ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
56010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอำไพ พรมมี
เมืองพะเยา 2
21
130
11
2
56010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์
11
68
8
3
56010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
11
5
4
56010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนันท์ นนท์ศรี
8
48
8
5
56010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิงหา ขวัญตน
20
228
11
6
56010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัย
เมืองพะเยา 1
9
36
8
7
56010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ชัย ศรีเมือง
21
177
11
8
56010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมือง
17
142
11
9
56010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย ธาราเวชรักษ์
11
89
8
10
56010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
15
5
11
56010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวินทร ดอนมูล
15
156
9
12
56010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวลัยพรรณ ใจคำ
13
74
9
13
56010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรักษิณา วงศ์ษา
12
111
8
14
56010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด ทนทาน
8
22
7
15
56010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร พุ่มวิเชียร
9
62
8
16
56010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย สิงห์จันทร์
18
166
12
17
56010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ เพียรทำ
9
67
8
18
56010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
6
19
56010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า บุราณรมย์
18
218
13
20
56010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญากร ชูรักษา
เมืองพะเยา 2
8
64
8
21
56010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองพะเยา 2
3
22
7
22
56010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา วงศ์ขัติย์
เมืองพะเยา 2
9
87
8
23
56010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ กุณาใหม่
17
188
11
24
56010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ์ ไชยบาล
15
90
11
25
56010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัคธีมา รุจิระพงศ์
8
59
8
26
56010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
22
7
27
56010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมยุรี สมใจ
19
170
12
28
56010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
129
1,857
57
29
56010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย ปริญญา
ดอกคำใต้ 2
18
86
10
30
56010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อินสีชื่น
ดอกคำใต้ 2
7
78
8
31
56010058
ประถมศึกษา
นายสนั่น เลิศทอง
11
108
7
32
56010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ใจกล้า
16
111
11
33
56010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์
ดอกคำใต้ 1
23
243
11
34
56010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
3
3
35
56010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ศรีประเสริฐ
21
291
15
36
56010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
62
6
37
56010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงศักดิ์ ปินใจ
ดอกคำใต้ 2
15
207
14
38
56010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
78
11
39
56010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร คำแก่น
8
44
9
40
56010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกิจ บุญยืน
ดอกคำใต้ 2
8
32
8
41
56010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ สุวรรณเลิศ
18
176
11
42
56010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์
11
93
8
43
56010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐกานต์ ศรีบัวบาน
14
94
12
44
56010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอกคำใต้ 2
8
59
9
45
56010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปทิตตา อนันต์กรณ์
8
44
8
46
56010080
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช ยอดยิ่ง
ดอกคำใต้ 2
9
68
9
47
56010082
ประถมศึกษา
นายเผด็จ ลาวตุม
ดอกคำใต้ 2
8
36
6
48
56010083
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชา โอฐเจริญชัย
20
187
11
49
56010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไชยวุฒิ
6
43
8
50
56010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเลิศ คำมาเร็ว
ดอกคำใต้ 1
10
99
8
51
56010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ เผ่่ากันทะ
16
124
12
52
56010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มพูล เตชะแก้ว
10
66
8
53
56010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ ปินใจ
8
51
8
54
56010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิต ชอบจิต
4
45
8
55
56010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไหว บุญมาเครือ
19
152
11
56
56010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ อาจหาญ
13
56
10
57
56010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรา สุยะเพี้ยง
17
128
9
58
56010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ ทนันชัย
20
133
11
59
56010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ
11
69
7
60
56010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
57
10
61
56010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา
7
49
8
62
56010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลชา นามอยู่
11
72
8
63
56010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์
แม่ใจ
9
54
8
64
56010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย ใจพรม
แม่ใจ
18
123
11
65
56010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล
11
63
8
66
56010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
67
56010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรกร มูลสาร
20
159
11
68
56010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิตา ศรีบุญชู
12
52
8
69
56010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ่อรหันต์
9
46
9
70
56010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์
10
39
11
71
56010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา ยะตา
แม่ใจ
9
65
8
72
56010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายเกษม ยะมา
8
55
8
73
56010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลักษณ์ ทิศสุขใส
14
139
8
74
56010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
71
8
75
56010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ กล้วยดี
9
62
8
76
56010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญยวรรณ์ ก๋าซ้อน
9
44
7
77
56010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
78
56010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ
ภูกามยาว
16
100
11
79
56010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
19
7
80
56010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส ปัญจบุรี
8
63
8
81
56010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อุทธวัง
8
58
8
82
56010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
6
83
56010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูกามยาว
5
23
7
รวม
1,052
8,884
768

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2