บ้านหลวง
12
108
8
59
55010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
บ้านหลวง
17
121
11
60
55010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ชุ่มใจ
บ้านหลวง
18
202
8
61
55010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านหลวง
0
0
0
62
55010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
บ้านหลวง
11
83
9
63
55010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราวุธ จรัสธิอวน
บ้านหลวง
17
126
8
64
55010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพกร กอชาลี
นาน้อย 1
9
39
8
65
55010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล
นาน้อย 1
9
44
8
66
55010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 3
4
16
8
67
55010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว
นาน้อย 1
8
42
8
68
55010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 1
5
22
6
69
55010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา อินแสง
นาน้อย 1
29
573
18
70
55010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา จินะแปง
นาน้อย 1
9
50
8
71
55010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 3
7
39
8
72
55010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 3
5
36
8
73
55010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุมาศ ปาฟอง
นาน้อย 3
20
184
11
74
55010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเวศน์ ศรีอ่อน
นาน้อย 2
23
218
11
75
55010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐิติ เชียงรินทร์
นาน้อย 2
19
122
11
76
55010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 2
3
20
6
77
55010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจชัย ศรีประเสริฐ
นาน้อย 3
12
132
8
78
55010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต กำธรกูล
นาน้อย 3
11
85
8
79
55010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 3
1
3
2
80
55010100
ประถมศึกษา
นายสมัคร บัวอาจ
นาน้อย 3
12
81
8
81
55010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนชัย มาธิ
นาน้อย 3
8
60
8
82
55010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ
นาน้อย 1
8
35
7
83
55010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนา เสนนะ
นาน้อย 1
9
59
8
84
55010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ มาสุข
นาน้อย 1
20
215
12
85
55010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธิดา บุตรใส
นาน้อย 1
10
47
8
86
55010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ โรงคำ
นาน้อย 2
19
135
11
87
55010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด
นาน้อย 2
9
64
7
88
55010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร อุบลเลิศ
นาน้อย 2
10
50
9
89
55010111
ประถมศึกษา
-
นาน้อย 2
1
0
0
90
55010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 2
7
25
8
91
55010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
นาน้อย 2
24
423
15
92
55010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
เวียงสา 1
39
599
17
93
55010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ สมมา
เวียงสา 1
10
66
8
94
55010116
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 1
0
0
0
95
55010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ปันสอน
เวียงสา 1
13
209
8
96
55010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 4
2
7
3
97
55010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกวิสรา ศรีมูล
เวียงสา 3
9
61
8
98
55010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดามพ์ กันแก้ว
เวียงสา 3
18
158
11
99
55010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
7
35
9
100
55010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุวเรศ วุธนู
เวียงสา 3
6
18
6
101
55010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ
เวียงสา 3
9
63
8
102
55010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
2
8
5
103
55010127
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
0
3
3
104
55010128
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
0
0
0
105
55010129
ประถมศึกษา
นางสาวนริณี กันคำ
เวียงสา 3
8
59
6
106
55010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรม ทองสุข
เวียงสา 3
6
21
7
107
55010131
ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร
เวียงสา 3
8
61
6
108
55010132
ประถมศึกษา
นายวิชัย ชัยมณี
เวียงสา 3
6
14
4
109
55010133
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
1
14
4
110
55010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววจี มูลหงษ์
เวียงสา 3
9
85
8
111
55010135
-
0
0
0
112
55010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง
เวียงสา 4
9
55
7
113
55010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพันธ์ ปางน้อย
เวียงสา 4
17
218
8
114
55010140
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ สอนแก้ว
เวียงสา 3
19
132
9
115
55010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เวียงสา 3
12
94
9
116
55010143
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนทรีย์ พรมตา
เวียงสา 3
11
59
9
117
55010144
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 1
3
21
5
118
55010146
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 1
1
7
2
119
55010147
ประถมศึกษา
นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว
เวียงสา 2
4
26
6
120
55010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ยอดคำ
เวียงสา 2
18
130
11
121
55010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวัลย์ แก้วด้วง
เวียงสา 2
9
75
7
122
55010150
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 2
3
8
3
123
55010151
ประถมศึกษา
นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว
เวียงสา 2
8
49
6
124
55010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวลำดวน ปวงไชยา
เวียงสา 2
19
272
11
125
55010153
ประถมศึกษา
นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์
เวียงสา 2
5
39
6
126
55010154
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 2
5
28
6
127
55010155
ประถมศึกษา
นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์
เวียงสา 2
5
30
6
128
55010156
ประถมศึกษา
นางสมร สุทธหลวง
เวียงสา 2
6
21
5
129
55010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์
เวียงสา 1
8
54
8
130
55010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง
เวียงสา 1
16
140
8
131
55010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ชนะพิศ
เวียงสา 4
8
56
8
132
55010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุง กองขัน
เวียงสา 4
7
46
8
133
55010162
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 4
2
21
6
134
55010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 4
1
2
1
135
55010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
เวียงสา 4
11
59
9
136
55010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเชษฐ วงศ์กันตา
เวียงสา 4
9
39
9
137
55010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา สีโสภา
เวียงสา 2
10
61
8
138
55010168
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 2
3
34
7
139
55010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัน มีเงิน
เวียงสา 2
4
24
8
140
55010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์
เวียงสา 2
11
70
8
141
55010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 2
2
13
6
142
55010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา
เวียงสา 2
5
20
7
143
55010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวรรณ สีโสภา
เวียงสา 2
7
27
7
144
55010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
เวียงสา 1
10
85
9
145
55010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์
นาหมื่น 1
17
143
8
146
55010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล
นาหมื่น 1
12
92
8
147
55010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหมื่น 1
6
45
8
148
55010178
ประถมศึกษา
นายจีระพงษ์ คำแสน
นาหมื่น 1
7
25
6
149
55010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว
นาหมื่น 1
9
47
8
150
55010181
ประถมศึกษา
-
นาหมื่น 2
0
0
0
151
55010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภาส นาทองเดช
นาหมื่น 1
15
147
8
152
55010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
นาหมื่น 1
12
103
8
153
55010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ มหายศนันท์
นาหมื่น 2
9
48
9
154
55010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงบ จินะแปง
นาหมื่น 2
9
100
8
155
55010186
ประถมศึกษา
-
นาหมื่น 2
5
28
6
156
55010187
ประถมศึกษา
นายสุชีพ เพียรวิทูร
นาหมื่น 2
5
14
6
157
55010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิลันธนา ปิงวงค์
นาหมื่น 2
5
16
6
158
55010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ใจแก้ว
นาหมื่น 2
9
56
8
159
55010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหมื่น 2
5
41
8
160
55010191
ประถมศึกษา
-
นาหมื่น 2
0
17
5
161
55010192
ประถมศึกษา
นางสาววาสนา แสงคำ
สันติสุข
7
75
6
162
55010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเสริม เสนนันตา
แม่จริม
11
203
9
163
55010195
ประถมศึกษา
นางกมลทิพย์ เพชรสุภา
สันติสุข
9
48
8
164
55010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
สันติสุข
21
173
11
165
55010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรินทร์ กันชนะ
สันติสุข
9
63
8
166
55010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัตถชัย หล้าคำมูล
สันติสุข
10
68
8
167
55010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
สันติสุข
17
116
11
168
55010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ จินะสาม
สันติสุข
19
136
11
169
55010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม เงินวงค์ใน
สันติสุข
19
127
11
170
55010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ
สันติสุข
10
93
7
171
55010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ ดีพรมกุล
สันติสุข
9
55
8
172
55010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเพียง 2
1
0
0
173
55010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเบญจพล ติ๊บขัน
ภูเพียง 2
16
125
9
174
55010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
ภูเพียง 2
11
92
8
175
55010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงษ์ ยินดี
ภูเพียง 2
4
21
7
176
55010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
ภูเพียง 2
19
138
11
177
55010213
ประถมศึกษา
-
ภูเพียง 2
1
7
5
178
55010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช ธรรมศิลป์
ภูเพียง 2
10
73
8
179
55010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล
ภูเพียง 1
24
174
11
180
55010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเพียง 1
2
2
1
181
55010219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจีรพรรณ สีโน
ภูเพียง 1
8
43
12
182
55010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเพียง 1
1
0
0
183
55010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
ภูเพียง 1
7
31
8
184
55010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
ภูเพียง 1
10
67
8
185
55010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ไชยเลิศ
ภูเพียง 1
10
61
7
186
55010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์
ภูเพียง 1
12
87
10
รวม
1,878
17,416
1,431

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2